Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
2022. gada 20. decembra grozījumiem izsakot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu V nodaļu jaunā redakcijā, veidojas numerācijas pārrāvums, proti, 88. punktam seko 100. punkts.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 114

Rīgā 2020. gada 4. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 32 3. p.)
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
likuma
86. panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un ārvalsts apdrošinātāju filiālēm, kas darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, (tālāk tekstā visas kopā – apdrošinātājs), sagatavojot gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. uzskaites vērtība (carrying amount) – 36. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē;

2.2. patiesā vērtība (fair value) – 13. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.3. finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.4. finanšu instruments (financial instrument) – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.5. finanšu aktīvs (financial asset) – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.6. finanšu saistības (financial liability) – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.7. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē;

2.8. finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.9. finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē;

2.10. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē;

2.11. atvasinātais finanšu instruments (derivative) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.12. vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) – 16. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē;

2.13. faktiskā procentu likme (effective interest rate) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.14. apdrošināšanas līgums (insurance contract) – 17. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.15. ieguldījumu līgums – līgums, kas juridiskajā izpratnē ir apdrošināšanas līgums, taču, pamatojoties uz 17. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteiktajiem kritērijiem, neatbilst apdrošināšanas līguma definīcijai;

2.16. apdrošināšanas risks (insurance risk) – 17. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.17. finanšu risks (financial risk) – 17. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.18. (svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu);

2.19. (svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu);

2.20. meitas sabiedrība (subsidiary) – 10. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.21. asociētā sabiedrība (associate) – 28. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 3. punkta izpratnē;

2.22. nemateriālā vērtība (goodwill) – 3. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.23. ieguldījumu īpašums (investment property) – 40. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē;

2.24. apdrošināšanas līgums ar tiešās dalības iezīmēm (insurance contract with direct participation features) – 17. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

3. Apdrošinātājs par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu. Gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) kā vienots kopums sastāv no:

3.1. finanšu pārskatiem (konsolidētajiem finanšu pārskatiem);

3.2. apdrošinātāja vadības (akciju sabiedrībās – padomes un valdes, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajās biedrībās – izpildinstitūcijas) ziņojuma (grupas mātes sabiedrības vadības ziņojuma) un nefinanšu paziņojuma (konsolidētā nefinanšu paziņojuma), ja to ir pienākums sagatavot saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minēto;

3.3. paziņojuma par apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) atbildību.

4. Finanšu pārskati (konsolidētie finanšu pārskati) sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par apdrošinātāja finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus) sagatavo, pamatojoties uz Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", (tālāk tekstā – Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti). Informācija par Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem pieejama interneta mājaslapā www.europa.eu.int/comm/ internal_market/accounting/ias_en.htm, kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas interneta mājaslapā www.fm.gov.lv. Sagatavojot finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), var izmantot arī tādus Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus, kuri publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pēc pārskata perioda beigu datuma, bet līdz gada pārskata apstiprināšanai. Informācija par Starptautisko Finanšu pārskatu standartu apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā un paredzamo publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pieejama interneta mājaslapā www.efrag.org. Ar apdrošināšanas darbību saistīto finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) posteņu novērtēšanai, kura nav noteikta Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos, piemēro šo noteikumu prasības.

5. Finanšu pārskati (konsolidētie finanšu pārskati) ietver:

5.1. pārskatu par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā (tālāk tekstā – bilance vai konsolidētā bilance);

5.2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu vai pārskata perioda konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu;

5.3. pārskata perioda naudas plūsmas pārskatu (tālāk tekstā – naudas plūsmas pārskats vai konsolidētais naudas plūsmas pārskats);

5.4. pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu (tālāk tekstā – kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats vai konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats);

5.5. pielikumu;

5.6. pārskatu par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā pārskata perioda sākuma datumā, ja apdrošinātājs retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārklasificē finanšu pārskatu posteņus;

5.7. salīdzinošu informāciju par iepriekšējo pārskata periodu.

6. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) norāda skaitļu precizitātes pakāpi.

7. Pielikumā iekļauj skaidrojošu informāciju par bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata (konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata) posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt apdrošinātāja finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu novērtēšanu.

8. Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 1.2., 3. un 4. pielikumā. Apdrošinātājs var neuzrādīt atsevišķus posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu posteņus vieglāk uztveramus, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām.

9. Konsolidēto gada pārskatu paraksta apdrošinātāja grupas mātes sabiedrības vadība:

9.1. akciju sabiedrībās – valdes priekšsēdētājs un padomes priekšsēdētājs;

9.2. savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajās biedrībās – izpildinstitūcijas vadītājs.

II. Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību

10. Apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumā:

10.1. norāda apdrošinātāja nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru, licences numuru un izsniegšanas datumu;

10.2. norāda valdes un padomes priekšsēdētāja vai izpildinstitūcijas (savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības) vadītāja, kā arī valdes locekļu, padomes locekļu vai izpildinstitūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu. Šīs ziņas sniedz arī par personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus;

10.3. sniedz skaidru apdrošinātāja (grupas) attīstības, tā darbības rezultātu un vietas tirgū apskatu, kā arī ietver tam piemītošo būtisko risku un nenoteiktību aprakstu. Apskatu sagatavo kā apdrošinātāja (grupas) attīstības, tā darbības rezultātu un vietas tirgū līdzsvarotu un visaptverošu analīzi, ņemot vērā tā darbības apjomu un sarežģītību;

10.4. cik nepieciešams, lai izprastu apdrošinātāja (grupas) attīstību, tā finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus, šo noteikumu 10.3. punktā minētajā analīzē iekļauj:

10.4.1. finanšu rādītājus;

10.4.2. galvenos attiecīgo apdrošinātāju (grupu) un tā darbību raksturojošos nefinanšu rādītājus, kā arī informāciju par vides aizsardzības prasībām un nodarbinātības jautājumiem vai citu informāciju, ja tas ir piemēroti;

10.4.3. pēc nepieciešamības – atsauces uz finanšu pārskatos (konsolidētajos finanšu pārskatos) norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām;

10.5. sniedz informāciju par turpmākās attīstības prognozi, t.sk. plānus attiecībā uz ārkārtas dividendēm, ja tādi pastāv;

10.6. sniedz ziņas par pārskata gadā īstenotajiem pasākumiem pētniecības un attīstības jomā;

10.7. par apdrošinātāja (grupas mātes sabiedrības) pašu akcijām norāda šādu informāciju:

10.7.1. pašu akciju iegādes iemeslus pārskata gadā;

10.7.2. pārskata gadā atpirkto vai pārdoto pašu akciju skaitu un to nominālvērtības apmēru, kā arī pašu akciju īpatsvaru procentos no parakstītā pamatkapitāla, to atpirkšanas vai pārdošanas apmēru;

10.7.3. iegūto un turēto pašu akciju skaitu un to nominālvērtības apmēru, kā arī šāda pašu akciju apmēra īpatsvaru parakstītajā pamatkapitālā pārskata gada beigās;

10.8. norāda ziņas par filiālēm un pārstāvniecībām (to skaitu sadalījumā pa valstīm);

10.9. sniedz informāciju par finanšu instrumentiem, ja tas ir būtiski apdrošinātāja (grupas) aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai, norādot:

10.9.1. finanšu riska pārvaldības mērķus un politiku, t.sk. politiku attiecībā uz katru nozīmīgu tādu prognozēto nākotnes darījuma veidu, kuram tiek piemērota riska ierobežošanas uzskaite;

10.9.2. pakļautību tirgus riskam, kredītriskam un likviditātes (naudas plūsmas) riskam;

10.10. norāda informāciju par visiem svarīgiem notikumiem no pārskata gada beigām līdz gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanas dienai, kas nozīmīgi finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu izpratnei;

10.11. sniedz priekšlikumus par peļņas sadali, dividenžu lielumu, ņemot vērā arī pārskata periodā aprēķinātās un izmaksātās ārkārtas dividendes, vai zaudējumu segšanu.

