Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 29/2016

Mārupē 2016. gada 31. augustā
Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2016. gada 31. augusta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 17

Precizēti ar Mārupes novada domes
2016. gada 3. oktobra ārkārtas sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 1

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novadā tiek uzturētas kapsētas, nosakot kapavietu piešķiršanas, ierīkošanas, lietošanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kā arī kapliču izmantošanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana;

2.2. aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;

2.3. apbedījums – mirušā cilvēka vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā šajos saistošajos noteikumos paredzētā kārtībā;

2.4. apbedījumu veikšanai atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.5. apbedījumu veikšanai slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

2.6. apbedījumu veikšanai daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes kapavietās;

2.7. bezpiederīgais mirušais – mirusī persona, kurai nav laulātā, radinieku vai citas personas, kura šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā uzņemtos atbildību par mirušā apbedīšanu;

2.8. elektroniskā datu bāze – pašvaldībā veidota un uzturēta datu bāze, kas nodrošina kapsētā apglabāto personu elektronisko uzskaiti;

2.9. ģimenes kapavieta – kapavieta, kura ierādīta kapavietas uzturētāja vai kapavietā apbedītā mirušā ģimenes locekļu noteikta skaita apbedīšanai;

2.10. kapavieta – zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo (arī urnas ar kremēta miruša cilvēka pelniem) apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai, tas ir, kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, piemiņas plāksnes vai kapu pieminekļu uzstādīšanai, par kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;

2.11. kapa vieta – vieta kapavietā viena mirušā apbedīšanai un kopiņas izveidošanai;

2.12. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, ar kuru ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.13. kapavietas uzturēšanas līgums – starp pašvaldību un fizisku personu noslēgts beztermiņa līgums, kas piešķir tiesības fiziskai personai lietot saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtu un ierādītu kapavietu;

2.14. kapliča – ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo cilvēku novietošanai un uzglabāšanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norises;

2.15. kapsēta – īpaša teritorija, kas saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ierādīta mirušo cilvēku apbedīšanai;

2.16. kapsētas pārzinis – pašvaldības pilnvarota persona, kura pilda šajos noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;

2.17. koplietošanas teritorija – visiem lietotājiem pieejama labiekārtota teritorija, kas var ietvert koplietošanas laukumus, autotransporta piebraucamos ceļus, gājēju takas, ūdens ņemšanas vietas, atpūtas solus, atkritumu savākšanas laukumus u.c., kas nodrošina teritorijas funkcionālo uzturēšanu;

2.18. virsapbedījums – mirušā cilvēka vai urnas ar kremēta mirušā cilvēka pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma.

3. Mārupes novadā kapsētas ir Mārupes novada pašvaldības īpašums.

4. Mārupes novada dome ar atsevišķu lēmumu:

4.1. izveido vai likvidē kapsētu;

4.2. nosaka esošu kapsētu robežas un darba laikus;

4.3. piešķir kapsētai vai tās daļai atvērtas, slēgtās vai daļēji slēgtās kapsētas statusu.

II. Kapavietas piešķiršanas vispārīgie noteikumi

5. Kapsētās drīkst apbedīt:

5.1. personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

5.2. personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tās laulātā vai vismaz viena pirmās un otrās pakāpes radinieka deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu, un tieši šī persona noslēdz ar Mārupes novada pašvaldību kapavietas uzturēšanas līgumu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Tiesības veikt personas apbedīšanu ir:

6.1. mirušās personas laulātajam, jebkuras pakāpes radiniekam vai jebkurai personai, kura bez radnieciskām attiecībām labprātīgi ir uzņēmusies apbedīšanas pienākumu;

6.2. Mārupes novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – pašvaldība), veicot bezpiederīgā mirušā apglabāšanu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019)

7. Par kapavietas uzturēšanu atbild:

7.1. saistošo noteikumu 6.1. punktā norādītā persona kapavietas uzturēšanas līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

7.2. saistošo noteikumu 6.2. norādītajā gadījumā pašvaldība nodrošina kapavietas uzturēšanu 20 (divdesmit) gadus no apbedīšanas brīža.

