Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 276

Rīgā 2019. gada 25. jūnijā (prot. Nr. 30 15. §)
Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta ceturto daļu,
Izglītības likuma 11.panta sesto daļu, 14. panta 27. un 30. punktu
un Starptautisko skolu likuma 12. panta otro daļu
(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

1.2. institūcijas, kas kārto pedagogu un izglītības programmu reģistrus, kā arī kārtību, kādā reģistri tiek vesti un uzturēti;

1.3. studējošo un absolventu reģistram iesniedzamās informācijas apjomu un informācijas iesniegšanas kārtību, studējošo un absolventu reģistra publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību;

1.4. kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, kā arī kārtību, kādā nodrošināma tajā iekļauto datu pieejamība;

1.5. kārtību, kādā starptautiskā skola ievada sistēmā informāciju par starptautisku izglītības programmu, izglītojamiem un pedagogiem, kā arī šīs informācijas saturu.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā, kā arī psihologu profesionālās darbības izvērtēšanas un uzraudzības jomā.

3. Izglītības iestāžu reģistrs, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze, Psihologu reģistrs, Studējošo un absolventu reģistrs, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrs un Akadēmiskā personāla reģistrs ir sistēmas sastāvdaļa.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329)

4. Sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija. Lai izstrādātu izglītības, sporta un jaunatnes politiku un īstenotu tās koordināciju, kā arī veiktu psihologu profesionālās darbības izvērtēšanu un uzraudzību, ministrija nodrošina:

4.1. Izglītības iestāžu reģistra, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistra, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistra, Pedagogu reģistra, Izglītības programmu reģistra, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāzes, Psihologu reģistra, Studējošo un absolventu reģistra, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistra un Akadēmiskā personāla reģistra darbību;

4.2. centralizētu informācijas iegūšanu par izglītības iestādēm, citām Izglītības likuma 36. panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, licencētām un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, pedagogiem, psihologiem, augstākās izglītības iestāžu akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem un oficiālo statistiku.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

5. Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur atbilstošu elektronisko vidi:

5.1. informācijas uzkrāšanai izglītības jomā un tās publicēšanai sistēmas publiskajā portālā, Latvijas Atvērto datu portālā un citos portālos un nodrošina informācijas atklātību;

5.2. izglītības, sporta un jaunatnes politikas īstenošanas plānošanai, analīzei (tai skaitā izglītības kvalitātes monitoringam) un uzraudzībai;

5.3. mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumu izstrādei, īstenošanai un kontrolei;

5.4. pedagogu, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un psihologu profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apritei;

5.5. oficiālās statistiskās informācijas operatīvai iegūšanai un apkopošanai;

5.6. absolventu nodarbinātības, ienākumu un bezdarba līmeņa monitoringam;

5.7. informācijas apmaiņai ar citām informācijas sistēmām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai;

5.8. izglītības iestāžu un sistēmā iekļauto personu anketēšanai un apziņošanai.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; sk. 77. punktu)

II. Sistēmas saturs

6. Sistēmā iekļauj informāciju par visām izglītības iestādēm, kuras reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk – izglītības iestāde), un citām Izglītības likuma 36. panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, kuras īsteno pieaugušo izglītības programmas un ir reģistrētas Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā (turpmāk – institūcija).

7. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītības iestādi:

7.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu reģistrāciju informāciju, kas norādīta Izglītības iestāžu reģistrā;

7.1.1 izglītības iestādei piešķirtais reģistrācijas numurs;

7.1.2 izglītības iestādes veids un tips atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

7.1.3 izglītības iestādes tālruņa numurs;

7.1.4 izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese un oficiālā elektroniskā adrese;

7.1.5 tīmekļvietnes adrese;

7.1.6 izglītības iestādes juridiskā adrese un izglītības programmu īstenošanas vietas (adrešu punktu koordinātas), kas norādītas kartē saskaņā ar Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra datiem;

7.1.7 izglītības iestādes norēķinu konta numurs atbilstoši normatīvajiem aktiem par studiju kreditēšanu un reģistrācijas numurs atbilstoši Uzņēmumu reģistra datiem (attiecas uz augstākās izglītības iestādēm);

7.2. informāciju par izglītības iestādes akreditāciju (izņemot starptautisko skolu, pirmsskolas izglītības iestādi, bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādi un pieaugušo neformālās izglītības iestādi):

7.2.1. akreditācijas identifikatoru vai augstākās izglītības iestādes akreditācijas lapas numuru;

7.2.2. akreditācijas datumu;

7.2.3. akreditācijas termiņu;

7.2.4. akreditācijas anulēšanas vai atcelšanas datumu;

7.2.5. akreditācijas anulēšanas vai atcelšanas iemeslu;

7.3. struktūrvienību un izglītības programmu īstenošanas vietu (tai skaitā ieslodzījuma vietā) nosaukumus, adreses un darbības uzsākšanas datumus;

7.4. sporta sacensību kalendāru (attiecas uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

8. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītības programmu (izņemot starptautisku izglītības programmu, interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu):

8.1. izglītības iestāde, kurai ir tiesības īstenot attiecīgo izglītības programmu;

8.2. izglītības veids un izglītības pakāpe;

8.3. izglītības programmas nosaukums;

8.4. izglītības programmas kods atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības programmu klasifikāciju;

8.5. izglītības programmas īstenošanas plāns (izņemot augstākās izglītības programmas);

8.6. profesionālās izglītības programmām – izglītības programmas īstenošanas ilgums, prasības iepriekš iegūtajai izglītībai, piešķiramā profesionālā kvalifikācija, pazīme, ka izglītības programmu īsteno kā modulāru programmu, vai pazīme, ka izglītības programmu īsteno kā darba vidē balstītas mācības;

8.7. izglītības programmas licencēšanas datums un identifikators;

8.8. akreditācijas identifikators, datums un akreditācijas termiņš;

8.9. izglītības programmas akreditācijas anulēšanas datums un anulēšanas iemesls;

8.10. izglītības programmas īstenošanas vietas adrese;

8.11. izglītības programmai atbilstošais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis (izņemot pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas, kas tiek īstenotas ar profesionālo ievirzi vai bez tās) un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas līmenis (ISCED-2011).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

8.1 Sistēmā iekļauj šādu informāciju par starptautisku izglītības programmu:

8.1 1. izglītības iestāde, kurai ir tiesības īstenot attiecīgo izglītības programmu;

8.1 2. izglītības programmas nosaukums oriģinālvalodā;

8.1 3. izglītības programmas nosaukuma tulkojums valsts valodā;

8.1 4. izglītības programmas kods atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības programmu klasifikāciju;

8.1 5. tās institūcijas vai starptautiskās organizācijas nosaukums, kas izsniegusi dokumentu starptautiskas izglītības programmas atzīšanai, dokumenta izsniegšanas datums un termiņš;

8.1 6. sākotnējā atļaujā un atļaujā norādītais termiņš starptautiskas izglītības programmas īstenošanai Latvijā un atbilstošā Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmuma datums un numurs;

8.1 7. datums, kad starptautiskas izglītības programmas īstenošana ir apturēta, un atbilstošā Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmuma datums un numurs;

8.1 8. Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmuma numurs un datums, ar kuru ir anulēta izsniegtā sākotnējā atļauja vai atļauja starptautiskas izglītības programmas īstenošanai;

8.1 9. latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas programmas apstiprināšanas datums un apstiprināšanas identifikators;

8.1 10. informācija par to, kurai izglītības pakāpei un kuram izglītības veidam atbilst dokumenti par attiecīgās starptautiskas izglītības programmas apguvi;

8.1 11. starptautiskas izglītības programmas īstenošanas vietas adrese.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

9. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par interešu izglītības programmu:

9.1. interešu izglītības joma un apakšjoma;

9.2. interešu izglītības programmas kods;

9.3. stundu skaits nedēļā;

9.4. interešu izglītības programmas īstenošanas vietas adrese.