11. Paziņojumā, kas apliecina apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) atbildību, norāda:

11.1. ka vadībai ir pienākums saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), kas skaidri un patiesi atspoguļo apdrošinātāja (grupas) finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī tā pārskata gada darbības rezultātus un naudas plūsmu;

11.2. ka vadība (grupas mātes sabiedrības vadība) atbild par atbilstošas grāmatvedības kārtošanu, par apdrošinātāja līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības novēršanu;

11.3. vai finanšu pārskati (konsolidētie finanšu pārskati) sagatavoti saskaņā ar konsekventi lietotajiem Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem;

11.4. vai apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) lēmumi un pieņēmumi par finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

12. Ja kāds valdes vai padomes loceklis uzskata, ka gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) nav apstiprināms, vai izvirza iebildumus, kurus viņš grib paziņot akcionāru sapulcei vai biedru kopsapulcei, to īpaši norāda paziņojumā par apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) atbildību.

III. Nefinanšu paziņojums (konsolidētais nefinanšu paziņojums)

13. Apdrošinātājs tā vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumā iekļauj nefinanšu paziņojumu (konsolidēto nefinanšu paziņojumu), ja tas divus gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) atbilst šādiem kritērijiem:

13.1. vidējais darbinieku skaits apdrošinātājā (grupā) pārsniedz 500;

13.2. aktīvu kopsumma bilances datumā pārsniedz (konsolidācijas līmenī) 20 miljonus euro vai gada neto apgrozījums pārsniedz (konsolidācijas līmenī) 40 miljonus euro. Par neto apgrozījumu atzīst bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru, kuru nosaka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu par apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanu prasībām.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

14. Apdrošinātājs (grupa), kas atbilst šo noteikumu 13. punktā minētajiem kritērijiem, var izdarīt izvēli neiekļaut apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumā nefinanšu paziņojumu (konsolidēto nefinanšu paziņojumu), bet sagatavot atsevišķu nefinanšu paziņojumu, kurā sniedz informāciju atbilstoši šajā nodaļā minētajam, un to publicēt kopā ar apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumu kā gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sastāvdaļu.

15. Ja apdrošinātājs (grupa), kas atbilst šo noteikumu 13. punktā minētajiem kritērijiem, nefinanšu paziņojumu (konsolidēto nefinanšu paziņojumu) ir iekļāvis apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumā vai to sagatavojis kā šo noteikumu 14. punktā minēto atsevišķo nefinanšu paziņojumu, tas ir atbrīvots no šo noteikumu 10.4. punktā minēto nefinanšu rādītāju sniegšanas un analīzes vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumā.

16. Apdrošinātājs, kas ir meitas sabiedrība, ir atbrīvots no pienākuma sagatavot nefinanšu paziņojumu, ja tajā sniedzamā informācija (gan par šo apdrošinātāju, gan tā meitas sabiedrībām) ir iekļauta attiecīgā apdrošinātāja mātes sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai atsevišķā dokumentā, kas ietilpst mātes sabiedrības konsolidētajā gada pārskatā, kurš sagatavots, ņemot vērā šajā nodaļā minēto. Apdrošinātājs, kas ir mātes sabiedrība un vienlaikus citas sabiedrības meitas sabiedrība, ir atbrīvots no pienākuma sagatavot konsolidēto nefinanšu paziņojumu, ja tajā sniedzamā informācija (gan par šo mātes sabiedrību, gan tās meitas sabiedrībām) ir iekļauta attiecīgā apdrošinātāja mātes sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai atsevišķā dokumentā, kas ietilpst attiecīgā apdrošinātāja mātes sabiedrības konsolidētajā gada pārskatā, kurš sagatavots, ņemot vērā šajā nodaļā minēto.

17. Cik nepieciešams, lai iegūtu izpratni par apdrošinātāja (grupas) attīstību, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli un tā darbības ietekmi, nefinanšu paziņojumā (konsolidētajā nefinanšu paziņojumā) sniedz informāciju vismaz par vides, sociālajiem un ar nodarbinātību saistītajiem jautājumiem, kā arī par cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas un kukuļošanas novēršanas pasākumiem (tālāk tekstā – korporatīvās sociālās atbildības jomas), t.sk.:

17.1. apdrošinātāja (grupas) komercdarbības modeļa īsu aprakstu, kas ietver vispārīgu informāciju par apdrošinātāja (grupas) galvenajiem saimnieciskās darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, sadarbības partneriem, klientiem, svarīgākajiem izmantojamajiem resursiem, izdevumu un ienākumu plūsmu un citu tā darbību raksturojošu informāciju;

17.2. aprakstu par politikām, kuras īsteno apdrošinātājs (grupa) attiecībā uz korporatīvās sociālās atbildības jomām, t.sk. aprakstu par to, kādas uzticamības pārbaudes (due diligence) procedūras ir ieviestas;

17.3. aprakstu par šo noteikumu 17.2. punktā minēto politiku īstenošanas rezultātiem;

17.4. informāciju par galvenajiem ar korporatīvās sociālās atbildības jomām saistītajiem riskiem, kuri raksturīgi apdrošinātāja (grupas) darījumiem, t.sk., kad tas ir būtiski un samērīgi, informāciju par riskiem, kas izriet no tā darbības ietvaros noslēgtajiem tiesiskajiem darījumiem vai sniegtajiem pakalpojumiem un var radīt negatīvas sekas korporatīvās sociālās atbildības jomās, un par to, kā šādi riski tiek pārvaldīti;

17.5. galvenos attiecīgā apdrošinātāja (grupas) un tā nozares darbību raksturojošos nefinanšu rādītājus.

18. Nefinanšu paziņojumā (konsolidētajā nefinanšu paziņojumā) iekļauj arī atsauces uz finanšu pārskatos (konsolidētajos finanšu pārskatos) uzrādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām, ja finanšu pārskatos (konsolidētajos finanšu pārskatos) uzrādītās summas attiecas uz kādu no korporatīvās sociālās atbildības jomām.

19. Lai sniegtu informāciju par korporatīvās sociālās atbildības jomām, apdrošinātājs (grupa) var izmantot Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus (piemēram, vides aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos minēto par brīvprātīgu piedalīšanos Eiropas Kopienas vides vadības un audita sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulai (EK) Nr. 1221/2009, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties kopienas vides vadības un audita sistēmā) vai citu starptautisko organizāciju izdotajos dokumentos (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālajā līgumā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pamatnostādnēs daudznacionālajiem uzņēmumiem, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rokasgrāmatā par pretkorupcijas standartiem, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas ISO standartā Nr. 26000, Starptautiskās Darba organizācijas trīspusējā deklarācijā par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku, Globālajā ziņošanas iniciatīvā) iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus (tālāk tekstā – LR, ES vai citu starptautisko organizāciju izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumi). Nefinanšu paziņojumā (konsolidētajā nefinanšu paziņojumā) norāda, kuras LR, ES vai citu starptautisko organizāciju izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus apdrošinātājs (grupa) izmanto.

