Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 231

Rīgā 2020. gada 21. aprīlī (prot. Nr. 26 28. §)
Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem

(Noteikumu nosaukums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir, atmaksā un dzēš studiju un studējošo kredītus no kredītiestāžu līdzekļiem (turpmāk abi kopā – kredīti), kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem;

1.2. kredītu garantiju programmas īstenošanas kārtību portfeļgarantijas veidā, finansējumu, kā arī izmaksu attiecināmības nosacījumus un finansējumu pārvaldības izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 441)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aizdevumu portfelis – kredītiestādes izsniegto kredītu darījumu kopums, kurā iekļauti atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtie kredīti;

2.2. garantija – akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") saistības šajos noteikumos noteiktajā apmērā un atbilstoši šim mērķim sabiedrībai "Altum" piešķirtajam valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļu finansējumam segt kredītiestādes zaudējumus, kas radušies, ja kredītņēmējs nepilda saistības par kredītiestādes izsniegto kredītu;

2.3. garantijas likme – procentos izteikta kredītiestādes zaudējumu daļa, ko aizdevumu portfelī iekļautajam kredītam sedz garantija;

2.4. garantiju portfelis – aizdevumu portfelī iekļautajiem kredītiem izsniegto garantiju kopums;

2.5. ierobežotā garantijas likme – procentos izteikta garantiju portfeļa daļa, kuru sedz portfeļgarantija;

2.6. ierobežotā garantijas summa – kredītiestādes aizdevuma portfeļa maksimālā zaudējumu summa, kuru sedz portfeļgarantija. Ierobežoto garantijas summu aprēķina kā kredītiestādes aizdevumu portfeļa (maksimāli izmaksāto kredītu summa), garantijas likmes un ierobežotās garantijas likmes reizinājumu;

2.6.1 kredītlīgums – starp studējošo un kredītiestādi noslēgts līgums par studiju vai studējošā kredītu;

2.7. portfeļgarantija – finanšu instruments, kas nodrošina aizdevumu portfeļa zaudējumu segšanu atbilstoši garantijas likmei, nepārsniedzot ierobežotās garantijas summu.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 441)

3. Kredītu garantiju pieejamību nodrošina sabiedrība "Altum".

4. Garantiju izsniegšanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības izdevumu segšanai izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā plānoto finansējumu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju un sabiedrību "Altum", kā arī sabiedrībai "Altum" šim mērķim pieejamo starptautisko finanšu institūciju līdzekļu finansējumu.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

5. Kredītu garantiju piešķiršanas un informācijas apmaiņas nosacījumus, līguma termiņu, garantijas un portfeļgarantijas nosacījumus, tai skaitā sasniedzamo aizdevumu portfeļa apjomu, kompensāciju izmaksas nosacījumus, garantijas prēmijas apmaksas nosacījumus, ja tāda paredzēta, zaudējumu piedziņas, līguma ieviešanas uzraudzības, kā arī citus nosacījumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un Latvijā reģistrētu kredītiestādi, citā Eiropas Savienībā dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, tās filiāli vai ārvalsts kredītiestādes filiāli, kura ir tiesīga sniegt kreditēšanas pakalpojumus Latvijā (turpmāk – kredītiestāde) un kura dalībai portfeļgarantiju programmā tika izvēlēta atbilstoši šo noteikumu 54. un 55. punktam.

II. Kreditēšanas, kredītu un kredītu procentu atmaksas nosacījumi

6. Uz kredītu saņemšanu var pretendēt Augstskolu likuma 45. panta otrajā daļā minētais studējošais, kurš ir imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai (turpmāk – arī kredītņēmējs).

7. Studiju kredītu var saņemt pilna laika un nepilna laika studējošie.

8. Studējošā kredītu var saņemt pilna laika un nepilna laika studējošie.

9. Studiju un studējošā kredīta saņemšanai studējošais vēršas kādā no šo noteikumu 5. punktā minētajām kredītiestādēm, kas ir noslēgusi līgumu ar sabiedrību "Altum". To kredītiestāžu sarakstu, kuras izsniedz studiju un studējošo kredītus, publicē Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.

10. Studiju kredītu vienlaikus var piešķirt vienas studiju programmas apguvei.

11. Studiju kredīta apmērs vienam studējošam nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām.

12. Vienas studiju programmas apgūšanas laikā vienlaikus var piešķirt vienu studējošā kredītu.

13. Studējošā kredīta apmērs vienam studējošam mēnesī nepārsniedz 350 euro. Studējošā kredīta apmēru mēnesī var palielināt kredītlīguma darbības laikā, ja sākotnēji tas bijis mazāks par šajā punktā noteikto maksimālo apmēru mēnesī.