8. Kapavietas nevar rezervēt, izņemot 9. punktā atrunāto kārtību par ģimenes kapavietu piešķiršanu.

9. Ģimenes kapavietas tiek piešķirtas, ievērojot šādas prasības:

9.1. tā tiek piešķirta tikai pēc 5. punktā minētās personas nāves un ir paredzētā apbedījamās mirušās personas laulātā vai kapavietas uzturētāja laulātā, kā arī gan mirušās personas, gan kapavietas uzturētāja radinieku apbedīšanai, ja mirusī persona un kapavietas uzturētājs atrodas jebkādas pakāpes radnieciskajās attiecībās;

9.2. kapavietas uzturētājs noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu ar pašvaldību;

9.3. kapavietas uzturētāja deklarētā dzīvesvieta Mārupes novadā ir ne mazāk kā 1 (vienu) gadu, izņemot gadījumus, kad deklarētā dzīvesvieta ir kapavietas uzturētājam uz īpašuma tiesību pamata piederošajā nekustamā īpašumā;

9.4. kapavieta paredzēta ne vairāk kā 4 (četru) apbedījumu veikšanai 20 (divdesmit) gadu laikā.

10. Ģimenes kapavieta netiek piešķirta un tiek piešķirta kapavieta vispārējā kārtībā atbilstoši vienā reizē apbedījamo personu skaitam, ja:

10.1. nav iestājies vismaz viens 9. punkta apakšpunktu nosacījums;

10.2. mirušajai personai nav laulātā vai radinieku;

10.3. mirušās personas apbedīšanu labprātīgi ir uzņēmusies veikt persona, kura nav apbedījamās personas radinieks.

11. Ģimenes kapavietu piešķir, ja ir konstatējami 9. punkta nosacījumi, neatkarīgi no izvēlētā apbedīšanas veida – mirušā cilvēka vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana.

III. Kapavietas piešķiršanas speciālie noteikumi

12. Kapavietas tiek piešķirtas ar Dzimtsarakstu nodaļas (turpmāk tekstā – Nodaļa) vadītāja lēmumu.

13. Lēmumu pieņem, pārbaudot iesniegumā norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām, kā arī izmantojot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju. Iesniegumu iesniedz:

13.1. mirušās personas laulātais vai jebkādas pakāpes radinieks;

13.2. persona, kura bez radnieciskām attiecībām labprātīgi ir uzņēmusies mirušās personas apbedīšanas pienākumu.

14. Personai, kura vēlas bez radnieciskām attiecībām labprātīgi uzņemties mirušās personas apbedīšanas pienākumu, jāievēro šādi nosacījumi:

14.1. mirusī persona atbilst tikai 5.1. apakšpunkta prasībām;

14.2. mirušajai personai nav radinieku vai arī esošie jebkādas pakāpes radinieki objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi veikt mirušās personas apbedīšanu;

14.3. persona ir noslēgusi kapavietas uzturēšanas līgumu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019)

15. Ja iesniegumu iesniedz saistošo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētā persona, Nodaļa pārbauda, vai:

15.1. mirusī persona atbilst 5. punkta prasībām;

15.2. vai ir pamats piešķirt ģimenes kapavietu saskaņā ar saistošo noteikumu 9. punktu;

15.3. vai personai, kura iesniegusi iesniegumu, nav šķēršļu noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu (piemēram, vienošanās neesamība starp vairākiem radiniekiem par to, kurš noslēgs kapavietas uzturēšanas līgumu, vai kādi citi apstākli, kuri kļuvuši zināmi Nodaļai pirms lēmuma pieņemšanas). Personai pašai ir jāpierāda, ka tai nepastāv šķēršļi līguma noslēgšanai, sniedzot attiecīgu apliecinājumu iesnieguma iesniegšanas brīdī un uzņemoties atbildību, ja tās apliecinātas ziņas izrādīsies nepatiesas.

16. Ja iesniegumu iesniedz saistošo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā persona, Nodaļa papildus 15. punktā norādītajiem apstākļiem pārbauda, vai mirušajai personai ir radinieki, un, ja tādi ir, tad vērtē iemeslus, kuru dēļ tie nevar veikt apbedīšanas pienākumu.

17. Ja pārbaudes rezultātā Nodaļa konstatē, ka ir pamats piešķirt kapavietu, tā pieņem lēmumu par kapavietas piešķiršanu. Lēmums tiek pieņemts, izdarot attiecīgu ierakstu elektroniskajā datubāzē, norādot mirušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, miršanas datumu un miršanas apliecības numuru, pēdējo deklarēto dzīvesvietu, kapavietas piešķiršanas tiesisko pamatu, pārbaudītās informācijas apjomu, piešķirto kapavietu un kapsētu, kurā tā atrodas. Saistošo noteikumu 13. punktā minētajai personai izsniedz lēmuma norakstu, kas satur visu šajā punktā minēto informāciju.