20. Ja apdrošinātājs (grupa) neīsteno politiku attiecībā uz vienu vai vairākām korporatīvās sociālās atbildības jomām, nefinanšu paziņojumā (konsolidētajā nefinanšu paziņojumā) sniedz skaidru un argumentētu pamatojumu par iemesliem, kādēļ tas netiek veikts.

21. Izņēmuma gadījumā apdrošinātājs (grupa) var nesniegt informāciju par notikumiem, kuru iestāšanās ir sagaidāma tuvākā gada laikā, vai sarunu procesā esošiem jautājumiem, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

21.1. apdrošinātāja valde (grupas mātes sabiedrības vadība) rakstveida ziņojumā akcionāru pilnsapulcei sniedz skaidrojumu par apstākļiem, kuru dēļ minētās informācijas sniegšana nopietni kaitētu apdrošinātāja (grupas) darbībai;

21.2. minētās informācijas nesniegšana nav šķērslis skaidras izpratnes gūšanai par apdrošinātāja (grupas) attīstību, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli un tā darbības ietekmi uz korporatīvās sociālās atbildības jomām.

22. Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (tālāk tekstā – zvērināts revidents) pārbauda, vai ir sagatavots nefinanšu paziņojums (konsolidētais nefinanšu paziņojums), kā arī to, vai nefinanšu paziņojums (konsolidētais nefinanšu paziņojums) ir iekļauts vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumā vai šo noteikumu 14. punktā minētajā atsevišķajā dokumentā, bet šo noteikumu 16. punktā minētajā gadījumā – vai no nefinanšu paziņojuma sagatavošanas atbrīvotā apdrošinātāja nefinanšu paziņojumā (konsolidētajā nefinanšu paziņojumā) sniedzamā informācija ir iekļauta mātes sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai atsevišķā dokumentā.

IV. Bilance un paskaidrojumi par bilances posteņiem

23. Bilances posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 1. pielikumā.

24. Postenī "Materiālie aktīvi" atspoguļo apdrošinātājam piederošos, finanšu līzinga darījumu rezultātā iegūtos materiālos aktīvus, kurus tas izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīvos nolūkos, citu materiālo aktīvu saglabāšanas vai remonta vajadzībām, iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu. Šeit norāda arī programmnodrošinājumu, kas ir attiecīgo elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, kā arī apdrošinātājam piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto materiālo aktīvu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras ir uzlabojušas attiecīgo materiālo aktīvu ekonomiskos rādītājus, ja nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šajā postenī atspoguļo nepabeigtās būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par zemes gabaliem, ēkām un materiālajiem aktīviem. Pielikumā norāda pašu lietošanā esošos materiālos aktīvus.

25. Postenī "Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās" atspoguļo ieguldījumus zemes gabalos un ēkās, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātajos un finanšu līzinga darījumu rezultātā iegūtajos. Šeit atspoguļo arī tiesības uz nekustamo īpašumu, kā arī apdrošinātājam piederošo un bez izpirkuma tiesībām nomāto ēku rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras ir uzlabojušas attiecīgo objektu ekonomiskos rādītājus, ja nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija.

26. Postenī "Nemateriālie aktīvi" atspoguļo identificējamus aktīvus, kam nav materiālās formas un kas tiek turēti pakalpojumu sniegšanai vai citiem mērķiem, ja ir sagaidāms, ka apdrošinātājs nākotnē saņems ekonomiskos labumus, kas attiecināmi uz šiem aktīviem, piemēram, par samaksu iegūtās tiesības, t.sk. koncesijas, patentus, licences, nomas tiesības, programmnodrošinājumu, kas nav elektronisko iekārtu neatņemama sastāvdaļa, iegādāto sabiedrību pozitīvo nemateriālo vērtību, apdrošināšanas portfeļa pārņemšanas rezultātā iegūtos apdrošināšanas līgumu nemateriālos aktīvus un citus pēc būtības līdzīgus pret atlīdzību iegūtus aktīvus.

27. Postenī "Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā" atspoguļo ieguldījumus (akcijas, daļas) radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā. Radniecīgā sabiedrība ir apdrošinātāja meitas sabiedrība un meitas sabiedrības meitas sabiedrība, kā arī apdrošinātāja mātes sabiedrība un mātes sabiedrības citas meitas sabiedrības.

28. Postenī "Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā" atspoguļo ieguldījumus (akcijas, daļas) asociēto sabiedrību pamatkapitālā.

29. Postenī "Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kurus, ievērojot 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, apdrošinātājs klasificē kā finanšu aktīvus, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un arī tādus finanšu aktīvus, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī apdrošinātājs neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, kapitāla instrumentus un atvasinātos finanšu instrumentus.

30. Postenī "Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos" atspoguļo to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kurus, pamatojoties uz 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā minētajiem faktoriem, t.i., komercdarbības modeli finanšu aktīvu pārvaldības jomā un finanšu aktīvu līgumisko naudas plūsmu iezīmēm, apdrošinātājs klasificē kā finanšu aktīvus, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, piemēram, kapitāla instrumentus un parāda instrumentus.

31. Postenī "Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi" atspoguļo aizdevumus pret hipotēku. Pielikumā atšifrē ar hipotēku nodrošināto aizdevumu summas ar apdrošināšanas polises papildu nodrošinājumu un bez tā.

32. Postenī "Citi aizdevumi" atspoguļo aizdevumus, kuri saskaņā ar šo noteikumu 31. punkta prasībām nav jāatspoguļo bilances aktīva postenī "Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi". Šajā postenī atspoguļo arī vekseļus, kas saņemti, aizvietojot debitoru parādus vai aizdevumus. Šeit atspoguļo arī aizdevumus apdrošinājuma ņēmējiem, izņemot tos gadījumus dzīvības apdrošināšanā, kad, pamatojoties uz noslēgto apdrošināšanas līgumu ar juridiskām personām, tiek izsniegts aizdevums vai nu apdrošinājuma ņēmējam (juridiskai personai), vai apdrošinātajai personai, paredzot, ka par izsniegtā aizdevuma summu tiek samazināta riska, ko apdrošinātājs uzņēmies, daļa. Šādus aizdevumus atspoguļo bilances aktīva postenī "Debitoru parādi". Pielikumā atšifrē aizdevumu summas ar apdrošināšanas polises papildu nodrošinājumu un bez tā.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

33. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

34. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

35. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

36. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

37. Postenī "Debitoru parādi" atspoguļo šo noteikumu 32. punktā minētos aizdevumus apdrošinājuma ņēmējiem, kurus neatspoguļo bilances aktīva postenī "Citi aizdevumi", un citus finanšu aktīvus, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā. Šajā postenī atspoguļo arī parakstītā pamatkapitāla daļu, kura nav apmaksāta pārskata perioda beigu datumā.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

38. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

39. Postenī "Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi" atspoguļo ienākumus, kuri attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet kuru saņemšanas termiņš vēl nav iestājies, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgā finanšu aktīva patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā vai kuriem piemēro apdrošināšanas līgumiem noteikto uzskaiti, kā arī izdevumus, kuri radušies līdz pārskata gada beigām, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

40. Postenī "Nodokļu aktīvi" atspoguļo atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvus, kā arī tekošos uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvus saskaņā ar 12. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

40.1 Postenī "Noslēgto apdrošināšanas līgumu aktīvi" atspoguļo aktīvus, kuri izriet no noslēgto apdrošināšanas līgumu attiecīgajai grupai piemērotā vērtēšanas modeļa saskaņā ar 17. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

41. Postenī "Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu aktīvi" atspoguļo aktīvus, kuri izriet no noslēgto cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu attiecīgajai grupai piemērotā vērtēšanas modeļa saskaņā ar 17. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

42. Postenī "Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm" atspoguļo prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (prasības pret kredītiestādēm, kuras var tikt apmierinātas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darba diena).

