Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Rīgā 2020. gada 29. maijā (prot. Nr. 16, 29. §)
Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā

(Noteikumu nosaukums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-145-sn redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas
2., 4., 5. punktu un piekto daļu
(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-145-sn redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) var sniegt palīdzību, piešķirot finansējumu (turpmāk – Līdzfinansējums) Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas (turpmāk – Mājoklis) atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai Mājoklī, tam piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kā arī Līdzfinansējuma apmēru.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-145-sn redakcijā)

2. Līdzfinansējumu izmaksā, kompensējot tāda projekta izdevumus, kuram Pašvaldības attiecīgā saimnieciskā gada budžetā ir piešķirti finanšu līdzekļi, kā arī ir atzīts projekta īstenošanas fakts.

3. Šo saistošo noteikumu 2. punktā minētais projekts ir darbību kopums, kuru īstenošanas rezultātā Līdzfinasējuma saņemējs plāno:

3.1. atjaunot Mājokli, novēršot tā bīstamību cilvēku dzīvībai vai veselībai (turpmāk – Atjaunošanas projekts);

3.2. panākt pārbaudāmu, izmērāmu vai aprēķināmu Mājokļa energoefektivitātes pieaugumu (turpmāk – Siltināšanas projekts);

3.3. īstenot šo saistošo noteikumu 12.2.–12.5. apakšpunktā norādītās atbalstāmās darbības (turpmāk – Labiekārtošanas projekts).

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

4. (Svītrots ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87)

5. (Svītrots ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87)

6. (Svītrots ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87)

7. Prasības, kas ir saistītas ar projekta izvērtēšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī tā īstenošanas fakta atzīšanas nosacījumiem, ciktāl tos nereglamentē šie saistošie noteikumi, nosaka Līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumā (turpmāk – Nolikums). Nolikumu apstiprina Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – Komisija).

(Grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 21.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-159-sn)

II. Līdzfinansējuma saņēmēji, tā veids, apmērs un intensitāte

8. Līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kura atbilst šajos saistošajos noteikumos un Nolikumā noteiktajām prasībām un kura iesniedz Komisijai projektu ar mērķi saņemt Līdzfinansējumu savā norēķinu kontā.

9. Līdzfinansējuma saņēmējs atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja tam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kā arī Līdzfinansējuma saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

9.1. ir Mājokļa īpašnieks, kura dzīvesvieta kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro;

9.2. ir dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona, un:

9.2.1. Līdzfinansējumu pieprasa saistībā ar Mājokļa koplietošanas elementiem un atbilstoši kopīpašnieku – fizisko personu, kuru dzīvesvieta kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā – īpašuma tiesību īpatsvaram Mājoklī;

9.2.2. (svītrots ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87).

(Grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

10. Pašvaldība kompensē ar Līdzfinansējumu tikai tādus apstiprinātā projekta izdevumus, kas ir radušies šajos saistošajos noteikumos un Nolikumā noteiktajā attiecināmo izmaksu apmaksas kārtībā. Ja Līdzfinansējuma saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas piemēro normatīvajos aktos paredzētos de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

11. Līdzfinansējuma maksimālā intensitāte ir 50 % apmērā no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet vienam apstiprinātajam projektam Līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt:

11.1. 30 000 euro Atjaunošanas projekta būvdarbu izdevumu kompensācijai;

11.2. 5000 euro Atjaunošanas projekta būvprojekta izstrādes izdevumu kompensācijai;

11.3. 50 000 euro Siltināšanas projekta būvdarbu izdevumu kompensācijai;

11.4. 1000 euro Siltināšanas projekta būvprojekta izstrādes izdevumu kompensācijai;

11.5. 10 000 euro Labiekārtošanas projekta atbalstāmo darbību izdevumu kompensācijai;

11.6. 3 000 euro Labiekārtošanas projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

11.1 Ja Mājoklis ir vairāku personu kopīpašums, Līdzfinansējuma apmēru samazina proporcionāli nekustamā īpašuma nodokļa parādniekam (kura parāds par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā pārsniedz 50 euro) piederošās domājamas daļas lielumam Mājoklī.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

12. Līdzfinansējumu drīkst izlietot šādām darbībām:

12.1. Atjaunošanas projekta vai Siltināšanas projekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem;

12.2. atsevišķu labiekārtojuma elementu (piemēram, soliņi, celiņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velonovietnes) izbūvei uz Mājoklim piesaistītā zemesgabala;