18. Ja pārbaudes rezultātā Nodaļa konstatē, ka nav pamata piešķirt kapavietu, tā pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt kapavietu. Šādu lēmumu pieņem tikai rakstveidā, neizdarot ierakstu elektroniskajā datu bāzē un izsniedz adresātam.

19. Saistošo noteikumu 17. un 18. punktā minētie lēmumi tiek pieņemti vienas darba dienas laikā no 13. punktā paredzētā iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas brīža. Atteikumu piešķirt kapavietu var apstrīdēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanas brīža Mārupes novada domē.

IV. Kapavietas ierādīšanas kārtība

20. Uz saistošo noteikumu 17. punkta kārtībā pieņemtā lēmuma pamata attiecīgās kapsētas pārzinis ierāda kapavietu atbilstoši lēmumā norādītajam apjomam, ņemot vērā vienā reizē apbedījamo personu skaitu un izvēlēto apbedīšanas veidu.

21. Ierādāmo kapavietu izmēri:

KapavietasPlatums (m)Garums (m)
Vienvietīga1,53,30
Divvietīga2,53,30
Trīsvietīga3,003,30
Četrvietīga4,003,30
Vienvietīga urnu kapavieta1,51,50

22. Kapavieta ir ierādīta, kad kapsētas pārzinis ir izdarījis attiecīgu ierakstu elektroniskajā datu bāzē, izdarot Nodaļas lēmumā attiecīgu atzīmi.

23. Ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no pirmreizējas kapavietas ieradīšanas fiziska persona, kura veic mirušās personas apbedīšanu, noslēdz ar pašvaldību kapavietas uzturēšanas līgumu, kurā ieraksta 22. punkta kārtībā izdarītajā atzīmē esošo informāciju.

(Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7/2019 redakcijā)

24. Pašvaldības amatpersona, kura ir atbildīga par kapavietas uzturēšanas līgumu noslēgšanu, vienas darba dienas laikā no līguma noslēgšanas un reģistrācijas dienas, izdara atzīmi elektroniskajā datu bāzē par līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu un līgumslēdzēju – kapavietas uzturētāju.

V. Apbedīšanas kārtība un atbildība par tās neievērošanu

25. Mirušās personas apbedīšana var notikt tikai tad, ja par apbedīšanu atbildīgai fiziskai personai ir izsniegts Nodaļas lēmums par kapavietas piešķiršanu (17. punkts), kurā kapsētas pārzinis ir izdarījis attiecīgu atzīmi par kapavietas ieradīšanu (22. punkts), un šī persona ir noslēgusi ar pašvaldību kapavietas uzturēšanas līgumu (23. punkts).

(Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7/2019 redakcijā)

26. Lai veiktu apbedījumu jau piešķirtā un ierādītā ģimenes kapavietā, kapavietas uzturētājs pirms apbedījuma veikšanas veic grozījumus spēkā esošajā kapavietas uzturēšanas līgumā, aktualizējot līguma priekšmetu ar jaunu apbedījumu iepriekš izveidotā ģimenes kapavietā. Atsevišķs lēmums netiek pieņemts. Pašvaldības amatpersonai, kura veic līguma aktualizāciju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ir tiesības pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā informāciju par apbedījamās mirušās personas atbilstību 9.1. apakšpunkta prasībām. Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka apbedījamā mirusī persona nav nedz kapavietas uzturētāja, nedz ģimenes kapavietā jau apbedīto personu nedz laulātais, nedz radinieks, tai ir tiesības ar atsevišķu lēmumu atteikt veikt līguma grozīšanu. Šī punkta kārtībā pieņemtais lēmums ir apstrīdams Mārupes novada domē vienā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža. Apbedījumu jau piešķirtajā un ierādītajā ģimenes kapavietā drīkst veikt tikai pēc līguma grozījumu izdarīšanas šajā punktā atrunātajā kārtībā.

