Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 28

Rīgā 2020. gada 31. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 2. p.)
Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma
26. panta vienpadsmito daļu un 36. panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, lai noteiktu ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas aprēķināšanas kārtību, iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, finanšu stabilitātes analīzei, finanšu tirgus struktūras un monetārās politikas transmisijas analīzei, kā arī lai sagatavotu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, finanšu kontu un pensiju fondu statistiku.

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

2. Noteikumi nosaka pārskatu par privātā pensiju fonda (tālāk tekstā – pensiju fonds) un tā reģistrēto pensiju plānu darbību sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kā arī pensiju plāna ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas aprēķināšanas kārtību.

3. Pensiju fonds atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavo statistiskos datus un citu informāciju, kas noteikta:

3.1. "Pensiju fonda bilances pārskatā" (1. pielikums);

3.2. "Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums);

3.3. "Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsumu" (3. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222)

4. Pensiju fonds, kurš piedāvā noteikto iemaksu plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu plānu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu, (tālāk tekstā – noteikto izmaksu pensiju plāns) papildus šo noteikumu 3. punktā noteiktajām prasībām sagatavo statistiskos datus un citu informāciju, kas noteikta:

4.1. "Pensiju fonda pārskatā par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem" (4. pielikums);

4.2. "Pensiju fonda pārskatā par pensiju tehnisko rezervju un pensiju tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru" (5. pielikums);

4.3. "Pensiju fonda pārskatā par pensiju tehnisko rezervju saskaņošanu pa valūtām" (6. pielikums);

4.4. "Pārskatā par pensiju fonda pašu kapitālu un maksātspējas prasību izpildi" (7. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222)

5. Pensiju fonds par katru reģistrēto pensiju plānu sagatavo statistiskos datus un citu informāciju, kas noteikta:

5.1. "Pensiju plāna neto aktīvu pārskatā" (8. pielikums);

5.2. "Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskatā" (9. pielikums);

5.3. "Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatā" (10. pielikums);

5.4. "Pārskatā par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām" (11. pielikums);

5.5. "Pārskatā par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru" (12. pielikums);

5.6. "Pārskatā par pensiju plāna dalībniekiem" (13. pielikums);

5.7. "Pārskatā par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu" (14. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222)

6. Atklātais pensiju fonds papildus šo noteikumu 3.–5. punktā noteiktajām prasībām sagatavo statistiskos datus un citu informāciju, kas noteikta "Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskatā" (15. pielikums).

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

7. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

7.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro;

7.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi";

7.3. valūtu kodus norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";

7.4. ieguldījumus starptautiskajā organizācijā, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidente, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā, Eiropas Reģionālās attīstības fondā, Eiropas Investīciju bankā, Starptautisko norēķinu bankā, norāda pozīcijā "Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri" un valsts kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

7.5. ailē "Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods" norāda tās valsts kodu, kurā reģistrēts vērtspapīra emitents, vai gadījumos, kad saskaņā ar emisijas prospektu saistību izpildi uzņemas (garantē) cita komercsabiedrība, tās reģistrācijas (izcelsmes) valsts kodu;

7.6. ailē "Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods" norāda dalībvalsts, kurā finanšu instruments iekļauts tirdzniecības vietā, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, kurā finanšu instruments iekļauts reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (regulētais tirgus), kodu. Ja pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti iegūti darījumu ārpus tirdzniecības vietas vai regulētā tirgus rezultātā, norāda tās tirdzniecības vietas vai regulētā tirgus valsts kodu, kurā tie tiek tirgoti. Ja finanšu instrumentiem, par kuru iegādi darījumi ir noslēgti vairākās tirdzniecības vietās vai regulētajos tirgos, ir vienādi ISIN kodi, tad norāda tās tirdzniecības vietas vai regulētā tirgus valsts kodu, kurā noslēgti darījumi par lielākās vērtspapīru daļas (skaita) iegādi, bet, ja iegādāto vērtspapīru skaits ir vienāds, tad norāda tās tirdzniecības vietas vai regulētā tirgus valsts kodu, kurā veikts agrākais darījums. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" šo aili aizpilda, ja ieguldījumu apliecības ir iekļautas tirgošanai tirdzniecības vietā;

