Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Administratīvā teritorija

Administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

2. pants. Apdzīvotā vieta

Apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss.

3. pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

(2) Iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm — Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai — regulē atsevišķs likums.

II nodaļa
Administratīvās teritorijas un teritoriālā iedalījuma vienības

4. pants. Administratīvās teritorijas

(1) Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) valstspilsētu pašvaldību teritorijās;

2) novadu pašvaldību (turpmāk — novadi) teritorijās.

(2) Administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā likuma pielikumā.

5. pants. Novada teritoriālais iedalījums

(1) Novada teritoriju iedala šādās vienībās:

1) pilsētās;

2) pagastos.

(2) Novadu teritoriālā iedalījuma vienības nosaka Saeima šā likuma pielikumā.

(3) Novada dome var pašvaldības nolikumā noteikt novada teritoriālo dalījumu, kas sastāv no vairākiem pagastiem vai no pagastiem un pilsētas, apzīmējot šādu teritoriālo iedalījumu ar attiecīgu vietvārdu un vārdu "apvienība".

6. pants. Administratīvo teritoriju un novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas

(1) Administratīvās teritorijas robežu nosaka Ministru kabinets, nodrošinot administratīvās teritorijas ģeogrāfisko vienotību.

(2) Administratīvās teritorijas robežu Ministru kabinets var grozīt, ja robežas grozīšanas rezultātā administratīvā teritorija vai novada teritoriālā iedalījuma vienība saglabā savu statusu un novada teritoriālā iedalījuma vienība netiek pievienota citai administratīvajai teritorijai.

(3) Novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas nosaka novada dome, ciktāl netiek grozīta novada robeža un netiek būtiski mainīta teritoriālā iedalījuma vienības platība.

(4) Administratīvās teritorijas un novada teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas, kā arī administratīvā centra statusa maiņas kārtību un nosacījumus nosaka Ministru kabinets.

(5) Apvienojot vai sadalot administratīvo teritoriju, kā arī grozot tās robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību domju lēmumus.

(6) Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā.

III nodaļa
Apdzīvotās vietas

7. pants. Apdzīvoto vietu veidi

Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas:

1) pilsētas;

2) ciemi;

3) mazciemi;

4) viensētas.

8. pants. Pilsētas

(1) Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.

(2) Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās.

(3) Valstspilsētas ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils.

(4) Novadu pilsētas ir noteiktas šā likuma pielikumā.

9. pants. Ciemi

(1) Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība.

(2) Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.

(3) Ciema statusa piešķiršanas, pilsētas statusa piešķiršanas ciemam, kā arī ciema robežas noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Ja ciemā ir vairāk nekā 5000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad attiecīgās pašvaldības dome saskaņā ar šā panta trešo daļu iesniedz Ministru kabinetam ierosinājumu par pilsētas statusa noteikšanu attiecīgajam ciemam.

10. pants. Mazciemi un viensētas

(1) Mazciems ir vēsturiski izveidojusies apdzīvota vieta ar dominējošu izklaidu vai dominējošu koncentrētu apbūvi, kurai novada teritorijas plānojumā nav noteiktas robežas un kuras nosaukums ir iekļauts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Vietvārdu datubāzē. Novada dome vai pašvaldības kompetentā institūcija nosaka mazciemā ietilpstošās adreses.

(2) Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, piešķirot viensētai nosaukumu.

IV nodaļa
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu nosaukumi

11. pants. Administratīvo teritoriju, to teritoriālo vienību un apdzīvoto vietu nosaukumi

(1) Nosaukumus pilsētām, novadiem un pagastiem piešķir, kā arī pilsētas, novadus un pagastus pārdēvē ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresētās pašvaldības domes lēmumu.

(2) Nosaukumus ciemiem un mazciemiem piešķir un minētās apdzīvotās vietas pārdēvē attiecīgā novada dome.

(3) Pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām.

(4) Lēmumu par nosaukuma vai numura piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

12. pants. Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi

(1) Nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, kā arī ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.

(2) Pārdēvējot apdzīvotās vietas, kurās ir pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, dzelzceļa stacija, autoosta, lidlauks vai osta, pašvaldības dome, kura pieņēmusi lēmumu par pārdēvēšanu, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas par to informē attiecīgās nozares ministriju.

V nodaļa
Administratīvo teritoriju, to teritoriālā iedalījuma vienību un apdzīvoto vietu reģistrācija

13. pants. Administratīvo teritoriju, to teritoriālā iedalījuma vienību un apdzīvoto vietu uzskaite

(1) Administratīvās teritorijas, to teritoriālā iedalījuma vienības, ciemus un to robežas, kā arī mazciemus reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk — adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu.

(2) Ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto informāciju.