Par apbedījumu veikšanu jau piešķirtajā un ierādītajā ģimenes kapavietā pirms līguma grozījumu izdarīšanas šajā punktā atrunātajā kārtībā, kapavietas uzturētājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019; 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

27. Apbedīšana var notikt katru dienu kapsētas darba laikā, izņemot svētdienas un pirmdienas, kā arī svētku dienas.

28. Apbedījumu veic ar kapsētas pārzini saskaņotā dienā un laikā. Saskaņojumu kapsētas pārzinis dod pēc tam, kad persona ir noslēgusi kapavietas uzturēšanas līgumu, izdarot atzīmi kapavietas uzturēšanas līguma daļā, kas attiecas uz vienā reizē apbedījamo (-ajām) personu (-ām). Ja apbedījumu veic 26. punkta kārtībā, apbedīšanas laiku saskaņo pēc grozījumu izdarīšanas kapavietas uzturēšanas līgumā, izdarot atzīmi kapavietas uzturēšanas līguma attiecīgajā grozītajā daļā.

(Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7/2019 redakcijā)

29. Kapu rok bēru dienā kapsētas pārziņa klātbūtnē, ievērojot viņa dotos norādījumus. Laikā, kad ir sasalusi zeme, kapu sāk rakt iepriekšējā dienā un pabeidz bēru dienā. Bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini nav pieļaujami nekādi rakšanas darbi.

30. Kapu rakšana notiek, nenodarot kaitējumu blakus esošajiem apbedījumiem un apstādījumiem. Ja rakšanas un apbedīšanas laikā tika skarta blakus esošā kapu teritorija, tā ir sakārtojama vienas darba dienas laikā pēc apbedīšanas ceremonijas pabeigšanas.

31. Par saistošo noteikumu 25. punkta neievērošanu personai, kura veic aizliegtas darbības neatkarīgi no tā, kā uzdevumā vai norīkojumā viņa rīkojas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26/2019 redakcijā)

32. Par apbedījumu veikšanu 27. punktā neparedzētajā laikā, vai bez kapsētas pārziņa saskaņojuma, vai neievērojot 28. un 29. punktā atrunāto kārtību, kapavietas uzturētājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26/2019 redakcijā)

33. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 0,8 m līdz 1 m, dziļumam – 2 m līdz zārka vākam. Apberot bērnu zārkus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot dziļumu. Urna ar kremētas mirušās personas pelniem ierok 1 m dziļumā. Attālums starp kopiņām to garajās malās ir 1 m, īsajās malās – 0,5 m.

34. Bezpiederīgo personu apbedīšanai izmanto brīvas vienvietīgas vietas, kuras sava izvietojuma dēļ nevar tikt izmantotas kā ģimenes kapavietas.

35. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas īpašnieka un sanitārā dienesta atļauju.

36. Mirstīgo atlieku ekshumāciju izdara likumā noteiktā kārtībā, saskaņojot to ar pašvaldību.

VI. Kapličas izmantošanas kārtība

37. Kapsētās esošās kapličas ir paredzētas mirušo personu īslaicīgai ievietošanai atvadu ceremonijas novadīšanai.

38. Kapličas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā tikai tai personai ar kuru saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums, lai ievietotu mirušo personu 37. punktā minētajam nolūkam, ja mirusī persona tiek apbedīta tajā pašā kapsētā, kurā atrodas kapliča. Izņēmumi nav pieļaujami.

39. Kapličas tiek nodotas kapavietas uzturētājam ar kapsētas pārziņa atļauju ne ātrāk kā 5 (piecas) stundas pirms atvadu ceremonijas sākuma. Atvadu ceremonija nepārsniedz 2 (divas) stundas.

VII. Kapsētu kārtības noteikumi un atbildība par to neievērošanu

40. Jebkura persona, kura atrodas kapsētā, izturas godbijīgi un ievēro šos saistošos noteikumus un kapu pārziņa norādījumus.

41. Kapsētā aizliegts:

41.1. kāpt, staigāt vai sēdēt uz kapa vietām;

41.2. ievest dzīvniekus un/vai apglabāt tos;

41.3. slēpot, pārvietoties ar velosipēdiem, skrituļslidām, mopēdiem, motocikliem, kvadracikliem;

41.4. braukt ar transportlīdzekļiem, izņemot:

41.4.1. ja ir kapsētas pārziņa atļauja;

41.4.2. policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļus;

41.4.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētos transportlīdzekļus;

41.4.4. personām ar I vai II grupas invaliditāti, uzrādot apliecību;

41.4.5. garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu reliģiskas vai rituālas ceremonijas.

