Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 128

Rīgā 2020. gada 11. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 33 5. p.)
Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma
41. panta astoto daļu un 91. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošināšanas sabiedrībām, ārvalsts apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā – apdrošinātājs) un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

2. Noteikumi sagatavoti ar mērķi paaugstināt apdrošinātāju un dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu darbības caurskatāmību un veicināt tirgus disciplīnu, savlaicīgi sniedzot tirgus dalībniekiem, apdrošinājuma ņēmējiem, ieguldītājiem un citām ieinteresētajām personām salīdzināmu informāciju par apdrošinātāja pārskata perioda finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem.

3. Noteikumi nosaka apdrošinātāju un dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu publiskajos ceturkšņa pārskatos (tālāk tekstā – pārskats) iekļaujamās informācijas minimālo saturu, kā arī šādu pārskatu publicēšanas kārtību.

4. Apdrošinātājs sagatavo pārskatu, kurā atspoguļo informāciju par tā finansiālo stāvokli un darbību no pārskata gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim (tālāk tekstā – pārskata periods), un nodrošina tā publicēšanu apdrošinātāja interneta mājaslapā. Pārskatam jābūt publiskotam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

5. Apdrošinātājs nodrošina pārskata brīvu pieejamību apdrošinātāja interneta mājaslapā vismaz piecus gadus kopš tā publiskošanas dienas.

6. Pārskatā iekļaujamā informācija atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. tā ir būtiska lēmumu pieņemšanai;

6.2. tā ir savlaicīga;

6.3. tā ir pieejama plašam interesentu lokam bez papildu izmaksām;

6.4. tā ir pietiekama finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un ar apdrošinātāja darbību saistīto risku izvērtēšanai;

6.5. tā ir ticama un droša, priekšroku dodot revidētajai informācijai, ja tādu iespējams nodrošināt. Ja līdz pārskata publicēšanas datumam ir saņemts zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums par finanšu pārskatiem attiecīgā ceturkšņa beigu datumā, apdrošinātājs nodrošina ceturkšņa pārskata datu atbilstību revidēto finanšu pārskatu datiem;

6.6. tā ir salīdzināma pa pārskata periodiem un atbilstoši skaidrota. Ja, publicējot kārtējo ceturkšņa pārskatu, iepriekšējā publiskā ceturkšņa pārskata dati, kas norādīti kā dati iepriekšējā pārskata gada beigās šo noteikumu 1. pielikuma "Bilances pārskatā", būtiski atšķiras no revidētajos gada finanšu pārskatos uzrādītajiem datiem, apdrošinātājs attiecīgajā ceturkšņa pārskatā informē par šādu faktu un sniedz skaidrojumu par atšķirību iemesliem. Šo noteikumu izpratnē par būtisku tiek uzskatīta bilances attiecīgā posteņa datu atšķirība par 5 procentiem un vairāk attiecībā pret revidētajā bilances pārskatā uzrādīto kopējo aktīvu apmēru;

6.7. tā ir konsekventa metožu un pieņēmumu izmantošanā, kā arī to ietekmes atspoguļojumā.

7. Apdrošinātāja pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Pārskatā norāda tajā ietverto skaitļu precizitātes pakāpi, izņemot rādītājus, kuriem šo noteikumu 14. punktā noteikta precizitātes pakāpe.

8. Apdrošinātāja vadība (apdrošināšanas akciju sabiedrībās un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajās sabiedrībās – valde, ārvalsts apdrošinātāju filiālēs – filiāles vadītājs) ir atbildīga par pārskata sagatavošanu un savlaicīgu publicēšanu, kā arī informācijas atjaunošanu pēc nepieciešamības.

9. Dalībvalsts apdrošinātāja filiāle publicē dalībvalsts apdrošinātāja, kura filiāle tā ir, jaunāko pieejamo publisko pārskatu par dalībvalsts apdrošinātāja darbību un finanšu rādītājiem, kas sagatavots saskaņā ar dalībvalsts apdrošinātāja reģistrācijas valstī pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Dalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina šā pārskata pieejamību Latvijas Republikas valsts valodā. Atkāpjoties no minētajām prasībām, dalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvērtē lietderību un publisko ikceturkšņa datus par tās darbības apmēru Latvijas Republikā, piemēram, par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem.