(3) Ministru kabinets nosaka:

1) adresācijas sistēmas pamatprincipus, adrešu piešķiršanas un adrešu reģistra uzturēšanas kārtību, kā arī informācijas reģistrācijas un aprites kārtību;

2) adrešu reģistra datu pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī bez maksas un par maksu izsniedzamo datu apjomu un veidu;

3) personas, kuras maksā Valsts zemes dienestam par adrešu reģistra datu sagatavošanu un izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;

4) kārtību, kādā veicama samaksa par adrešu reģistra datu izsniegšanu.

(4) Adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā.

14. pants. Administratīvie reģioni

(Izslēgts ar 09.12.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 149. nr.; 2011, 112., 202. nr.; 2015, 64. nr.).

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta šajā likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. jūlijā. Līdz 2021. gada 30. jūnijam pašvaldību darbībā ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2021.)

3. Centrālā vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanas izsludina šajā likumā noteiktajās administratīvajās teritorijās.

4. Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Ievēlot novada vēlēšanu komisiju, katras pašvaldības domes deputātu balsu skaits ir proporcionāls konkrētās pašvaldības iedzīvotāju kopskaitam. Šajā gadījumā:

1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;

2) komisijas pirmo sēdi sasauc tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, vai viņa norīkota persona;

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas pašvaldību domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem;

4) vēlēšanu komisijas adrese ir tās pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

5. Ja deputātu kopsapulce līdz 2020. gada 1. decembrim novada vēlēšanu komisiju šajā likumā noteiktajā kārtībā neizveido, to saskaņā ar likumu "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.

6. Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldību domes lemj par izpilddirektora iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 1. janvārī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2021.)

7. Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekta izstrādei.

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 2020. gada 30. septembrim izstrādā pašvaldībām metodiku jaunveidojamo novadu darbības uzsākšanai.

9. Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi. Līdzfinansējumu piešķir arī kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Augšdaugavas novadā; Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā; Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Rēzeknes novadā; Ventspils valstspilsētas pašvaldībai un Ventspils novada pašvaldībai; Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Jelgavas novadā. Minēto projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

10. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā līdz 2021. gada 1. decembrim pašvaldībai, kura izveidota, pašvaldībām apvienojoties, no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiek piešķirta vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai.

11. Ministru kabinets:

1) līdz 2020. gada 31. oktobrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos, nodrošinot atbilstību šajā likumā noteiktajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam;

2) līdz 2020. gada 31. decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu, kas paredz vietējo kopienu (pilsētu un pagastu) tiesības demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus un piešķir šīm vietējām kopienām kompetenci vietējas nozīmes jautājumu kārtošanai;

3) divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izdod šā likuma 6. panta sestajā daļā un šo pārejas noteikumu 7. un 9. punktā minētos noteikumus;

4) līdz 2021. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 6. panta pirmajā un ceturtajā daļā, 13. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā un šo pārejas noteikumu 10. punktā minētos noteikumus;

5) līdz 2021. gada 30. jūnijam izdara grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība";

6) (izslēgts ar 13.06.2024. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

12. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. jūlijam ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumi Nr. 216 "Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība";

2) Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr. 698 "Adresācijas noteikumi".

13. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc šā likuma 3. panta otrajā daļā noteiktā likuma pieņemšanas apstiprina latviešu vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko kopienu dzīves telpas ilgtspējīgas attīstības plānu.

14. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim:

1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu;

2) Preiļu novada pašvaldība un Krāslavas novada pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Krāslavas novada Grāveru pagastu, Šķeltovas pagastu un Kastuļinas pagastu;

3) (izslēgts ar 20.03.2021. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.03.2021.)

15. No 2021. gada 1. jūlija adrešu reģistrā reģistrētie ciemi, kuriem teritorijas plānojumā nav noteiktas ciema robežas, uzskatāmi par mazciemiem, un Valsts zemes dienests veic attiecīgas izmaiņas adrešu reģistrā.

16. Pēc šā likuma stāšanās spēkā novada pilsētām, kurās ir mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, saglabājas pilsētas statuss. Novada pilsētas statusu uz ciema statusu var mainīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.2022. likumu, kas stājas spēkā 31.05.2022.)

18. Pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotās pašvaldības apvieno pašvaldību saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmās sēdes tos apstiprina.

(01.06.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2021.)

19. Pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotajai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros), dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, ko veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā summa no apvienojamām pašvaldībām apstiprinātajiem līdzekļiem.

20. Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

21. Valsts zemes dienests izmaiņas adrešu reģistrā atbilstoši šā likuma pielikumam veic līdz 2021. gada 16. jūlijam.

22. Līdz 2021. gada 31. decembrim iestādes to uzturētajās informācijas sistēmās veic izmaiņas, kas saistītas ar šā likuma stāšanos spēkā.

23. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

24. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

25. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

26. Šā likuma pielikuma 8.11. apakšpunkts (par Kokneses pilsētas statusu) un 13.9. apakšpunkts (par Iecavas pilsētas statusu) stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Šā likuma pielikuma 11.2. apakšpunkts (par Ādažu pilsētas statusu), 22.6. apakšpunkts (par Ķekavas pilsētas statusu) un 27.3. apakšpunkts (par Mārupes pilsētas statusu) stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.03.2021.)