10. Papildus šo noteikumu 8. punktā minētajai informācijai sistēmā iekļauj šādu informāciju par augstākās izglītības programmu un studiju virzienu:

10.1. ziņas par studiju virzienu:

10.1.1. studiju virziena nosaukums;

10.1.2. studiju virziena akreditācijas lapas numurs un lēmuma numurs;

10.1.3. studiju virziena akreditācijas datums un termiņš;

10.1.4. studiju virzienam atbilstošās augstākās izglītības programmas;

10.2. ziņas par augstākās izglītības programmu:

10.2.1. licences numurs vai augstākās izglītības programmas identifikācijas numurs;

10.2.2. programmas īstenošanas valoda;

10.2.3. programmas īstenošanas veids un forma;

10.2.4. programmas ilgums un apjoms (kredītpunktos);

10.2.5. iegūstamais grāds un tā pilns nosaukums;

10.2.6. (svītrots ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264);

10.2.7. par kopīgām studiju programmām norāda pazīmi, ka augstākās izglītības programmu īsteno kā kopīgu studiju programmu, un, ja kopīgo studiju programmu īsteno kopīgi ar Latvijas augstākās izglītības iestādi, – izglītības iestādes reģistrācijas numuru Izglītības iestāžu reģistrā vai, ja kopīgo studiju programmu īsteno kopīgi ar ārvalsts augstākās izglītības iestādi, – ārvalsts augstākās izglītības iestādes nosaukumu un valsti, kurā atrodas attiecīgā augstākās izglītības iestāde;

10.2.8. augstākās izglītības programmas vērtējums studiju virziena akreditācijas ietvaros;

10.2.9. datums, ar kuru pārtraukta augstākās izglītības programmas īstenošana;

10.2.10. ziņu par studiju programmu aktualizēšanas datumu.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

11. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītojamo (izņemot izglītojamo starptautiskā izglītības programmā, studējošo augstākās izglītības programmā un pieaugušo neformālās izglītības programmā):

11.1. vārds (vārdi);

11.2. uzvārds;

11.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

11.4. dzimums;

11.5. dzimšanas datums;

11.6. dzimšanas apliecības numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde (personām līdz 18 gadu vecumam);

11.7. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

11.8. miršanas datums;

11.9. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

11.10. statuss Fizisko personu reģistrā;

11.11. funkcionālo traucējumu veids;

11.12. invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;

11.12.1 ziņas par izglītojamam pieprasītajiem asistenta pakalpojumiem:

11.12.1 1. laikposms, par kuru tiek pieprasīti finanšu līdzekļi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai;

11.12.1 2. tās personas vārds, uzvārds, personas kods, kura sniedz asistenta pakalpojumu, kā arī asistenta pakalpojuma sniegšanas laikposms;

11.12.1 3. tā līguma datums un numurs, kas noslēgts starp izglītības iestādi un personu, kura sniedz asistenta pakalpojumu;

11.12.1 4. asistenta faktiski nostrādāto stundu skaits mēnesī;

11.13. datums, kad izglītojamais uzņemts izglītības iestādē, un datums, kad tas atskaitīts no izglītības iestādes;

11.14. klase, grupa vai kurss, profesionālās ievirzes klase (grupa) atbilstoši izglītības programmai, kuru izglītojamais apgūst;

11.15. interešu izglītības grupa, pagarinātās dienas grupa, fakultatīvās nodarbības grupa, ja audzēknis tādā ir ieskaitīts;

11.16. informācija par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojamā mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriju sportā un nosacījumu attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā (attiecas uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm);

11.17. datums un numurs rīkojumam, ar kuru profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojamais, kurš izpildījis augstākas mācību–treniņu grupas rezultativitātes kritērijus, pārcelts atbilstošā mācību–treniņu grupā;

11.18. izglītojamam izsniegtie izglītību apliecinošie dokumenti atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

11.19. ilgstoši neattaisnoti kavējumi atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

11.20. ziņas par izglītojamā mācību statusu un apakšstatusu;

11.21. iemesls atskaitīšanai no izglītības iestādes;

11.22. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas datums;

11.23. faktiskās dzīvesvietas adrese;

11.23.1 mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese (izglītojamiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu);

11.24. ģimenes locekļi (vecāki, aizbildnis vai audžuģimenes vecāki, turpmāk – vecāki), to personas kods un deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adreses (personām līdz 18 gadu vecumam);

11.24.1 vecāku mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese (izglītojamiem līdz 18 gadu vecumam);

11.25. pazīme, ka izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, norādot laikposmu, no kura līdz kuram ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

11.25.1 ziņas par izglītojamā statusu, kas dod tiesības saņemt imigrējušo un remigrējušo izglītojamo atbalstu, norādot laikposmu, uz kuru izglītojamam ir piešķirts attiecīgais statuss;

11.25.2 pazīme, ka izglītojamais dzīvo dienesta viesnīcā (izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžas);

11.26. ziņas par izglītojamam izsniegto valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, norādot šādu informāciju:

11.26.1. valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas nosaukums, kas izsniegusi atzinumu;

11.26.2. atzinuma numurs;

11.26.3. atzinuma izdošanas vietas nosaukums;

11.26.4. atzinuma izdošanas datums;

11.26.5. izglītojamam piemērotākās (ieteiktās) izglītības programmas kods un nosaukums;

11.26.6. ieteikumi speciālo vajadzību nodrošināšanai mācību procesā un valsts pārbaudījumos;

11.26.7. izglītojamā veselības, spēju un attīstības līmeņa atkārtotas izvērtēšanas nepieciešamība un laiks, ja tāds ir noteikts;

11.27. vērtējumi visos mācību priekšmetos, kuri norādīti pamatizglītības dokumentā, vispārējās vidējās izglītības dokumentā un profesionālās vidējās izglītības dokumentā (izņemot šo noteikumu 11.29., 11.30. un 11.31. apakšpunktu);

11.28. vērtējumi diagnosticējošos darbos;

11.29. vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs, izdošanas datums un izdevējs un tajā norādītie vērtējumi mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens;

11.30. izglītības dokumentā vai tā pielikumā norādītie valsts pārbaudījumu rezultāti;

11.31. starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtā dokumenta numurs un izsniegšanas datums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar šīs institūcijas pārbaudījumu, norādot starptautiskās testēšanas institūcijas nosaukumu, un dokumentā norādītie vērtējumi;

11.32. semestru, gada un pēcpārbaudījumu vērtējumi;

11.33. kavējumi semestra laikā, norādot atsevišķi kavēto stundu skaitu slimības dēļ, kavēto stundu skaitu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, neattaisnoti kavēto stundu skaitu;

