Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 349

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 45. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr.  508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr.  508/2014), un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – regula Nr. 2015/288).

2. Atbalsta saņemšanai izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu. Projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

3. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

4. Pasākumā publisko finansējumu piešķir no 2020. gada 1. aprīļa saskaņā ar regulas Nr.  508/2014 55. panta 1. punkta "b" apakšpunktu.

5. Atbalsta pretendents ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība (turpmāk – pretendents):

5.1. kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai;

5.2. kurā pēdējā gada laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir pilnībā īstenots projekts akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzsākšanai ar investīcijām akvakultūras dzīvnieku audzēšanas vai inkubācijas būvēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" un izaudzētā produkcija tikusi pārdota mazāk nekā vienu gadu.

6. Pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

6.1. tas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei;

6.2. tam pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks par 1000 euro, ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;

6.3. tas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par oficiālās statistikas pārskatu iesniegšanu Centrālajā statistikas pārvaldē ir iesniedzis pārskatu par darbību akvakultūras jomā par 2019. gadu;

6.4. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam pretendentam:

6.4.1. ieņēmumi 2019. gadā no akvakultūras darbības un produkcijas pārdošanas ir lielāki nekā citi uzņēmuma ieņēmumi saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto un Valsts ieņēmumu dienestā pieejamo informāciju;

6.4.2. kopējā darījumu vērtība Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā 2020. gada ceturksnī vai pēdējos trīs mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir vismaz par 20 procentiem mazāka nekā attiecīgajā 2019. gada ceturksnī vai triju mēnešu laikposmā;

6.5. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam pretendentam:

6.5.1. pēc šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā projekta īstenošanas ir plānots akvakultūras produkcijas eksports 2020. gadā, un to apliecina nodomu līgums vai cits projektam pievienots eksportu apliecinošs dokuments;

6.5.2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam iesniegto pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2020. gada attiecīgo ceturksni vai pēdējo triju mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nav bijis preču eksports;

6.5.3. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā projekta īstenošanas laikā audzētie akvakultūras dzīvnieki būs gatavi realizācijai, un Lauku atbalsta dienests to ir konstatējis, veicot minētā projekta pārbaudi uz vietas pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma saņemšanas.

7. Publisko finansējumu piešķir vienu reizi periodā:

7.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam pretendentam – 10 procentu apmērā, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošo informāciju par pretendenta ieņēmumiem 2019. gadā no akvakultūras darbības un produkcijas pārdošanas;

7.2. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam pretendentam – 10 procentu apmērā no šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajā projektā norādītā neto apgrozījuma no darbības akvakultūrā 2020. gadā.

8. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam pretendentam izmaksājamais kopējais publiskā finansējuma apmērs nepārsniedz summu, ko atbalsta pretendents norādījis Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā informācijā par tā kopējiem ieņēmumiem vai neto apgrozījumu par 2019. gadu.

9. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

9.1. projekta iesniegumu (pielikums) elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, ja iesniegumu neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā;

9.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ņemot vērā šo noteikumu 6.2. apakšpunktā noteikto pieļaujamā parāda apmēru.

10. Centrālā statistikas pārvalde pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma, pamatojoties uz pretendenta rakstveida atļauju, kas dota saskaņā ar Statistikas likuma 25. panta trešo daļu, sniedz informāciju par katra pretendenta ieņēmumiem 2019. gadā no akvakultūras darbības un produkcijas pārdošanas.

11. Atbalstu nepiešķir pretendentam, kam ir piešķirts atbalsts saskaņā ar:

11.1. normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde", lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektoru;

11.2. normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.

12. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir pretendentam, kam ir pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un regulu Nr. 2015/288.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. jūnija
noteikumiem Nr.  349
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākumā
"Pasākumi sabiedrības veselības jomā"

 Atbalsta pretendenta pilns nosaukums  
 Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD)  
 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības reģistrācijas Nr. 
PVN maksātāja Nr. 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais, vidējais, lielais uzņēmums) 
Atbalsta pretendenta dzimums (juridiskai personai – tā dalībnieka dzimums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu vai lielākais pamatkapitāla daļu daudzums)

sieviete

 

vīrietis

 
To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no projekta 
 

A.2. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese 
Novads, pagasts

 

Pilsēta 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss

 

Informācija par kontaktpersonu
Vārds, uzvārds 
Ieņemamais amats 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
  
Faksa numurs 
 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Pievienotās vērtības nodokļa samazinājuma aprēķins noteikumu** 5.1. apakšpunktā minētajam komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai

Kopējā darījumu vērtība Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā attiecīgajā ceturksnī vai pēdējo trīs mēnešu laikposmā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (euro)*

Starpība %***

2019. gadā

2020. gadā

Starpība

A

B

C = A – B

D = C/A

    

Piezīmes.

* Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā norādīto informāciju;

** Ministru kabineta noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai" (turpmāk – noteikumi).

*** Saskaņā ar noteikumu 6.4.2.apakšpunktu starpībai jābūt vismaz 20 % vai lielākai.

B.2. Publiskā finansējuma aprēķins:

B.2.1. noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkciju pārdošanai.

Atbalsta pretendenta iesniegtā informācija Centrālajā statistikas pārvaldē par ieņēmumiem 2019. gadā no akvakultūras darbības un produkcijas pārdošanas

10%

Publiskais finansējums
(euro)

A

B = A x 10%

  

B.2.2. noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kurā pēdējā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir pilnībā īstenots projekts akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzsākšanai, iekļaujot izmaksas par akvakultūras dzīvnieku audzēšanas un inkubācijas būvēm, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā", un izaudzētā produkcija tikusi pārdota mazāk nekā vienu gadu.

Projektā norādītais neto apgrozījums no darbības akvakultūrā 2020. gadā

10%

Publiskais finansējums
(euro)

A

B = A x 10%

  

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar

X

Lapu skaits

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ņemot vērā noteikumu 6.2. apakšpunktā noteikto pieļaujamā parāda apmēru

oriģināls

  
Nodomu līgums vai cits projektam pievienots eksportu apliecinošs dokuments noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam pretendentam

kopija

  

D. APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka, parakstot iesniegumu un iesniedzot to Lauku atbalsta dienestā, atļauju Centrālajai statistikas pārvaldei (turpmāk – CSP) sniegt Lauku atbalsta dienestam CSP pārskatā norādīto informāciju par akvakultūru 2019. gadā.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums**)

 
   
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīme.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 349Pieņemts: 02.06.2020.Stājas spēkā: 06.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108B, 05.06.2020. OP numurs: 2020/108B.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315236
06.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)