Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 116

Rīgā 2020. gada 4. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 32 5. p.)
Noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas noguldījumu garantiju fondā normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
9. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas noguldījumu garantiju fondā normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas kārtību noguldījumu garantiju fondā (tālāk tekstā – fonds).

2. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi un kuri veic maksājumus fondā maksājumu saistību veidā.

3. Maksājumu saistības noteikumu izpratnē ir noguldījumu piesaistītāja maksājumu saistības pret fondu, kuras ir pilnībā nodrošinātas ar naudu.

4. Noguldījumu piesaistītājs drīkst veikt tādu maksājumu fondā maksājumu saistību veidā, kura apmērs nepārsniedz 30 procentus no katra noguldījumu piesaistītāja ceturkšņa maksājuma atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 8. panta trešajā daļā noteiktajam.

5. Kopējais visu noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību apmērs nedrīkst būt lielāks par 30 procentiem no fonda aktīviem.

6. Maksājumu saistības ir noguldījumu piesaistītāja saistības pret fondu, kuras pilnībā nodrošinātas ar finanšu līdzekļiem, kurus noguldījumu piesaistītājs nodevis Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) atbilstoši maksājumu saistību līguma (1. pielikums) un vienošanās par iemaksu veikšanu (2. pielikums) nosacījumiem.

7. Noguldījumu piesaistītājam ir pienākums maksājumu saistību nodrošinājumu turēt fonda kontā Latvijas Bankā, kurš ir atvērts uz Komisijas vārda maksājumu saistību nodrošinājuma šķirtai turēšanai no citiem fonda līdzekļiem un no Komisijas pašas līdzekļiem.

8. Ar maksājumu saistību nodrošinājuma turēšanu saistītie ieņēmumi pienākas noguldījumu piesaistītājam. Ar maksājumu saistību nodrošinājuma turēšanu saistītos izdevumus sedz noguldījumu piesaistītājs.

II. Maksājumu saistību līguma noslēgšanas kārtība

9. Lai veiktu iemaksas fondā maksājumu saistību veidā, Komisija un noguldījumu piesaistītājs noslēdz noteikumu 6. punktā minēto maksājumu saistību līgumu.

10. Ja noguldījumu piesaistītājs nolēmis izmantot iespēju aizstāt daļu no saviem maksājumiem fondā ar maksājumu saistībām, tas iesniedz Komisijai rakstveida iesniegumu par vēlmi veikt maksājumus fondā maksājumu saistību veidā.

11. Komisija 10 darbdienu laikā pēc noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un sniedz atbildi par atļaujas piešķiršanu noguldījumu piesaistītājam aizstāt daļu no maksājumiem fondā ar maksājumu saistībām.

12. Ja noguldījumu piesaistītājs plāno nākamajā ceturksnī aizstāt daļu no maksājumiem fondā ar maksājumu saistībām, tad, aprēķinot ceturkšņa maksājumu fondā saskaņā ar Komisijas 2018. gada 13. februāra normatīvajiem noteikumiem Nr. 36 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi " (tālāk tekstā – Noteikumi Nr. 36), bet ne vēlāk kā līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5. datumam, noguldījumu piesaistītājs iesniedz Komisijai informāciju par maksājumu saistību apmēru.

13. Komisija piecu darbdienu laikā izvērtē iesniegtās informācijas atbilstību noteikumu 4., 5. un 6. punktā minētajiem kritērijiem un noslēgtā maksājumu saistību līguma nosacījumiem.

14. Ja izvērtēšanas rezultātā netiek konstatēti šķēršļi, kas noguldījumu piesaistītājam liedz aizstāt daļu no maksājumiem fondā ar maksājumu saistībām un sniegt naudas līdzekļus kā nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu un citu tiesību aktu prasībām, Komisija noslēdz ar noguldījumu piesaistītāju vienošanos (2. pielikums), kas nosaka uz konkrētu ceturksni attiecināmās maksājumu saistības un kas ir noteikumu 6. punktā minētā maksājumu saistību līguma sastāvdaļa.

15. Pēc noteikumu 14. punktā minētās vienošanās noslēgšanas noguldījumu piesaistītājs iesniedz Komisijai pārskatu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 36, norādot atbilstošo maksājumu saistību apmēru.

16. Pēc noteikumu 14. punktā minētās vienošanās noslēgšanas noguldījumu piesaistītājs veic nodoto finanšu līdzekļu pārskaitījumu uz maksājumu saistību līgumā norādīto kontu ne vēlāk kā līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam.