11.34. pazīme, ka izglītojamais apgūst divu klašu mācību priekšmetu saturu;

11.35. (apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2022. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.09.2022.; sk. grozījumu 3. punktu);

11.36. (apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2023. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.09.2023.; sk. grozījumu 4. punktu).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564; 11.30. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2023. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.09.2023.; sk. grozījumu 4. punktu)

11.1 Sistēmā iekļauj šādu informāciju par starptautiskā izglītības programmā izglītojamo:

11.1 1. vārds (vārdi);

11.1 2. uzvārds;

11.1 3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

11.1 4. dzimums;

11.1 5. dzimšanas datums;

11.1 6. dzimšanas apliecības numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde (personām līdz 18 gadu vecumam);

11.1 7. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

11.1 8. miršanas datums;

11.1 9. valstiskā piederība un tās veids;

11.1 10. statuss Fizisko personu reģistrā;

11.1 11. datums, kad izglītojamais uzņemts izglītības iestādē, un datums, kad tas atskaitīts no izglītības iestādes;

11.1 12. klase, grupa vai kurss atbilstoši izglītības programmai, kuru izglītojamais apgūst;

11.1 13. ziņas par izglītojamā mācību statusu un apakšstatusu;

11.1 14. iemesls atskaitīšanai no izglītības iestādes;

11.1 15. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas datums;

11.1 16. faktiskās dzīvesvietas adrese;

11.1 17. vecāku vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adreses (personām līdz 18 gadu vecumam);

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564)

12. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par studējošo augstākās izglītības programmā:

12.1. personas dati:

12.1.1. vārds (vārdi);

12.1.2. uzvārds;

12.1.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods). Ja ziņas par personu ir iekļautas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, tad, reģistrējot personu Studējošo un absolventu reģistrā, izmanto to pašu identifikācijas numuru, kas norādīts Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā;

12.1.4. dzimums;

12.1.5. dzimšanas datums;

12.1.6. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

12.1.6.1 pazīme, ka personai ir derīgs uzturēšanās dokuments Latvijā, uzturēšanās dokumenta derīguma termiņš un uzturēšanās tiesību termiņš;

12.1.7. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

12.1.8. statuss Fizisko personu reģistrā;

12.1.9. valsts, kurā iegūta iepriekšējā izglītība (personām, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas pirms 2010. gada 1. septembra, un "mobilajiem studentiem" – Latvijas augstākās izglītības iestādē imatrikulētajiem studējošiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas);

12.1.10. datums, kad studējošais ierakstīts augstākās izglītības iestādes studējošo sarakstā (imatrikulēts);

12.1.10.1 datums, kad studējošais uzsācis studijas konkrētā augstākās izglītības programmā (norāda, ja atšķiras no šo noteikumu 12.1.10. apakšpunktā minētās informācijas);

12.1.10.2 datums, kad studējošais beidzis studijas konkrētā augstākās izglītības programmā (norāda, ja atšķiras no šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minētās informācijas);

12.1.11. (svītrots ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329);

12.1.12. miršanas datums;

12.1.13. deklarētās dzīvesvietas adrese (tikai personām, kurām Latvijas Republikā piešķirts personas kods);

12.2. semestra vai studiju gada (kursa) dati:

12.2.1. mācību (akadēmiskais) gads;

12.2.2. informācija par semestrim vai studiju gadam (kursam) atbilstošo augstākās izglītības programmu saskaņā ar šo noteikumu 8.7. un 10.2.1. apakšpunktu;

12.2.3. semestra vai studiju gada (kursa) kārtas numurs;

12.2.4. semestra vai studiju gada (kursa) sākuma un beigu datums;

12.2.5. laikposms, kad studējošais apgūst augstākās izglītības programmu konkrētajā semestrī vai studiju gadā (kursā), – sākuma un beigu datums;

12.2.5.1 šo noteikumu 12.2.5. apakšpunktā minētās informācijas aktualizēšanas datums;

12.2.6. mācību valoda;

12.2.7. studiju finansēšanas veids – valsts budžets, privātie līdzekļi vai cits finansējums;

12.2.7.1 ja studiju finansēšanas veids ir privātie līdzekļi vai cits finansējums – studiju maksa studiju programmas apguvei atbilstoši līgumam par studijām un studiju maksa par attiecīgo semestri vai attiecīgo studiju gadu (kursu), kas aprēķināta, ņemot vērā piešķirtās studiju maksas atlaides;

12.2.8. studiju veids – pilna vai nepilna laika studijas;

12.2.9. izglītības ieguves forma – klātiene vai neklātiene (tai skaitā tālmācība);

12.2.9.1 visu semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzēto (atbilstoši studējošā studiju plānam) studiju kursu vidējā svērtā atzīme;

12.3. ziņas par studiju pārtraukumu:

12.3.1. studiju pārtraukuma sākuma datums;

12.3.2. studiju pārtraukuma beigu datums;

12.3.3. pēdējo izmaiņu veikšanas datums datos par studiju pārtraukumu;

12.4. ziņas par studējošo, kas sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros ieradies no ārvalsts uz īslaicīgu studiju periodu ("kredītpunktu mobilitāte"), izņemot studējošos Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā:

12.4.1. ārvalsts sadarbības augstākās izglītības iestādes nosaukums, valsts;

12.4.2. studiju uzsākšanas datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

12.4.3. studiju beigu datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

12.5. ziņas par īslaicīgu studiju periodu studējošo ārvalsts augstākās izglītības iestādē sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros ("kredītpunktu mobilitāte"):

12.5.1. ārvalsts sadarbības augstākās izglītības iestādes nosaukums, valsts;

12.5.2. studiju uzsākšanas datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

12.5.3. studiju beigu datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

12.5.4. mobilitātes programmas veids (Eiropas Savienības programmas, citas starptautiskas programmas);

12.5.5. mobilitātes veids (studiju periods vai prakse);

12.5.6. mobilitātes perioda laikā iegūtie un atzītie kredītpunkti;

12.6. dati par izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulāciju):

12.6.1. eksmatrikulēts ar diploma izsniegšanu (absolvents);

12.6.1.1 eksmatrikulēts pēc doktora studiju programmas apguves;

12.6.1.2 eksmatrikulēts, neuzsākot studijas;

12.6.2. eksmatrikulēts bez diploma izsniegšanas;

12.6.3. eksmatrikulācijas datums;

12.6.4. datums, kad veikts ieraksts par eksmatrikulāciju;

12.7. studējošajam izsniegtais izglītību apliecinošais dokuments atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

12.8. ziņas par studiju kredītu un studējošā kredītu, kas izsniegts studējošajam no 2020. gada 1. aprīļa, norādot:

12.8.1. kredīta veidu un līguma parakstīšanas datumu;

12.8.2. studiju programmu, kuras apguvei izsniegts kredīts;

12.8.3. vispārīgo ziņu identifikatoru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Kredītu reģistru;

12.9. ziņas par datiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par studējošo kreditēšanu sniegti kredītiestādēm, norādot arī kredītiestādes nosaukumu, kurai dati sniegti;

12.10. pieteikumu stipendijas sociālajam atbalstam "Studētgods" (turpmāk – sociālā stipendija "Studētgods") saņemšanai – atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālo stipendiju "Studētgods".