12.3. atkritumu savākšanas, dalītās savākšanas un šķirošanas vietu atjaunošanai vai izveidošanai uz Mājoklim piesaistītā zemesgabala;

12.4. Mājoklim piesaistītā zemesgabala degradācijas novēršanai (tai skaitā pamesto vai nepilnīgi izmantoto būvju, kuras fiziskā nolietojuma dēļ apdraud cilvēku veselību vai dzīvību, degradē vidi, kā arī nolietoto labiekārtojuma elementu nojaukšana);

12.5. Mājoklim nepieciešamo un piesaistītajā zemesgabalā esošo ārējo inženiertīklu atjaunošanai.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-145-sn redakcijā)

13. Attiecināmās izmaksas ir būvprojekta izstrādes un būvdarbu tiešas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu par būvizmaksu noteikšanas kārtību, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādes un darbu veikšanas tiešās izmaksas Labiekārtošanas projekta ietvaros.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

IV. Projektu apstiprināšana un īstenošana

14. Līdzfinansējuma saņēmējs var par vienu Mājokli viena saimnieciskā gada ietvaros iesniegt tikai vienu projektu.

15. Līdzfinansējumu par projektu, kura īstenošanas faktu ir atzinis Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments), neizmaksā, ja tajā pašā saimnieciskajā gadā ir sniegts Pašvaldības atbalsts Mājokļa uzlabošanai saskaņā ar citiem Pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

16. Nolikums nosaka:

16.1. projekta saturu, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

16.2. atbalstāmo darbību izvēli un maksimālo Līdzfinansējuma apmēru, ievērojot šo saistošo noteikumu 11. punktā minētos ierobežojumus;

16.3. projekta iesniegšanas Komisijai termiņu kārtējā saimnieciskajā gadā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem no Nolikuma publicēšanas dienas;

16.4. periodu, kurā atzīst atbalstāmās darbības un attiecināmo izmaksu veikšanai taisītos izdevumus;

16.5. projekta pieļaujamības un apstiprināšanas kritērijus;

16.6. (svītrots ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87);

16.7. prasības Līdzfinansējuma saņēmējam;

16.8. prasības Mājoklim, par kuru ir iesniegts projekts;

16.8.1 prasības Mājoklim piesaistītajam zemesgabalam;

16.9. Komisijas lēmuma pieņemšanas procesā Departamenta veicamās procesuālās darbības un to izpildes termiņus;

16.10. civiltiesiskā līguma par Atjaunošanas projekta, Siltināšanas projekta vai Labiekārtošanas projekta īstenošanas kārtību projektu (turpmāk – Līgums);

16.11. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus;

16.12. citus noteikumus, kas sekmē Mājokļa atjaunošanu, siltināšanu un piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 87; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

17. Nolikumu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā)

18. Komisija atstāj bez izskatīšanas nepieļaujamos projektus.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā)

19. Ievērojot Nolikumā noteiktos kritērijus, Komisija apstiprina pēc kārtējā saimnieciskā gada budžeta apstiprināšanas tos pieļaujamos Atjaunošanas projektus un Siltināšanas projektus, kuru atbalstam ir pieejami Pašvaldības budžeta līdzekļi. Pārējos pieļaujamos projektus noraida.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

19.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāma diena, kad Komisija apstiprinājusi projektu. Pirms projekta apstiprināšanas Komisija veic izvērtējumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsta veidā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā)

19.2 Ievērojot Nolikumā noteiktos kritērijus, Komisija apstiprina kārtējā saimnieciskajā gadā īstenojamos Labiekārtošanas projektus, kuru atbalstam kārtējā saimnieciskajā gadā budžetā ir pieejami Pašvaldības līdzekļi. Pārejos pieļaujamos Labiekārtošanas projektus noraida.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-145-sn redakcijā)

20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

21. Departaments Pašvaldības vārdā slēdz Līgumu, atzīst projekta īstenošanas faktu un izmaksā Līdzfinansējumu.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

22. Paziņojumu par apstiprināto projektu sarakstu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv, norādot Līdzfinansējuma saņēmēju un Mājokļa adresi.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā)

23. Apstiprināto projektu, par kura īstenošanu ir noslēgts Līgums, īsteno ne vēlāk kā līdz Līguma noslēgšanas saimnieciskā gada 15. novembrim.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā)

V. Apstiprinātā projekta īstenošanas un Līdzfinansējuma samaksas nosacījumi

24. Apstiprināto projektu īsteno un Līdzfinansējumu izmaksā saskaņā ar Līgumu.

25. Līdzfinansējuma saņēmēja vietā stājoties citai personai (turpmāk – Pārņēmējs), Departaments pārjauno Līgumu, ja:

25.1. Pārņēmējs atbilst šo saistošo noteikumu 8. un 9. punkta prasībām;

25.2. Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā Pārņēmējam – de minimis atbalsta saņēmējam.