II. Pārskatā iekļaujamā informācija

10. Pārskatā sniedz informāciju vismaz par:

10.1. finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, atjaunojot to katrā pārskata periodā;

10.2. darbības rādītājiem, atjaunojot to katrā pārskata periodā;

10.3. risku analīzi, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.4. vadību un pārvaldību, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.5. grupas sastāvu, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.6. pašu kapitāla un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu, atjaunojot to katrā pārskata periodā.

11. Ja kopš pēdējās publiskošanas informācija, kas minēta šo noteikumu 10.3., 10.4. un 10.5. punktā, nav mainījusies, apdrošinātājs, publiskojot kārtējo ceturkšņa pārskatu, nepārprotami informē par to, kur pieejama jaunākā publiskotā šāda satura informācija, ar norādi, ka tajā nav notikušas būtiskas izmaiņas.

12. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņu saturs un vērtēšanas noteikumi atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu noteiktajām prasībām. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņu izkārtojums sniegts šo noteikumu 1. un 2. pielikumā, kur apdrošinātājs atbilstošajā kolonnā nepārprotami norāda, vai attiecīgā perioda dati ir revidētie vai nerevidētie.

13. Papildus peļņas vai zaudējumu aprēķinā sniegtajai informācijai apdrošinātājs norāda bruto parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības un neto darbības izdevumus (3. pielikums) sadalījumā pa šādiem apdrošināšanas veidiem, kuros saņemta licence apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai:

13.1. nedzīvības apdrošināšanā:

13.1.1. nelaimes gadījumu apdrošināšana,

13.1.2. veselības apdrošināšana,

13.1.3. sauszemes transporta apdrošināšana,

13.1.4. dzelzceļa transporta apdrošināšana,

13.1.5. gaisakuģu apdrošināšana,

13.1.6. kuģu apdrošināšana,

13.1.7. kravu apdrošināšana,

13.1.8. īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un citiem zaudējumiem,

13.1.9. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, t.sk. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana,

13.1.10. gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,

13.1.11. kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,

13.1.12. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,

13.1.13. kredītu apdrošināšana,

13.1.14. galvojumu apdrošināšana,

13.1.15. dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana,

13.1.16. juridisko izdevumu apdrošināšana,

13.1.17. palīdzības apdrošināšana;

13.2. dzīvības apdrošināšanā atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 19. panta otrajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem.

14. Apdrošinātājs norāda šādus apdrošināšanas darbības rādītājus (4. pielikums), kas izteikti procentos ar diviem cipariem aiz komata:

14.1. sadalījumā pa šo noteikumu 13.1. punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem:

14.1.1. zaudējumu rādītāju (piekritušās atlīdzību prasības, neto/nopelnītās prēmijas, neto),

14.1.2. izdevumu rādītāju (neto darbības izdevumi + citi tehniskie izdevumi, neto/nopelnītās prēmijas, neto),

14.1.3. kombinēto rādītāju (zaudējumu rādītājs + izdevumu rādītājs);

14.2. dzīvības apdrošinātājs norāda ieguldījumu atdevi (neto ienākumi no ieguldījumiem/vidējais ieguldījumu apmērs periodā).

15. Sniedzot informāciju par risku analīzi, apdrošinātājs norāda vismaz šādu informāciju:

15.1. apraksta risku pārvaldības vispārējo stratēģiju un praksi, t.sk. risku rašanās iemeslus, risku pārvaldību un kontroli, kā arī norāda, vai un kā risku pārvaldībā tiek pielietota pārapdrošināšana, atvasinātie finanšu instrumenti un alternatīvi riska nodošanas vai pārvietošanas mehānismi;

15.2. izvērtē apdrošinātāja pakļautību katrai būtiskai riska kategorijai.