(MK 27.02.2024. noteikumu Nr. 124 redakcijā)

14. Studējošā kredītu var izsniegt atkārtoti tā paša studiju līmeņa programmas apgūšanai un secīgai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, maģistra un doktorantūras studiju programmas apgūšanai, taču studējošā kredīta atmaksa netiek atlikta un notiek saskaņā ar šo noteikumu 42. punktu. Studējošā kredīta summu var palielināt jau uzsāktās, bet nepabeigtās studiju programmas turpināšanai, ja sākotnēji tas netika paņemts pilnam studiju programmas apgūšanas laikam.

15. Studiju kredītu var izsniegt secīgai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, maģistra un doktorantūras studiju programmas apgūšanai. Studiju kredīta atmaksa tādā gadījumā tiek atlikta saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu.

16. Studiju kredītu var izsniegt atkārtoti tā paša studiju līmeņa programmas apgūšanai, taču šajā gadījumā pirmā studiju kredīta atmaksa netiek atlikta un notiek saskaņā ar šo noteikumu 42. punktu.

17. Ja studējošais, kuram ir neatmaksāts studiju kredīts, vēršas pēc cita studiju kredīta, kredītiestāde no Valsts izglītības informācijas sistēmas iegūst informāciju par to, kura līmeņa studiju programmas apgūšanai tika piešķirts neatmaksātais kredīts (attiecībā uz kredītiem, kas tika izdoti uz šo noteikumu pamata).

18. Informāciju par neatmaksātā studiju vai studējošā kredīta esību kredītiestāde pārbauda Kredītu reģistrā.

19. Kredītiestāde šo noteikumu 49. punktā noteiktajā kārtībā pārbauda studējošā un pieprasītā kredīta atbilstību šo noteikumu 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajām prasībām.

20. Kredītiestāde izvērtē studējošā atbilstību šo noteikumu 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajām prasībām un kredītiestādes kredītpolitikai, pieļaujot, ka studējošam var nebūt pastāvīgu ienākumu, bet viņam nedrīkst būt saistības vai parādi, kas kredītiestādes ieskatā apgrūtinātu studējošā iespējas uzņemties saistības vai atmaksāt kredītu. Šie noteikumi neuzliek pienākumu kredītiestādei sniegt studējošam šajos noteikumos noteiktos kreditēšanas pakalpojumus.

21. Studiju kredītu vai studējošā kredītu izmaksā ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku. Studiju pārtraukums netiek ieskaitīts studiju programmas apguvei paredzētajā laikā.

22. Ja studējošais studiju laikā maina studiju programmu attiecīgās augstākās izglītības iestādes ietvaros vai turpina studijas citā studiju programmā citā augstākās izglītības iestādē un ja pārtraukums starp dienu, kad studējošais izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulāciju) bez diploma, un imatrikulācijas dienu nepārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo un studijām atbilstoši šo noteikumu 49. punktam, lai pārliecinātos, vai jaunā studiju programma un studējošā dati atbilst šo noteikumu 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja jaunā studiju programma vai studējošā dati neatbilst šiem nosacījumiem vai pārtraukums starp izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulāciju) bez diploma un imatrikulāciju pārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu 42. punktam, kā tas ir paredzēts studējošiem, kuri ir izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 62. punktu)

23. Ja studiju laikā kredītņēmējs maina studiju programmu vai augstākās izglītības iestādi, kurā tiek apgūta attiecīgā studiju programma, kredītu atmaksas termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot kopējo termiņu atmaksas uzsākšanai – 10 gadus kopš katra tā kredītlīguma noslēgšanas brīža, kas ir garantēts ar sabiedrības "Altum" garantiju. Kredītu atmaksu kredītņēmējs uzsāk ar nākamo kalendāra mēnesi pēc 10 gadu termiņa iestāšanās.

