Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 47/2016

Mārupē 2016. gada 21. decembrī
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

(Saistošo noteikumu nosaukums Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 11/2020 redakcijā)

Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2016. gada 21. decembra sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 14

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada dome (turpmāk – dome) piešķir līdzfinansējumu fiziskai un juridiskai personai (turpmāk – privātpersonai) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai kopā, vai tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķi, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

(Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 11/2020 redakcijā)

2. Ar pieslēgumu šo Noteikumu izpratnē saprot tīkla daļu no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās sistēmas līdz privātpersonas īpašumā esošai sistēmas pieslēguma vietai.

(Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 11/2020 redakcijā)

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība

3. Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas visas sekojošās prasības:

3.1. nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

3.2. pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads vai tas atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam, un tā izbūve ir tehniski, tiesiski un ekonomiski pamatota;

3.3. pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

(Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 11/2020 redakcijā)

4. Pieslēguma kopējās izmaksās tiek ietverti izdevumi par sekojošiem darbiem:

4.1. projektēšana,

4.2. būvdarbi,

4.3. izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērījumu veikšana un reģistrācija mērniecības centra datu bāzē.

5. Līdzfinansējumu piešķir privātpersonai:

5.1. fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 3. punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki, vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esošā persona, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā, atbilst vismaz vienam 6. punktā minētajam kritērijam;

5.2. juridiskai personai, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda 3. punkta prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai;

5.3. (svītrots ar Mārupes novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021).

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2018; 27.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020)

6. Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:

6.1. personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;

6.2. personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

6.3. personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

6.4. persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds;

6.5. politiski represēta persona;

6.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

6.7. Afganistānas kara dalībnieks;

6.8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

6.9. vientuļais pensionārs;

6.10. personai, kuras apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;

6.11. pensionārs.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2018; 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

7. Privātpersonai neatkarīgi no tās atbilstības 5. un 6. punktā izvirzītajām prasībām, līdzfinansējumu nepiešķir, ja

7.1. 5.1. punktā minētai personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā vai 5.2. punkta piemērošanas gadījumā – ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds vismaz par vienu dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

7.2. nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;

7.3. privātpersonai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk tekstā – kapitālsabiedrība).

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2018)

III. Līdzfinansējuma apmērs

8. Līdzfinansējums tiek piešķirts:

 Personu kategorijaAtbalsta intensitāteMaksimālais apmērsPieslēguma veids 
8.1.5.1. punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1.–6.11. apakšpunktā norādītajiem kritērijiem100 % no pieslēguma kopējām izmaksām saskaņā ar 4. punktu2500,00 euroKanalizācijas 
1500,00 euroŪdensapgāde
8.2.5.2. punktā norādītajām personām100 % no pieslēguma kopējām izmaksām saskaņā ar 4. punktu5000,00 euroKanalizācija

(Mārupes novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2/2021 redakcijā)

9. Noteikumu 8.1. un 8.2. punktā apakšpunktos noteiktais līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2500,00 EUR var tikt palielināts līdz 5000,00 EUR gadījumā, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi 3. punkta prasībām atbilstoši nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2018)

10. Ja nekustamais īpašums pieder privātpersonai uz kopīpašuma tiesību pamata, līdzfinansējuma apmēru aprēķina proporcionāli zemesgrāmatā nostiprināto īpašumā esošo domājamo daļu skaitam no pieslēguma kopējām izmaksām (4. punkts un 11. punkts).

11. Līdzfinansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības sagatavotu tāmi katram nekustamajam īpašumam.

IV. Pieteikšanās kārtība

12. Līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

13. Paziņojumu par līdzfinansējuma pieejamību dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai dome publicē laikrakstā "Mārupes Vēstis", pašvaldības interneta mājaslapā www.marupe.lv un kapitālsabiedrības interneta mājaslapā www.mkp.lv. Paziņojumā norāda:

13.1. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru,

13.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu – 30 (trīsdesmit) dienas no publicēšanas brīža,

13.3. personas, kuras tiek aicinātas pieteikties izsludinātajam līdzfinansējumam saskaņā ar 5.1.–5.2. punktu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020; 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021)

14. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, privātpersona paziņojumā norādītajā termiņā Domē iesniedz:

14.1. pieteikumu (Pieteikuma forma – Pielikums Nr. 1);

14.2. dokumenta kopiju, kas apliecina privātpersonas vai viņas ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4–6.9 un 6.11. punktos norādītajai kategorijai, ja atbalstu pieprasa Saistošo noteikumu 5.1.punktā minētā persona;

14.3. zemes robežu plānu, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019; 27.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020)

V. Pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

15. Visus paziņojumā norādītajā termiņā iesniegtos pieteikumus izskata ar Domes izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā.

16. Komisija izskata pieteikumus to iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija pašvaldībā.

17. Komisija attiecībā uz katru pieteikumu pārbauda:

17.1. vai pieprasītais līdzfinansējums atbilst visām 3. punktā norādītajām prasībām;

17.2. vai privātpersona ir tiesīga pieprasīt un saņemt līdzfinansējumu saskaņā ar 5. punktu un 13.3. punktu;

17.3. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītā privātpersona atbilst 6. punkta apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, ja pašvaldība paziņojumā uzaicināja pieteikties 5.1. punktā minētās personas;

17.4. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītajai privātpersonai nav 7. punktā minēto šķēršļu līdzfinansējuma saņemšanai.

(Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 11/2020 redakcijā)

18. Pēc 17. punktā atrunātās pārbaudes veikšanas komisija

18.1. izslēdz no tālākas vērtēšanas pieteikumus, kuri neatbilst kaut vienai 17. punkta apakšpunkta prasībai;

18.2. pieprasa kapitālsabiedrībai iesniegt komisijai tāmes, kas satur 4. punktā norādītos izdevumus pieslēguma izbūvei tiem nekustamajiem īpašumiem, pieteikumi, par kuriem atbilst visām 17. punkta apakšpunktu prasībām.