43. Postenī "Apmaksātais pamatkapitāls" atspoguļo apmaksāto akciju (paju) nominālvērtību kopsummu.

44. Postenī "Akciju emisijas uzcenojums" atspoguļo starpību starp apdrošinātāja akciju pārdošanas cenu un to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai.

45. Postenī "Pašu akcijas/pajas (-)" atspoguļo apdrošinātāja atgūtās pašu akcijas vai pajas, norādot tās iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā iekļauj ar akciju vai paju iegādi saistītos papildu izdevumus. Pielikumā norāda pašu akciju vai paju skaitu un nominālvērtību.

46. Postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" atspoguļo ienākumus šādā sadalījumā:

46.1. ienākumus, kuri netiks pārklasificēti par peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

46.1.1. ieguldījumu zemes gabalos un ēkās, kas tiek izmantoti apdrošinātāja darbības nodrošināšanai, pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu;

46.1.2. nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezervi saskaņā ar 38. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto;

46.1.3. kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas;

46.2. ienākumus, kurus var pārklasificēt par peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

46.2.1. parāda instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas;

46.2.2. neto ārvalstu valūtas izmaiņu starpību un šādu izmaiņu starpības gada sākumā un beigās izlīdzināto summu saskaņā ar 21. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto;

46.2.3. apdrošināšanas līgumu grupas finanšu ienākumu vai izdevumu daļu, kuru atzīst saskaņā ar 17. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 90. punktā noteikto, pamatojoties uz grāmatvedības politikā izdarīto izvēli;

46.2.4. cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu grupas finanšu ienākumu vai izdevumu daļu, kuru atzīst saskaņā ar 17. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 90. punktā noteikto, pamatojoties uz grāmatvedības politikā izdarīto izvēli.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

47. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

48. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

49. Postenī "Rezerves kapitāls un pārējās rezerves" atspoguļo rezerves kapitālu, kas izveidots no pārskata gada un iepriekšējo gadu peļņas un papildiemaksām uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai jauna akciju laidiena gadījumā, kā arī pārējās rezerves, kas izveidotas statūtos vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības šajā postenī atspoguļo iestāšanās maksu, ja tā paredzēta savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības statūtos, ziedojumus un citus neparedzētus ienākumus, kā arī savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības statūtos noteiktajā kārtībā izveidotās citas rezerves.

50. Postenī "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi" atspoguļo iepriekšējo pārskata gadu nesadalīto peļņu, kas palikusi apdrošinātāja rīcībā pēc rezerves kapitāla un pārējo rezervju papildināšanas un dividenžu sadales, vai zaudējumus.

51. Postenī "Pārskata gada peļņa/zaudējumi" atspoguļo pārskata gada peļņu pirms tās sadales vai zaudējumus.

51.1 Postenī "Saistības par notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem" atspoguļo apdrošināšanas līgumu grupas saistības, kuras attiecas uz pakalpojumu sniegšanu iepriekšējos pārskata periodos un ir novērtētas saskaņā ar 17. Starptautisko Finanšu pārskatu standartu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

51.2 Postenī "Saistības par atlikušo apdrošināšanas segumu" atspoguļo apdrošināšanas līgumu grupas saistības, kuras attiecas uz nākotnes pakalpojumu sniegšanu un ir novērtētas saskaņā ar 17. Starptautisko Finanšu pārskatu standartu. Šeit atzīst arī apgrūtinošo līgumu grupas zaudējumu komponenti.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

51.3 Postenī "Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu saistības" atspoguļo cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu grupas saistības, kuras ir novērtētas saskaņā ar 17. Starptautisko Finanšu pārskatu standartu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

52. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

53. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

54. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

55.(Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

56. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

57. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

58. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

59. Postenī "Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo finanšu saistības, t.sk. ieguldījumu līgumus, atvasinātos finanšu instrumentus un emitētos parāda instrumentus, kurus, ievērojot 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, apdrošinātājs klasificē kā finanšu saistības, kuras tiek novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un arī tādas finanšu saistības, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī apdrošinātājs neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

60. Postenī "Noguldījumi no pārapdrošinātājiem" apdrošinātājs atspoguļo cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līguma ietvaros saņemtos noguldījumus vai no pārapdrošinātājiem ieturētās summas. Ja apdrošinātājs kā noguldījumu ir saņēmis finanšu instrumentus, kuri nodoti tā īpašumā, šajā postenī atspoguļo apdrošinātāja saistības par šo noguldījumu līgumā noteiktajā apmērā.

61. Postenī "Pakārtotās saistības" atspoguļo saistības, kuras radušās no apdrošinātāja aizņēmumiem, ja aizņēmuma līgums paredz, ka aizdevējs var prasīt atmaksāt aizdevumu pirms termiņa vienīgi apdrošinātāja likvidācijas gadījumā un viņa prasība tiek apmierināta pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. Minēto nosacījumu skaidri nosaka līgumā. Pielikumā atšifrē saistības pa atlikušajiem termiņiem.

62. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

63. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

64. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

65. Postenī "Kreditori" atspoguļo saistības pret radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām un citas saistības, ja tās nav jāatspoguļo citos finanšu saistību, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, posteņos. Pielikumā sniedz informāciju par posteņa saturu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

66. Postenī "Uzkrājumi" atspoguļo uzkrājumus saistībām, kuras attiecināmas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem, ja ir zināms, ka šo saistību izpildei būs nepieciešami līdzekļi, kuru apmēru ir iespējams pietiekami ticami novērtēt, un kuras atbilst 37. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteiktajam. Uzkrājumus atspoguļo sadalījumā pa uzkrājumiem pensijām un tamlīdzīgām saistībām un pārējiem uzkrājumiem, piemēram, atvaļinājumu saistībām, pielikumā atšifrējot katru uzkrājumu veidu.