24. Studiju kredīta procentus sāk aprēķināt ar kredīta pirmās izmaksas dienu, piemērojot kredītlīgumā noteikto aizņēmuma likmi, bet kredītņēmējs nemaksā procentus par studiju kredītu studiju laikā (ieskaitot studiju pārtraukumu, kas nav garāks par 731 dienu), kā arī 11 kalendāra mēnešus pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas ar diploma iegūšanu, doktorantūrā studējošie – 11 kalendāra mēnešus pēc doktorantūras programmas apguves (eksmatrikulēti pēc doktora studiju programmas apguves). Šajā laikā procentus maksā no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju kredīta procentus kredītņēmējam aprēķina ar divpadsmitā kalendāra mēneša pirmo dienu pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas ar diploma iegūšanu, kredītņēmējam pēc doktora studiju programmas apguves – ar divpadsmitā kalendāra mēneša pirmo dienu pēc doktorantūras programmas apguves, un kredītņēmējs tos sāk maksāt, sākot ar nākamo kredītlīgumā noteikto maksājuma datumu. Ja minētā likme laikposmā, kurā kredītņēmējs pats maksā studiju kredīta procentus, ir augstāka par pieciem procentiem gadā, kredītņēmējs maksā piecu procentu likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Kredītņēmējiem, kuri tiek izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma, starpību starp likmēm, ja tā ir virs pieciem procentiem, nesedz (izņemot eksmatrikulētos kredītņēmējus pēc doktora studiju programmas apguves).

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 808 redakcijā)

25. Studiju kredīta procentus aprēķina katru mēnesi no kopējās studiju kredīta summas atlikuma (izsniegtās un neatmaksātās summas). Aprēķinātos procentus kredītņēmējs maksā katru mēnesi, ievērojot šajā, kā arī šo noteikumu 24. un 33. punktā minētos nosacījumus.

26. Studiju kredītu kredītiestāde ieskaita attiecīgās augstākās izglītības iestādes norēķinu kontā, kas norādīts Valsts izglītības informācijas sistēmā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

27. Kredītiestāde studiju kredītu izmaksā ne retāk kā divas reizes akadēmiskajā gadā kredītlīgumā noteiktajā termiņā, pirms katras kredīta izmaksas no Valsts izglītības informācijas sistēmas iegūstot informāciju par augstskolas noteikto studiju maksu semestrī. Pirmo studiju kredīta summu izmaksā pēc tam, kad kredītiestāde Kredītu reģistrā ir pārbaudījusi, vai ir reģistrēta informācija par tās noslēgto kredītlīgumu ar studējošo un vai studējošajam jau nav noslēgts kredītlīgums ar citu kredītiestādi par studiju kredīta piešķiršanu. Ja studējošajam jau ir noslēgts kredītlīgums ar citu kredītiestādi par studiju kredīta piešķiršanu, kredītiestāde kredītlīgumu ar studējošo neparaksta. Ja kredītlīgums jau ir noslēgts, kredītiestāde vienpusēji lauž kredītlīgumu un neizmaksā studiju kredītu.

(MK 27.02.2024. noteikumu Nr. 124 redakcijā)

28. Kredītlīgums par studējošā kredītu var tikt noslēgts uz visu studiju programmas laiku vai uz īsāku termiņu. Pirms kārtējā akadēmiskā gada sākuma kredītiestāde nosūta kredītņēmējam informāciju par iespēju pārtraukt kredīta turpmāko izsniegšanu.

29. Studējošā kredīta procentu likme kredītņēmējam ir kredītlīgumā noteiktā aizņēmuma likme. Studējošā kredīta procentus kredītiestāde sāk aprēķināt ar kredīta pirmās izmaksas dienu, bet studējošā kredīta procentus studējošais sāk maksāt ar nākamo mēnesi, piemērojot kredītlīgumā noteikto procentu likmi. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par pieciem procentiem gadā, kredītņēmējs maksā piecu procentu likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Kredītņēmējiem, kuri tiek eksmatrikulēti bez diploma, starpību starp likmēm, ja tā ir virs pieciem procentiem, nepiemēro (izņemot eksmatrikulētos pēc doktora studiju programmas apguves).

30. Studējošā kredītu kredītiestāde 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) ieskaita katru mēnesi kredītņēmēja norēķinu kontā. Pirmo studējošā kredīta summu izmaksā pēc tam, kad kredītiestāde Kredītu reģistrā ir pārbaudījusi, vai ir reģistrēta informācija par tās noslēgto kredītlīgumu ar studējošo un vai studējošam jau nav noslēgts kredītlīgums par studējošā kredīta piešķiršanu ar citu kredītiestādi. Ja studējošam jau ir noslēgts kredītlīgums ar citu kredītiestādi par studējošā kredīta piešķiršanu, kredītiestāde kredītlīgumu ar studējošo neparaksta. Ja kredītlīgums jau ir noslēgts, bet finanšu līdzekļi vēl nav izmaksāti, kredītiestāde vienpusēji lauž kredītlīgumu un neizmaksā studējošā kredītu.

