Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 350

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 46. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – regula Nr. 1379/2013), Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. aprīļa Regulu (ES) 2020/560, ar ko attiecībā uz īpašiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē groza Regulas (ES) Nr. 508/2014 un (ES) Nr. 1379/2013.

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, kā arī lēmumu pieņem un paziņo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

3. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

4. Atbalsta pretendents ir ražotāju organizācija, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšanas kārtību un darbības nosacījumiem (turpmāk – pretendents), ja zvejas produktu uzglabāšana ir paredzēta pretendenta ražošanas un tirdzniecības plānā.

5. Zvejas produktu daudzums, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, nepārsniedz regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minēto daudzumu. Zvejas produktu uzglabāšanas laikposms nepārsniedz projektu iesniegumu pieņemšanas periodu, ko Lauku atbalsta dienests ir norādījis šo noteikumu 3. punktā minētajā paziņojumā.

6. Zvejas produktu uzglabāšanas vieta ir Latvijas teritorija.

7. Atbalstu piešķir par regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. punktā minēto zvejas produktu uzglabāšanu, kas īstenota kopš 2020. gada 1. maija, ja šiem produktiem ražotāju organizācijas biedrs nav atradis pircēju, piedāvājot tos pārdošanai izsolē vai vismaz trim Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem par oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto sliekšņa cenu atbilstoši šo noteikumu 17. punktam.

8. Atbalsta pretendents šo noteikumu 12. punktā minētos dokumentus par katrā kalendāra gada ceturksnī uzglabātajiem zvejas produktiem Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz katra nākamā ceturkšņa piecpadsmitajam datumam. Kopējais 2020. gadā uzglabātais zvejas produktu daudzums, par kuru pretendē uz publisko finansējumu, nepārsniedz šo noteikumu 5. punktā minēto daudzumu.

9. Lai pieteiktos atbalstam, pretendents:

9.1. pēc zvejas produktu iegādes no ražotāju organizācijas biedra Zemkopības ministrijas pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" reģistrē pirmajā pārdošanas zīmē norādītos datus atbilstoši Padomes 2009. gada 20. novembra Regulas (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006, 63. panta 1. punkta nosacījumiem;

9.2. papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu 24 stundu laikā pēc zvejas produktu pārņemšanas no ražotāju organizācijas biedra iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju;

9.3. pirms zvejas produktu ievietošanas uzglabāšanā nodrošina katras uzglabāšanai pakļautās zvejas produkta sekundārās iepakojuma vienības identifikāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas preču marķēšanu un izsekojamību, norādot arī partijas numuru;

9.4. par katru uzglabāšanā ievietoto produktu partiju saglabā šādus dokumentus:

9.4.1. darījumu apliecinošus dokumentus par zvejas produktu partijas iegādi no ražotāju organizācijas biedra;

9.4.2. apliecinājumu par vismaz trim Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem izteiktiem zvejas produktu partijas pārdošanas piedāvājumiem ar zivju pircēju apstiprinātu rakstisku apliecinājumu par piedāvātajām cenām;

9.4.3. uzglabāto zvejas produktu (preču) pārdošanas dokumentus, kas apliecina, ka uzglabāšanā ievietotie zvejas produkti pēc uzglabāšanas ir pārdoti izmantošanai cilvēku uzturā;

9.5. papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu 24 stundu laikā informē Lauku atbalsta dienestu par uzglabāšanas vietas maiņu, ja uzglabājamie zvejas produkti tiek pārvietoti uzglabāšanai uz citu vietu, kas nav to apstrādes vieta;

9.6. sedz izdevumus, kas saistīti ar uzglabājamo zvejas produktu pārbaudi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu cenrādi;

9.7. uzskaita apstrādāto, uzglabāšanā ievietoto un tirgū atdoto zvejas produktu daudzumu;

9.8. uzskaita tehniskās un finansiālās izmaksas, kas saistītas ar zvejas produktu stabilizēšanu un uzglabāšanu, un saglabā šīs izmaksas apliecinošus dokumentus.

10. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 9.2. un 9.5. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas:

10.1. informē Pārtikas un veterināro dienestu par pretendenta plānoto zvejas produktu uzglabāšanu, pārsūtot no pretendenta saņemto informāciju;

10.2. zvejas produktu uzglabāšanas vietās izlases veidā pārbauda uzglabājamo zvejas produktu daudzumu un identitāti.

11. Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda uzglabājamo zvejas produktu atbilstību regulas Nr. 1379/2013 30. panta "c" un "d" apakšpunktā minētajiem kritērijiem vismaz vienā no šādām vietām:

11.1. zvejas produktu izkraušanas vietā;

11.2. zivju pirmās pirkšanas vietā;

11.3. uzglabāšanas vietā;

11.4. apstrādes vietā.

12. Lai pieteiktos atbalstam, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

12.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

12.2. šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas;

12.3. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

13. Atbalsta apmēru par zvejas produkta tonnu veido tehnisko un finansiālo izmaksu summa, kas nepieciešama vienas tonnas zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai un kas nepārsniedz šo noteikumu 16. punktā minēto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto summu. Kopējais atbalsta apmērs gadā nepārsniedz regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. punkta "c" apakšpunktā minēto apmēru.

14. Lauku atbalsta dienests informāciju par ražotāju organizācijas biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējo vērtību atbilstoši regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. punkta "c" apakšpunktam iegūst no Zemkopības ministrijas.

15. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

16. Zemkopības ministrija nosaka un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē zvejas produktu sliekšņa cenu, kas ļauj piemērot uzglabāšanas mehānismu, saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 31. pantu, kā arī zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai nepieciešamo tehnisko un finansiālo izmaksu apmēru par tonnu kārtējā gadā.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumus Nr. 837 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 3. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. jūnija
noteikumiem Nr. 350
Paziņojums par zvejas produktu izņemšanu no tirgus

Paziņojuma Nr. _____________________

Ražotāju organizācijas nosaukums 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 
Izņemšanas vietas nosaukums un adrese 
 
Izņemšanas datums un laiks (dd.mm.gggg.; hh.min.)Kuģa nosaukumsKuģa reģistrācijas Nr.Nozvejas rajons1Suga2Kategorija3Daudzums (neto), kgIzņemšanas cena, euro/tPartijas Nr.Apstrādes veids4Apstrādes uzņēmuma nosaukums un adresePlānotais apstrādes datums (dd.mm.gggg.; hh.min.)
svaigumsizmērs
             

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) paziņojumā sniegtās ziņas ir pareizas un pilnīgas;

2) apņemos segt Pārtikas un veterinārā dienesta izdevumus, kas saistīti ar uzglabājamo zvejas produktu pārbaudi zvejas produktu izņemšanas vietā;

3) pilnvaroju apstrādes uzņēmuma pārstāvi ražotāju grupas vārdā parakstīt pārskatu par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saistībā ar apstrādes uzņēmumā Pārtikas un veterinārā dienesta veikto pārbaudi, kura ir pamats rēķina izrakstīšanai ražotāju grupai, ja zvejas produktu pārbaude nenotika zvejas produktu izkraušanas vietā, zivju pirmās pirkšanas vietā vai to uzglabāšanas vietā.

Ražotāju organizācijas atbildīgā persona/pilnvarotā persona5 
 (vārds, uzvārds, paraksts6)
 
Datums6  

Piezīmes.
1 Nozvejas rajons:
BJ – Baltijas jūra;
RJL – Rīgas jūras līcis.
2 Suga:
HER – reņģe;
SPR – brētliņa.
3 Atbilstoši svaiguma un izmēra kategoriju apzīmējumiem, kas noteikti Padomes 1996. gada 26. novembra Regulā (EK) Nr. 2406/96, ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem.
4 Apstrādes veids:
A – sasaldēšana;
B – sālīšana;
C – vītināšana;
D – marinēšana;
E – pasterizācija.
5 Ja paziņojumu paraksta ražotāju grupas pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās kopija.
6 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. jūnija
noteikumiem Nr. 350
Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā
"Uzglabāšanas atbalsts"

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD) 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Vienotais reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Ražotāju organizācijas atzīšanas datums 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese
Novads, pagasts 
Pilsēta 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss 
Informācija par kontaktpersonu:
Vārds, uzvārds 
Ieņemamais amats 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
Faksa numurs 

B. INFORMĀCIJA PAR UZGLABĀTAJIEM ZVEJAS PRODUKTIEM

B.1. Informācija par uzglabātajiem zvejas produktiem, kuri pārņemti no ražotāju organizācijas biedra