27. Aglonas, Limbažu un Inčukalna novada pašvaldībām ir pienākums līdz 2020. gada 1. oktobrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai visu informāciju, kas nepieciešama institūciju, finanšu resursu, mantas, kā arī tiesību un saistību pārdales apjomu apzināšanai, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu attiecīgajās administratīvajās teritorijās.

28. Ropažu novada pašvaldība līdz 2023. gada 31. decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai. Pēc minētā plāna izvērtēšanas iesaistītās pašvaldības lemj par novadu teritoriju robežu grozīšanu.

29. Ministru kabinets reizi četros gados, sākot ar 2022. gadu, līdz 1. maijam iesniedz Saeimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā. Ziņojumā ietverams arī izvērtējums par Rīgas metropoles sadarbības un attīstības scenārijiem un administratīvi teritoriālās reformas rezultātā radušos ieguvumu un zaudējumu vērtējums. Pirmajā no ziņojumiem papildus iekļauj izvērtējumu un pētījumos balstītu informāciju par Saulkrastu novada attīstības potenciālu un sniedz izvērtējumu par potenciāliem reģionālas nozīmes attīstības centriem Ventspils, Rēzeknes, Augšdaugavas, Saulkrastu, Varakļānu, Dienvidkurzemes un Jelgavas novadā.

(01.06.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

30. Varakļānu novada pašvaldībai konsultatīvos nolūkos līdz 2021. gada 1. oktobrim organizējama publiskā apspriešana par Varakļānu novada apvienošanos ar apkārtējiem novadiem administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai.

(01.06.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2021.)

31. Ministru kabinets, izvērtējot Saeimas 2019. gada 21. marta paziņojumā "Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu" noteiktā mērķa sasniegšanas scenārijus, līdz 2023. gada 1. janvārim iesniedz Saeimai priekšlikumus par Varakļānu novada administratīvo teritoriju.

(09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

32. Madonas novadā 2021. gadā pašvaldības vēlēšanās iepriekšējās balsošanas dienas ir 3. un 4. jūnijs. Iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās ir šāds: ceturtdien — no pulksten 16.00 līdz 20.00, piektdien — no pulksten 11.00 līdz 20.00.

(01.06.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2021.)

33. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.1 Lai 2025. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu jaunveidojamā Madonas novadā, līdz 2024. gada 1. decembrim Madonas novada un Varakļānu novada pašvaldību domes sasauc abu pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem. Ievēlot novada vēlēšanu komisiju, katras pašvaldības domes deputātu balsu skaits ir proporcionāls konkrētās pašvaldības iedzīvotāju kopskaitam. Šajā gadījumā:

1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;

2) novada vēlēšanu komisijas pirmo sēdi sasauc tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem, vai viņa norīkota persona;

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no sava budžeta līdzekļiem finansē visas pašvaldību domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem;

4) novada vēlēšanu komisijas adrese ir tās pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.2 Ja deputātu kopsapulce līdz 2024. gada 1. decembrim novada vēlēšanu komisiju šajā likumā noteiktajā kārtībā neizveido, to saskaņā ar likumu "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.3 Pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām jaunizveidotā pašvaldība apvieno pašvaldību saimnieciskā gada budžetu un apstiprina to mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domes pirmās sēdes.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.4 Pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām jaunizveidotajai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros), dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, ko veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā summa no apvienojamām pašvaldībām apstiprinātajiem līdzekļiem.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.5 Valsts zemes dienests izmaiņas adrešu reģistrā atbilstoši šā likuma pielikumam veic līdz 2025. gada 1. jūlijam.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.6 Līdz 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes pirmajai sēdei Varakļānu novada un Madonas novada pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas administratīvajās teritorijās, kādas tās bija līdz 2024. gada 30. jūnijam.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.7 Ar 2025. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās Madonas novada pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas bijušās Varakļānu novada pašvaldības domes pilnvaras. Madonas novada pašvaldība ir Varakļānu novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Madonas novada pašvaldības dome lemj par izpilddirektora iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem 2025. gada 1. janvārī.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.8 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Madonas novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.9 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Madonas novada dome nodrošina Varakļānu novada domes apstiprinātā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izpildi līdz jauna sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanai. Jauno sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu Madonas novada dome apstiprina ne vēlāk kā līdz 2025. gada 29. decembrim.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

33.10 Centrālā statistikas pārvalde līdz 2025. gada 31. decembrim nodrošina oficiālo statistiku par Varakļānu novada un Madonas novada pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas tās bija līdz 2024. gada 30. jūnijam. Sākot ar 2026. gada 1. janvāri, Centrālā statistikas pārvalde nodrošina oficiālo statistiku par Madonas novadu atbilstoši šā likuma pielikumam.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

34. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

35. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

36. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

37. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

38. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

39. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

40. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

41. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

42. Ministru kabinets līdz 2024. gada 29. oktobrim izstrādā un apstiprina Garkalnes un Ādažu pagastu robežu grozījumus, paredzot Garkalnes pagasta daļas atdalīšanu un pievienošanu Ādažu pagasta administratīvajai teritorijai.