III. Pienākums aizstāt maksājumu saistības ar naudas līdzekļiem

17. Komisijai, pamatojoties uz tās pieņemtu lēmumu, ir tiesības daļēji vai pilnībā aizstāt maksājumu saistībām paredzētos fonda līdzekļus ar fondā iemaksātajiem līdzekļiem, ja iestājas viens vai vairāki šādi nosacījumi:

17.1. visu tirgus dalībnieku maksājumu saistību daļa sasniedz vai pārsniedz 30 procentus no kopējiem fonda aktīviem;

17.2. fonda pieejamo finanšu līdzekļu izmantošanas dēļ neatsaucamo maksājumu saistību daļa fonda pieejamajos finanšu līdzekļos pārsniedz 30 procentus;

17.3. fonda funkciju nodrošināšanai nepieciešams izmaksāt visus fondā uzkrātos līdzekļus;

17.4. noguldījumu piesaistītāja licence ir anulēta;

17.5. iestājas citi gadījumi, kad Komisijai veidojas nepieciešamība daļēji vai pilnībā aizstāt maksājumu saistībām paredzētos fonda līdzekļus ar fondā iemaksātajiem līdzekļiem.

IV. Noslēguma jautājums

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2015. gada 2. decembra normatīvie noteikumi Nr. 205 "Noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas noguldījumu garantiju fondā normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Banku iestādes vadlīnijām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2015. gada 28. maija vadlīnijām Nr. EBA/GL/2015/09 par maksājumu saistībām saskaņā ar Direktīvu Nr. 2014/49/EU par depozītu garantiju shēmām.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle K. Černaja-Mežmale
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 116
Maksājumu saistību līgums
Rīgā

20__. gada "___." ____________

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, turpmāk tekstā – Komisija, tās priekšsēdētāja __________________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Noguldījumu garantiju likumu, no vienas puses un _________________, turpmāk tekstā – Noguldījumu piesaistītājs, tā pilnvarotās personas _______________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ________________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Līdzēji/Līdzējs, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – līgums, par tālāk minēto:

1. Līguma priekšmets

Noguldījumu piesaistītājs apņemas no tā kopējā aktīvu apmēra ieskaitīt noguldījumu garantiju fondā, turpmāk tekstā – fonds, šā līguma 2.1. punktā noteikto finanšu līdzekļu summu, kas nav apgrūtināta ar trešo personu tiesībām, ir pieejama fondam un tiek izmantota kā Noguldījumu piesaistītāja nodrošinājums pret fondu.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noguldījumu piesaistītāja maksājumu saistību nodrošinājuma apmērs ir kopsumma saskaņā ar Līdzēju noslēgto vienošanos, kas ir šā līguma sastāvdaļa, par visu līguma darbības periodu, atskaitot maksājumu saistībām paredzēto līdzekļu summu, kuru Komisija bija pārvērtusi par fondā iemaksātajiem līdzekļiem.

2.2. Maksājumu saistību nodrošinājuma apmērs tiek pārskatīts katru reizi, kad Noguldījumu piesaistītājs ir izmantojis tiesības aizstāt daļu no maksājumiem fondā ar maksājumu saistībām.

2.3. Noguldījumu piesaistītājs kā nodrošinājuma devējs apņemas nodot tā īpašuma tiesības uz šā līguma 2.1. punktā norādītajiem finanšu līdzekļiem Komisijai kā nodrošinājuma ņēmējai.

2.4. Līdzēji savstarpējai saziņai izmanto saziņas līdzekļus, kuri pilnībā nodrošina otras puses iespējas saņemt paziņojumu tādā apmērā, kādā nepieciešams šā līguma izpildes nodrošināšanai.

3. Līdzēju tiesības un pienākumi

Noguldījumu piesaistītāja tiesības un pienākumi:

3.1. Noguldījumu piesaistītājs ne vēlāk kā līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam veic maksājumu saistību nodrošinājuma pārskaitījumu uz fonda kontu Latvijas Bankā:

[Rekvizīti].

3.2. Noguldījumu piesaistītājs garantē, ka līguma noslēgšanas brīdī šajā līgumā norādītais maksājumu saistību nodrošinājums ir tā brīvie finanšu līdzekļi, kas nav strīda, ķīlas vai tiesas procesa priekšmets, trešās personas tiem nav noteikušas nekādus aizliegumus un apgrūtinājumus un trešajām personām nav nekādu līgumisku vai likumisku tiesību uz maksājumu saistību nodrošinājumu.

3.3. No šā līguma spēkā stāšanās brīža Noguldījumu piesaistītājam ir aizliegts apgrūtināt maksājumu saistību nodrošinājumu.

3.4. Ja Noguldījumu piesaistītājs vēlas izbeigt šo līgumu, tas iesniedz Komisijai atbilstošu iesniegumu. Komisija pieņem lēmumu par līguma izbeigšanu 10 darbdienu laikā. Šajā gadījumā visa maksājumu saistību nodrošinājuma summa tiek pārvērsta par fondā iemaksātajiem līdzekļiem.