26. Līgumā iekļauj vismaz šādus noteikumus:

26.1. apstiprinātā projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņš;

26.2. Līguma izpildi apliecinošie dokumenti, to iesniegšanas kārtība un termiņš;

26.3. Līguma izpildes kontroles kārtība;

26.4. apstiprinātā projekta nosacījumu iespējamo grozījumu apjoms un to veikšanas kārtība;

26.5. Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās maksimālās Līdzfinansējuma summas neizmaksāšanas (samazināšanas) gadījumi un nosacījumi Līguma daļējas izpildes gadījumā;

26.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

26.7. Departamenta tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

27. Departaments izmaksā Līdzfinansējumu pēc apstiprinātā projekta īstenošanas, t. i., pēc apstiprinātajā projektā paredzēto Mājokļa atjaunošanas, siltināšanas vai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un Pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, pilna norēķina veikšanas ar darbu veicējiem un piegādātājiem, kā arī Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas Departamentam Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-145-sn)

28. Departaments neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās Līdzfinansējuma maksimālās summas daļu šādu izdevumu segšanai:

28.1. izdevumi, kas attiecināmo izmaksu segšanai projekta īstenošanas ietvaros ir radušies ārpus Nolikumā un Līgumā noteiktā izdevumu veikšanas termiņa;

28.2. izdevumi, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros ir radušies tādu izmaksu, kuras netika atzītas par attiecināmām izmaksām, segšanai;

28.3. apstiprinātā projekta īstenošanas faktiskie izdevumi, kas ir mazāki, nekā tas bija paredzēts Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu un Līgumā;

28.4. izdevumi, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros radušies, neievērojot Līgumā noteikto izdevumu veikšanas kārtību un nosacījumus.

29. Departaments neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteikto Līdzfinansējumu, ja:

29.1. apstiprinātais projekts nav īstenots Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

29.2. Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā Līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis Departamentā visus Līgumā noteiktos Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

29.3. Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtie dokumenti Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai neatbilst Līguma prasībām;

29.4. visi Līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītie izdevumi saskaņā ar Līguma noteikumiem atzīti par neatbilstoši veiktiem;

29.5. Līdzfinansējuma saņēmējs nav novērsis Departamenta norādītos apstiprinātā projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un Līguma saistību pārkāpumus.

30. Lēmumu par Līgumā noteiktā apstiprinātā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 23. punktā noteikto projekta īstenošanas maksimālo termiņu, pieņem Departaments. Lēmumu par izmaiņām apstiprinātajā projektā paredzēto darbu apjomos pieņem:

30.1. Departaments – ja šo darbu apjomu izmaiņas nepārsniedz 30 % no projektā paredzēto darbu apjoma un to izmaksas nepārsniedz 30 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas;

30.2. Komisija – pārējos gadījumos.

31. Ja Līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti Līguma noteikumi, Līdzfinansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 257; 2018, Nr. 114).

33. Tiesiskās attiecības, kas ir nodibinātas, pamatojoties uz Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai", ir spēkā līdz to izpildei.

34. Programmai "Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.–2022. gadā" iesniegtie projekti ir apstiprināmi, noraidāmi, kā arī Līgumi slēdzami un izpildāmi atbilstoši programmas nolikumam un saistošo noteikumu redakcijai, kas bija spēkā programmas apstiprināšanas dienā.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā)

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 29.05.2020.Stājas spēkā: 14.06.2020.Zaudē spēku: 20.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 13.06.2020. OP numurs: 2020/114.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
315371
{"selected":{"value":"30.09.2022","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-19.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-19.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2022","iso_value":"2022\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2022.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2021","iso_value":"2021\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2021.-27.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2020","iso_value":"2020\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2020.-08.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)