67. Postenī "Nodokļu saistības" atspoguļo uzkrājumus atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām, kā arī tekošās uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības saskaņā ar 12. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

68. Postenī "Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi" atspoguļo ienākumus, kurus apdrošinātājs ir saņēmis līdz pārskata gada beigām, bet kuri attiecas uz nākamo pārskata gadu, kā arī izdevumus, kuri attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet to samaksas termiņš pārskata perioda beigu datumā vēl nav iestājies, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgo finanšu saistību patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā vai kuriem piemēro apdrošināšanas līgumiem noteikto uzskaiti.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

V. Peļņas vai zaudējumu aprēķins un paskaidrojumi par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

(Nodaļa FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

69. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 2. pielikumā.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

70. Postenī "Ienākumi no apdrošināšanas" atspoguļo pārskata periodā atzītos ienākumus par summām, kas attiecas uz izmaiņām saistībās par atlikušo apdrošināšanas segumu, t.sk. pārskata periodā radušos apdrošināšanas pakalpojumu izdevumus, izmaiņas riska korekcijā attiecībā uz nefinanšu risku, izmaiņas līgumiskajā pakalpojumu maržā, pārējās summas, ja tādas piemērotas, un prēmiju daļas sadali, kas attiecas uz apdrošināšanas iegādes naudas plūsmu atgūšanu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

71. Postenī "Apdrošināšanas izdevumi" atspoguļo izdevumus, kuri attiecināmi uz apdrošināšanas darbību, t.sk. samaksātās atlīdzības par notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem un citus apdrošināšanas pakalpojumu izdevumus, klientu piesaistīšanas izdevumu amortizāciju, izmaiņas, kuras attiecas uz pakalpojumu sniegšanu iepriekšējos pārskata periodos, kā arī izmaiņas, kuras attiecas uz nākotnes pakalpojumu sniegšanu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

72. Postenī "Neto izdevumi no cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas" atspoguļo neto izdevumus, kas izriet no saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumiem.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

73. Postenī "Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi" atspoguļo procentu ienākumus (izdevumus) un līdzīgus ienākumus (izdevumus) no ieguldījumiem finanšu aktīvos un amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajām ieguldījumu līgumu finanšu saistībām, kā arī dividenžu ienākumus no ieguldījumiem radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

74. Postenī "Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo peļņu vai zaudējumus no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti, un no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtēti ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, kā arī no finanšu saistību, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, atzīšanas pārtraukšanas.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

75. Postenī "Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo patiesās vērtības izmaiņas finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras klasificē kā novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī apdrošinātājs neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

76. Postenī "Neto izmaiņas ieguldījumu līgumu saistībās" atspoguļo izmaiņu ieguldījumu līgumu saistībās pārskata gada laikā rezultātu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

77. Postenī "Neto peļņa/zaudējumi no ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņām" atspoguļo ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultātu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

78. Postenī "Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma apvērse no finanšu aktīviem, kas netiek vērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, un ieguldījumu īpašuma" atspoguļo finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām. Šajā postenī uzrāda arī iegādes vērtībā vērtētā ieguldījumu īpašuma vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

79. Postenī "Apdrošināšanas finanšu darbības neto rezultāts" atspoguļo finanšu ienākumus vai izdevumus no apdrošināšanas līgumiem, piemēram, uzkrātos procentu ienākumus un izdevumus, ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultātu, rezultātu no riska mazināšanas iespēju izmantošanas, patiesās vērtības izmaiņu rezultātu līgumiem ar tiešās dalības iezīmēm. Šeit atspoguļo arī finanšu darbības neto ienākumus vai izdevumus no cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumiem, piemēram, uzkrātos procentu ienākumus un izdevumus.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

80. Postenī "Ieguldījumu pārvaldīšanas neto ienākumi/izdevumi" atspoguļo personāla izmaksas apdrošinātāja darbiniekiem, kuri nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldi, kā arī citus ienākumus (izdevumus) par sniegtajiem (saņemtajiem) ieguldījumu pārvaldes pakalpojumiem saskaņā ar līguma nosacījumiem.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

81. Postenī "Pārējie ienākumi" atspoguļo ienākumus, kuri neattiecas uz apdrošināšanas un ieguldījumu darbību un kuri nav atspoguļoti iepriekš uzskaitītajos posteņos.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

82. Postenī "Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi" atspoguļo peļņu vai zaudējumus no materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas, t.i., aktīvus atsavinot vai gadījumos, kad no attiecīgo aktīvu lietošanas vai atsavināšanas nav sagaidāmi nākotnes saimnieciskie labumi.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

83. Postenī "Pārējie darbības izdevumi" atspoguļo izdevumus, kuri nav attiecināmi uz apdrošināšanas un ieguldījumu darbību, t.sk. komisijas naudas maksājumus, personāla izmaksas, maksājumus revidentiem un konsultantiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturēšanai, Apdrošināto aizsardzības fondam, materiālo un nemateriālo aktīvu nolietojumu un amortizāciju, vērtības samazināšanās zaudējumus vai vērtības samazināšanās zaudējumu apvērsi materiālajiem aktīviem, ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās pašu darbības nodrošināšanai, nemateriālajiem aktīviem un nemateriālajai vērtībai un citus izdevumus.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

84. Postenī "Negatīvā nemateriālā vērtība" atspoguļo negatīvo nemateriālo vērtību, kuru saskaņā ar 3. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto nekavējoties atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

85. Postenī "Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi" atspoguļo to peļņas vai zaudējumu daļu no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīta uzskaitē, izmantojot pašu kapitāla metodi.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

86. Postenī "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" atspoguļo aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadu, kā arī izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī. Pielikumā norāda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli un izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

87. Postenī "Pārskata gada peļņa/zaudējumi" atspoguļo pārskata gada peļņu pirms tās sadales saskaņā ar akcionāru sapulces vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu vai zaudējumus.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

88. Postenī "Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju" apdrošinātājs, kura akcijas ir publiskajā apgrozībā, uzrāda gan pamata, gan koriģēto peļņu vai zaudējumus uz vienu parasto akciju saskaņā ar 33. Starptautiskā Grāmatvedības standarta prasībām.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

VI. Naudas plūsmas pārskats un paskaidrojumi par atsevišķiem naudas plūsmas pārskata posteņiem

100. Naudas plūsmas pārskata posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 3. pielikumā.

101. Naudas plūsmas pārskatā atspoguļo naudas un tās ekvivalentu ienākumus un izmaksas pārskata gadā, sadalot tās kā naudas plūsmu no apdrošināšanas darbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības saskaņā ar 7. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

102. Naudas plūsmas pārskatā neatspoguļo līdzekļu kustību no viena naudas un tās ekvivalentu posteņa uz citu.

103. Par naudas ekvivalentiem uzskatāmi augsti likvīdi īstermiņa ieguldījumi, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un iespēja, ka to vērtība mainīsies, ir minimāla. Parasti ieguldījumu uzskata par naudas ekvivalentu tikai tad, ja, skaitot no iegādes datuma, līdz dzēšanai (atpirkšanai) tā atlikušais termiņš ir īss, piemēram, trīs mēneši vai mazāk.

104. Valūtas kursu svārstību ietekmi uz naudu un tās ekvivalentiem neatspoguļo naudas plūsmā no apdrošināšanas darbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības. To atspoguļo postenī "Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem".

VII. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

105. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, kas raksturo izmaiņas apdrošinātāja tīrajos aktīvos, uzrāda:

105.1. apdrošinātāja pārskata gada pārējo apvienoto ienākumu kopējo apmēru, kā arī iepriekšējos periodos uzkrāto pārējo apvienoto ienākumu apmēru;

105.2. saskaņā ar 8. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto veiktās retrospektīvas grāmatvedības politikas piemērošanas vai retrospektīvas finanšu pārskatu posteņu korekcijas ietekmi uz katru pārskata sastāvdaļu;

105.3. darījumus ar akcionāriem, kas saistīti ar akciju emisiju un dzēšanu, pašu akciju atpirkšanu un pārdošanu, kā arī dividenžu izmaksām, bet savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības – pamatkapitāla palielinājumu vai samazinājumu, paju atsavināšanu, kā arī dividenžu izmaksu;

105.4. katras pārskata sastāvdaļas uzskaites vērtības salīdzinājumu pārskata gada sākumā un beigās, atklājot katru izmaiņu pārskata gadā.

106. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā vai pielikumā uzrāda apdrošinātāja akcionāriem vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedriem dividendēs izmaksājamās peļņas apmēru, kā arī dividenžu apmēru uz vienu akciju.

107. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs, kurā norādīta pārskatā iekļaujamā informācija, sniegts šo noteikumu 4. pielikumā.

VIII. Novērtēšanas noteikumi

108. Finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar šādiem vispārējiem principiem:

108.1. darbības turpināšanas principu, pieņemot, ka apdrošinātājs darbosies arī turpmāk un vadībai nav nodoma vai nepieciešamības izbeigt apdrošinātāja darbību vai būtiski samazināt darbības apjomu;

108.2. uzkrāšanas principu, atspoguļojot ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksāšanas datuma;

108.3. konsekvences principu, nemainīgi pielietojot vienas un tās pašas uzskaites un novērtēšanas metodes no perioda periodā;

108.4. būtiskuma principu, atspoguļojot visus posteņus, kuri ir pietiekami nozīmīgi, lai ietekmētu gada pārskata novērtējumu vai gada pārskata lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

108.5. formas pakļaušanu saturam, atspoguļojot darījumus un notikumus atbilstoši to ekonomiskajam saturam un būtībai, nevis tikai to juridiskajai formai;

108.6. piesardzības principu, veicot novērtēšanu visos gadījumos ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

108.6.1. iekļauj tikai pārskata gadā gūto peļņu, t.i., ienākumus vai izdevumus uzrāda, ņemot vērā apstākļus, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā;

108.6.2. ņem vērā visas saistības, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu;

108.7. katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. Pārskata gada sākuma bilance var atšķirties no akcionāru sapulcē vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru kopsapulcē apstiprinātās iepriekšējā gada bilances, ja saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto tiek veiktas korekcijas iepriekšējos pārskata periodos;

108.8. aktīvu, saistību un kapitāla un rezervju posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi.

109. Ja starp šo noteikumu 108. punktā minētajiem principiem rodas pretruna, novērtējot darījumu vai notikumu un veicot uzskaiti, priekšroku dod piesardzības un būtiskuma principam.

110. Apdrošinātājs var atkāpties no šo noteikumu 108. punktā minētajiem principiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, paskaidrojot pielikumā katras šādas atkāpšanās ietekmi uz finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu novērtējumu.

111. Aktīvus un saistības uzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīvu vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīvu vērtību, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

112. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

113. Finanšu pārskatos aktīvus, ja tiem ir atzīts vērtības samazinājums, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu.

114. Bilances aktīvu un saistību posteņus ārvalstu valūtās novērtē Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas maiņas kursu pārskata gada pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībās atspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" saskaņā ar 21. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

115. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir bijuši notikumi, kuri sniedz pierādījumus par apstākļiem, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā, tad šādus notikumus ņem vērā, veicot attiecīgo finanšu pārskatu posteņu novērtēšanu.

116. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir bijuši notikumi, kuri norāda uz apstākļiem, kas radušies pēc pārskata perioda beigu datuma, un tie ir tik nozīmīgi, ka, nesniedzot informāciju par tiem, tiktu ietekmēta finanšu pārskatu lietotāju spēja novērtēt šos pārskatus un pieņemt lēmumus, tad pielikumā sniedz informāciju par katra šāda notikuma raksturu un finansiālo seku aplēsi vai paziņojumu, ka šādu aplēsi nav iespējams veikt.

117. Nosakot grāmatvedības politiku, apdrošinātājs norāda katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

117.1. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

117.2. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos;

117.3. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā.

118. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

119. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

120. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

121. Nosakot grāmatvedības politiku, apdrošinātājs apraksta savu pieeju un būtiskākos pieņēmumus apdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu sadalījumam pa līgumu grupām.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

IX. Pielikuma saturs

122. Pielikumā iekļauj šajā nodaļā, kā arī citos šo noteikumu punktos par pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju:

122.1. finanšu pārskatu sagatavošanā lietotās grāmatvedības politikas skaidrojumu, norādot:

122.1.1. kritērijus un pieņēmumus, kas piemēroti bilances posteņu atzīšanai bilancē vai izslēgšanai no tās, atsevišķi skaidrojot posteņus, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem;

122.1.2. bilances un pielikuma posteņu novērtēšanas principus, aktīvu un saistību apgrūtinājumus;

122.1.3. ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politiku, atsevišķi skaidrojot posteņus, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem;

122.1.4. kritērijus, saskaņā ar kuriem notiek finanšu instrumentu klasifikācija šo noteikumu 117. punktā minētajās kategorijās, kā arī kritērijus un ierobežojumus to pārklasifikācijai;

122.1.5. metodes un nozīmīgākos pieņēmumus, kas lietoti finanšu aktīvu patiesās vērtības noteikšanai;

122.1.6. būtisku kļūdu, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem, labojumu kārtību;

122.1.7. grāmatvedības politikas izmaiņu atspoguļošanas principus;

122.1.8. posteņiem, kuri izteikti ārvalstu valūtā, pārrēķināšanai lietoto grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu;

122.1.9. aktīvu, kuriem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, iegādes vērtību, vērtības samazināšanās zaudējumu apmēru un uzskaites vērtību gan pārskata gada sākumā, gan beigās;

122.1.10. apdrošināšanas līgumu nosacījumus, kuriem ir būtiska ietekme uz nākotnes naudas plūsmu summām, laika periodiem un nenoteiktību,

122.1.11. apdrošināšanas riska ierobežošanai lietotās risku pārvaldības politikas, informāciju par apdrošināšanas riska koncentrāciju un informāciju par procentu likmju risku un kredītrisku, kas izriet no cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumiem;

122.2. radniecīgo un asociēto sabiedrību nosaukumus un juridiskās adreses, norādot īpatsvaru pamatkapitāla daļās, iepriekšējā pārskata gada un pārskata gada peļņu vai zaudējumus;

122.3. vidējo darbinieku skaitu pārskata gadā sadalījumā pa apdrošinātāja darbiniekiem un apdrošinātāja aģentiem, kā arī sadalījumā pa apdrošinātāja struktūrvienībām (apdrošinātāja sēdeklis, filiāles, pārstāvniecības un aģentūras);

122.4. pārskata gadā valdes un padomes locekļiem vai izpildinstitūcijas (savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības) locekļiem piešķirto kopējo atalgojumu, t.sk. atalgojumu par citu funkciju veikšanu, kā arī valdes un padomes locekļiem vai izpildinstitūcijas locekļiem izsniegto avansu, kredītu galvojumu (garantiju) u.tml. darījumu kopsummas un visas saistības, kas attiecas uz pensiju maksājumiem bijušajiem valdes un padomes locekļiem vai izpildinstitūcijas locekļiem;

122.5. ziņas par akciju sabiedrības akcionāru vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru būtisku līdzdalību pamatkapitālā par stāvokli pārskata gada beigās, norādot akciju vai paju nominālvērtību un balsu skaitu;

122.6. ziņas par pārskata gada laikā parakstīto akciju vai daļu skaitu un nominālvērtību. Ja pamatkapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām vai pajām, tad norāda katra veida akciju vai paju skaitu un nominālvērtību.