16. Sniedzot informāciju par vadību un pārvaldību, apdrošinātājs norāda ziņas vismaz par:

16.1. apdrošināšanas akciju sabiedrības akcionāriem vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības biedriem un to līdzdalību pamatkapitālā, norādot akciju vai paju nominālvērtību un balsu skaitu;

16.2. apdrošināšanas akciju sabiedrības padomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas vadītāja, ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja, kā arī apdrošināšanas akciju sabiedrības padomes locekļu un valdes locekļu un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas locekļu sarakstu ar šo amatpersonu vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu;

16.3. struktūrvienībām un to adresēm, t.sk. apdrošinātāja sēdekli, filiālēm, pārstāvniecībām un aģentūrām;

16.4. darbības stratēģiju un mērķiem;

16.5. būtiskiem sadarbības partneriem, t.sk. apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, pārapdrošinātājiem, ārpakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina ieguldījumu veikšanu, apdrošināšanas riska parakstīšanu un apdrošināšanas atlīdzību noregulēšanu.

17. Apdrošinātājs, kuram tiek piemērota uzraudzība grupas līmenī saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 197. panta otro daļu, par katru grupas sabiedrību atklāj šo noteikumu 5. pielikumā norādīto informāciju:

17.1. nosaukumu un reģistrācijas numuru;

17.2. reģistrācijas vietas kodu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" un reģistrācijas adresi;

17.3. komercsabiedrības veidu (apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs, ārvalsts apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs, dalībvalsts apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, ārvalsts apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, cita sabiedrība);

17.4. pamatkapitāla vai balsstiesību daļu, kas tieši vai netieši pieder apdrošinātājam vai tā mātes sabiedrībai;

17.5. pamatojumu iekļaušanai grupas uzraudzībā (meitas sabiedrība, meitas sabiedrības meitas sabiedrība, mātes sabiedrība, mātes sabiedrības meitas sabiedrība, cita sabiedrība).

18. Apdrošinātājs pašu kapitāla un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu veic saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), prasībām un atklāj šo noteikumu 6. pielikumā norādīto informāciju.

III. Pārskatu iesniegšanas kārtība

19. Vienlaikus ar pārskata ievietošanu apdrošinātāja interneta mājaslapā apdrošinātājs šo noteikumu 1.2.3.4. un 6. pielikumā minētos pārskatus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija izmanto šajos pārskatos iekļautos datus, sagatavojot informāciju publicēšanai savā interneta mājaslapā.

19.1 Ja apdrošinātājs ir uzsācis likvidāciju vai reorganizāciju, kuras rezultātā tas beidz pastāvēt, un likvidācija vai reorganizācija netiek uzsākta nākamajā dienā pēc pārskata perioda beigu datuma, tas sagatavo šo noteikumu 3. pielikumā noteikto informāciju par stāvokli dienā pirms likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanas un iesniedz to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 darba dienu laikā pēc likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanas. Finanšu un kapitāla tirgus komisija izmanto šajā pārskatā iekļautos datus, sagatavojot informāciju publicēšanai savā interneta mājaslapā.

(FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

20. Finanšu un kapitāla tirgus komisija izmanto saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu par apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas prasībām sagatavotā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtā dalībvalsts apdrošinātāja filiāles ceturkšņa darbības pārskata veidnes L.01 datus, kā arī likvidāciju vai reorganizāciju uzsākušās dalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārskata veidnes L.01 datus, sagatavojot informāciju publicēšanai savā interneta mājaslapā.

(FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

21. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedzamos pārskatus apdrošinātājs sagatavo saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto kārtību par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu.

22. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka apdrošinātāja iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

IV. Noslēguma jautājumi

23. Konsultācijas par pārskatu sagatavošanu sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 31. augusta normatīvie noteikumi Nr. 61 "Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle K. Černaja-Mežmale
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 128
Bilances pārskats

_________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Pārskata perioda beigās

Iepriekšējā pārskata gada beigās

Materiālie aktīvi  
Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās  
Nemateriālie aktīvi  
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā  
Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā  
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos  
Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā  
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi  
Nodokļu aktīvi  
Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumi  
Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  

Kopā aktīvi

  

Kapitāls un rezerves

  
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības  
Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  
Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā  
Uzkrājumi  
Nodokļu saistības  
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi  

Kopā saistības

  

Kopā kapitāls un rezerves, un saistības

  
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 128
Peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskats

_________. gada _______________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā

Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Nopelnītās prēmijas  
Citi tehniskie ienākumi, neto  
Piekritušās atlīdzību prasības, neto  
Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto  
Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs  
Gratifikācijas, neto  
Neto darbības izdevumi  
Citi tehniskie izdevumi, neto  
Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs  
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas maksājumi  
Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi  
Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  
Neto peļņa/zaudējumi finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts  
Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi  
Nolietojums  
Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma apvērse  
Negatīvā nemateriālā vērtība  
Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi  
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas  
Uzņēmumu ienākuma nodoklis  

