Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-204-sn

Rīgā 2023. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 91, 24. §)
Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 2., 4., 5. punktu
un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) var sniegt palīdzību, daļēji kompensējot naudas līdzekļu izdevumus (turpmāk – līdzfinansējums) pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas ēkas, kuras galvenais lietošanas veids ir "triju vai vairāku dzīvokļu māja" (turpmāk – mājoklis), bīstamā stāvoklī esošo nesošo būvkonstrukciju atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai mājoklī un tam piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru.

2. Par vienu mājokli viena saimnieciskā gada ietvaros saskaņā ar šiem vai citiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem var saņemt līdzfinansējumu tikai vienu reizi.

3. Saistošo noteikumu ietvaros atbalsta projektus – darbību kopumu, kuru īstenošanas rezultātā līdzfinansējuma saņēmējs plāno:

3.1. saskaņā ar būvvaldes funkcijas pildošas institūcijas saskaņoto būvniecības dokumentāciju:

3.1.1. atjaunot mājokļa tehniskās apsekošanas atzinumā norādītās bīstamā stāvoklī esošās nesošās būvkonstrukcijas (turpmāk – atjaunošanas projekts);

3.1.2. panākt mājokļa energoefektivitātes pieaugumu (turpmāk – siltināšanas projekts);

3.2. īstenot saistošo noteikumu:

3.2.1. 12. punktā norādītās atbalstāmās darbības (turpmāk – mazais labiekārtošanas projekts);

3.2.2. 13. punktā norādītās atbalstāmās darbības (turpmāk – lielais labiekārtošanas projekts).

4. Prasības, kas ir saistītas ar projekta pieļaujamības atzīšanu un apstiprināšanas kārtību, kā arī tā īstenošanas fakta atzīšanas nosacījumiem, ciktāl tos nereglamentē saistošie noteikumi, nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumā (turpmāk – nolikums). Nolikumu apstiprina Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – komisija).

II. Līdzfinansējuma saņēmēji, tā veids, apmērs un intensitāte

5. Līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kurai nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kā arī:

5.1. ir dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona;

5.2. vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā ¼ daļa no mājokļa, ja mājoklī ir seši un vairāk dzīvokļi, bet ja mājoklī ir trīs līdz pieci dzīvokļi, vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā 1/3 daļa no mājokļa, ja tas nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, vai viens dzīvoklis, ja mājoklis ir sadalīts dzīvokļu īpašumos.

6. Pašvaldība kompensē ar līdzfinansējumu tikai tādus apstiprinātā projekta izdevumus, kas ir radušies saistošajos noteikumos un nolikumā noteiktajā attiecināmo izmaksu apmaksas rezultātā. Ja līdzfinansējuma saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas piemēro normatīvajos aktos paredzētos de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

7. Līdzfinansējuma maksimālā intensitāte ir 50 % no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā:

7.1. 30 000 euro atjaunošanas projekta būvdarbu izdevumu kompensācijai;

7.2. 5000 euro atjaunošanas projekta būvniecības dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai;

7.3. 50 000 euro siltināšanas projekta būvdarbu izdevumu kompensācijai;

7.4. 1000 euro siltināšanas projekta būvniecības dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai;

7.5. 10 000 euro mazā labiekārtošanas projekta atbalstāmo darbību izdevumu kompensācijai;

7.6. 30 000 euro lielā labiekārtošanas projekta atbalstāmo darbību izdevumu kompensācijai;

7.7. 3 000 euro mazā labiekārtošanas projekta vai lielā labiekārtošanas projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

8. Papildus saistošo noteikumu 7. punktā minētajam, ja Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – departaments) ir atzinis projekta īstenošanas faktu, līdzfinansējuma saņēmējam pilnā apmērā (izņemot pievienotās vērtības nodokli), bet ne vairāk kā 1500 euro, kompensē nomas maksu par pašvaldības valdījumā esošā transporta infrastruktūras objekta, kas tieši nepieciešams atjaunošanas projekta vai siltināšanas projekta īstenošanai, lietošanu.