Laika periods kalendārā gada ceturksnī, kurā ir veikta zvejas produktu uzglabāšana       
(dd)(mm)(gggg)(dd)(mm)(gggg)
 
Zvejas produkta nosaukums, izmērs, svaiguma kategorija saskaņā ar Padomes 1996. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 2406/96, ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiemPretendenta biedru pirmajā pārdošanā laistais zvejas produkta daudzums (kg)Iepriekš norādītajā zvejas produktu uzglabāšanas periodā no tirgus izņemtais zvejas produkta neto daudzums, par kuru pretendē uz atbalstu (kg)*Lauku atbalsta dienestā iesniegtā paziņojuma Nr. saskaņā ar noteikumu** 1. pielikumuIzmantošanai cilvēku uzturā tirgū atdotais zvejas produkta daudzums (kg)
     
     
     
     
     

Piezīme.
1. * Kopējais 2020. gadā uzglabātais zvejas produktu daudzums, par kuru pretendē uz publisko finansējumu, nepārsniedz noteikumu** 5. punktā minēto apjomu.
2. ** Ministru kabineta noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts".

C. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins

Uzglabāto zvejas produktu nosaukums, izmērs, svaiguma kategorija saskaņā ar Padomes 1996. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 2406/96, ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiemUzglabātais un pēc tam lietošanai cilvēku uzturā pārdotais attiecīgā zvejas produkta daudzums, par kuru tiek pieprasīts publiskais finansējums (tonnas, norādot trīs zīmes aiz komata)***Attiecīgā zvejas produkta stabilizēšanai un uzglabāšanai vajadzīgo darbību tehnisko un finansiālo izmaksu summa, kas nepārsniedz oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēto tehnisko un finansiālo izmaksu apmēru) (euro/t)Publiskā finansējuma apmērs (euro)
123 = 1 x 2
    
    
    
    
    
Publiskā finansējuma apmērs kopā (euro) 
20 % no atbalsta pretendenta biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības atbilstoši regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. paragrāfa "c" apakšpunktam 
Pieprasāmā publiskā finansējuma apmērs (euro)**** 

Piezīmes.
2. *** Nepārsniedz 25 % no tā attiecīgā zvejas produkta daudzuma gadā, ko pretendenta biedri laiduši pirmajā pārdošanā.
3. **** Ja aprēķinātais publiskā finansējuma apmērs kopā (euro) ir mazāks par 20 % no atbalsta pretendenta biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības atbilstoši regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. paragrāfa "c" apakšpunktam (euro), tad pieprasāmais publiskā finansējuma apmērs ir summa, kas norādīta ailē "Publiskā finansējuma apmērs kopā (euro)". Ja aprēķinātais publiskā finansējuma apmērs kopā (euro) ir lielāks par 20 % no atbalsta pretendenta biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības atbilstoši regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. paragrāfa "c" apakšpunktam (euro), tad pieprasāmais publiskā finansējuma apmērs ir summa, kas norādīta ailē "20 % no atbalsta pretendenta biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības atbilstoši regulas Nr. 508/2014 67. panta 1. paragrāfa "c" apakšpunktam (euro)".

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (arī pavaddokumenti ir iesniedzami atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar XLapu skaits
Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodāoriģināls  
Darījumus apliecinoši dokumenti par zvejas produktu partiju iegādi no ražotāju organizācijas biedriem zvejas gadā, par kuru atbalsta pretendents pretendē uz atbalstukopijas*****  
Rakstiski apliecinājumi par vismaz trim Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem izteiktajiem zvejas produktu partijas pārdošanas piedāvājumiem ar zivju pircēju apstiprinātiem rakstiskiem apliecinājumiem par piedāvātajām cenāmkopijas*****  
Uzglabāto zvejas produktu (preču) pārdošanas dokumenti, kas apliecina, ka uzglabāšanā ievietotie zvejas produkti pēc uzglabāšanas ir pārdoti izmantošanai cilvēku uzturākopijas*****  

Piezīme.
4. ***** Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

Projekta iesniegums iesniegts  
 (datums******) 
 
Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts******)

Piezīme.
5. ****** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 350Pieņemts: 02.06.2020.Stājas spēkā: 06.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108B, 05.06.2020. OP numurs: 2020/108B.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315237
06.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)