Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 299

Rīgā 2020. gada 14. maijā (prot. Nr. 33 10. §)
Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1, ceturto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts atbalstu, ko piešķir īstermiņa aizdevuma veidā, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz lauksaimniecības primāro produktu ražošanas procesu (turpmāk – īstermiņa aizdevums), kā arī kārtību, kādā piešķir, uzrauga un administrē īstermiņa aizdevumu, tā apmēru un piešķiršanas kritērijus.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

2. Īstermiņa aizdevumu lauksaimniecības primāro produktu ražotājam (turpmāk – lauksaimnieks) piešķir Lauku atbalsta dienests, ievērojot šo noteikumu nosacījumus.

3. Īstermiņa aizdevumu var saņemt šādi lauksaimnieki:

3.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;

3.2. lielie uzņēmumi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai.

4. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir lauksaimnieki, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

5. Īstermiņa aizdevumu Lauku atbalsta dienests piešķir līdz 2021. gada 31. decembrim:

5.1. kā de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013);

5.2. kā valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja līdz šo noteikumu 8. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienai lauksaimniekam piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto summu.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

6. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā noteikto īstermiņa aizdevumu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētajām darbībām.

7. Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:

7.1. ja 2021. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. Ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720, lauksaimniekam 2021. gada 1. aprīlī Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki;

7.2. saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktu – ja ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un pievienojis to šo noteikumu 8. punktā minētajam iesniegumam vai iesniegumā norādījis de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;

7.3. saskaņā ar šo noteikumu 5.2. apakšpunktu – ja Covid-19 izplatības negatīvā ietekme uz tā saimniecisko darbību pierādīta īstermiņa aizdevuma iesniegumā, pamatojoties vismaz uz vienu no šādiem kritērijiem:

7.3.1. atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem apgrozījums 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā ir samazinājies vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar 2019. vai 2020. gada attiecīgo periodu;

7.3.2. atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem likviditātes rādītāji 2021. gada attiecīgajā periodā ir pasliktinājušies salīdzinājumā ar 2019. vai 2020. gada attiecīgo periodu.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

8. Lai pieteiktos īstermiņa aizdevumam, lauksaimnieks līdz 2021. gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniegumu, apliecinot, ka pilnvaro Lauku atbalsta dienestu ieturēt īstermiņa aizdevuma summu no kārtējā gadā aprēķinātā vienotā platības maksājuma avansa maksājuma vai aprēķinātā gala maksājuma par kārtējā gadā vienotajam platības maksājumam apstiprinātajām platībām.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

8.1 Īstermiņa aizdevumu lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt vienu reizi gadā.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

10. Īstermiņa aizdevuma apmērs ir 40 euro par vienotajam platību maksājumam pieteikto hektāru, ko nosaka, ņemot vērā vienotā platību maksājuma avansa apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.  1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (turpmāk – Padomes regula Nr.  1306/2013) 75. panta 1. punktu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

11. Atbilstoši šo noteikumu 12. punktā minētajam nosacījumam Lauku atbalsta dienests katram īstermiņa aizdevumam aprēķina subsīdiju ekvivalentu un to uzskaita kā valsts atbalstu.

12. Lauku atbalsta dienests subsīdijas ekvivalentu katram piešķirtajam īstermiņa aizdevumam aprēķina, faktiski piemēroto procentu summu, kas noteikta ar procentu likmi 0 procenti gadā, atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē).

13. Atbilstoši Padomes regulas Nr. 1306/2013 72. panta 3. punktam Lauku atbalsta dienests elektroniskajā pieteikšanās sistēmā nodrošina vienotā iesnieguma veidlapu pieejamību.

14. Lauku atbalsta dienests 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas to izvērtē un pieņem lēmumu par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt īstermiņa aizdevumu.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

15. Izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu Lauku atbalsta dienests ietur no avansa maksājuma summas, kas lauksaimniekam aprēķināta atbilstoši Padomes regulas Nr. 1306/2013 75. panta 1. punktam, vai aprēķinātā gala maksājuma par kārtējā gadā vienotajam platības maksājumam apstiprinātajām platībām.

16. Ja lauksaimniekam īstermiņa aizdevumu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktu un lauksaimnieks vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam.

17. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto īstermiņa aizdevumu nepiešķir lauksaimniekam, kas īstermiņa aizdevuma piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši vienai no šādām pazīmēm:

17.1. lauksaimniekam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;

17.2. viņam ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;

17.3. viņa saimnieciskā darbība ir izbeigta;

17.4. lauksaimnieks atbilst normatīvajos aktos par maksātnespēju noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

17.5. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā lauksaimnieka kredītreitings atbilst Komisijas regulas Nr.  1408/2013 4. panta "a" apakšpunktam.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

18. Šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto īstermiņa aizdevumu nepiešķir lauksaimniekam, ja viņš ir:

18.1. lielais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 14. punktā sniegtajai definīcijai;

18.2. sīkais (mikro) vai mazais saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst šādām pazīmēm:

18.2.1. viņš jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 14. punktā minētajai definīcijai;

18.2.2. viņam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process vai viņš ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu, vai ir atsaucis garantiju, vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

19. Ja īstermiņa aizdevumu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam piešķir, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto de minimis atbalsta maksimālo apmēru. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

19.1 Šo noteikumu 5.2. apakšpunktā noteikto īstermiņa aizdevumu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumā "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – pagaidu regulējums) noteikto kopējo ierobežota apjoma atbalstu 225 000 euro apmērā.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

20. Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas datums par šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā īstermiņa aizdevuma piešķiršanu kā de minimis atbalstu uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu.

21. Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas datums par šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā īstermiņa aizdevuma piešķiršanu kā valsts atbalstu uzskatāms par valsts atbalsta piešķiršanas datumu.

21.1 Lauksaimnieks iesniegumā norāda saskaņā ar pagaidu regulējumu pieprasītā un piešķirtā ierobežota apjoma atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu un attiecīgo normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties pieprasīts un piešķirts atbalsts.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

21.2 Lauksaimnieks nav tiesīgs apvienot šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minēto īstermiņa aizdevumu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

22. Lai nodrošinātu, ka lauksaimnieku apvienošanās, iegādes vai sadalīšanās gadījumā ir ievērots šo noteikumu 19. punktā minētais nosacījums, Lauku atbalsta dienests, uzskaitot de minimis atbalstu, ņem vērā šādus nosacījumus:

22.1. lauksaimniekiem apvienojoties, ņem vērā visu katram iesaistītajam lauksaimniekam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

22.2. lauksaimniekiem sadaloties, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to lauksaimnieku, kas guvis labumu no iepriekš saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēmis darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, bet, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz lauksaimnieku pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

23. Lauku atbalsta dienests un lauksaimnieks ievēro Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktā minētos datu uzglabāšanas nosacījumus.

24. Ja ir pārkāpti šo noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktā īstermiņa aizdevuma nosacījumi, lauksaimnieks atmaksā Lauku atbalsta dienestam visu nelikumīgi saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad lauksaimniekam tika izmaksāts valsts atbalsts, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

25. Ja ir pārkāpti šo noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktā īstermiņa aizdevuma nosacījumi, lauksaimnieks atmaksā Lauku atbalsta dienestam visu nelikumīgi saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad lauksaimniekam tika izmaksāts valsts atbalsts, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

26. Lauku atbalsta dienests nodrošina:

26.1. informācijas publicēšanu atbilstoši pagaidu regulējuma publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

26.2. informācijas uzskaiti par piešķirto īstermiņa aizdevumu. Minēto informāciju Lauku atbalsta dienests glabā 10 gadus no dienas, kad tika piešķirts pēdējais īstermiņa aizdevums, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijai.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 247)

27. Lauku atbalsta dienests līdz 2021. gada 1. decembrim Zemkopības ministrijā iesniedz pārskatu par šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minēto īstermiņa aizdevumu piešķiršanu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

28. 2021. gadā Lauku atbalsta dienests lēmumu par šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto īstermiņa atbalstu pieņem un atbalstu izmaksā pēc tam, kad stājies spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

29. Zemkopības ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 299Pieņemts: 14.05.2020.Stājas spēkā: 21.05.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96D, 20.05.2020. OP numurs: 2020/96D.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
314853
{"selected":{"value":"23.04.2021","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.04.2021","iso_value":"2021\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2020","iso_value":"2020\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-22.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.04.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)