7.7. darījuma partneru sektoru dalījums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (tālāk tekstā – Regula Nr. 549/2013) 2. nodaļai. Darījuma partneru rezidentu sektoru dalījums, izņemot rezidentu sektora "Nefinanšu sabiedrības" un "Mājsaimniecības" dalījumu, ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja darījuma partneru rezidentu sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Darījuma partneru un ieguldītāju sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

7.7.1. "SK11" – nefinanšu sabiedrības;

7.7.2. "SK122" – noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

7.7.3. "SK123" – naudas tirgus fondi;

7.7.4. "SK124" – ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus;

7.7.5. "SK125" – citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

7.7.6. "SK126" – finanšu palīgsabiedrības;

7.7.7. "SK127" – piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

7.7.8. "SK128" – apdrošināšanas sabiedrības;

7.7.9. "SK129" – pensiju fondi;

7.7.10. "SK1311" – centrālās valdības;

7.7.11. "SK1312" – pavalsts valdības;

7.7.12. "SK1313" – vietējās valdības;

7.7.13. "SK1314" – sociālās nodrošināšanas fondi;

7.7.14. "SK14" – mājsaimniecības;

7.7.15. "SK15" – mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas;

7.8. termiņa dalījuma pazīmi norāda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un norāda vienu no šādām vērtībām:

7.8.1. "01G" – īstermiņa, t.i., līdz vienam gadam (ieskaitot);

7.8.2. "99G" – ilgtermiņa (virs viena gada).

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222; 7.6. punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

8. Noteikumos lietotais termins "fondi" ietver gan ieguldījumu fondus, gan alternatīvo ieguldījumu fondus, pārējie lietotie termini atbilst Privāto pensiju fondu likumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) noteikumos par privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanu un Latvijas Bankas noteikumos "Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" lietotajiem terminiem.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222)

9. Pārskatos norādāmās uzskaites vērtības novērtē saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumā noteiktajām prasībām gada pārskatu sagatavošanai.

II. Pārskatu sagatavošana

10. "Pensiju fonda bilances pārskata" (1. pielikums) 2800. pozīcijā "Pensiju tehniskās rezerves, neto" atspoguļo pensiju fonda neto pensiju tehniskās rezerves noteikto izmaksu pensiju plāniem, kas aprēķinātas atbilstoši Komisijas noteiktajām tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm.

11. "Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķina" (2. pielikums) 12. pozīcijā "Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem" uzrāda pensiju fonda izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem, lai nodrošinātu saistības papildpensiju izmaksai.

12. "Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsumā" (3. pielikums) sniedz informāciju par privātā pensiju fonda bilances pozīciju iedalījumu pēc valstīm, valūtām, darījumu partneru sektoriem un termiņa pazīmes. Konsultācijas par šā pārskata sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvalde.

13. "Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju saskaņošanu pa valūtām" (6. pielikums) sagatavo, ievērojot Privāto pensiju fondu likuma 28. panta piektās daļas prasības.

14. "Pārskatu par pensiju fonda pašu kapitālu un maksātspējas prasību izpildi" (7. pielikums) sagatavo atbilstoši Komisijas noteiktajai kārtībai par maksātspējas normas un pašu kapitāla aprēķināšanu.

15. "Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata" (9. pielikums) 201. pozīcijā "Pensiju fonda iemaksas" uzrāda no pensiju fonda saņemtās iemaksas, lai nodrošinātu noteikto izmaksu pensiju plānu saistības papildpensiju izmaksai.

16. "Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatā" (10. pielikums) sniedz informāciju par pensiju plāna aktīvu ģeogrāfisko izvietojumu, kā arī sadala ieguldījumus tirdzniecības vietā, t.sk. regulētajā tirgū, tirgotos finanšu instrumentos un pārējos finanšu instrumentos un ieguldījumos. Pārskatu sagatavo, ievērojot šādas prasības:

16.1. pārskata 1. sadaļas "Kopsavilkums" pozīcijā "Ieguldījumu portfelis kopā" (pozīcijas kods 300) atsevišķi norāda ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējušas:

16.1.1. ar pensiju fondu vienā grupā ietilpstošās komercsabiedrības;

16.1.2. komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus;

16.1.3. ar iemaksu veicošo darba devēju vienā grupā ietilpstošās komercsabiedrības;

16.1.4. pārējās grupās ietilpstošās komercsabiedrības;