31. Kredītu procentu likme ir mainīga. Likmi veido fiksētā daļa, kas nepārsniedz 3,5 % gadā, un mainīgā daļa EURIBOR vai tai līdzvērtīgs finanšu naudas tirgus indekss. Ja procentu likmes mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad procentu likmes apmērs ir vienāds ar procentu likmes fiksēto daļu.

32. Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Kredītu izmaksu atjauno pēc studiju pārtraukuma, ja kredītņēmējs turpina studijas un studiju pārtraukums kopā nepārsniedz 731 kalendāra dienu un kredītiestāde ir saņēmusi kredītņēmēja pieprasījumu par kredītu izmaksu atsākšanu. Kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo, iestādi un studiju programmu atbilstoši šo noteikumu 49. punktam. Ja studiju pārtraukums pārsniedz 731 kalendāra dienu, taču studējošais nav izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulēts) bez diploma, kredītņēmējam, sākot ar 732. dienu, aprēķina studiju kredīta procentus un, sākot ar nākamo kalendāra mēnesi pēc 732. dienas iestāšanās, kredītņēmējs sāk maksāt studiju kredīta procentus un atmaksāt studiju un studējošā kredīta pamatsummu.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 808)

32.1 Kredītu izmaksu aptur, ja, pārbaudot šo noteikumu 49.1.7. apakšpunktā minēto informāciju, dati par akadēmisko gadu, semestra vai studiju kursa sākuma un beigu datumu uz šīs informācijas saņemšanas dienu neatbilst aktuālajiem akadēmiskā gada, semestra vai studiju kursa datiem. Ja ir pagājušas vairāk nekā 60 dienas pēc kārtas pēc akadēmiskā gada, semestra vai studiju gada (kursa) beigu datuma vai studiju pārtraukuma beigu datuma, bet šo noteikumu 49.1.7. apakšpunktā minētie dati netiek aktualizēti, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu 42. punktam.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2022., sk. 62. punktu)

32.2 Kredītu izmaksu aptur, ja, pārbaudot šo noteikumu 49.1.6. apakšpunktā minēto informāciju, tiek secināts, ka ir beidzies programmas akreditācijas termiņš vai arī nav spēkā studiju programmas licence. Turpmākā kredīta izmaksa tiek apturēta līdz brīdim, kamēr studiju programma tiek akreditēta un ir spēkā studiju programmas licence. Kredīta izmaksas apturēšanas laikā valsts turpina maksāt studiju kredīta procentus.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 63.punktu)

33. Ja kredītņēmējs nepabeidz studijas un tiek izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulēts) bez diploma, kredītņēmējam, sākot ar 61. dienu pēc eksmatrikulācijas bez diploma, aprēķina studiju kredītlīgumā noteiktos procentu maksājumus un kredītņēmējs tos sāk maksāt ar nākamo kredītlīgumā noteikto maksājuma datumu.

(MK 27.02.2024. noteikumu Nr. 124 redakcijā)

33.1 Ja augstākās izglītības iestāde nav ievadījusi datus Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem datu ievades jomā un šī iemesla dēļ ir izveidojusies studiju vai studējošā kredīta procentu pārmaksa, kura tika segta no valsts budžeta līdzekļiem, attiecīgā augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz kredītiestādes sagatavoto aprēķinu, pārskaita Izglītības un zinātnes ministrijai pārmaksāto kredītu procentu summu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

34. Ja kredītņēmējs turpina studijas citā studiju programmā, kredītu izmaksu atjauno, ievērojot, ka kredīta izmaksas termiņš ir jaunās programmas studiju laiks mīnus iepriekš kreditētais laikposms, izņemot gadījumu, ja programmas īstenošanas termiņš ir samazināts un sākotnējā programma vairs netiek īstenota. Šādā gadījumā kreditēšanu var turpināt līdz sākotnējās programmas beigu termiņam.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 62. punktu)

35. Augstākās izglītības iestādes sadarbībā ar kredītiestādēm bez maksas un ar vienādiem nosacījumiem sniedz studējošiem informāciju par kredītu pieejamību un nosacījumiem augstākās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai attiecīgajā izglītības iestādē.