(13.06.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 10. jūnijā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2020. gada 22. jūnijā
Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pielikums

(Pielikums grozīts ar Satversmes tiesas 12.03.2021. spriedumu, 18.03.2021. likumu, Satversmes tiesas 28.05.2021. spriedumu, 01.06.2021. likumu, Satversmes tiesas 21.06.2021. spriedumu, 09.12.2021. un 13.06.2024. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2024.)

Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības
Administratīvā teritorija un tās administratīvais centrsAdministratīvajā teritorijā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības
1. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu)
1.1 Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 
1.2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 
2. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu) 
3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 
3.1 Liepājas valstspilsētas pašvaldība 
3.2 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība 
4. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu)
5. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu)
6. Rīgas valstspilsētas pašvaldība 
6.1 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 
7. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu)
8. Aizkraukles novads (Aizkraukle)8.1. Aiviekstes pagasts

8.2. Aizkraukles pagasts

8.3. Aizkraukles pilsēta

8.4. Bebru pagasts

8.5. Daudzeses pagasts

8.6. Iršu pagasts

8.7. Jaunjelgavas pagasts

8.8. Jaunjelgavas pilsēta

8.9. Klintaines pagasts

8.10. Kokneses pagasts

8.11. Kokneses pilsēta

8.12. Mazzalves pagasts

8.13. Neretas pagasts

8.14. Pilskalnes pagasts

8.15. Pļaviņu pilsēta

8.16. Seces pagasts

8.17. Sērenes pagasts

8.18. Skrīveru pagasts

8.19. Staburaga pagasts

8.20. Sunākstes pagasts

8.21. Vietalvas pagasts

8.22. Zalves pagasts

9. Alūksnes novads (Alūksne)9.1. Alsviķu pagasts

9.2. Alūksnes pilsēta

9.3. Annas pagasts

9.4. Ilzenes pagasts

9.5. Jaunalūksnes pagasts

9.6. Jaunannas pagasts

9.7. Jaunlaicenes pagasts

9.8. Kalncempju pagasts

9.9. Liepnas pagasts

9.10. Malienas pagasts

9.11. Mālupes pagasts

9.12. Mārkalnes pagasts

9.13. Pededzes pagasts

9.14. Veclaicenes pagasts

9.15. Zeltiņu pagasts

9.16. Ziemera pagasts

10. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu)
11. Ādažu novads (Ādaži)11.1. Ādažu pagasts

11.2. Ādažu pilsēta

11.3. Carnikavas pagasts

12. Balvu novads (Balvi)12.1. Baltinavas pagasts

12.2. Balvu pagasts

12.3. Balvu pilsēta

12.4. Bērzkalnes pagasts

12.5. Bērzpils pagasts

12.6. Briežuciema pagasts

12.7. Krišjāņu pagasts

12.8. Kubulu pagasts

12.9. Kupravas pagasts

12.10. Lazdukalna pagasts

12.11. Lazdulejas pagasts

12.12. Medņevas pagasts

12.13. Rugāju pagasts

12.14. Susāju pagasts

12.15. Šķilbēnu pagasts

12.16. Tilžas pagasts

12.17. Vectilžas pagasts

12.18. Vecumu pagasts

12.19. Viļakas pilsēta

12.20. Vīksnas pagasts

12.21. Žīguru pagasts

13. Bauskas novads (Bauska)13.1. Bauskas pilsēta

13.2. Bārbeles pagasts

13.3. Brunavas pagasts

13.4. Ceraukstes pagasts

13.5. Codes pagasts

13.6. Dāviņu pagasts

13.7. Gailīšu pagasts

13.8. Iecavas pagasts

13.9. Iecavas pilsēta

13.10. Īslīces pagasts

13.11. Kurmenes pagasts

13.12. Mežotnes pagasts

13.13. Rundāles pagasts

13.14. Skaistkalnes pagasts

13.15. Stelpes pagasts

13.16. Svitenes pagasts

13.17. Valles pagasts

13.18. Vecsaules pagasts

13.19. Vecumnieku pagasts

13.20. Viesturu pagasts

14. Cēsu novads (Cēsis)14.1. Amatas pagasts

14.2. Cēsu pilsēta

14.3. Drabešu pagasts

14.4. Dzērbenes pagasts

14.5. Inešu pagasts

14.6. Jaunpiebalgas pagasts

14.7. Kaives pagasts

14.8. Liepas pagasts

14.9. Līgatnes pagasts

14.10. Līgatnes pilsēta

14.11. Mārsnēnu pagasts

14.12. Nītaures pagasts

14.13. Priekuļu pagasts

14.14. Raiskuma pagasts

14.15. Skujenes pagasts

14.16. Stalbes pagasts

14.17. Straupes pagasts

14.18. Taurenes pagasts

14.19. Vaives pagasts

14.20. Vecpiebalgas pagasts

14.21. Veselavas pagasts

14.22. Zaubes pagasts

14.23. Zosēnu pagasts

14.1 Augšdaugavas novads (Daugavpils)14.11. Ambeļu pagasts

14.12. Bebrenes pagasts

14.13. Biķernieku pagasts

14.14. (izslēgts ar 13.06.2024. likumu)

