Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 61. §)
Latvijas Zinātnes padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta pirmo daļu
(MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 597 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – padome) ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izglītības un zinātnes ministrs padomes pārraudzību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.

2. Padomes darbības mērķis ir īstenot valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto no valsts budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu ieviešanu un tiem piešķirto finanšu līdzekļu administrēšanu, kā arī zinātniskās darbības vai zinātnisko projektu īstenošanas monitoringu un analītikā balstītu rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanu un programmu ieviešanu.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi, kompetence un tiesības

3. Padomes funkcijas un kompetences noteiktas Zinātniskās darbības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā. Padome veic šādas funkcijas:

3.1. ievieš normatīvajos aktos deleģētās no valsts budžeta finansētās zinātnisko pētījumu programmas, veic to rezultātu monitoringu, administratīvu un finansiālu uzraudzību, kā arī apkopo attiecīgo informāciju un nodrošina tās pieejamību;

3.2. īsteno starptautiskās sadarbības projektus un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā;

3.3. sniedz informāciju un datos un analīzē balstītas konsultācijas par valsts politikas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā, kā arī par valsts un Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību;

3.4. īsteno informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumus saistībā ar Eiropas Savienības ārējās sadarbības politikas instrumentiem zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā;

3.5. veic Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) un Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" (Horizon Europe) 2021.2027. gadam nacionālā kontaktpunkta funkcijas;

3.6. nodrošina Latvijas dalību kopīgajās programmās un tehnoloģiju ierosmēs atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. pantam, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;

3.7. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību un īstenošanu, ja padome ir projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, tostarp Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" ietvaros īstenotā projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/001 "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai" un 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros īstenotā projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 "Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai" vadību un īstenošanu;

3.8. nodrošina aģentūras funkciju izpildi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātē "Baltijas pētniecības programma";

3.9. kārto Zinātnisko institūciju reģistru.

(Grozīts ar MK 27.09.2022. noteikumiem Nr. 597)

4. Lai īstenotu šo noteikumu 3. punktā noteiktās funkcijas un kompetences, padome veic šādus uzdevumus:

4.1. sagatavo priekšlikumus valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas un tās prioritāšu izstrādei, zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projekta izstrādei, izvērtē un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos;

4.2. nodrošina neatkarīgu zinātnes un tehnoloģiju rīcībpolitikas instrumentu, tostarp pētniecības un attīstības programmu, ietekmes izvērtējumu;

4.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veido, attīsta, īsteno, administrē un uzrauga zinātnisko pētījumu programmas un pētniecības projektus, tostarp organizē un izsludina projektu konkursus, nodrošina zinātnisko pētījumu īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaudes;

4.4. nodrošina zinātnisko ekspertīzi publiskajam un privātajam sektoram;

4.5. sniedz priekšlikumus nacionālās un Eiropas nozīmes zinātniskās infrastruktūras objektu noteikšanai, izveidošanai, uzturēšanai un racionālai izmantošanai, izstrādā nacionālo infrastruktūras ceļa karti;

4.6. nodrošina starptautiskās sadarbības projektu un Eiropas Savienības politikas iniciatīvu īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā Latvijā;

4.7. īsteno Eiropas Savienības kārtējās Ietvara programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas;

4.8. nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu un projektu apsaimniekošanu;

4.9. nodrošina starptautisko sadarbības programmu projektu vērtēšanu, administrēšanu un uzraudzību, kā arī starptautisko pētījumu īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā;

4.10. piesaista publisku finansējumu starptautisko iniciatīvu un projektu ietvaros, tai skaitā pētniecības un attīstības projektus zinātnisko institūciju kapacitātes stiprināšanai, kā arī īsteno projektus, nodrošinot atbilstošu funkciju nodalīšanu;

4.11. īsteno zinātnes stratēģisko komunikāciju, tostarp izplata informāciju par padomes īstenotajām programmām un projektiem;

4.12. administrē integrēto Latvijas zinātnes informācijas un komunikācijas tīmekļvietni www.researchlatvia.gov.lv un uztur tās saturu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.13. sistemātiski uzkrāj un apkopo datus atbilstoši padomes funkcijām un kompetencēm, izstrādā analītikā balstītus secinājumus, rekomendācijas, prognožu modeļus un iniciatīvas zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas komunikācijai, rīcībpolitikai un lēmumu pieņemšanai, kā arī nodrošina pieejamību datiem un secinājumiem;