35.1 Studiju un studējošo kredītus, kas garantēti no valsts budžeta līdzekļiem, kredītiestāde piešķir attiecīgajam gadam pieejamā garantijas finansējuma ietvaros.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

III. Garantijas nosacījumi

36. Sabiedrības "Altum" kredīta garantija kredītiestādei ir spēkā, ja kredītiestāde, ņemot vērā šo noteikumu 49. punktā minētajā sistēmā pieejamo informāciju, ir piešķīrusi un izsniegusi kredītus atbilstoši šo noteikumu 6., 10., 11., 12., 13., 14. un 15. punktam.

37. Kredīta garantijas likme kredītiem nepārsniedz 90 %.

38. Kredītu garantija sedz izsniegto kredītu pamatsummas zaudējumus. Ja kredītņēmējs ir miris vai pēc kredītu izmaksas uzsākšanas kredītņēmējam ir noteikta I vai II invaliditātes grupa vai tā tiek mainīta no vieglākas uz smagāku (uz I vai II grupu), kredīta garantija sedz kredītu pamatsummas atlikumu un procentus par kredīta izmantošanu pilnā apmērā.

39. Ja kredītņēmējam ir I vai II invaliditātes grupa, ko apliecina invaliditātes apliecība un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņa par pirmreizējās invaliditātes noteikšanas datumu vai tās mainīšanu no vieglākas uz smagāku (uz I vai II grupu), viņš par to informē kredītiestādi.

(MK 27.02.2024. noteikumu Nr. 124 redakcijā)

40. Informāciju par to, ka kredītņēmējs studiju laikā vai kredītu atmaksas laikā ir miris, kredītiestāde un sabiedrība "Altum" pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā.

IV. Kredītu atmaksas un dzēšanas kārtība

41. Kredīta garantija neatbrīvo kredītņēmēju no kredītu atmaksas, izņemot gadījumu, ja kredītņēmējs ir miris vai pēc kredītu izmaksas uzsākšanas kredītņēmējam ir noteikta I vai II invaliditātes grupa vai tā tiek mainīta no vieglākas uz smagāku (uz I vai II grupu).

42. Kredītņēmējs kredītus (kredītu pamatsummu) sāk atmaksāt ar divpadsmito kalendāra mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas ar diploma iegūšanu (eksmatrikulēts ar diploma iegūšanu), doktorantūrā studējošie – ar divpadsmito kalendāra mēnesi pēc doktorantūras programmas apguves (eksmatrikulēts pēc doktora studiju programmas apguves) vai sākot ar trešo kalendāra mēnesi pēc kredītņēmēja izslēgšanas no studējošo saraksta bez diploma (eksmatrikulēts bez diploma). Informāciju par datumu, ar kuru beigta studiju programmas apguve, kredītiestāde iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas atbilstoši šo noteikumu 49. punktam.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 808)

43. Ja kredītņēmējs secīgi apgūst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, maģistra un doktorantūras studiju programmas un pārtraukums starp vienas studiju programmas beigu termiņu un citas studiju programmas sākuma termiņu nepārsniedz 11 mēnešus, studiju kredītus studējošais sāk atmaksāt ar divpadsmito kalendāra mēnesi pēc pēdējās studiju programmas pabeigšanas, kopumā visu studiju kredītu atmaksas uzsākšanas termiņam nepārsniedzot 10 gadus kopš pirmā kredītlīguma noslēgšanas brīža par studiju kredītu, kas ir garantēts ar sabiedrības "Altum" garantiju.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 808)

44. Kredītņēmējs atmaksā kredītus 10 gadu laikā pēc kredītu atmaksas uzsākšanas vai 15 gadu laikā, ja kredītu summa atmaksas uzsākšanas dienā pārsniedz 20 000 euro.

45. Kredītiestāde no kredītņēmējiem veic neatmaksāto kredītu piedziņu, izņemot šo noteikumu 41. punktā minētos gadījumus.

46. Ja kredītņēmējam, kurš ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst bērns (arī ja kredītņēmējs adoptē bērnu), kredītņēmējam pēc absolvēšanas (eksmatrikulēts ar diplomu, tai skaitā ieguvis doktora grādu) dzēš studējošā kredītu 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas uz kredītņēmēja kredīta dzēšanas pieteikuma iesniegšanas dienu par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem.