14.15. Demenes pagasts

14.16. Dubnas pagasts

14.17. Dvietes pagasts

14.18. Eglaines pagasts

14.19. Ilūkstes pilsēta

14.110. Kalkūnes pagasts

14.111. Kalupes pagasts

14.112. Laucesas pagasts

14.113. Līksnas pagasts

14.114. Maļinovas pagasts

14.115. Medumu pagasts

14.116. Naujenes pagasts

14.117. Nīcgales pagasts

14.118. Pilskalnes pagasts

14.119. Prodes pagasts

14.120. Salienas pagasts

14.121. Skrudalienas pagasts

14.122. Subates pilsēta

14.123. Sventes pagasts

14.124. Šēderes pagasts

14.125. Tabores pagasts

14.126. Vaboles pagasts

14.127. Vecsalienas pagasts

14.128. Višķu pagasts

15. (Izslēgts ar 09.12.2021. likumu)
16. Dobeles novads (Dobele)16.1. Annenieku pagasts

16.2. Auces pilsēta

16.3. Augstkalnes pagasts

16.4. Auru pagasts

16.5. Bēnes pagasts

16.6. Bērzes pagasts

16.7. Bikstu pagasts

16.8. Bukaišu pagasts

16.9. Dobeles pagasts

16.10. Dobeles pilsēta

16.11. Īles pagasts

16.12. Jaunbērzes pagasts

16.13. Krimūnu pagasts

16.14. Lielauces pagasts

16.15. Naudītes pagasts

16.16. Penkules pagasts

16.17. Tērvetes pagasts

16.18. Ukru pagasts

16.19. Vecauces pagasts

16.20. Vītiņu pagasts

16.21. Zebrenes pagasts

17. Gulbenes novads (Gulbene)17.1. Beļavas pagasts

17.2. Daukstu pagasts

17.3. Druvienas pagasts

17.4. Galgauskas pagasts

17.5. Gulbenes pilsēta

17.6. Jaungulbenes pagasts

17.7. Lejasciema pagasts

17.8. Litenes pagasts

17.9. Lizuma pagasts

17.10. Līgo pagasts

17.11. Rankas pagasts

17.12. Stāmerienas pagasts

17.13. Stradu pagasts

17.14. Tirzas pagasts

18. Jelgavas novads (Jelgava)18.1. Cenu pagasts

18.2. Elejas pagasts

18.3. Glūdas pagasts

18.4. Jaunsvirlaukas pagasts

18.5. (izslēgts ar 13.06.2024. likumu)