9. Līdzfinansējuma apmēru samazina proporcionāli mājokļa kopīpašniekiem – juridiskām personām, kā arī fiziskām personām – nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem (kuru parāds par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā pārsniedz 50 euro) piederošo dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitam.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.05.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-265-sn redakcijā)

10. Ja mazais labiekārtošanas projekts vai lielais labiekārtošanas projekts ir iesniegts par vairākiem mājokļiem, saistošo noteikumu 7.5. vai 7.6. apakšpunktā norādītais līdzfinansējuma apmērs ir pieejams par katru mājokli. Līdzfinansējuma apmēru par šādu projektu aprēķina šādi:

10.1. noskaidro dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitu visos konkrētā projekta mājokļos;

10.2. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-265-sn);

10.3. atbilstoši saistošo noteikumu 10.1. apakšpunktam noskaidroto dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitu samazina atbilstoši juridisko personu, kā arī fizisko personu – nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku (kuru parāds par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā pārsniedz 50 euro) dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitam visos konkrētā projekta mājokļos;

10.4. attiecina saistošo noteikumu 10.3. apakšpunktā konstatēto dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitu pret saistošo noteikumu 10.1. apakšpunktā konstatēto dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitu;

10.5. saistošo noteikumu 10.4. apakšpunktā aprēķināto attiecību reizina ar saistošo noteikumu 7.5. vai 7.6. apakšpunktā norādīto līdzfinansējuma kopsummu par visiem konkrētā projekta mājokļiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-265-sn)

III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

11. Īstenojot atjaunošanas projektu vai siltināšanas projektu, līdzfinansējumu attiecina uz būvniecības dokumentācijas izstrādi un veiktajiem būvdarbiem.

12. Īstenojot mazo labiekārtošanas projektu, līdzfinansējumu attiecina uz šādām darbībām mājoklim piesaistītajā zemesgabalā:

12.1. atkritumu savākšanas un dalītās atkritumu savākšanas vietu (piemēram, papīra, metāla, plastmasas, stikla un bioloģisko atkritumu) atjaunošanai;

12.2. degradācijas novēršanai (tai skaitā pamesto vai nepilnīgi izmantoto būvju, kuras fiziskā nolietojuma dēļ apdraud cilvēku veselību vai dzīvību, degradē vidi, kā arī nolietoto labiekārtojuma elementu nojaukšana);

12.3. ārējo inženiertīklu atjaunošanai;

12.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu (piemēram, soliņi, celiņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velonovietnes, veļas žāvētāji) izbūvei vai atjaunošanai;

12.5. piebraucamo ceļu, gājēju ietvju vai veloceliņu, kā arī transportlīdzekļu novietņu atjaunošanai;

12.6. jaunu daudzgadīgo augu klāsta izveidošanai vai esošo daudzgadīgo augu pārveidošanai.

13. Īstenojot lielo labiekārtošanas projektu, līdzfinansējumu attiecina uz šādām darbībām mājoklim piesaistītajā zemesgabalā:

13.1. atkritumu savākšanas un dalītās savākšanas vietu (papīra, metāla, plastmasas, stikla un bioloģisko atkritumu) izveidošanai;

13.2. jaunu ārējo inženiertīklu izveidošanai;

13.3. piebraucamo ceļu, gājēju ietvju, veloceliņu, kā arī transportlīdzekļu novietņu izveidošanai;

13.4. kompleksai teritorijas labiekārtošanai, kuras ietvaros tiek īstenota vismaz viena jauna 13.1.–13.3. apakšpunktā minētā būvniecība kopā ar vismaz vienu 12. punktā norādīto darbību.

