Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2010

Mārupē 2010. gada 21. jūnijā
Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2010. gada 21. jūnija sēdes Nr.11 lēmumu Nr. 13

Izdoti saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. panta 2.1 daļu
un sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9. punktu
I. Noteikumos lietotie termini

1. Tirdzniecības atļauja – Mārupes novada pašvaldības izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu/grupas, un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā vai ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.

2. Tirgotāji – Juridiskas un fiziskas personas, kuras pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksāšanas un atļaujas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšanas, realizē preces vai savus ražojumus šajos noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā.

II. Vispārīgie jautājumi

3. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta tirdzniecība publiskajās vietās Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

4. Šie noteikumi attiecas uz visiem tirgotājiem, kuri vēlas realizēt vai realizē preces vai savus ražojumus, kā arī vēlas veikt vai veic ielu tirdzniecības organizatoru funkcijas Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

5. Tirdzniecība publiskajās vietās ir pieļaujama tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas un pašvaldības nodevas samaksas.

5.1 Pašvaldībai piemēro Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu šādos gadījumos un kārtība:

5.11. Tirdzniecība paredzēta pašvaldības organizētajā pasākumā, kura ilgums nepārsniedz 24 stundas;

5.12. Tirgotājs iesniedza visus 9. un 10. punktā minētos dokumentus ne vēlāk kā 10 dienas pirms 5.11. apakšpunktā minētā pasākuma;

5.13. Pašvaldība ir informējusi tirgotāju par noklusējuma piemērošanu ne vēlāk kā 10 dienas pēc visu dokumentu saņemšanas saskaņā ar 5.12. apakšpunktu, bet pirms ir beidzies 11. punktā noteiktais termiņš lēmuma pieņemšanai;

5.14. Pašvaldība nav pieņēmusi 11. punktā noteiktajā termiņā lēmumu par atteikumu izsniegt tirdzniecības atļauju Tirgotājam.

(Mārupes novada domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 37/2019 redakcijā)

6. Par LR spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un kārtības nodrošināšanu tirdzniecības vietā ir atbildīgs Tirgotājs un Tirdzniecības organizētājs.

III. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

7. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā noteiktajās tirdzniecības vietās juridiskām un fiziskām personām, izņemot tās fiziskās personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts realizēt tikai sekojošās preču grupas:

7.1. visa veida lauksaimniecības produkcija un tās pārstrādes produkcija;

7.2. savvaļas produkti;

7.3. zivsaimniecības produkcija;

7.4. mājsaimniecību amatniecības produkcija;

7.5. kultūras un mākslas produkcija.

IV. Kārtība kādā izsniedz tirdzniecības atļaujas

8. Pašvaldība izsniedz sekojošās atļaujas tirdzniecībai publiskajās vietās:

8.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās;

8.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās;

8.3. ielu tirdzniecības organizēšanai.

9. Pieteikumu atļaujas saņemšanai Mārupes novadā iesniedz Mārupes novada pašvaldība, tajā norādot:

9.1. pieteikuma iesniedzēju – juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;

9.2. atbildīgo personu par šo u.c. LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu – vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;

9.3. darbības veidu vai preču sortimentu/grupas;

9.4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu;

9.5. iespējamās tirdzniecības vietas un nepieciešamo tirdzniecības platību.

10. Pieteikumam pievieno sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas:

10.1. juridiskās personas reģistrācijas apliecība vai individuālā darba reģistrācijas apliecība vai patents.

10.2. fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija;

10.3. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);

10.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskā pase;

10.5. limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;

10.6. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa – gadījumos, ja tiek tirgotas pārtikas preces;

10.7. nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana par tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot privātīpašumā esošajā teritorijā;

10.8. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Mārupes novada pašvaldība;

10.9. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

10.10. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos, par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

10.11. kvīts par pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksu.

11. Pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata un attiecīgu lēmumu pieņem, kā arī pozitīvā lēmuma pieņemšanas gadījumā atļauju noformē un izsniedz izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu 10. punkta apakšpunktos atrunāto dokumentu saņemšanas, kas ir nepieciešami konkrētajam tirgotājam.

V. Tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš

12. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāku par 6 (sešiem) kalendāriem mēnešiem. Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.

13. Tirgotājam ir tiesības pirms atļaujas derīguma termiņa beigām lūgt Mārupes novada pašvaldību pagarināt tās derīguma termiņu, iesniedzot dokumentus, kas apliecina, ka pirmreizēji norādītā informācija atļaujas saņemšanai nav mainījusies.

VI. Tirdzniecības atļaujas pārreģistrācija

14. Ja ir konstatētas izmaiņas pirmreizēji iesniegtajos dokumentos un / vai ir stājušies spēkā grozījumi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas bija par pamatu pirmreizējas atļaujas izsniegšanai, Mārupes novada pašvaldība pārreģistrē spēkā esošo atļauju, nepagarinot tās derīguma termiņu.

15. Uz atļaujas pārreģistrāciju ir attiecināmas šo noteikumu prasības daļā par atļaujas izsniegšanu.

16. Atļaujas pārreģistrācija šajos noteikumos atrunātajā kārtībā ir veicama tikai tad, ja tai rakstiski ir piekritis Tirgotājs, pretējā gadījumā šo noteikumu 14. punktā norādītās konstatētās izmaiņas ir pamats atļaujas anulēšanai.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

17. Izpilddirektora pieņemtus lēmumus var apstrīdēt Mārupes novada Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

18. Mārupes novada Domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

VIII. Atbildība

19. Tirdzniecības dalībniekiem jāievēro Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumus Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", šie noteikumi un citi LR spēkā esošie normatīvie akti un Mārupes novada Domes apstiprinātie saistošie noteikumi.

20. Tirgotājiem ir aizliegts:

20.1. veikt tirdzniecību ārpus atļaujā noteiktās teritorijas;

20.2. bojāt vides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

20.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, kā arī bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

20.4. izmantot skaņas reklāmu.

21. Par Saistošo noteikumu neievērošanu – piemēro fiziskajām un juridiskajām personām naudas sodu līdz 40 naudas soda vienībām.

(Mārupes novada domes 19.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 18/2020 redakcijā)

21.1 Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu veic Mārupes novada pašvaldības policija.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 24/2019 redakcijā)

IX. Pārejas noteikumi

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mārupes novada Domes 2009. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 5 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā".

24. Tirdzniecības atļaujas, kuras Tirgotājiem izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010. gada 31. oktobrim.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14/2010Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 07.07.2010.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Mārupes Vēstis, 7, 06.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314148
{"selected":{"value":"10.10.2020","content":"<font class='s-1'>10.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.10.2020","iso_value":"2020\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-09.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2020","iso_value":"2020\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2020.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.10.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)