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564; 12.2.9.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2022.; sk. grozījumu 2. punktu)

13. Par pretendentu uzņemšanai izglītības iestādē sistēmā iekļauj šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.22. un 11.24. apakšpunktā minēto informāciju, papildus norādot mācību valodu, mācību uzsākšanas gadu un rindas veidu, ja to paredz pašvaldības saistošie noteikumi.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

13.1 Izglītības iestāde, veicot pretendentu (turpmāk – kandidāts) uzņemšanu, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļauj informāciju par kandidāta ārvalstīs iegūtās iepriekšējās izglītības dokumentu, ja kandidātam nav atbilstošas Akadēmiskās informācijas centra izziņas par ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšanu, kas izsniegta pirms 2020. gada 1. jūnija:

13.1 1. šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.9. un 11.10. apakšpunktā minēto informāciju par kandidātu uzņemšanai vispārējās un profesionālās izglītības programmās (izņemot profesionālo pilnveidi un augstāko profesionālo izglītību);

13.1 2. šo noteikumu 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5., 12.1.6., 12.1.7., 12.1.8. un 12.1.9. apakšpunktā minēto informāciju par kandidātu;

13.1 3. datumu, no kura, un datumu, līdz kuram persona ir kandidāts uzņemšanai izglītības iestādē.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

14. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par personu, kurai jākārto valsts pārbaudījumi augstākās izglītības iestādē, kas ar Valsts izglītības satura centru noslēgusi sadarbības līgumu par centralizēto eksāmenu organizēšanu (turpmāk – eksāmenu kārtotājs):

14.1. vārds (vārdi);

14.2. uzvārds;

14.3. personas kods;

14.4. statuss Fizisko personu reģistrā;

14.5. miršanas datums;

14.6. augstākās izglītības iestāde, kurā kārtos valsts pārbaudījumu;

14.7. mācību gads, kura laikā kārtos valsts pārbaudījumu;

14.8. vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs, izdošanas datums un izdevējs un tajā norādītie vērtējumi mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

15. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par pedagogu, kas piedalās vispārējās izglītības, starptautiskas izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā un mācību procesa nodrošināšanā:

15.1. vārds (vārdi);

15.2. uzvārds;

15.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

15.4. dzimums;

15.5. dzimšanas datums;

15.6. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

15.7. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas datums;

15.7.1 mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

15.8. miršanas datums;

15.9. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

15.10. statuss Fizisko personu reģistrā;

15.11. darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē;

15.12. amats, tā sākuma un beigu termiņš;

15.13. ziņas par pedagoga izglītību atbilstoši sistēmas klasifikatoram (augstākā izglītība, augstākā pedagoģiskā izglītība, vidējā pedagoģiskā izglītība, vidējā profesionālā izglītība, vidējā vispārējā izglītība);

15.13.1 ziņas par pedagoga iepriekšējo pedagoģisko stāžu (gadi, mēneši, dienas uz pedagoga darbā pieņemšanas datumu);

15.14. izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu (izņemot datus par Latvijā izsniegtiem augstākās izglītības dokumentiem, kas izsniegti pēc 2020. gada 1. jūnija);

15.15. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes apliecības numurs, derīguma termiņš, izdošanas vieta, izdošanas datums (ja tāds norādīts), izdevējiestāde un kvalitātes pakāpe (izņemot pedagogus, kas piedalās tikai starptautiskas izglītības programmas īstenošanā);

15.16. pedagoga tarifikācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu;

15.17. norāde, vai informācija par konkrēto pedagogu ir Sodu reģistrā, un pēdējais informācijas Sodu reģistrā aktualizēšanas datums;

15.18. ja persona ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, – atļauja strādāt par pedagogu, ko izsniegusi komisija, kas izvērtē, vai, izsniedzot šādu atļauju, netiks nodarīts kaitējums izglītojamo interesēm (turpmāk – komisija) (attiecīgā lēmuma veids, datums un numurs).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

16. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītības iestādes tehnisko personālu (izņemot starptautisko skolu, augstākās izglītības iestādi un pieaugušo neformālās izglītības iestādi):

16.1. vārds (vārdi);

16.2. uzvārds;

16.3. personas kods;

16.4. dzimums;

16.5. statuss Fizisko personu reģistrā;

16.6. norāde, vai informācija par personu ir Sodu reģistrā;

16.7. miršanas datums;

16.8. darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē;

16.9. amats. Šīs informācijas norādīšana ir brīvprātīga.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

17. Par privātpraksē strādājošo pedagogu (turpmāk – privātprakses pedagogs) sistēmā iekļauj šādu informāciju:

17.1. vārds (vārdi);

17.2. uzvārds;

17.3. personas kods;

17.4. dzimums;

17.5. dzimšanas datums;

17.6. miršanas datums;

17.7. statuss Fizisko personu reģistrā;

17.8. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

17.9. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

17.10. faktiskās dzīvesvietas adrese;

17.11. privātprakses sertifikāta numurs, izdošanas datums, sertifikāta derīguma termiņš;

17.12. izglītības programmas veids un programmas nosaukums, kuru privātprakses pedagogs ir tiesīgs īstenot;

17.13. mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

17.14. norāde, vai informācija par konkrēto privātprakses pedagogu ir Sodu reģistrā, un pēdējais informācijas Sodu reģistrā aktualizēšanas datums;

17.15. komisijas lēmums saistībā ar atļauju strādāt par pedagogu (lēmuma veids, datums un numurs).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

18. Par akadēmisko personālu, ārvalstīs izsniegtajiem izglītības dokumentiem, Izglītības likumā noteiktajām institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un psihologiem sistēmā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329)

19. Par izsniegto valsts atzīto izglītības dokumentu (tai skaitā dokumentu, kas iegūts pedagoga profesionālās pilnveides un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā) sistēmā iekļauj šādu informāciju:

19.1. izsniegtā dokumenta veids;

19.2. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukums latviešu valodā;

19.3. dokumenta numurs, sērija, izsniegšanas datums;

19.4. iegūtās izglītības veids, pakāpe, ziņas par izglītības programmas veidu un apgūtā izglītības programma;

19.5. iegūtais grāds, iegūtā kvalifikācija un specialitāte, ja tāda piešķirta;

19.6. izglītības dokumentam par profesionālo pilnveidi – profesionālās pilnveides kursu nosaukums un apjoms stundās;

19.7. izglītības dokumentam par augstāko izglītību – nosaukums un šo noteikumu 8. un 10. punktā minētā informācija;

19.8. personai, kura ieguvusi doktora zinātnisko grādu, norāda ziņas par promocijas darbu:

19.8.1. promocijas darba nosaukums;

19.8.2. promocijas darba vadītāja personas dati (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs);

19.8.3. promocijas darba zinātnes nozare;

19.8.4. promocijas darba aizstāvēšanas datums;

19.9. izglītības dokumentiem (izņemot dokumentus par pedagoga profesionālo pilnveidi un pirmsskolas izglītības programmas apguvi), kas izsniegti Latvijā pēc 2020. gada 1. janvāra, norāda atbilstošo Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni;

19.10. izglītības dokumentiem iespējams pievienot skenētu dokumenta datni vai elektroniski sagatavotu dokumentu (šīs informācijas pievienošana ir brīvprātīga).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

19.1 Par starptautisku izglītības dokumentu sistēmā ievada šādu informāciju:

19.1 1. izsniegtā dokumenta veids;

19.1 2. tās izglītības iestādes, institūcijas vai starptautiskās organizācijas nosaukums, kas izsniegusi dokumentu;

19.1 3. dokumenta numurs un izsniegšanas datums;

19.1 4. starptautiska izglītības programma, par kuras apguvi izsniegts izglītības dokuments;

19.1 5. izglītības dokumentiem iespējams pievienot skenētu dokumenta datni vai elektroniski sagatavotu dokumentu (šīs informācijas pievienošana ir brīvprātīga).