14. Attiecināmās izmaksas ir būvprojekta izstrādes un būvdarbu tiešās izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas aprēķinātas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu par būvizmaksu noteikšanas kārtību, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādes un darbu veikšanas tiešās izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa) mazā labiekārtošanas projekta vai lielā labiekārtošanas projekta ietvaros.

IV. Projektu izskatīšana un apstiprināšana

15. Līdzfinansējuma saņēmējs par vienu mājokli viena saimnieciskā gada ietvaros var iesniegt tikai vienu projektu nolikumā noteiktajā kārtībā.

16. Nolikums nosaka:

16.1. projekta saturu, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

16.2. atbalstāmās darbības atbilstoši saistošo noteikumu 11., 12. un 13. punktam;

16.3. projekta iesniegšanas termiņu;

16.4. periodu, kurā atzīst atbalstāmās darbības un attiecināmo izmaksu veikšanai taisītos izdevumus;

16.5. projekta pieļaujamības un apstiprināšanas kritērijus;

16.6. prasības mājoklim piesaistītajam zemesgabalam;

16.7. komisijas lēmuma pieņemšanas procesā departamenta veicamās procesuālās darbības un to izpildes termiņus;

16.8. līguma par atjaunošanas projekta, siltināšanas projekta, lielā labiekārtošanas projekta vai mazā labiekārtošanas projekta īstenošanas kārtību (turpmāk – līgums) paraugu;

16.9. nomas maksas par pašvaldības valdījumā esošā transporta infrastruktūras objekta lietošanu kompensēšanas kārtību un apmēru;

16.10. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus;

16.11. citus noteikumus, kas sekmē mājokļa atjaunošanu, siltināšanu un piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.

17. Nolikumu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas.

18. Komisija atstāj bez izskatīšanas tos projektus, kuri neatbilst nolikumā noteiktajiem pieļaujamības kritērijiem.

19. Komisija apstiprina pieļaujamo projektu sarakstu, norādot to finansēšanai nepieciešamos naudas līdzekļus. Atbilstoši komisijas lēmumam departaments iesniedz pieprasījumu nākamā gada budžetam.

20. Komisija apstiprina pieļaujamos mazos labiekārtošanas projektus, kuru atbalstam to iesniegšanas gadā pašvaldības budžetā ir pieejami naudas līdzekļi. Pārējos pieļaujamos mazos labiekārtošanas projektus noraida.

21. Komisija apstiprina iepriekšējā gadā iesniegtos pieļaujamos atjaunošanas projektus, siltināšanas projektus un lielos labiekārtošanas projektus, kuru atbalstam kārtējā gada pašvaldības budžetā ir pieejami naudas līdzekļi. Pārējos pieļaujamos atjaunošanas projektus, siltināšanas projektus un lielos labiekārtošanas projektus noraida.

22. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāma diena, kad komisija apstiprinājusi projektu. Pirms projekta apstiprināšanas komisija veic izvērtējumu par līdzfinansējuma piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsta veidā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. novembra regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.

23. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

24. Apstiprināto projektu sarakstu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv, norādot līdzfinansējuma saņēmēju un mājokļa adresi.

V. Apstiprinātā projekta īstenošanas un līdzfinansējuma izmaksas nosacījumi

25. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu, departaments slēdz līgumu, atzīst projekta īstenošanas faktu un izmaksā līdzfinansējumu.

26. Apstiprināto projektu īsteno un līdzfinansējumu izmaksā saskaņā ar līgumu, ievērojot, ka projekts jāīsteno līguma noslēgšanas saimnieciskajā gadā un projekta noslēdzošās aktivitātes termiņš nevar pārsniegt 15. novembri. Apstiprināto atjaunošanas projektu mājoklim, kura ekspluatācija aizliegta ar būvvaldes funkcijas pildošas institūcijas lēmumu, var īstenot projekta iesniegšanas gadā.

27. Līdzfinansējuma saņēmēja vietā stājoties citai personai (turpmāk – pārņēmējs), departaments pārjauno līgumu, ja:

27.1. pārņēmējs atbilst saistošo noteikumu 5. punkta prasībām;

27.2. komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā pārņēmējam – de minimis atbalsta saņēmējam.