18.6. Kalnciema pagasts

18.7. Lielplatones pagasts

18.8. Līvbērzes pagasts

18.9. Ozolnieku pagasts

18.10. Platones pagasts

18.11. Salgales pagasts

18.12. Sesavas pagasts

18.13. Svētes pagasts

18.14. Valgundes pagasts

18.15. Vilces pagasts

18.16. Vircavas pagasts

18.17. Zaļenieku pagasts

19. Jēkabpils novads (Jēkabpils)19.1. Aknīstes pagasts

19.2. Aknīstes pilsēta

19.3. Asares pagasts

19.4. Atašienes pagasts

19.5. Ābeļu pagasts

19.6. Dignājas pagasts

19.7. Dunavas pagasts

19.8. Elkšņu pagasts

19.9. Gārsenes pagasts

19.10. Jēkabpils valstspilsēta

19.11. Kalna pagasts

19.12. Krustpils pagasts

19.13. Kūku pagasts

19.14. Leimaņu pagasts

19.15. Mežāres pagasts

19.16. Rites pagasts

19.17. Rubenes pagasts

19.18. Salas pagasts

19.19. Saukas pagasts

19.20. Sēlpils pagasts

19.21. Variešu pagasts

19.22. Viesītes pagasts

19.23. Viesītes pilsēta

19.24. Vīpes pagasts

19.25. Zasas pagasts

20. Krāslavas novads (Krāslava)20.1. Andrupenes pagasts

20.2. Andzeļu pagasts

20.3. Asūnes pagasts

20.4. Aulejas pagasts

20.5. Bērziņu pagasts

20.6. Dagdas pagasts

20.7. Dagdas pilsēta

20.8. Ezernieku pagasts

20.9. Grāveru pagasts

20.10. Indras pagasts

20.11. Izvaltas pagasts

20.12. Kalniešu pagasts

20.13. Kaplavas pagasts

20.14. Kastuļinas pagasts

20.15. Kombuļu pagasts

20.16. Konstantinovas pagasts

20.17. Krāslavas pagasts

20.18. Krāslavas pilsēta

20.19. Ķepovas pagasts

20.20. Piedrujas pagasts

20.21. Robežnieku pagasts

20.22. Skaistas pagasts

20.23. Svariņu pagasts

20.24. Šķaunes pagasts

20.25. Šķeltovas pagasts

20.26. Ūdrīšu pagasts

21. Kuldīgas novads (Kuldīga)21.1. Alsungas pagasts

21.2. Ēdoles pagasts

21.3. Gudenieku pagasts

21.4. Īvandes pagasts

21.5. Kabiles pagasts

21.6. Kuldīgas pilsēta

21.7. Kurmāles pagasts

21.8. Laidu pagasts

21.9. Nīkrāces pagasts

21.10. Padures pagasts

21.11. Pelču pagasts

21.12. Raņķu pagasts

21.13. Rendas pagasts

21.14. Rudbāržu pagasts

21.15. Rumbas pagasts

21.16. Skrundas pagasts

21.17. Skrundas pilsēta

21.18. Snēpeles pagasts

21.19. Turlavas pagasts

21.20. Vārmes pagasts

22. Ķekavas novads (Ķekava)22.1. Baldones pagasts

22.2. Baldones pilsēta

22.3. Baložu pilsēta

22.4. Daugmales pagasts

22.5. Ķekavas pagasts

22.6. Ķekavas pilsēta

22.1 Dienvidkurzemes novads (Grobiņa)22.11. Aizputes pagasts

22.12. Aizputes pilsēta

22.13. Bārtas pagasts

22.14. Bunkas pagasts

22.15. Cīravas pagasts

22.16. Dunalkas pagasts

22.17. Dunikas pagasts

22.18. Durbes pagasts

22.19. Durbes pilsēta

22.110. Embūtes pagasts

22.111. Gaviezes pagasts

22.112. Gramzdas pagasts

22.113. Grobiņas pagasts

22.114. Grobiņas pilsēta

22.115. Kalētu pagasts

22.116. Kalvenes pagasts

22.117. Kazdangas pagasts

22.118. Lažas pagasts

22.119. (izslēgts ar 13.06.2024. likumu)