123. Pielikumā sniedz informāciju par bilancē atspoguļoto finanšu aktīvu un finanšu saistību apmēru, kas attiecas uz radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām.

124. Pielikumā sniedz informāciju par tiem bilances posteņa "Kreditori" apakšposteņiem un tajos iekļauto saistību apmēru, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir pieci gadi vai vairāk. Ja saistību izpildei ticis pieprasīts jebkāda veida nodrošinājums, pielikumā sniedz informāciju par nodrošinājuma veidu un apmēru.

125. Pielikumā atspoguļo apdrošinātāja izsniegtos galvojumus u.tml. iespējamās saistības, kuras nav saistītas ar apdrošināšanas līgumiem. Šāda veida saistības pret radniecīgajām sabiedrībām atspoguļo atsevišķi. Iespējamās saistības ir:

125.1. varbūtējās saistības, kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā un kuru pastāvēšana ir atkarīga no tādu nākotnes notikumu izpildes, kurus apdrošinātājs pilnībā nevar kontrolēt;

125.2. pašreizējās saistības, kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā, bet kuras nav atzītas bilancē, jo saistību apmēru nevar ticami novērtēt vai nav paredzams, ka būs nepieciešami naudas līdzekļi šādu saistību izpildei.

126. Pielikumā norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņa "Ienākumi no apdrošināšanas" sadalījumu pa būtiskiem darbības veidiem (dzīvības apdrošināšana, nedzīvības apdrošināšana, pārapdrošināšana, cedētā pārapdrošināšana, retrocesija) un ģeogrāfiskajiem tirgiem, norādot to vismaz šādā valstu dalījumā:

126.1. Latvija;

126.2. Eiropas Ekonomikas zonas valstis;

126.3. pārējās valstis.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

127. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

128. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

129. Pielikumā sniedz informāciju par apdrošināšanas iegādes naudas plūsmām sadalījumā pa naudas plūsmām, kuras nav tieši attiecināmas uz apdrošināšanas līgumu grupām, un naudas plūsmām, kuras ir tieši attiecināmas uz apdrošināšanas līgumu grupām.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

130. Pielikumā norāda iegādi, atsavināšanu, pārvērtēšanu un citas izmaiņas pārskata gadā, kā arī pārvērtēšanas rezerves pieaugumu (samazinājumu) pārskata gadā, kas ir saistīts ar šādu aktīvu vērtības izmaiņām:

130.1. ieguldījumu zemes gabalos un ēkās, kas tiek izmantotas apdrošinātāja darbības nodrošināšanai;

130.2. ieguldījumu radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā.

131. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

132. Ja ieguldījumi gada pārskatā ir atspoguļoti iegādes vērtībā, šo ieguldījumu patieso vērtību norāda pielikumā. Ja ieguldījumi gada pārskatā ir atspoguļoti patiesajā vērtībā, šo ieguldījumu iegādes vērtību norāda pielikumā.

133. Pielikumā sniedz informāciju par katru bilancē neiekļautu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šādu vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šādiem riskiem vai ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu apdrošinātāja finansiālo stāvokli.

134. Pielikumā sniedz informāciju par pārskata gadā apdrošinātāja zvērinātam revidentam aprēķinātās atlīdzības apmēru sadalījumā pa katru no šādiem zvērināta revidenta sniegtajiem pakalpojumiem:

134.1. gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) revīzija;

134.2. citu revīzijas uzdevumu veikšana;

134.3. konsultācijas nodokļu jautājumos;

134.4. citu lietpratēja uzdevumu veikšana.

135. Pielikumā skaidri norāda faktu, ka finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem, kā arī atklāj informāciju, ja veidojas būtiskas atšķirības starp šādi sagatavotajiem finanšu pārskatiem un finanšu pārskatiem, kuri pilnībā sagatavoti saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām. Būtisku atšķirību gadījumā sniedz katras šādas atšķirības aprakstu un finansiālo atšķirību aplēsi.

X. Papildu prasības konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtībai

136. Konsolidēto bilanci, konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, konsolidēto naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu var sagatavot, pamatojoties uz šo noteikumu 1., 2., 3. un 4. pielikumā doto paraugu. Mazākuma akcionāru līdzdalības daļu atspoguļo kapitāla un rezervju sastāvā atsevišķi no mātes sabiedrības kapitāla un rezervēm. Apdrošinātājs var neuzrādīt atsevišķus posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara konsolidētās bilances un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus pārskatāmākus, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām.

137. Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem, apdrošinātājs, kas sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus, izstrādā un apstiprina konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību, kā arī izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina patiesas informācijas savlaicīgu saņemšanu par grupas sabiedrībām.

138. Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, ievēro lietoto konsolidācijas metožu saskaņotības principu, kuru izmanto konsekventi gadu no gada. Atkāpties no šā principa drīkst tikai izņēmuma gadījumos. Ikvienu šādu gadījumu, kā arī konsolidācijas metodes maiņas iemeslu un šīs maiņas ietekmi uz konsolidēto finanšu pārskatu posteņiem skaidro konsolidētā gada pārskata pielikumā.

139. Ja meitas sabiedrību neiekļauj konsolidācijā 27. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā paredzētajos gadījumos, tad pielikumā paskaidro šīs sabiedrības neiekļaušanas pamatojumu, kā arī raksturo neiekļaušanas ietekmi uz grupas finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Par konsolidācijā neiekļauto sabiedrību pielikumā norāda šādu informāciju:

139.1. ienākumi no apdrošināšanas;

139.2. pārskata gada peļņu vai zaudējumus;

139.3. kapitālu un rezerves;

139.4. vidējo darbinieku skaitu.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

XI. Papildu prasības konsolidētā gada pārskata pielikuma saturam

140. Pielikumā iekļauj šajā nodaļā, kā arī citos šo noteikumu punktos par pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju:

140.1. konsolidēto finanšu pārskatu posteņu vērtēšanas un pārvērtēšanas metodes;

140.2. grupas sabiedrību nosaukumus un to reģistrācijas adreses, katras meitas sabiedrības darbības veidu, kā arī katras meitas sabiedrības pamatkapitāla daļu, kuru ieguvušas grupas sabiedrības un personas, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā;

140.3. metodes, kas lietota katras meitas sabiedrības finanšu pārskatu rādītāju iekļaušanai konsolidētajos finanšu pārskatos, aprakstu;

140.4. asociēto sabiedrību nosaukumus un to reģistrācijas adreses, kā arī šo sabiedrību pamatkapitāla daļu skaitu, kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā;

140.5. kopīgi pārvaldīto sabiedrību nosaukumus un to reģistrācijas adreses, kā arī šo sabiedrību pamatkapitāla daļas, kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā;

140.6. jebkuru konsolidētajā bilancē neatspoguļoto saistību kopsummu, ja šāda informācija ir svarīga grupas finansiālā stāvokļa novērtēšanai;

140.7. pozitīvās vai negatīvās nemateriālās vērtības sadalījumu pa konkrētām sabiedrībām, kā arī šīs nemateriālās vērtības apmēru pārskata gada sākumā, tās amortizāciju un atlikušo vērtību pārskata gada beigās;

140.8. mātes sabiedrības akcijas vai daļas, kas ir šīs mātes sabiedrības pašas īpašumā vai pieder tās meitas sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā, norādot šo akciju skaitu un nominālvērtību;

140.9. informāciju par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību atšķirīgajiem darbības veidiem, ja tāda pastāv;

140.10. vietu (Uzņēmumu reģistrs vai attiecīgā citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistru institūcija, vai attiecīgā mātes sabiedrība), kur var saņemt apdrošinātāja mātes sabiedrības vai mātes sabiedrības mātes sabiedrības konsolidētā gada pārskata, kurā kā tās meitas sabiedrība (meitas sabiedrības meitas sabiedrība) ir iekļauts apdrošinātājs, ja šāds pārskats ir publiski pieejams, kopiju.