19. Pēc 18. punkta kārtībā pieprasīto tāmju saņemšanas, komisija aprēķina līdzfinansējuma apmēru un sarindo apmierināmos pieteikumus to iesniegšanas secībā, sagatavojot attiecīgu ziņojumu domei.

20. Pēc līdzfinansējuma aprēķināšanas, komisija iesniedz domei visus saņemtos, tai skaitā 19. punkta kārtībā sarindotos, pieteikumus un komisijas sēžu protokolus, un tuvākajā domes sēdē dome pieņem lēmumu par:

20.1. līdzfinansējuma piešķiršanu tām privātpersonām, kuru pieteikums atbilst 17. punkta apakšpunktu prasībām atbilstoši budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjomam (12. punkts);

20.2. atteikumu piešķirt līdzfinansējumu tām privātpersonām, kuru pieteikums neatbilst kaut vienai 17.punkta apakšpunktu prasībai.

20.3. tiesību piešķiršanu saņemt līdzfinansējumu citā pieteikšanās periodā (13. punkts) prioritārā kārtībā, ja pieteikums atbilst 17. punkta prasībām, bet ir pārsniegts budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjoms (12. punkts).

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020)

VI. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

21. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, dome, privātpersona un kapitālsabiedrība slēdz trīspusējo administratīvo līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.

22. Privātpersonai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas ir jānoslēdz 21. punktā minētais līgums. Domes vārdā līgumu slēdz domes izpilddirektors.

23. Privātpersonai pirms 21. punktā minētā līguma noslēgšanas jānoslēdz pakalpojuma līgums ar kapitālsabiedrību par atbalstāmo ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu pēc pieslēguma izbūves.

(Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 11/2020 redakcijā)

24. Dome pārskaita privātpersonai piešķirto līdzfinansējumu kapitālsabiedrībai administratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā.

VII. Domes lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

25. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

26. Dome var atcelt tās iepriekš pieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja privātpersona:

26.1. nav noslēgusi administratīvo līgumu 22. punktā noteiktā termiņā,

26.2. nav noslēgusi līgumu ar kapitālsabiedrību (23. punkts),

26.3. ir atteikusies no pieslēguma izbūves, iesniedzot rakstveida iesniegumu.

VIII. Noslēguma jautājums

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija saistošie noteikumu Nr. 17/2016 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Pielikums
Mārupes novada domes
2016. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 47/2016

(Pielikums Mārupes novada domes 27.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 11/2020 redakcijā)

Mārupes novada domei
Daugavas ielā 29, Mārupē

Iesniedzējs:

 
  
 

(fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums)

  
 

(personas kods/reģ. Nr.)

  
 

(deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese)

  
 

(tālrunis)

PIETEIKUMS
PAR MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS UN/VAI ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI

Lūdzu līdzfinansēt kanalizācijas un ūdensapgādes (vajadzīgo pasvītrot) pieslēguma izbūvi AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" maģistrālajiem tīkliem man piederošajā nekustamajā īpašumā, kurš

1) atrodas Mārupes novada,

 

(adrese, kadastra numurs)

2) sastāv no zemesgabala ________ ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8076 ________________________ un dzīvojamās mājas (viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu (nevajadzīgo svītrot)) ar kadastra apzīmējumu 8076 __________________ (ja attiecināms).

3) vismaz augstāk norādītajā sastāvā ir reģistrēts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. __________________

Apliecinu, ka augstāk norādītajā īpašumā esmu deklarējis savu dzīvesvietu vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas.

Līdzfinansējuma piešķiršanas pamats (vajadzīgo atzīmēt ar X):

es
 
 
 
 
 

 

Vārds, uzvārds

 

 

Personas kods

 

 

Deklarētā dzīvesvieta

 

mans laulātais
 
 
 
mans pirmās pakāpes radinieks1
 
 
 
mans otrās pakāpes radinieks2
 
 
 
aizbildnis
 
 
 
aizgādnis
 
 
 
aizbildnībā esošā persona
 
 
 
aizgādnībā esošā persona
 
 
 

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijs (vajadzīgo atzīmēt ar X):

trūcīgā persona
lēmuma datums, numurs
maznodrošinātā persona
lēmuma datums, numurs
3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā
katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta
persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

 

politiski represēta persona

 

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Afganistānas kara dalībnieks
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
vientuļais pensionārs
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats;
lēmuma datums, numurs
apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve
katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta

 

pensionārs

 

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

Papildus informēju, ka man ir / nav (nevajadzīgo svītrot) noslēgts līgums ar AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo atzīmēt ar X):

zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta esošās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes) un ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta un vēlamā pieslēguma vieta;

invalīda apliecības kopija;

politiski represētās personas apliecības kopija;

Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija;

Afganistānas kara dalībnieka apliecības kopija;

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija;

pensionāra apliecības kopija;

citi ____________________________

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka Mārupes novada pašvaldība apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.

Iesniedzēja paraksts: ______________________________________

Datums ______________________________

 

1 vecāki, bērni
2 brāļi, māsas, vecvecāki, mazbērni.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47/2016Pieņemts: 21.12.2016.Stājas spēkā: 11.03.2017.Publicēts: Mārupes Vēstis, 3, 10.03.2017.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313801
{"selected":{"value":"17.02.2021","content":"<font class='s-1'>17.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.02.2021","iso_value":"2021\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2020","iso_value":"2020\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2020.-16.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2019","iso_value":"2019\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-15.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.02.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)