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

20. Sistēmā iesniedzamajos statistikas pārskatos ievadāmās informācijas saturu nosaka:

20.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības oficiālās statistikas pārskatu veidlapu paraugiem;

20.2. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai profesionālās izglītības iestādei – atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajam veidlapas paraugam.

21. Pēc tam kad apstrādāti Valsts ieņēmumu dienesta dati par personu nodarbinātību, nodarbinātības jomu un ienākumiem un Nodarbinātības valsts aģentūras dati par personu ar bezdarbnieka un darba meklētāja statusu, Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – datu sniedzējs) sagatavo un iesniedz sistēmā monitoringa datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem un par absolventiem, kuriem piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss.

22. Datu sniedzējam katru gadu līdz 30. aprīlim no sistēmas nodod šādus datus par absolventu:

22.1. eksmatrikulācijas (ar diploma izsniegšanu) gads un doktora zinātniskā grāda iegūšanas gads;

22.2. augstākās izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā;

22.3. augstākas izglītības programmas kods;

22.4. vārds (vārdi);

22.5. uzvārds;

22.6. personas kods.

23. Atbilstoši šo noteikumu 22.1., 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem datu sniedzējs katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz sistēmā kopsavilkuma datus sadalījumā pa augstskolām:

23.1. par absolventu nodarbinātību, bezdarbu un ienākumiem:

23.1.1. nodarbināto skaits;

23.1.2. bezdarbnieku un darba meklētāju skaits;

23.1.3. ekonomiski neaktīvo personu skaits;

23.1.4. emigrējušo personu skaits;

23.1.5. personu skaits, par kuriem nav datu;

23.1.6. vidējie mēneša ienākumi (euro);

23.2. par absolventu skaitu pēc nodarbinātības nozares klasifikācijas koda (sadaļu līmenī) atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2. red.);

23.3. par absolventu skaitu pēc profesijas klasifikācijas koda (pamatgrupu līmenī) atbilstoši starptautiskajai standartizēto profesiju klasifikācijai (ISCO-08);

23.4. par absolventu sadalījumu pa statistiskajiem reģioniem atbilstoši deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adresei (Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Latgales statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions un Zemgales statistiskais reģions);

23.5. par absolventu skaitu, kuri dibinājuši uzņēmumus un kuriem pieder kapitāldaļas, norādot arī absolventu dibināto uzņēmumu skaitu.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564)

24. Absolventu nodarbinātības, ienākumu un bezdarba līmeņa monitoringu veic 10 gadus pēc absolventa eksmatrikulācijas no augstākās izglītības iestādes.

25. Monitoringa datus par absolventu nodarbinātības līmeni, nodarbinātības jomām, vidējiem ienākumiem un bezdarba līmeni apkopotā veidā sadalījumā pa augstākās izglītības programmām, studiju līmeņiem un augstskolām reizi gadā uzkrāj sistēmā un publicē Latvijas atvērto datu portālā.

25.1 Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās ziņas ir pieejamas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajām vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, reģistrējot sistēmā kandidātus uzņemšanai izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 13.1 punktam.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

III. Sistēmas aktualizēšana

26. Izglītības un zinātnes ministrija slēdz vienošanos ar citu informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem par datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp sistēmu un citām informācijas sistēmām. Saraksts, kurā norādītas informācijas sistēmas, starp kurām notiek datu apmaiņa, tiek publicēts sistēmā un ir publiski pieejams.

27. Informāciju sistēmā ievada vai aktualizē nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc informācijas iegūšanas vai tās rašanās dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

28. Akadēmiskās informācijas centrs sistēmā ievada un aktualizē:

28.1. informāciju par augstākās izglītības programmām un studiju virzieniem;

28.2. informāciju par augstākās izglītības iestāžu akreditāciju;

28.3. informāciju par ārvalstīs izsniegtajiem izglītības dokumentiem.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; 28.3. apakšpunkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

29. Valsts izglītības satura centrs sistēmā ievada un aktualizē:

29.1. līdz kārtējā gada 30. jūnijam, izmantojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, aktualizē šo noteikumu 11.28., 11.29., 11.30., 11.31. un 14.8. apakšpunktā minēto informāciju. Ja minētajā informācijā notikušas izmaiņas pēc kārtējā gada 30. jūnija, sistēma tās saņem tiešsaistes režīmā no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas;

29.2. informāciju profesionālo kvalifikāciju klasifikatorā;

29.3. informāciju klasifikatoros starptautiskās testēšanas institūcijām un starptautiskajiem svešvalodu sertifikātiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

30. Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši kompetencei sistēmā ievada un aktualizē informāciju:

30.1. par izglītības iestādēm (izņemot informāciju par augstākās izglītības iestāžu akreditāciju);

30.2. par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmām (izņemot augstākās izglītības programmas);

30.3. par privātprakses pedagogiem;

30.4. par institūcijām;

30.5. par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem;

30.6. par psihologiem;

30.7. par komisijas lēmumiem saistībā ar atļauju strādāt par pedagogu (lēmuma veids, datums un numurs);

30.8. par starptautiskām izglītības programmām (izņemot šo noteikumu 8.1 1., 8.1 2., 8.1 5. un 8.1 11. apakšpunktā minēto informāciju).

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

30.1 Sistēmas pārzinis no Valsts zemes dienesta saņem adrešu klasifikatora datus ar adrešu punktu koordinātām un telpiskajiem un teksta sasaistes datiem, kā arī administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežām (par Latvijas teritoriju).