41.5. braukt ar automašīnu vai veikt kapu labiekārtošanas darbus bēru ceremonijas laikā tās norises vietas tuvumā;

41.6. ņemt smiltis un zemi vietās, kuras tam speciāli nav paredzētas ar attiecīgu norādes zīmi;

41.7. postīt kapavietas un stādījumus;

41.8. veikt jebkādā veidā tirdzniecību;

41.9. stādīt kokus ierādītajā kapavietā bez kapsētas pārziņa atļaujas;

41.10. sēņot un ogot.

42. Par 41. punkta noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26/2019 redakcijā)

VIII. Pašvaldības un kapsētu pārziņa kompetence

43. Pašvaldība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu:

43.1. apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību, ievērojot Fizisku personu datu aizsardzību;

43.2. kapsētu ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

43.3. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

43.4. kapsētu iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, būvju, sētu, solu izbūvi, uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu, zālienu un koku kopšanu, teritorijas labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, ūdens ņemamo vietu uzturēšanu;

43.5. kapsētu paplašināšanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātiem projektiem;

43.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu.

44. Kapsētas pārzinis nodrošina:

44.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai;

44.2. saistošajos noteikumos paredzēto saskaņojumu došanu;

44.3. apbedījumu uzraudzību;

44.4. galveno kapsētas ceļu sakopšanu pēc katras apbedīšanas;

44.5. citu pienākumu veikšanu, kas saistīti ar šo saistošo noteikumu izpildi.

45. Bēru ceremonijas norisei kapos un kapličā pašvaldība bez maksas nodrošina sekojoša aprīkojuma pieejamību:

45.1. dēļus, ar kuriem tiek nostiprināta izraktā kapa augšmala;

45.2. dvieļus zārka nolaišanai kapā;

45.3. svečturus bez svecēm kapličā.

IX. Kapavietas uzturēšanas noteikumi

46. Kapavieta ir uzturama šādā kārtībā:

46.1. kapavieta tiek sakārtota un labiekārtota ne vēlāk kā gada laikā pēc apbedījuma veikšanas;

46.2. pieminekļus, piemiņas plāksnes un kapakmeņus uzstāda kapavietā ar kapsētas pārziņa atļauju, kura atzīmes veidā ir reģistrējama elektroniskajā datu bāzē;

46.3. kapavietas apstādījumi nepārsniedz piešķirtas un ierādītas kapavietas robežas;

46.4. krūmi, kuri norobežo kapavietu, nav augstāki par 50 cm;

46.5. kapavietas apmales, kuras norobežo ierādīto kapavietu, nepārsniedz 20 cm augstumu. Kapavietas nožogošanai neizmanto videi kaitīgus materiālus, kuru izmantošana Latvijas Republikā ir aizliegta;

46.6. atkritumus pēc kapavietas kopšanas pabeigšanas nekavējoties nogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros;

46.7. aizliegts izcirst kokus bez kapsētas pārziņa atļaujas;

46.8. aizliegts bez kapsētas pārziņa atļaujas izvest no kapsētas vai restaurēt uz vietas pieminekļus vai to elementus.

47. Par 46. punkta noteikumu neievērošanu piemēro naudas sodu līdz 28 naudas soda vienībām.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26/2019 redakcijā)

X. Kapavietas uzturēšanas pienākuma rašanās un izbeigšanās kārtība

48. Kapavietas uzturēšanas pienākums fiziskai personai rodas no brīža, kad viņa saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā noslēdz ar pašvaldību kapavietas uzturēšanas līgumu.

49. Kapavietas uzturēšanas līgumu izbeidz, ja:

49.1. kapavietas uzturētājs rakstiski izsaka vēlēšanos izbeigt kapavietas uzturēšanas līgumu;

49.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

49.3. kapavieta ir atzīta par neuzturētu kapavietu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

49.4. kapsēta vai tās daļa tiek likvidēta ar domes lēmumu.

49.5. kapavietas uzturētājs ir miris.