28. Līgumā iekļauj vismaz šādus noteikumus:

28.1. apstiprinātā projekta īstenošanas sākuma un noslēdzošās aktivitātes termiņš;

28.2. līguma izpildi apliecinošie dokumenti, to iesniegšanas kārtība un termiņš;

28.3. līguma izpildes kontroles kārtība;

28.4. apstiprinātā projekta nosacījumu iespējamo grozījumu apjoms un to veikšanas kārtība;

28.5. līdzfinansējuma neizmaksāšanas (samazināšanas) gadījumi un nosacījumi līguma daļējas izpildes gadījumā;

28.6. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

28.7. departamenta tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.

29. Departaments izmaksā līdzfinansējumu pēc apstiprinātā projekta īstenošanas fakta atzīšanas, t. i., pēc apstiprinātajā projektā paredzēto mājokļa atjaunošanas, siltināšanas vai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, pilna norēķina veikšanas ar darbu veicējiem un piegādātājiem, kā arī līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas departamentam līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

30. Departaments samazina izmaksājamo līdzfinansējumu par izdevumiem, kuri:

30.1. ir radušies ārpus līgumā noteiktā izdevumu veikšanas termiņa;

30.2. ir radušies tādu izmaksu, kuras netika atzītas par attiecināmām, segšanai;

30.3. konstatējot projekta īstenošanas faktu, ir mazāki par komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu noteiktajiem;

30.4. ir radušies, neievērojot līgumā noteikto izdevumu veikšanas kārtību un nosacījumus.

31. Departaments neizmaksā līdzfinansējumu, ja:

31.1. apstiprinātais projekts nav īstenots līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

31.2. līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis departamentam visus līgumā noteiktos līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

31.3. līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtie dokumenti līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai neatbilst līguma prasībām;

31.4. visi līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītie izdevumi saskaņā ar līguma noteikumiem atzīti par neatbilstoši veiktiem;

31.5. līdzfinansējuma saņēmējs nav novērsis departamenta norādītos apstiprinātā projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un līguma saistību pārkāpumus.

32. Lēmumu par līgumā noteiktā apstiprinātā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, ievērojot saistošo noteikumu 26. punktā noteikto projekta īstenošanas maksimālo termiņu, pieņem departaments. Lēmumu par izmaiņām apstiprinātajā projektā paredzēto darbu apjomos pieņem:

32.1. departaments – ja šo darbu apjomu izmaiņas nepārsniedz 30 % no projektā paredzēto darbu apjoma un to izmaksas nepārsniedz 30 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas;

32.2. komisija – pārējos gadījumos.

33. Ja līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma noteikumi, līdzfinansējumu atgūst normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 22 "Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 114; 2021, Nr. 173; 2022, Nr. 143, Nr. 189).

35. Tiesiskās attiecības, kas ir nodibinātas, pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošiem noteikumiem Nr. 22 "Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā", ir spēkā līdz to izpildei.

36. Programmai "Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2023.–2024. gadā" iesniegtie projekti ir apstiprināmi, noraidāmi, kā arī līgumi slēdzami un izpildāmi atbilstoši programmas nolikumam.

37. Programmai "Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2023.–2024. gadā" apstiprinātiem projektiem piemēro saistošo noteikumu 9. un 10. punktu (Rīgas domes 2024. gada 15. maija saistošo noteikumu Nr. RD-24-265-sn redakcijā).

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.05.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-265-sn redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-23-204-snPieņemts: 14.06.2023.Stājas spēkā: 20.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 19.06.2023. OP numurs: 2023/117.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
342789
{"selected":{"value":"21.05.2024","content":"<font class='s-1'>21.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2024","iso_value":"2024\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2023","iso_value":"2023\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2023.-20.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"