3.5. Noguldījumu piesaistītājam ir tiesības uz iesnieguma pamata lūgt Komisijai pārvērst daļu no maksājumu saistību nodrošinājumam paredzētajiem fonda līdzekļiem par fondā iemaksātajiem līdzekļiem. Komisija veic šo pārvēršanu piecu darbdienu laikā un paziņo par to Noguldījumu piesaistītājam.

3.6. Noguldījumu piesaistītājam ir pienākums atmaksāt Komisijai izdevumus, kas saistīti ar maksājumu saistību nodrošinājuma turēšanu, piecu darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.

Komisijas tiesības un pienākumi:

3.7. Komisijai, pamatojoties uz tās lēmumu, ir tiesības daļēji vai pilnībā aizstāt maksājumu saistībām paredzētos fonda līdzekļus ar fondā iemaksātajiem līdzekļiem, ja iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:

a) visu tirgus dalībnieku maksājumu saistību daļa sasniedz vai pārsniedz 30 procentus no kopējiem fonda aktīviem;

b) fonda pieejamo finanšu līdzekļu izmantošanas dēļ neatsaucamo maksājumu saistību daļa fonda pieejamajos finanšu līdzekļos pārsniedz 30 procentus;

c) fonda funkciju nodrošināšanai nepieciešams izmaksāt visus fondā uzkrātos līdzekļus;

d) noguldījumu piesaistītāja licence ir anulēta;

e) iestājas citi gadījumi, kad Komisijai veidojas nepieciešamība aizstāt visas fonda maksājumu saistības vai daļu no tām ar naudas līdzekļiem.

3.8. Par šā līguma 3.7. punktā noteikto tiesību īstenošanu Komisija Noguldījumu piesaistītājam rakstveidā paziņo ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc šā līguma 3.7. punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

3.9. Komisijai ir pienākums atmaksāt Noguldījumu piesaistītājam ienākumus, kuri veidojas no maksājumu saistību nodrošinājuma turēšanas.

3.10. Komisija reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa 15. datumam izraksta un iesniedz Noguldījumu piesaistītājam rēķinu par izmaksu, kas saistītas ar maksājumu saistību nodrošinājuma turēšanu, segšanu vai paziņo par šā līguma 3.9. punktā minēto ienākumu apmēru. Komisija aprēķina ienākumus un izdevumus proporcionāli Noguldījumu piesaistītāja maksājumu saistību apmēram un veic ienākumu pārskaitījumu uz Noguldījumu piesaistītāja bankas kontu piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma par ienākumiem izsūtīšanas.

4. Izmaiņas un papildinājumi

Līgums apliecina Līdzēju pilnīgu un galīgu vienošanos. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tikai ar brīdi, kad tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījuši abi Līdzēji.

5. Līguma darbības laiks

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā neierobežotu laiku.

6. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izšķiršanas kārtība

Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie likumi un citi normatīvie akti. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas šā līguma noteikumu neizpildes vai daļējas izpildes gadījumā, tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Citi noteikumi

Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros, katrs uz trīs lappusēm. Viens līguma eksemplārs atrodas Komisijā, otrs – pie Noguldījumu piesaistītāja.

8. Līdzēju adreses un rekvizīti

___________________

Reģistrācijas Nr.:
Nodokļu maksātāja kods:
Adrese:
Tālrunis
Fakss

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Nodokļu maksātāja kods: 90001049028
Adrese: Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050
Tālrunis 6777 4800
Fakss 6722 5755

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 116
Vienošanās par iemaksu veikšanu
Rīgā

20__. gada "___." ____________

Finanšu un kapitāla tirgus komisija tās priekšsēdētāja _____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Noguldījumu garantiju likumu, no vienas puses un _________________, turpmāk tekstā – Noguldījumu piesaistītājs, tā pilnvarotās personas _______________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ________________________, no otras puses vienojas par turpmāk minēto:

Noguldījumu piesaistītāja maksājumu saistību nodrošinājuma summa par 20_. gada _. ceturksni ir ____ euro.

Maksājumu saistību nodrošinājuma kopsumma par visu Maksājumu saistību līguma darbības periodu ir ___ euro.

Šī vienošanās ir Maksājumu saistību līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

Šī vienošanās ir sagatavota latviešu valodā divos eksemplāros, katrs uz vienas lappuses. Viens vienošanās eksemplārs atrodas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, otrs – pie Noguldījumu piesaistītāja. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
(paraksttiesīgā persona)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas noguldījumu garantiju fondā normatīvie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 116Pieņemts: 04.08.2020.Stājas spēkā: 14.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 13.08.2020. OP numurs: 2020/155.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316629
14.08.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"