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

31. Novada pašvaldība un valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība):

31.1. pēc pašvaldības izglītības iestādes darbības izbeigšanas nodrošina likvidētās izglītības iestādes informācijas uzturēšanu par šīs iestādes izglītojamiem un pedagogiem, tai skaitā nodrošina valsts statistikas pārskatu iesniegšanu par šīm iestādēm;

31.2. pārzina un nodrošina informācijas ievadi sistēmā pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "republikas pilsētas" aizstāšanu ar vārdu "valstspilsētas" stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

31.1 Latvijas Pašvaldību savienība pārzina informācijas ievadi un apkopo statistikas datus par pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

32. Izglītības iestādes (izņemot augstākās izglītības iestādes attiecībā uz augstākās izglītības programmām) sistēmā ievada un aktualizē šādu informāciju:

32.1. izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kā arī interešu izglītības programmas, – informāciju par pretendentiem uzņemšanai izglītības iestādē, izglītojamiem, pedagogiem un tehnisko personālu;

32.1.1 šo noteikumu 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 un 7.1.7 apakšpunktā minēto informāciju;

32.2. šo noteikumu 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minēto informāciju par Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam atbilstošu izglītības programmu, kuru īsteno izglītības iestāde;

32.2.1 izglītības iestādes, kas īsteno starptautiskas izglītības programmas, – šo noteikumu 8.1 1., 8.1 2., 8.1 5. un 8.1 11. apakšpunktā un 19.1 punktā minēto informāciju;

32.3. izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas), – informāciju par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, to iemesliem un rīcību to novēršanai atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

32.4. izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, – šo noteikumu 11.18. apakšpunktā minēto informāciju par izglītību apliecinošiem dokumentiem;

32.5. izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kā arī interešu izglītības programmas, – šo noteikumu 15.14. apakšpunktā minēto informāciju par izglītību apliecinošiem dokumentiem;

32.6. izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, – informāciju par izglītības programmu (izņemot profesionālās pilnveides izglītības programmas) īstenošanas plāniem. Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, informāciju par izglītības programmu īstenošanas plāniem pievieno sistēmā kā atsevišķu dokumenta datni;

32.7. izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas), un izglītības iestādes (izņemot augstākās izglītības iestādes), kas īsteno interešu izglītības programmas, – informāciju par izglītības iestādes telpu platību un nodrošinājumu ar datortehniku.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

33. Izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, interešu izglītības programmas (izņemot augstākās izglītības iestādes) un profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, sistēmā ievada un aktualizē izglītības oficiālās statistikas pārskatus.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2020., sk. grozījumu 3. punktu)

33.1 Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes un tās pašvaldību padotībā esošās izglītības iestādes, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju par valsts finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, – statistikas pārskatus, kas noteikti ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2020., sk. grozījumu 3. punktu)

34. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā, pārcelšanu atbilstošā mācību–treniņu grupā un sacensību kalendāru sistēmā ievada atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

35. Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 11.3., 11.11., 11.12.1, 11.13., 11.14., 11.15., 11.16., 11.17., 11.18., 11.20., 11.21., 11.23., 11.23.1, 11.24.1, 11.25., 11.25.1, 11.25.2, 11.1 3., 11.1 11., 11.1 12., 11.1 14. un 11.1 16. apakšpunktā minēto informāciju un, ja to paredz tās pašvaldības saistošie noteikumi, kurā atrodas izglītības iestāde, – šo noteikumu 13. punktā minēto informāciju. Ievērojot izglītības iestādes rīcībā esošo informāciju, izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 11.19., 11.27., 11.32., 11.33. un 11.34. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

36. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informatīvās sistēmas iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 11.12. apakšpunktā minēto informāciju.

37. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā vai pretendenta uzņemšanai izglītības iestādē personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un saglabā šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.22., 11.24., 11.1 1., 11.1 2., 11.1 3., 11.1 4, 11.1 5., 11.1 6., 11.1 7, 11.1 8., 11.1 9., 11.1 10., 11.1 15. un 11.1 17. apakšpunktā minēto informāciju. Ja personai nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, šajā punktā minētās ziņas ievada izglītības iestāde, kura reģistrē sistēmā attiecīgo personu.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

38. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 11.26. apakšpunktā minēto informāciju.

39. Izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un studējošā personas lietā esošo informāciju, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 12.1.3., 12.1.9., 12.1.10., 12.2.1., 12.2.3., 12.2.4., 12.2.5., 12.2.6., 12.2.7., 12.2.7.1, 12.2.8., 12.2.9., 12.3. un 12.7. apakšpunktā minēto informāciju. Šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minēto informāciju izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām, bet ne vēlāk kā tajā pašā kalendāra mēnesī, kurā persona ir eksmatrikulēta.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

39.1 Šo noteikumu 12.2.9.1 apakšpunktā minēto informāciju augstākās izglītības iestādes ievada sistēmā katru gadu līdz 20. februārim un 20. septembrim.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

40. Atbilstoši augstākās izglītības iestādes ievadītajam studējošā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5., 12.1.6., 12.1.6.1, 12.1.7., 12.1.8., 12.1.12. un 12.1.13. apakšpunktā minēto informāciju. Ja personai nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, šajā punktā minētās ziņas ievada izglītības iestāde, kura sistēmā reģistrē attiecīgo personu.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

40.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 12.10. apakšpunktā minētās informācijas ievadi un aktualizēšanu, sistēma no Sabiedrības integrācijas fonda, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tiešsaistes režīmā saņem un saglabā informāciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par studējošo sociālo stipendiju "Studētgods" ir nepieciešama sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanai.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

41. Augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un studējošā personas lietā esošo informāciju, līdz kārtējā gada 1. aprīlim un 1. oktobrim ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 12.4. un 12.5. apakšpunktā minētās ziņas, kā arī veic šo noteikumu 39., 40. un 49. punktā minētās darbības attiecībā uz personām, kurām nav piešķirts personas kods.

41.1 Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam kandidāta personas kodam vai personas kodam personai, kuru Akadēmiskās informācijas centrs iekļauj Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šādu informāciju – personas kods, vārds (vārdi), uzvārds, personas miršanas datums, statuss Fizisko personu reģistrā.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

42. Augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 14.3., 14.6. un 14.7. apakšpunktā minēto informāciju.

43. Atbilstoši augstākās izglītības iestādes ievadītajam eksāmenu kārtotāja personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

43.1 Izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, reģistrē personu kā kandidātu uzņemšanai izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 13.1 punktam un, izmantojot sistēmas funkcionalitāti, nodod ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu ekspertīzei atbilstoši normatīvajiem aktiem par šo dokumentu ekspertīzi un Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistru.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

44. Pamatojoties uz pedagoga iesniegtajiem dokumentiem un darbinieka personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 15.3., 15.7.1, 15.11., 15.12., 15.13., 15.13.1, 15.14., 15.15. un 15.16. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

45. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam pedagoga personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

46. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam tehniskā personāla personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5 un 16.7. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

47. Atbilstoši sistēmā ievadītajam privātprakses pedagoga personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8. un 17.9. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

48. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Sodu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 15.17. un 16.6. apakšpunktā minēto informāciju par izglītības iestādē nodarbinātajām personām, 17.14. apakšpunktā minēto informāciju par privātprakses pedagogiem, kā arī informāciju par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

49. Ja Fizisko personu reģistrā nav informācijas par izglītojamo (tai skaitā studējošo vai pedagogu) vai trūkst kāda tās daļa, to sistēmā ievada un aktualizē izglītības iestāde, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā vai darbinieka personas lietā esošo informāciju.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

50. Šo noteikumu 11.27. apakšpunktā minētās ziņas par vērtējumiem vispārējās izglītības mācību priekšmetos un 19. punktā minētās ziņas par vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības dokumentiem izglītības iestādes ievada triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgā izglītības dokumenta izsniegšanu.

50.1 Kredītiestādes, kas ir izsniegušas ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju garantētos studiju un studējošo kredītus, mēneša laikā kopš kredīta līguma parakstīšanas, izmantojot tīmekļa pakalpes, sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 12.8. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

51. Oficiālās statistikas pārskatu ievadi sistēmā veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izglītības oficiālās statistikas pārskatu veidlapu paraugiem.