47. Kredītņēmējs, kurš ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, informē kredītiestādi par šo noteikumu 46. punktā minēto faktu un iesniegumā norāda bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu. Kredītiestāde sagatavo sarakstu, kurā norāda kredītņēmēja – bērna vecāka – datus (vārdu, uzvārdu un personas kodu), bērna datus (vārdu, uzvārdu un personas kodu), atlikušo kredīta maksājuma summu uz pieteikuma dienu un rēķinu par atlikušā kredīta atmaksu 30 procentu apmērā, un nosūta to Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Valsts izglītības attīstības aģentūra pārbauda kredītņēmēja un bērna datus Iedzīvotāju reģistrā un pieteikuma atbilstību nosacījumiem un veic studējošā kredīta neatmaksātās summas apmaksu 30 procentu apmērā ar pārskaitījumu kredītiestādei.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 808)

48. Ja kredītņēmējam kredītu atmaksas laikā tiek piešķirts bezdarbnieka statuss, kredīta pamatsummas atmaksas termiņš var tikt atlikts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, ja kredītņēmējs piesakās uz pamatsummas atmaksas atlikšanu.

V. Informācijas apmaiņa

49. Kredītiestāde šajos noteikumos minētajos gadījumos, kā arī pirms kārtējās kredītu daļas izmaksas, norādot studējošā personas kodu, tiešsaistes režīmā no Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistra, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, saņem:

49.1. šādu aktuālo informāciju:

49.1.1. vārds, uzvārds;

49.1.2. valstiskā piederība un tās veids;

49.1.3. izglītības iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā un Uzņēmumu reģistrā, norēķinu konta numurs un datums, kad studējošais ierakstīts augstākās izglītības iestādes studējošo sarakstā (imatrikulēts);

49.1.4. pazīme, ka personai ir derīgs uzturēšanās dokuments Latvijā, uzturēšanās dokumenta derīguma termiņš un uzturēšanās tiesību termiņš;

49.1.5. studiju programmas nosaukums, studiju programmas kods, studiju programmas licences numurs (identifikators), studiju programmas ilgums un datums, ar kuru ir uzsākta šīs studiju programmas apguve, un studiju maksa par studiju programmas apguvi atbilstoši līgumam par studijām;

49.1.6. pazīme, vai studē akreditētā un licencētā studiju programmā (jā/nē);

49.1.7. akadēmiskais gads, semestra (vai studiju kursa) numurs, sākuma un beigu datums un šī semestra (vai studiju kursa) studiju maksa;

49.1.8. studiju finansēšanas veids – valsts budžets, privātie līdzekļi vai cits finansējums;

49.1.9. atzīme par studiju pārtraukumu attiecīgajā studiju programmā (jā/nē) un studiju pārtraukuma ilgumu dienās;

49.1.10. atzīme par miršanu un miršanas datums;

49.1.11. izglītības iestādes norēķinu konta numurs;

49.1.12. informatīvs paziņojums, ja, norādot studējošā personas kodu, nav atrasta atbilstoša informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā;

49.1.13. pazīme par studiju programmas īstenošanas ilguma izmaiņām;

49.1.14. iepriekšējais studiju programmas īstenošanas ilgums un iepriekšējā pieprasījuma datums;

49.1.15. programmas vēsturiskie kodi un izmaiņu datums;

49.1.16. programmas vēsturiskais nosaukums un izmaiņu datums;

49.1.17. pilna programmas studiju vēsturiskā maksa un izmaiņu datums;

49.1.18. pēdējā studiju pārtraukuma sākuma datums;

49.1.19. pēdējā studiju pārtraukuma beigu datums;

49.1.20. datums, kad ievadīts pēdējā studiju pārtraukuma sākuma datums;

49.1.21. datums, kopš studējošais vairs nav reģistrēts studiju semestrī;

49.1.22. datums, ar kuru izbeigta studiju programmas apguve;

49.1.23. pazīme par neaktīvu studiju programmu;

49.2. šādu vēsturisku informāciju par studiju programmām, kurās persona ir studējusi un kuru apgūšanai ir izsniegts studiju vai studējošā kredīts saskaņā ar šiem noteikumiem:

49.2.1. izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

49.2.2. studiju programmas nosaukums, studiju programmas kods un datums, ar kuru ir izbeigta šīs studiju programmas apguve, eksmatrikulācijas veids (ar diploma izsniegšanu, eksmatrikulācija pēc doktora studiju programmas apguves vai eksmatrikulācija bez diploma izsniegšanas, tai skaitā programmas maiņa);

49.3. informāciju par to, kad Valsts izglītības informācijas sistēmā veiktas izmaiņas šo noteikumu 49.1.5., 49.1.7., 49.1.9. un 49.2.2. apakšpunktā minētajos datos (datums);

49.4. informāciju par studiju kredīta un studējošā kredīta līguma identifikatoru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Kredītu reģistru.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 808; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 499; MK 27.02.2024. noteikumiem Nr. 124)

50. Izglītības un zinātnes ministrija un sabiedrība "Altum" slēdz līgumu par portfeļgarantijas finansēšanu, ieviešanu, sadarbību, uzraudzību un savstarpējo informācijas apmaiņu.