50. Ja kapavietas uzturētājs ir miris, pašvaldība slēdz līgumu ar personu, kura pārņem un kurai ir tiesības pārņemt attiecīgas kapavietas uzturēšanu, pamatojoties uz attiecīgas personas iesniegumu vai pēc savas iniciatīvas piedāvājot slēgt kapavietas uzturēšanas līgumu mirušā kapavietas uzturētāja radiniekiem saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem. Ja līgums nav ticis noslēgts šajā punktā atrunātajā kārtībā, kapavieta tiek atzīta par bezpiederīgā mirušā apbedīšanas vietu, par kuras uzturēšanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā ir atbildīga pašvaldība. Saistošo noteikumu 6.2. punktā atrunāto termiņu skaita no mirušās personas apbedīšanas dienas.

51. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts 49.1.–49.4. apakšpunktos atrunātajos gadījumos, tad pašvaldībai ir tiesības kapu kopiņu nolīdzināt, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, uz pēdējo zināmo adresi, nosūtot kapavietas uzturētājam informāciju par līguma izbeigšanu.

XI. Nekoptas kapavietas aktēšana

52. Ne retāk kā reizi gadā pašvaldības izveidotā komisija apseko kapsētas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi.

53. Pašvaldība 10 (desmit) dienu laikā pēc akta sastādīšanas nosūta to kapavietas uzturētājam ar uzaicinājumu 3 (trīs) mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas sakopt kapavietu.

54. Aktēta kapavieta, kura netiek kopta 3 (trīs) gadus pēc kārtas, pēc attiecīga brīdinājuma nosūtīšanas dienas, tiek atzīta par neuzturētu.

55. Ja uz neuzturētas kapa vietas atrodas piemiņas zīmes vai pieminekļi, pašvaldībai pirms turpmāku darbību veikšanai ir jāizlemj jautājums par to saglabāšanu.

XII. Rīcība spēkā esošajiem kapavietas uzturēšanas līgumiem un kapavietām, par kurām līdz šim brīdim nav noslēgti kapavietas uzturēšanas līgumi

56. Spēkā esošie kapavietas uzturēšanas līgumi, kuri ir noslēgti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, zaudē spēku 5 (piecu) gadu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.

57. Kapavietas uzturētājam, kuram uz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, ir spēkā esošs kapavietas uzturēšanas līgums līdz 56. punktā atrunātā termiņa beigām, ir jāierodas pašvaldībā un jānoslēdz kapavietas uzturēšanas līgums, kas atbilst šo saistošo noteikumu prasībām.

58. Par tām kapavietām, par kuru uzturēšanu uz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi nav neviena spēkā esošā uzturēšanas līguma, pašvaldība izsludina publisku pieteikšanos ar termiņu, kurš nav īsāks par 56. punktā norādīto. Šajā termiņā visas personas, kuras uzskata, ka tām ir tiesības un pienākums kopt noteiktu kapavietu, piesakās pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu un norādot kapavietas atrašanas vietu un ziņas par tajā apbedīto personu. Pašvaldība slēdz kapavietas uzturēšanas līgumu ar šī punkta kārtībā izvēlēto personu. Ja uz vienu kapavietu piesakās vairākās personas, tām savā starpā ir jāvienojas par to, kura būs tiesīga slēgt kapavietas uzturēšanas līgumu. Pašvaldība slēdz kapavietas uzturēšanas līgumu tikai pēc vienošanās panākšanas.

59. Ja 56. punktā noteiktajā termiņā kapavietas uzturēšanas līgums nav ticis noslēgts, kapavieta tiek atzīta par bezpiederīgā mirušā apbedīšanas vietu, par kuras uzturēšanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā ir atbildīga pašvaldība. Saistošo noteikumu 6.2. punktā atrunāto termiņu skaita no mirušās personas apbedīšanas dienas.

XII.1 Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

(Nodaļa Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 44/2016 redakcijā)

59.1 Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu veikt administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7/2019 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

59.2 Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetā.

(Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7/2019 redakcijā)

59.3 Naudas soda samaksa pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un segt materiālos zaudējumus.

(Mārupes novada domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7/2019 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājumi

60. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

61. Atzīt par spēku zaudējušajiem Mārupes novada domes 2010. gada 21. jūnija saistošos noteikumus Nr. 13/2010 "MĀRUPES NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI".

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29/2016Pieņemts: 31.08.2016.Stājas spēkā: 12.11.2016.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Mārupes Vēstis, 11, 11.11.2016.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
314143
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2019","iso_value":"2019\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)