Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2020

Mārupē 2020. gada 27. maijā

Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2020. gada 27. maija
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 6

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma
6. panta sesto daļu

Izdarīt Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada dome (turpmāk - dome) piešķir līdzfinansējumu fiziskai un juridiskai personai (turpmāk - privātpersonai) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai kopā, vai tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķi, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Ar pieslēgumu šo Noteikumu izpratnē saprot tīkla daļu no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās sistēmas līdz privātpersonas īpašumā esošai sistēmas pieslēguma vietai.

3. Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas visas sekojošās prasības:

3.1. nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

3.2. pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads vai tas atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam, un tā izbūve ir tehniski, tiesiski un ekonomiski pamatota;

3.3. pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi."

3. Papildināt Saistošo noteikumu 5. punktu ar 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. fiziskai vai juridiskai personai, kuras īpašums pieguļ pie ielas, kurā 3.2. apakšpunktā minētais maģistrālais ūdensapgādes vai kanalizācijas vads izbūvēts Kohēzijas fonda "Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta" ietvaros."

4. Izteikt Saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Līdzfinansējums tiek piešķirts:

  Personu kategorija Atbalsta intensitāte Maksimālais apmērs Pieslēguma veids
8.1. 5.1 punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1 - 6.9 apakšpunktos norādītajiem kritērijiem 100% no pieslēguma kopējām izmaksām saskaņā ar 4. punktu 2500,00 euro

1500,00 euro

Kanalizācijas

Ūdensapgāde

8.2. 5.1. punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.10 un 6.11.apakšpunktos norādītajiem kritērijiem 80% no pieslēguma kopējām izmaksām saskaņā ar 4. punktu 2500,00 euro

1500,00 euro

Kanalizācija

Ūdensapgāde

8.3. 5.2. punktā norādītajām personām 100% no pieslēguma kopējām izmaksām saskaņā ar 4. punktu 5000,00 euro Kanalizācija
8.4. 5.3. punktā norādītajām personām 50% no pieslēguma kopējām izmaksām saskaņā ar 4. punktu 2500,00 euro

1500,00 euro

Kanalizācija

Ūdensapgāde

5. Papildināt Saistošo noteikumu 13. punktu ar 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. personas, kuras tiek aicinātas pieteikties izsludinātajam līdzfinansējumam saskaņā ar 5.1.-5.3. punktu."

6. Izteikt Saistošo noteikumu 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. dokumenta kopiju, kas apliecina privātpersonas vai viņas ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4-6.9 un 6.11. punktos norādītajai kategorijai, ja atbalstu pieprasa Saistošo noteikumu 5.1.punktā minētā persona."

7. Izteikt Saistošo noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Komisija attiecībā uz katru pieteikumu pārbauda:

17.1. vai pieprasītais līdzfinansējums atbilst visām 3. punktā norādītajām prasībām;

17.2. vai privātpersona ir tiesīga pieprasīt un saņemt līdzfinansējumu saskaņā ar 5. punktu un 13.3. punktu;

17.3. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītā privātpersona atbilst 6. punkta apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, ja pašvaldība paziņojumā uzaicināja pieteikties 5.1. punktā minētās personas;

17.4. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītajai privātpersonai nav 7. punktā minēto šķēršļu līdzfinansējuma saņemšanai."

8. Saistošo noteikumu 20.2. apakšpunktā aizstāt skaitli "18" ar skaitli "17".

9. Izteikt Saistošo noteikumu 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Privātpersonai pirms 21. punktā minētā līguma noslēgšanas jānoslēdz pakalpojuma līgums ar kapitālsabiedrību par atbalstāmo ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu pēc pieslēguma izbūves."

10. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Pielikums
Mārupes novada domes
2020. gada 27. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020

Pielikums
Mārupes novada domes
2016. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 47/2016

Mārupes novada domei
Daugavas ielā 29, Mārupē

Iesniedzējs:

 
 
 

(fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums)

 
 

(personas kods/reģ. Nr.)

 
 

(deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese)

 
 

(tālrunis)

PIETEIKUMS
PAR MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS UN/VAI ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI

Lūdzu līdzfinansēt kanalizācijas un ūdensapgādes (vajadzīgo pasvītrot) pieslēguma izbūvi AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" maģistrālajiem tīkliem man piederošajā nekustamajā īpašumā, kurš

1) atrodas Mārupes novada,

(adrese, kadastra numurs)

2) sastāv no zemesgabala ________ ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8076 ________________________ un dzīvojamās mājas (viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu (nevajadzīgo svītrot)) ar kadastra apzīmējumu 8076 __________________ (ja attiecināms).

3) vismaz augstāk norādītajā sastāvā ir reģistrēts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. __________________

Apliecinu, ka augstāk norādītajā īpašumā esmu deklarējis savu dzīvesvietu vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas.

Līdzfinansējuma piešķiršanas pamats (vajadzīgo atzīmēt ar X):

es      
   

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā dzīvesvieta

mans laulātais      
mans pirmās pakāpes radinieks1      
mans otrās pakāpes radinieks2      
aizbildnis      
aizgādnis      
aizbildnībā esošā persona      
aizgādnībā esošā persona      

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijs (vajadzīgo atzīmēt ar X):

trūcīgā persona lēmuma datums, numurs
maznodrošinātā persona lēmuma datums, numurs
3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta
persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

politiski represēta persona

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Afganistānas kara dalībnieks dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
vientuļais pensionārs dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats;
lēmuma datums, numurs
apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta

pensionārs

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

Papildus informēju, ka man ir / nav (nevajadzīgo svītrot) noslēgts līgums ar AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo atzīmēt ar X):

zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta esošās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes) un ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta un vēlamā pieslēguma vieta;

invalīda apliecības kopija;

politiski represētās personas apliecības kopija;

 Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija;

Afganistānas kara dalībnieka apliecības kopija;

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija;

pensionāra apliecības kopija;

citi ____________________________

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka Mārupes novada pašvaldība apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.

Iesniedzēja paraksts: ______________________________________

Datums ______________________________


1 vecāki, bērni
2
brāļi, māsas, vecvecāki, mazbērni.

 

Saistošo noteikumu Nr. 11/2020 "Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paplašina to personu loku, kuras ir tiesīgas pretendēt uz pašvaldības atbalstu, iekļaujot arī fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumi pieguļ pie ielas, kurā 3.2. apakšpunktā minētais maģistrālais ūdensapgādes vai kanalizācijas vads izbūvēts Kohēzijas fonda "Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta" ietvaros.

Minētais personu loka paplašinājums saistīts ar 2020. gada 12. maijā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 278 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību". Minēto noteikumu 3.1.4. punkts nosaka atbalsta pasākumus iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem (esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros), pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma izbūves izmaksas nav lielākas par 4 000 euro uz vienu iedzīvotāju.

Mārupes novada pašvaldība paredz, ka pieslēguma izbūves izmaksu atbalsts būtu sniedzams līdz 1500 EUR ūdensapgādei un līdz 2500 EUR kanalizācijai uz vienu mājsaimniecību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldība minēto atbalsta pasākumu sniegšanai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 278 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" plāno ņemt aizņēmumu valsts kasē. Nosacījumu ietvaros plānots nodrošināt pieslēgumus ~ 300 mājsaimniecībām, kas kopsummā nepārsniegs ~ 1,2 milj. EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Netiek paredzēta.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 "Par Mārupes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11/2020Pieņemts: 27.05.2020.Stājas spēkā: 16.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 15.06.2020. OP numurs: 2020/115.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
315424
16.06.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)