51. Kredītiestādes:

51.1. sniedz informāciju sabiedrībai "Altum" saskaņā ar savstarpējā līgumā noteikto kārtību;

51.2. atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi", izmantojot tīmekļa pakalpes, ievada informāciju par kredīta izsniegšanu, norādot kredīta veidu un studiju programmu, kuras apguvei ir izsniegts kredīts.

52. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības iepazīties ar Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistrā uzkrātajiem datiem par studējošo kreditēšanu, tai skaitā par to, vai kredītiestāde noteikumos paredzētajos gadījumos un apmērā ir pieprasījusi informāciju par studējošo un studiju programmu, izveidojot datu apmaiņas risinājumu tiešsaistes režīmā.

VI. Portfeļgarantijas programmas ieviešana un kredītiestāžu atlase portfeļgarantiju ieviešanai

53. Portfeļgarantija nodrošina zaudējumu segumu atbilstoši šiem noteikumiem jaunizveidotajam aizdevumu portfelim, kuru atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem ir izveidojusi kredītiestāde, nepārsniedzot ierobežoto garantijas summu un ievērojot, ka:

53.1. ierobežotā garantijas likme nepārsniedz 25 %;

53.2. ierobežoto garantijas likmi nosaka līgumā ar kredītiestādi atbilstoši kredītiestādes aizdevumu portfeļa risku novērtējumam, ņemot vērā plānoto neatmaksāto zaudējumu atgūšanas likmi, ko nosaka, pieņemot, ka atgūtās summas netiek atgrieztas sabiedrībai "Altum";

53.3. garantija sedz šo noteikumu 38. punktā minētos zaudējumus.

54. Līgumā ar kredītiestādi sabiedrība "Altum" paredz, ka aizdevumu portfeli kredītiestāde veido atbilstoši līdzšinējai kredītpolitikai, visas finansiālās priekšrocības nododot kredītu ņēmējiem, un nodrošina iespēju sabiedrībai "Altum" veikt pārbaudes, kā arī sniedz sabiedrībai "Altum" pārskatus par programmas īstenošanu. Minētie nosacījumi paliek spēkā visā finanšu pakalpojuma sniegšanas periodā.

55. Sabiedrība "Altum" ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas starpniecību informē kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam, kā arī par finansējuma apmēru un kreditēšanas nosacījumiem, kas būs ietverti līgumā ar kredītiestādi atbilstoši šo noteikumu 54. punktam. Pieteikties var jebkura kredītiestāde, kas ir tiesīga sniegt kreditēšanas pakalpojumus Latvijā.

VII. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem:

56.1. Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97. nr.; 2003, 13., 172. nr.; 2004, 131. nr.; 2005, 157. nr.; 2009, 4., 98. nr.; 2011, 9. nr.; 2014, 52. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 66B. nr.);

56.2. Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97., 106. nr.; 2002, 64. nr.; 2003, 105. nr.; 2004, 4. nr.; 2005, 157. nr.; 2006, 18., 176. nr.; 2008, 34. nr.; 2009, 4., 98. nr.; 2010, 29. nr.; 2013, 218. nr.; 2014, 91. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 183. nr.; 2019, 13., 245. nr.; 2020, 66B. nr.);

56.3. Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumus Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 154. nr.; 2002, 64. nr.; 2003, 172. nr.; 2005, 16. nr.; 2008, 34. nr.; 2009, 99. nr.; 2011, 9. nr.; 2013, 218. nr.; 2014, 52. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 66B. nr.).

57. To studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei, kuri noslēgti uz šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minēto Ministru kabineta noteikumu pamata, piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus. Studiju un studējošo kredītņēmējam, kuram atbilstoši šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir iestājies termiņš studiju un studējošo kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas atmaksai un kuram ārkārtējās situācijas laikā vai pēc tās beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim ir samazinājušies ienākumi, attiecīgi ar kredītiestādes vai Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu kredītu pamatsummas atmaksu var atlikt uz laiku līdz deviņiem mēnešiem kalendāra gadā ar iespēju pagarināt kopējo kredītu atmaksas termiņu uz attiecīgu kredīta atmaksas atlikšanas termiņu, bet nemainot citus kredītlīguma noteikumus. Kredītiestāde un Valsts izglītības attīstības aģentūra pieņem lēmumu, pamatojoties uz attiecīgu kredītņēmēja iesniegumu. Minētie nosacījumi attiecībā uz kredītu pamatsummas atmaksas atlikšanu ir piemērojami līdz 2021. gada 31. decembrim. Kredītņēmēji, kuri iepriekšējā kalendāra gadā jau bija izmantojuši kredīta atlikšanu, var atkārtoti pieteikties uz kredītu atlikšanu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