Pārskata perioda peļņa/zaudējumi

  

Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi

  
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 128

(Pielikums FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 59 redakcijā; sk. grozījumu 4. punktu)

Apdrošinātāja pārskats par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām, izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām un neto darbības izdevumiem sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem

_______. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukumsParakstītās prēmijas, brutoIzmaksātās atlīdzības, brutoNeto darbības izdevumi
Kop-summaLatvijā noslēgtie līgumiDalībvalstīs noslēgtie līgumiKopsummaLatvijā noslēgtie līgumiDalībvalstīs noslēgtie līgumi
 t.sk. ar fiziskajām personām noslēgtie līgumi t.sk. ar fiziskajām personām noslēgtie līgumi
filiālēsizmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principufiliālēsizmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu
 0102030405060708091011
Nedzīvības apdrošināšana           
Nelaimes gadījumu apdrošināšana           
Veselības apdrošināšana           
Sauszemes transporta apdrošināšana           
Dzelzceļa transporta apdrošināšana           
Gaisakuģu apdrošināšana           
Kuģu apdrošināšana           
Kravu apdrošināšana           
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un citiem zaudējumiem           
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, t.sk. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana           
Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana           
Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana           
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana           
Kredītu apdrošināšana           
Galvojumu apdrošināšana           
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana           
Juridisko izdevumu apdrošināšana           
Palīdzības apdrošināšana           
Dzīvības apdrošināšana           
Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana           
Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu           
Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājumu veidošanas           
Mūža pensijas apdrošināšana           
Laulības un bērna piedzimšanas apdrošināšana           
Tontīnas           
Kapitāla izpirkšanas darījumi           
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 128

Apdrošinātāja darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem
_______. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas

nosaukums

Pārskata

periodā

Apdrošināšanas veida nosaukums, kurā apdrošinātājs ir saņēmis licenci

              
Zaudējumu rādītājs (%)               
Izdevumu rādītājs (%)               
Kombinētais rādītājs (%)               

Dzīvības apdrošinātāja ieguldījumu atdeve
_______. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā

Ieguldījumu atdeve

 
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 128
Apdrošinātāja grupas sastāvs

_______. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k.

Komercsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese

Komercsabiedrības darbības veids*

Daļa pamatkapitālā (%)

Balsstiesību daļa

komercsabiedrībā

(%)

Pamatojums iekļaušanai grupā**

       
       

* AS – apdrošināšanas sabiedrība, PĀR – pārapdrošināšanas sabiedrība, DVAS – dalībvalsts apdrošinātājs, ĀVAS – ārvalsts apdrošinātājs, DVPĀR – dalībvalsts pārapdrošinātājs, ĀVPĀR – ārvalsts pārapdrošinātājs, DVAPS – dalībvalsts apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, ĀAPS – ārvalsts apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, DVJFPS – dalībvalsts jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, ĀJFP – ārvalsts jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, DAPS – daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, CS – cita sabiedrība.

** MS – meitas sabiedrība, MMS – meitas sabiedrības meitas sabiedrība, MT – mātes sabiedrība, MTM – mātes sabiedrības meitas sabiedrība, CT – cita sabiedrība.

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 128
Pārskats par apdrošinātāja pašu kapitāla un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu

_______. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā

1.Pamata pašu kapitāls 
2.Atskaitījumi par līdzdalību finanšu iestādēs un kredītiestādēs 
3.Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem (1.–2.) 
4.Papildu pašu kapitāls kopā 
5.Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls 
5.1.Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību 
5.2.Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību 
5.3.Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību 
5.4.Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību 
6.Maksātspējas kapitāla prasība 
7.Minimālā kapitāla prasība 
8.Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību 
9.Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālo kapitāla prasību 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 128Pieņemts: 11.08.2020.Stājas spēkā: 19.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 18.08.2020. OP numurs: 2020/158.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316776
{"selected":{"value":"09.06.2021","content":"<font class='s-1'>09.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2021","iso_value":"2021\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2020","iso_value":"2020\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2020.-08.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)