22.120. Medzes pagasts

22.121. Nīcas pagasts

22.122. Otaņķu pagasts

22.123. Pāvilostas pilsēta

22.124. Priekules pagasts

22.125. Priekules pilsēta

22.126. Rucavas pagasts

22.127. Sakas pagasts

22.128. Tadaiķu pagasts

22.129. Vaiņodes pagasts

22.130. Vecpils pagasts

22.131. Vērgales pagasts

22.132. Virgas pagasts

23. Limbažu novads (Limbaži)23.1. Ainažu pagasts

23.2. Ainažu pilsēta

23.3. Alojas pagasts

23.4. Alojas pilsēta

23.5. Braslavas pagasts

23.6. Brīvzemnieku pagasts

23.7. Katvaru pagasts

23.8. Liepupes pagasts

23.9. Limbažu pagasts

23.10. Limbažu pilsēta

23.11. Pāles pagasts

23.12. Salacgrīvas pagasts

23.13. Salacgrīvas pilsēta

23.14. Skultes pagasts

23.15. Staiceles pagasts

23.16. Staiceles pilsēta

23.17. Umurgas pagasts

23.18. Vidrižu pagasts

23.19. Viļķenes pagasts

24. Līvānu novads (Līvāni)24.1. Jersikas pagasts

24.2. Līvānu pilsēta

24.3. Rožupes pagasts

24.4. Rudzātu pagasts

24.5. Sutru pagasts

24.6. Turku pagasts

25. Ludzas novads (Ludza)25.1. Blontu pagasts

25.2. Briģu pagasts

25.3. Ciblas pagasts

25.4. Cirmas pagasts

25.5. Goliševas pagasts

25.6. Isnaudas pagasts

25.7. Istras pagasts

25.8. Kārsavas pilsēta

25.9. Lauderu pagasts

25.10. Līdumnieku pagasts

25.11. Ludzas pilsēta

25.12. Malnavas pagasts

25.13. Mežvidu pagasts

25.14. Mērdzenes pagasts

25.15. Nirzas pagasts

25.16. Ņukšu pagasts

25.17. Pasienes pagasts

25.18. Pildas pagasts

25.19. Pureņu pagasts

25.20. Pušmucovas pagasts

25.21. Rundēnu pagasts

25.22. Salnavas pagasts

25.23. Zaļesjes pagasts

25.24. Zilupes pilsēta

25.25. Zvirgzdenes pagasts

26. Madonas novads (Madona)26.1. Aronas pagasts

26.2. Barkavas pagasts

26.3. Bērzaunes pagasts

26.4. Cesvaines pagasts

26.5. Cesvaines pilsēta

26.6. Dzelzavas pagasts

26.7. Ērgļu pagasts

26.8. Indrānu pagasts

26.9. Jumurdas pagasts

26.10. Kalsnavas pagasts

26.11. Lazdonas pagasts

26.12. Liezēres pagasts

26.13. Lubānas pilsēta

26.14. Ļaudonas pagasts

26.15. Madonas pilsēta

26.16. Mārcienas pagasts

26.17. Mētrienas pagasts

26.18. Murmastienes pagasts

26.19. Ošupes pagasts

26.20. Praulienas pagasts

26.21. Sarkaņu pagasts

26.22. Sausnējas pagasts

26.23. Varakļānu pagasts

26.24. Varakļānu pilsēta

26.25. Vestienas pagasts

27. Mārupes novads (Mārupe)27.1. Babītes pagasts

27.2. Mārupes pagasts

27.3. Mārupes pilsēta

27.4. Salas pagasts

28. Ogres novads (Ogre)28.1. Birzgales pagasts

28.2. Ikšķiles pilsēta

28.3. Jumpravas pagasts

28.4. Krapes pagasts

28.5. Ķeguma pilsēta

28.6. Ķeipenes pagasts

28.7. Lauberes pagasts

28.8. Lēdmanes pagasts

28.9. Lielvārdes pagasts

28.10. Lielvārdes pilsēta

28.11. Madlienas pagasts

28.12. Mazozolu pagasts

28.13. Meņģeles pagasts

28.14. Ogres valstspilsēta

28.15. Ogresgala pagasts

28.16. Rembates pagasts

28.17. Suntažu pagasts

28.18. Taurupes pagasts

28.19. Tīnūžu pagasts

28.20. Tomes pagasts

29. Olaines novads (Olaine)29.1. Olaines pagasts

29.2. Olaines pilsēta

30. Preiļu novads (Preiļi)30.1. Aglonas pagasts

30.2. Aizkalnes pagasts

30.3. Galēnu pagasts

30.4. Pelēču pagasts

30.5. Preiļu pagasts

30.6. Preiļu pilsēta

30.7. Riebiņu pagasts

30.8. Rožkalnu pagasts

30.9. Rušonas pagasts

30.10. Saunas pagasts

30.11. Silajāņu pagasts

30.12. Sīļukalna pagasts

30.13. Stabulnieku pagasts

30.14. Upmalas pagasts

30.15. Vārkavas pagasts

31. Rēzeknes novads (Rēzekne)31.1. Audriņu pagasts

31.2. Bērzgales pagasts

31.3. Čornajas pagasts

31 4. Dekšāres pagasts

31.5. Dricānu pagasts

31.6. Feimaņu pagasts

31.7. Gaigalavas pagasts

31.8. Griškānu pagasts

31.9. Ilzeskalna pagasts

31.10. Kantinieku pagasts

31.11. Kaunatas pagasts

31.12. Lendžu pagasts

31.13. Lūznavas pagasts

31.14. Mākoņkalna pagasts

31.15. Maltas pagasts

31.16. Nagļu pagasts

31.17. Nautrēnu pagasts

31.18. Ozolaines pagasts

31.19. Ozolmuižas pagasts

31.20. Pušas pagasts

31.21. (izslēgts ar 13.06.2024. likumu)

31.22. Rikavas pagasts

31.23. Sakstagala pagasts

31.24. Silmalas pagasts

31.25. Sokolku pagasts

31.26. Stoļerovas pagasts

31.27. Stružānu pagasts

31.28. Vērēmu pagasts

31.29. Viļānu pagasts

31.30. Viļānu pilsēta

32. Ropažu novads (Ulbroka)32.1. Garkalnes pagasts

32.2. Ropažu pagasts

32.3. Stopiņu pagasts

32.4. Vangažu pilsēta

33. Salaspils novads (Salaspils)33.1. Salaspils pagasts

33.2. Salaspils pilsēta

34. Saldus novads (Saldus)34.1. Blīdenes pagasts

34.2. Brocēnu pilsēta

34.3. Cieceres pagasts

34.4. Ezeres pagasts

34.5. Gaiķu pagasts

34.6. Jaunauces pagasts

34.7. Jaunlutriņu pagasts

34.8. Kursīšu pagasts

34.9. Lutriņu pagasts

34.10. Nīgrandes pagasts

34.11. Novadnieku pagasts

34.12. Pampāļu pagasts

34.13. Remtes pagasts

34.14. Rubas pagasts

34.15. Saldus pagasts

34.16. Saldus pilsēta

34.17. Šķēdes pagasts

34.18. Vadakstes pagasts

34.19. Zaņas pagasts

34.20. Zirņu pagasts

34.21. Zvārdes pagasts

35. Saulkrastu novads (Saulkrasti)

35.1. Saulkrastu pagasts

35.2. Saulkrastu pilsēta

35.3. Sējas pagasts

35.4. (atzīts par spēkā neesošu no 16.03.2021. ar Satversmes tiesas 12.03.2021. spriedumu)