58. Valsts izglītības attīstības aģentūra ar 2020. gada 1. jūliju izpilda Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem", Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" un Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" Studiju un zinātnes administrācijai noteiktās funkcijas, neveicot grozījumus noslēgtajos studiju un studējošo kredītlīgumos. Valsts izglītības attīstības aģentūra ar 2020. gada 1. jūliju administrē kredītam pielīdzināto zinātniskā grāda ieguvei paredzēto stipendiju atmaksu Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktajā kārtībā Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām35. punktā noteiktajos gadījumos.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

58.1 Valsts izglītības attīstības aģentūra uztur informācijas sistēmu "Studiju kreditēšana no valsts budžeta līdzekļiem". Minētajā sistēmā reģistrē informāciju par Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" kārtībā izsniegtajiem studiju kredītiem un kredītam pielīdzinātajām stipendijām doktora grāda ieguvei. Informācijas sistēmā iekļauj šādu informāciju: studiju kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālrunis, dzīvesvietas adrese, augstskola un studiju programma, kuras apguvei izsniegts studiju kredīts vai kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei, eksmatrikulācijas datums, studiju kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei līguma numurs, līgumsumma, pamatsummas parāds, procentu parāds, soda procentu parāds, studiju kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas uzsākšanas datums, maksājumu grafiks, veiktā pamatsummas, procentu, soda procentu atmaksa, faktiskais pamatsummas atlikums – parāda summa vai pārmaksa, studiju kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei dzēšana.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

59. Kredītņēmējam, kuram ir izsniegts studiju vai studējošā kredīts saskaņā ar šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem un kurš grib saņemt studiju vai studējošā kredītu secīgai programmu apgūšanai saskaņā ar šiem noteikumiem, uz šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minēto Ministru kabineta noteikumu pamata saņemtā studiju vai studējošā kredīta atmaksa tiek atlikta, ja pārtraukums starp vienas studiju programmas beigu termiņu un citas studiju programmas sākuma termiņu nepārsniedz 11 mēnešus. Saņemtie kredīti jāsāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc pēdējās studiju programmas pabeigšanas, bet kopumā visu studiju un studējošo kredītu atmaksas uzsākšanas termiņš nepārsniedz 10 gadus kopš pirmā kredītlīguma noslēgšanas brīža. Kredītņēmējs ar iesniegumu par studiju vai studējošā kredīta atmaksas atlikšanu vēršas kredītiestādē, kura izsniedza studiju vai studējošā kredītu saskaņā ar šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem. Iesniegumam pievieno augstskolas izdotu pamatojošu dokumentu par imatrikulāciju secīgajā studiju programmas līmenī un informāciju par pārtraukuma ilgumu starp studijām (izziņu no augstākās izglītības iestādes). Ja kredītiestāde informāciju par secīgās studiju programmas līmeni un pārtraukuma termiņa ilgumu starp studiju programmām var iegūt no Valsts izglītības informācijas sistēmas, tad kredītņēmējs šo informāciju var neiesniegt.

60. Lai saņemtu šo noteikumu 16. punktā un 49.1., 49.3. un 49.4. apakšpunktā minēto informāciju un vēsturisko informāciju par studiju programmām, kurās persona ir studējusi no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 1. jūlijam, kredītiestādes līdz 2025. gada 1. jūlijam var pilnvarot darbiniekus Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja tiesību saņemšanai šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem.

(MK 27.02.2024. noteikumu Nr. 124 redakcijā)

61. Šo noteikumu 35.1 punkts stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

62. Grozījumi šo noteikumu 22., 33. un 34. punktā un šo noteikumu 32.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

63. Šo noteikumu 32.2 punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 231Pieņemts: 21.04.2020.Stājas spēkā: 24.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 23.04.2020. OP numurs: 2020/79.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
314184
{"selected":{"value":"29.02.2024","content":"<font class='s-1'>29.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.02.2024","iso_value":"2024\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-28.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2022","iso_value":"2022\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-18.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2021","iso_value":"2021\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2020","iso_value":"2020\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2020.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.02.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"