XII. Noslēguma jautājumi

141. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 226; sk. grozījumu 3. punktu)

142. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 26. novembra normatīvie noteikumi Nr. 201 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīvas par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem 91/674/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem gada pārskatiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītajiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 83/349/EEK;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvas 2014/95/ES, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle K. Černaja-Mežmale
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 114

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

BILANCES POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Aktīvi

1.1. Materiālie aktīvi

1.2. Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās

1.2.1. Pašu darbības nodrošināšanai

1.2.2. Ieguldījumu īpašums

1.3. Nemateriālie aktīvi

1.3.1. Nemateriālā vērtība

1.3.2. Pārējie

1.4. Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

1.5. Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā

1.6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1.6.1. Kapitāla instrumenti

1.6.2. Parāda instrumenti

1.6.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

1.7. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

1.7.1. Kapitāla instrumenti

1.7.2. Parāda instrumenti

1.8. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

1.8.1. Aizdevumi

1.8.1.1. Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

1.8.1.2. Citi aizdevumi

1.8.2. Debitoru parādi

1.9. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

1.10. Nodokļu aktīvi

1.11. Noslēgto apdrošināšanas līgumu aktīvi

1.12. Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu aktīvi

1.13. Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1.13.1. Nauda kasē

1.13.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1.14. Kopā aktīvi

2. Kapitāls un rezerves

2.1. Apmaksātais pamatkapitāls

2.2. Akciju emisijas uzcenojums

2.3. Pašu akcijas/pajas (-)

2.4. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

2.5. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

2.6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi

2.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

2.8. Kopā kapitāls un rezerves

3. Saistības

3.1. Noslēgto apdrošināšanas līgumu saistības

3.1.1. Saistības par notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem

3.1.2. Saistības par atlikušo apdrošināšanas segumu

3.2. Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu saistības

3.3. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

3.3.1. Ieguldījumu līgumu finanšu saistības

3.3.2. Atvasinātie finanšu instrumenti

3.3.3. Emitētie parāda instrumenti

3.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

3.4.1. Ieguldījumu līgumu finanšu saistības

3.4.2. Noguldījumi no pārapdrošinātājiem

3.4.3. Pakārtotās saistības

3.4.4. Aizņēmumi

3.4.5. Kreditori

3.5. Uzkrājumi

3.5.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

3.5.2. Pārējie uzkrājumi

3.6. Nodokļu saistības

3.7. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

3.8. Kopā saistības

4. Kopā kapitāls un rezerves un saistības

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 114

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Apdrošināšanas pamatdarbības rezultāts

1.1. Ienākumi no apdrošināšanas

1.1.1. Pārskata periodā radušies apdrošināšanas pakalpojumu izdevumi

1.1.2. Izmaiņas riska korekcijā attiecībā uz nefinanšu risku

1.1.3. Izmaiņas līgumiskajā pakalpojumu maržā

1.1.4. Pārējās izmaiņas

1.2. Apdrošināšanas izdevumi

1.2.1. Par notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem un pārējiem apdrošināšanas pakalpojumiem

1.2.2. Klientu piesaistīšanas izdevumu amortizācija

1.2.3. Izmaiņas saistībās, kuras attiecas uz pakalpojumu sniegšanu iepriekšējos pārskata periodos

1.2.4. Izmaiņas saistībās, kuras attiecas uz nākotnes pakalpojumu sniegšanu

1.3. Neto izdevumi no cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas

2. Ieguldījumu darbības rezultāts

2.1. Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi

2.2. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

2.3. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

2.4. Neto izmaiņas ieguldījumu līgumu saistībās

2.5. Neto peļņa/zaudējumi no ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņām

2.6. Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazināšanās apvērse no finanšu aktīviem, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, un ieguldījumu īpašuma

3. Apdrošināšanas finanšu darbības neto rezultāts

3.1. Finanšu darbības neto ienākumi/izdevumi no apdrošināšanas līgumiem

3.2. Finanšu darbības neto ienākumi/izdevumi no cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumiem

4. Ieguldījumu pārvaldīšanas ienākumi/izdevumi

5. Pārējie ienākumi

6. Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

7. Pārējie darbības izdevumi

8. Negatīvā nemateriālā vērtība

9. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi

10. Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

12. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

13. Pārskata gada peļņas sadale

14. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 114
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATA POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības

1.1. Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā

1.2. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā

1.3. Saņemtā nauda par kopapdrošināšanu

1.4. Samaksātā nauda par kopapdrošināšanu

1.5. Saņemtā nauda par cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju

1.6. Samaksātā nauda par cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju

1.7. Saņemtā nauda par pārapdrošināšanu

1.8. Samaksātā nauda par pārapdrošināšanu

1.9. Samaksātais ienākuma nodoklis

1.10. Obligātie maksājumi

1.11. Pārējā samaksātā nauda

1.12. Pārējā saņemtā nauda

2. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības

2.1. Ieguldījumu iegāde

2.2. Ieguldījumu pārdošana

2.3. Ienākumi no ieguldījumiem

2.4. Saņemtās dividendes

3. Naudas plūsma no finansēšanas darbības

3.1. Ienākumi no akciju/paju emisijas

3.2. Ienākumi no pakārtoto saistību piesaistīšanas

3.3. Pakārtoto saistību atmaksa

3.4. Pašu akciju/paju atpirkšana

3.5. Pašu akciju/paju pārdošana

3.6. Izmaksātās dividendes

3.7. Ienākumi no citiem finansēšanas avotiem

4. Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums

5. Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem (+/-)

6. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 114

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 226 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums

Parakstītais pamatkapitāls

Akciju emisijas uzcenojums

Pašu akcijas/pajas

Rezerves kapitāls

Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

Uzkrātā peļņa/ zaudējumi

Kopā

A

01

02

03

04

05

08

09

Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā       
Grāmatvedības politiku izmaiņas       
Pārrēķinātais atlikums       
Akciju emisija/dzēšana       
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana       
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinā-jums       
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi       
Dividendes       
Atlikums pārskata gada sākumā       
Akciju emisija/dzēšana       
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana       
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinā-jums       
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi       
Dividendes       
Atlikums pārskata gada beigās      

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 04.08.2020.Stājas spēkā: 14.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 13.08.2020. OP numurs: 2020/155.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316627
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2020","iso_value":"2020\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2020.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"