4.14. organizē un vada seminārus un konferences, piedalās ārvalstu un starptautisko institūciju sadarbības projektos, programmās un pasākumos zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā;

4.15. sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju veic pasākumus Eiropas zinātnieku ētikas hartā nostiprināto principu iedzīvināšanai;

4.16. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

5. Lai nodrošinātu padomes funkciju un uzdevumu izpildi, padome sadarbojas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, zinātniekus un zinātniskās institūcijas pārstāvošām organizācijām, uzņēmējiem un to organizācijām, citām valsts pārvaldes iestādēm zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā, Eiropas Savienības institūcijām un citām ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām, to struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos, sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un sniedz tiem informāciju par padomes darbību un tās rezultātiem.

6. Padome funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajai vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un kārtējā gada budžetam.

7. Padomei ir šādas tiesības:

7.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši kompetencei pieprasa un saņem no valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. iekasē maksu par padomes sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

7.3. pieņem ziedojumus un dāvinājumus, kurus izmanto ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības projektu finansēšanai;

7.4. atbilstoši padomes funkcijām, kompetencei un uzdevumiem slēdz līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām;

7.5. pieaicina ekspertus un slēdz ar viņiem līgumus, lai veiktu ar padomes darbību saistīto funkciju un uzdevumu izpildi;

7.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar padomes valdījumā esošo mantu un finanšu līdzekļiem;

7.7. rīkojas kā centralizētā iepirkumu institūcija Publisko iepirkumu likuma izpratnē, veicot iepirkumus visiem Publisko iepirkumu likuma subjektiem.

III. Padomes struktūra un pārvalde

8. Padomi vada padomes direktors. Padomes direktors ir valsts civildienesta ierēdnis. Padomes direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

9. Padomes direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.

10. Padomes direktors nosaka padomes organizatorisko struktūru, funkciju un uzdevumu sadalījumu. Padomes direktoram var būt vietnieki, un viņu kompetenci nosaka padomes direktors.

11. Padomes struktūrā ir padomes ekspertu komisijas. Ekspertu komisijas izveido normatīvajos aktos par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanu un ekspertu komisiju izveidi noteiktajā kārtībā.

12. Padomes struktūrā ir konsultatīvas zinātnieku padomes (turpmāk – konsultatīvā padome). Par darbu konsultatīvajā padomē atlīdzību nesaņem.

13. Konsultatīvajai padomei attiecībā uz padomi ir padomdevēja tiesības zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu nolikumu.

14. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:

14.1. katras ekspertu komisijas pārstāvis (kopā seši);

14.2. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis;

14.3. Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis;

14.4. Latvijas izcelsmes diasporas zinātnieku pārstāvis.

15. Konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas plānošanai, veidošanai, tostarp arī normatīvo aktu pilnveidei, kā arī pilda citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus un veicina saskaņotu sabiedrības un valsts interesēm atbilstošu zinātnisko darbību.

16. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina padome.

IV. Padomes finansēšana

17. Padomes finanšu līdzekļus veido:

17.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

17.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no padomes sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

17.3. ziedojumi un dāvinājumi;

17.4. ārvalstu finanšu palīdzība.

18. Gada beigās padomes kontos esošo līdzekļu atlikumu, kas radies no pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, var izmantot nākamajā saimnieciskajā gadā atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem.

V. Padomes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

19. Padomes darbības tiesiskumu nodrošina padomes direktors. Padomes direktors ir atbildīgs par padomes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

20. Padomes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu padomes direktoram. Padomes direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

(MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 597 redakcijā)

21. Padome ne retāk kā reizi gadā sagatavo pārskatu par tās funkciju un uzdevumu izpildi un padomei piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijā.

VI. Noslēguma jautājums

22. Šo noteikumu 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 451)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Zinātnes padomes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 408Pieņemts: 30.06.2020.Stājas spēkā: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123A, 30.06.2020. OP numurs: 2020/123A.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315785
{"selected":{"value":"30.09.2022","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.09.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"