51.1 Izglītības iestāžu un sistēmā iekļauto personu anketēšanu un apziņošanu var veikt izglītības procesa nodrošināšanai:

51.1 1. izglītības iestāde, apziņojot iestādē reģistrētos pilngadīgos izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus (izglītojamie pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē), kā arī pedagogus;

51.1 2. izglītības iestāžu dibinātāji, apziņojot dibinātās izglītības iestādes un tajās reģistrētos pilngadīgos izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus (izglītojamie pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē), kā arī pedagogus;

51.1 3. Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes, apziņojot izglītības iestāžu dibinātājus, izglītības iestādes un tajās reģistrētos pilngadīgos izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus (izglītojamie pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē), kā arī pedagogus;

51.1 4. citas valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

52. Informāciju par akadēmisko personālu, institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un psihologiem ievada un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru. Izglītības kvalitātes valsts dienests ne retāk kā divas reizes gadā (līdz 1. martam un 1. oktobrim) pārliecinās, vai Akadēmiskā personāla reģistram ir sniegta faktiskai situācijai atbilstoša informācija, un, ja nepieciešams, pieprasa augstākās izglītības iestādēm iesniegt informāciju, kas aktualizējama Akadēmiskā personāla reģistrā.

52.1 Atbilstoši sistēmā ievadītajam akadēmiskā personāla personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā normatīvajos aktos par Akadēmiskā personāla reģistru noteikto informāciju, kas pieejama Fizisko personu reģistrā.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

52.2 Atbilstoši sistēmā ievadītajam promocijas darba vadītāja personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 19.8.2. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

52.3 Atbilstoši sistēmā ievadītajam psihologa personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā normatīvajos aktos par Psihologu reģistru noteikto informāciju, kas pieejama Fizisko personu reģistrā.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

52.4 Sistēmā iekļauj personas aktuālo un iepriekšējo personas kodu.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

53. Informācija sistēmā iekļaujama tiešsaistes datu pārraides režīmā.

IV. Informācijas arhivēšana, anonimizēšana un dzēšana

(Nodaļa stājas spēkā 01.06.2021.; sk. 74. punktu)

54. Sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

55. Sistēma automātiski pārvieto uz arhīva datubāzi šādus datus:

55.1. par izglītojamiem (izņemot studējošos augstākās izglītības programmās), izņemot datus par personai izsniegtajiem izglītības dokumentiem atbilstoši šo noteikumu 11.27., 11.29., 11.30., 11.31. apakšpunktam, 19. un 19.1 punktam, kā arī datus par izglītojamo atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju – trīs gadus pēc izglītojamā statusa beigām;

55.2. par studējošiem, izņemot datus par personai izsniegtajiem izglītības dokumentiem atbilstoši šo noteikumu 19. punktam, – trīs gadus pēc studējošā statusa beigām;

55.3. par pretendentu uzņemšanai izglītības iestādē – trīs gadus pēc pretendenta uzņemšanas izglītības iestādē vai pretendenta statusa izbeigšanas;

55.4. par eksāmenu kārtotāju, izņemot datus par personai izsniegtajiem izglītības dokumentiem atbilstoši šo noteikumu 19. punktam, – trīs mēnešus pēc eksāmenu kārtotāja statusa beigām;

55.5. par pedagogu (izņemot privātpraksē strādājošu pedagogu), izņemot datus par personai izsniegtajiem izglītības dokumentiem atbilstoši šo noteikumu 19. punktam, – divus gadus pēc pedagoga darba tiesisko attiecību beigām;

55.6. par izglītības iestādes tehnisko personālu – 10 darbdienu laikā pēc tehniskā personāla darba tiesisko attiecību beigām;

55.7. par privātpraksē strādājošu pedagogu vai psihologu, izņemot datus par personai izsniegtajiem izglītības dokumentiem atbilstoši šo noteikumu 19. punktam, – nākamajā dienā pēc izsniegtā sertifikāta pedagoga privātprakses uzsākšanai vai psihologa sertifikāta termiņa beigām;

55.8. par akadēmisko personālu – divus gadus pēc akadēmiskā personāla darba tiesisko attiecību beigām;

55.9. par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem – trīs mēnešus pēc bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja izslēgšanas no Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistra;

55.10. par sistēmas lietotājiem – nākamajā dienā pēc sistēmas lietotāja tiesību beigām;

55.11. par personas izglītības dokumentiem atbilstoši šo noteikumu 11.27., 11.29., 11.30. un 11.31. apakšpunktam un 19. un 19.1 punktam – nākamajā dienā pēc personas nāves;

55.12. ziņas par vecākiem – nākamajā dienā pēc izglītojamā 18 gadu vecuma sasniegšanas;

55.13. ziņas par izglītojamo invaliditāti un ziņas, kas iegūtas no Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas, – nākamajā dienā pēc izglītojamā statusa beigām;

55.14. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās ziņas – nākamajā dienā pēc personas nāves (personām, kurām Latvijā piešķirts personas kods).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564)

56. Sistēma automātiski anonimizē šādus datus:

56.1. (svītrots ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264);

56.2. ziņas par izglītojamo invaliditāti un ziņas, kas iegūtas no Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas, – divus gadus pēc izglītojamā statusa beigām;

56.3. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564);

56.4. par pretendentu uzņemšanai izglītības iestādē – trīs gadus pēc pretendenta uzņemšanas izglītības iestādē vai pretendenta statusa izbeigšanas;

56.5. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564).

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

57. Sistēma automātiski dzēš no aktuālās un arhīva datubāzes šādus datus:

57.1. ziņas par vecākiem – trīs gadus pēc izglītojamā 18 gadu vecuma sasniegšanas;

57.2. par izglītojamā dzimšanas apliecību – nākamajā dienā pēc izglītojamā 18 gadu vecuma sasniegšanas;

57.3. par pasi vai personas apliecību – nākamajā dienā pēc dokumenta derīguma termiņa beigām;

57.4. par psihologiem – atbilstoši normatīvajiem aktiem par psihologu reģistru;

57.5. par sistēmas lietotājiem – trīs gadus pēc sistēmas lietotāja tiesību beigām;

57.6. par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem – piecus gadus pēc bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja izslēgšanas no Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistra;

57.7. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564);

57.8. šo noteikumu 12.2.7.1, 12.8. un 12.9. apakšpunktā minēto informāciju – 20 gadus pēc studējošā statusa beigām;

57.9. šo noteikumu 15.7., 15.17., 17.9., 17.10. un 17.14. apakšpunktā minēto informāciju – divus gadus pēc pedagoga vai privātpraksē strādājoša pedagoga statusa beigām;

57.10. par tehnisko personālu – divus gadus pēc tehniskā personāla statusa beigām;

57.11. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās izglītības dokumentu kopijas – piecus gadus pēc ziņu iekļaušanas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā;

57.12. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības atzīšanu personām, kurām Latvijā nav piešķirts personas kods, – 10 gadus pēc ziņu iekļaušanas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā;

57.13. šo noteikumu 12.2.9.1 un 12.10. apakšpunktā minēto informāciju – dienā, kad sociālās stipendijas "Studētgods" saņēmējs vai sociālās stipendijas "Studētgods" pieteicējs ir sasniedzis 28 gadu vecumu.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564)

58. Pārzinis labo sistēmā uzkrāto informāciju vai sazinās ar informācijas ievadītāju un norāda uz nepieciešamību labot sistēmā uzkrāto informāciju, ja tā ir kļūdaina un par to ir saņemta rakstveida informācija no informācijas ievadītāja, iesaistītās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas vai datu subjekta.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

59. Ierakstus var pārvietot no arhīva datubāzes uz aktuālo datubāzi, ja minēto datu apstrāde sistēmas aktuālajā datubāzē izriet no normatīvajiem aktiem.