36. Siguldas novads (Sigulda)36.1. Allažu pagasts

36.2. Inčukalna pagasts

36.3. Krimuldas pagasts

36.4. Lēdurgas pagasts

36.5. Mālpils pagasts

36.6. Mores pagasts

36.7. Siguldas pagasts

36.8. Siguldas pilsēta

37. Smiltenes novads (Smiltene)37.1. Apes pagasts

37.2. Apes pilsēta

37.3. Bilskas pagasts

37.4. Blomes pagasts

37.5. Brantu pagasts

37.6. Drustu pagasts

37.7. Gaujienas pagasts

37.8. Grundzāles pagasts

37.9. Launkalnes pagasts

37.10. Palsmanes pagasts

37.11. Raunas pagasts

37.12. Smiltenes pagasts

37.13. Smiltenes pilsēta

37.14. Trapenes pagasts

37.15. Variņu pagasts

37.16. Virešu pagasts

38. Talsu novads (Talsi)38.1. Abavas pagasts

38.2. Ārlavas pagasts

38.3. Balgales pagasts

38.4. Dundagas pagasts

38.5. Ģibuļu pagasts

38.6. Īves pagasts

38.7. Kolkas pagasts

38.8. Ķūļciema pagasts

38.9. Laidzes pagasts

38.10. Laucienes pagasts

38.11. Lībagu pagasts

38.12. Lubes pagasts

38.13. Mērsraga pagasts

38.14. Rojas pagasts

38.15. Sabiles pilsēta

38.16. Stendes pilsēta

38.17. Strazdes pagasts

38.18. Talsu pilsēta

38.19. Valdemārpils pilsēta

38.20. Valdgales pagasts

38.21. Vandzenes pagasts

38.22. Virbu pagasts

39. Tukuma novads (Tukums)39.1. Cēres pagasts

39.2. Degoles pagasts

39.3. Džūkstes pagasts

39.4. Engures pagasts

39.5. Irlavas pagasts

39.6. Jaunpils pagasts

39.7. Jaunsātu pagasts

39.8. Kandavas pagasts

39.9. Kandavas pilsēta

39.10. Lapmežciema pagasts

39.11. Lestenes pagasts

39.12. Matkules pagasts

39.13. Pūres pagasts

39.14. Sēmes pagasts

39.15. Slampes pagasts

39.16. Smārdes pagasts

39.17. Tukuma pilsēta

39.18. Tumes pagasts

39.19. Vānes pagasts

39.20. Viesatu pagasts

39.21. Zantes pagasts

39.22. Zemītes pagasts

39.23. Zentenes pagasts

40. Valkas novads (Valka)40.1. Ērģemes pagasts

40.2. Kārķu pagasts

40.3. Valkas pagasts

40.4. Valkas pilsēta

40.5. Vijciema pagasts

40.6. Zvārtavas pagasts

41. Valmieras novads (Valmiera)41.1. Bērzaines pagasts

41.2. Brenguļu pagasts

41.3. Burtnieku pagasts

41.4. Dikļu pagasts

41.5. Ēveles pagasts

41.6. Ipiķu pagasts

41.7. Jeru pagasts

41.8. Jērcēnu pagasts

41.9. Kauguru pagasts

41.10. Kocēnu pagasts

41.11. Ķoņu pagasts

41.12. Lodes pagasts

41.13. Matīšu pagasts

41.14. Mazsalacas pagasts

41.15. Mazsalacas pilsēta

41.16. Naukšēnu pagasts

41.17. Plāņu pagasts

41.18. Ramatas pagasts

41.19. Rencēnu pagasts

41.20. Rūjienas pilsēta

41.21. Sedas pilsēta

41.22. Sēļu pagasts

41.23. Skaņkalnes pagasts

41.24. Strenču pilsēta

41.25. Trikātas pagasts

41.26. Vaidavas pagasts

41.27. Valmieras pagasts

41.28. Valmieras valstspilsēta

41.29. Vecates pagasts

41.30. Vilpulkas pagasts

41.31. Zilākalna pagasts

42. Ventspils novads (Ventspils)42.1. Ances pagasts

42.2. Jūrkalnes pagasts

42.3. Piltenes pagasts

42.4. Piltenes pilsēta

42.5. Popes pagasts

42.6. Puzes pagasts

42.7.Tārgales pagasts

42.8. Ugāles pagasts

42.9. Usmas pagasts

42.10.Užavas pagasts

42.11.Vārves pagasts

42.12. (izslēgts ar 13.06.2024. likumu)

42.13. Ziru pagasts

42.14. Zlēku pagasts

43. (Izslēgts ar 13.06.2024. likumu)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.06.2020.Stājas spēkā: 23.06.2020.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 119C, 22.06.2020. OP numurs: 2020/119C.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
315654
{"selected":{"value":"30.06.2024","content":"<font class='s-1'>30.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2024","iso_value":"2024\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-29.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2022","iso_value":"2022\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-30.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2021","iso_value":"2021\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2021","iso_value":"2021\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2021.-02.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.2021","iso_value":"2021\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2021.-27.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2021","iso_value":"2021\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2021.-19.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2020","iso_value":"2020\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2020.-15.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"