60. Ja sistēma tiek likvidēta, tajā ievadītos datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un arhīvu jomā nodod glabāšanai Latvijas Nacionālajam arhīvam.

V. Sistēmas uzturēšana

61. Sistēmas tehnisko resursu uzturēšanu, kā arī informācijas arhivēšanu un dzēšanu atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai nodrošina sistēmas pārzinis.

61.1 Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas auditācijas pierakstu veidošanu un to uzglabāšanu 24 mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

62. Par informācijas ievadīšanu sistēmā un tās aktualizēšanu atbilstoši kompetencei atbild Izglītības un zinātnes ministrija, Akadēmiskās informācijas centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, pašvaldības, izglītības iestādes un institūcijas.

63. Šajos noteikumos minēto pienākumu veikšanai pašvaldības ir tiesīgas norīkot konsultantu.

64. Lietotāja tiesības piešķir, maina vai anulē sistēmas pārzinis.

65. Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas apritē esošās informācijas drošības pasākumu īstenošanu un nodrošina sistēmas pieejamību, ne mazāku kā 99,5 % (24/7 režīmā), par atskaites punktu pieņemot kalendāra gadu.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329)

66. Sistēmas pārzinis sistēmas lietotāja tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam, kā arī pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums), piešķir:

66.1. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

66.2. Akadēmiskās informācijas centram;

66.3. pašvaldībām;

66.3.1 Latvijas Pašvaldību savienībai;

66.4. izglītības iestādēm;

66.5. citām institūcijām, kuras attiecīgo informāciju apstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

66.1 Pēc šo noteikumu 26. punktā paredzētās vienošanās noslēgšanas sistēmā esošo informāciju, izmantojot tīmekļa pakalpes, ir tiesības saņemt:

66.1 1. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

66.1 2. Akadēmiskās informācijas centram;

66.1 3. pašvaldībām;

66.1 4. izglītības iestādēm un to dibinātājiem;

66.1 5. Centrālajai statistikas pārvaldei;

66.1 5.1 institūcijām, kuras piešķir starptautiski atzītus pedagogu un izglītojamo statusu apliecinošus dokumentus;

66.1 6. citām institūcijām, kuras attiecīgo informāciju apstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

66.2 Sistēmā esošo informāciju var izsniegt zinātniskajām institūcijām, žurnālistiem un trešajām pusēm, kas veic pētījumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Izglītības un zinātnes ministriju vai tās padotības iestādi, ja saņemts rakstveida pieprasījums, kurā norādīts mērķis, kādam tā tiks izmantota. Personu datus nodod, anonimizējot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, izņemot gadījumu, ja šajā punktā minētajos līgumos noteikts citādi.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

67. Pieprasījumā norāda sistēmas lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, iestādi, ar kuru sistēmas lietotājs ir darba tiesiskajās attiecībās, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī darba pienākumus, kuru veikšanai nepieciešama pieeja sistēmai. Sistēmas pārzinis reģistrē lietotāju sistēmā, norādot lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

68. Sistēmas lietotāja tiesības piešķir triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un elektroniski informē sistēmas lietotāju par tam piešķirtajām tiesībām.

69. Sistēmas lietotājam nav tiesību nodot piešķirtos lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli) citām personām.

69.1 Lietotāji sistēmā var autentificēties ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

69.1 1. sistēmas pārziņa piešķirto lietotāja vārdu un paroli;

69.1 2. vienotās pieteikšanās moduli;

69.1 3. citiem autentifikācijas līdzekļiem, par kuru izmantošanu pārzinis ir noslēdzis vienošanos ar risinājuma nodrošinātāju.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

69.2 Sistēmas pārzinis katram autentifikācijas līdzeklim nosaka pieejamo lietotāja tiesību apjomu.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

69.3 Lietotājs par problēmām darbā ar sistēmu veic rakstisku pieteikumu lietotāju atbalsta risinājumā. Atbalsta risinājuma elektroniskā pasta adrese ir publiski pieejama sistēmā.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

70. Ja nepieciešams mainīt vai anulēt lietotāja tiesības, šo noteikumu 66. punktā minētās institūcijas triju darbdienu laikā iesniedz sistēmas pārzinim pieprasījumu par lietotāja tiesību maiņu vai anulēšanu.

VI. Noslēguma jautājumi

71. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumus Nr. 788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 137. nr.; 2014, 168. nr.; 2016, 49., 179. nr.; 2017, 178. nr.; 2018, 64. nr.).

72. Informāciju par augstākās izglītības diplomiem, kas izsniegti pirms 2017. gada 1. janvāra, augstākās izglītības iestādes sistēmā var ievadīt brīvprātīgi.

73. Šo noteikumu 11.26. apakšpunkts un 38. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

74. Šo noteikumu IV nodaļa stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

(Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329)

75. Šo noteikumu 11.27. apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz vērtējumiem visos mācību priekšmetos, kuri norādīti pamatizglītības dokumentā, un šo noteikumu 11.32. un 11.33. apakšpunktā minēto informāciju pirmo reizi sistēmā ievada, sākot ar 2020./2021. mācību gadu.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

76. Atbilstoši šo noteikumu 12.8. apakšpunktam datus par kredītiem, kas izsniegti pēc 2020. gada 1. aprīļa, kredītiestādes pirmo reizi sistēmā ievada līdz 2020. gada 1. oktobrim.

(MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

77. Šo noteikumu 5.8. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. maijā.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

78. Līdz attiecīgās sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai izglītības iestādes sistēmā neievada šo noteikumu 11.12.1 3. un 11.12.1 4. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

79. Sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un saglabā šo noteikumu 12.1.6.1 apakšpunktā minēto informāciju, sākot ar 2021. gada 1. augustu.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

80. Šo noteikumu 11.32. apakšpunktā minēto informāciju par izglītojamiem, kuriem vērtējumi izteikti ar sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās, par 2020./2021. mācību gadu sistēmā ievada brīvprātīgi.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

81. Šo noteikumu 40.1 punktā minēto informāciju Sabiedrības integrācijas fonds līdz tiešsaistes datu apmaiņas risinājumu izstrādei sniedz manuālā režīmā. Sistēma informāciju tiešsaistes režīmā no Valsts ieņēmumu dienesta saņem ar 2022. gada 1. janvāri, bet no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes – ar 2023. gada 1. janvāri.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 276Pieņemts: 25.06.2019.Stājas spēkā: 29.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 28.06.2019. OP numurs: 2019/129.18
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307796
{"selected":{"value":"01.09.2021","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2023","iso_value":"2023\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2021","iso_value":"2021\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2021","iso_value":"2021\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-27.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2021","iso_value":"2021\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2021.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2020","iso_value":"2020\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2020.-01.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-31.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2020","iso_value":"2020\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2020.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2019","iso_value":"2019\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2019.-29.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)