16.1.1 501. pozīciju "Pensiju plāna maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs" aizpilda par pensiju plānu, kura noteikumos paredzētais maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs pārsniedz 20 procentus no pensiju plāna aktīviem un noteikumos veikti grozījumi atbilstoši Privāto pensiju fondu likuma 26. panta desmitās daļas 2. un 4. punktā noteiktajām prasībām. Šajā pozīcijā norāda pensiju plāna uzskaites vērtību, kas vienāda ar noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmēru. Pārējiem pensiju plāniem šo pozīciju neaizpilda;

16.1.2 pārskata 2. sadaļas "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" pozīcijas "Pārējie" apakšpozīcijā "Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri" norāda komercsabiedrību parāda vērtspapīrus, kuri atbilst Privāto pensiju fondu likuma 26. panta trešās daļas 7. un 13. punktam. Par komercsabiedrību emitētajiem parāda vērtspapīriem, kuri nav iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī, bet attiecīgais emitents ir iekļāvis tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī citus kapitāla vai parāda vērtspapīrus, "H" ailē "Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods" norāda tās dalībvalsts kodu, kuras tirdzniecības vietā ir iekļauti citi attiecīgās komercsabiedrības emitētie vērtspapīri;

16.2. pārskata 3. sadaļas "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" 2. ailē "Līdzdalība emitenta pamatkapitālā" uzrāda pensiju plāna īpašumā esošo attiecīgā emitenta kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta apmaksātā pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, savukārt 3. ailē "Balsstiesības" uzrāda pensiju plāna iegūto balsstiesību skaita attiecību pret emitenta balsstiesību kopskaitu, kas izteikta procentos;

16.3. pārskata 4. sadaļas "Fondu (izņemot ieguldījumus nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)" pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, kuri iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā, gan publiskā apgrozībā esošajos ieguldījumu fondos;

16.4. pārskata 5. sadaļas "Atvasinātie finanšu instrumenti":

16.4.1. "B" ailē "Atvasinātā finanšu instrumenta veids" norāda atvasinātā finanšu instrumenta veidu (iespējamos atvasināto finanšu instrumentu veidus skatīt Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķinu);

16.4.2. 1. un 3. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; aktīvi" uzrāda atvasināto finanšu instrumentu pozitīvās uzskaites vērtības, bet 2. un 4. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; saistības" uzrāda negatīvās uzskaites vērtības absolūtos skaitļos;

16.4.3. 5. ailē ''Riska darījumu apmērs" norāda ieguldījumus viena emitenta emitētos atvasinātajos finanšu instrumentos (tālāk tekstā – riska darījumu apmērs). Riska darījumu apmēru aprēķina, summējot pozitīvās ar attiecīgo darījumu partneri noslēgto atvasināto finanšu instrumentu darījumu uzskaites jeb tirgus (mark-to-market) vērtības;

16.5. pārskata 6. sadaļas "Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm" 5. ailē atspoguļo noguldījumu pamatsummu. Noguldījumu pamatsumma ir kredītiestādē pārskata datumā kontos esošie naudas līdzekļi, kas kredītiestādei ir jāatmaksā saskaņā ar līguma noteikumiem. Noguldījumu pamatsummu veido visu termiņnoguldījumu un prasību uz pieprasījumu (izņemot prasības uz pieprasījumu turētājbankā) uzskaites vērtību kopsumma, ko samazina par uzkrāto procentu summu, ja līgums neparedz uzkrāto procentu izmaksu līguma izbeigšanas gadījumā;

16.6. pārskata 7. sadaļas "Ieguldījumi nekustamajā īpašumā" pozīcijā "Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz ieguldīt ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu daļas" norāda ieguldījumus alternatīvo ieguldījumu fondos, kuru dominējošais veids saskaņā ar Eiropas Komisijas 19.12.2012. Deleģēto regulu (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību, ir "nekustamā īpašuma fonds".

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222; punkta ievaddaļas jaunā redakcija,16.1.1 un 16.1.2 punkts, kā arī grozījumi 16.3. punktā par vārdu "regulētais tirgus" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "tirdzniecības vieta" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 01.06.2023.; sk. grozījumu 2. punktu)

17. "Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām" (11. pielikums) sagatavo, ievērojot šādas prasības:

17.1. visas summas, kas izteiktas ārvalsts valūtā, atspoguļo veselos euro, pārrēķinot pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā;

17.2. pārskata 1. sadaļu sagatavo par pensiju plānu, kura noteikumos paredzētais maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs pārsniedz 20 procentus no pensiju plāna aktīviem, ievērojot, ka:

17.2.1. pārskata 1.1. daļas "ESAO valstu valūtas" "A" ailē "Valūtas kods" pirmo norāda pensiju plāna saistību valūtas kodu un tālāk to Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valūtu kodus, kurās ir izvietoti pensiju plāna aktīvi un kurās pensiju plāns uzņēmies saistības;

17.2.2. pārskata pozīcijas "Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība)" 7. ailē "Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 10. pielikuma 501. pozīcija) (%)" norāda lielākās ārvalstu valūtu kopējās tīrās pozīcijas vērtības attiecību pret pensiju plāna maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru, kas izteikta procentos;

17.2.3. pārskata 1.2. daļas "Ne-ESAO valstu valūtas" "A" ailē "Valūtas kods" norāda to pārējo ārvalstu valūtu kodus, kurās ir izvietoti pensiju plāna aktīvi un kurās pensiju plāns uzņēmies saistības;

17.2.4. pārskata pozīcijas "Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība)" 7. ailē "Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : 10. pielikuma 500. pozīcija) (%)" norāda lielākās ārvalstu valūtu kopējās tīrās pozīcijas vērtības attiecību pret pensiju plāna aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos;

17.2.1 pārskata 2. sadaļu sagatavo par pensiju plānu, kura noteikumos paredzētais maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs ir mazāks par vai vienāds ar 20 procentiem no pensiju plāna aktīviem, ievērojot, ka:

17.2.11. "A" ailē "Valūtas kods" pirmo norāda pensiju plāna saistību valūtas kodu un tālāk to ārvalstu valūtu kodus, kurās ir izvietoti pensiju plāna aktīvi un kurās pensiju plāns uzņēmies saistības;

17.2.12. pārskata pozīcijas "Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība)" 7. ailē "Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : 10. pielikuma 500. pozīcija) (%)" norāda lielākās ārvalstu valūtu kopējās tīrās pozīcijas vērtības attiecību pret pensiju plāna aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos;

17.3. katras ārvalsts valūtas tīrā atklātā pozīcija tiek aprēķināta kā šādu lielumu kopsumma:

17.3.1. tīrā bilances pozīcija, t.i., starpība starp pensiju plāna aktīviem un saistībām un neto aktīviem, ieskaitot uzkrātos procentus. Ja valūtas pirkšanas un pārdošanas tagadnes līgumu (spot) uzskaitei ir lietota norēķinu datuma uzskaite (settlement date accounting), šādu līgumu saņemamās summas iekļauj aktīvu kopsummā un maksājamās summas – saistību kopsummā;

17.3.2. tīrā nākotnes pozīcija (net forward position), t.i., starpība starp visām nākotnē saņemamajām un maksājamajām summām par noslēgtajiem ārvalstu valūtu nākotnes līgumiem, ieskaitot tirdzniecības vietā tirgotos ārvalstu valūtu nākotnes līgumus un bilances pozīcijā neiekļautās ārvalstu valūtu mijmaiņas līgumu (swaps) pamatsummas, kā arī nākamo periodu tīrie ienākumi vai izdevumi, kuri vēl nav uzkrāti, bet kuru risks jau ir pilnīgi ierobežots ar ārvalstu valūtu nākotnes līgumiem, un nopirkto iespējas līgumu (options) delta ekvivalents, t.i., iespējas līguma bāzes aktīva tirgus cena, kas reizināta ar delta koeficientu (koeficientu, kas parāda attiecību starp iespējas līguma cenas un bāzes aktīva cenas izmaiņām, ja bāzes aktīva cenas izmaiņas ir nelielas);

17.4. katras ārvalsts valūtas tīrā atklātā pozīcija tiek klasificēta kā garā, ja tās tīrās bilances pozīcijas un tīrās nākotnes pozīcijas kopsumma ir pozitīva, un kā īsā, ja tās tīrās bilances pozīcijas un tīrās nākotnes pozīcijas kopsumma ir negatīva;

17.5. pensiju plāna ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija ir atsevišķu ārvalstu valūtu tīro garo pozīciju summas vai tīro īso pozīciju summas lielākā absolūtā vērtība.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222; grozījums 17.1. punktā, 17.2. punkta jaunā redakcija, 17.2.1 punkts un grozījumi 17.3.2. punktā par vārdu "regulētais tirgus" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "tirdzniecības vieta" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 01.06.2023.; sk. grozījumu 2. punktu)

18. "Pārskatā par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru" (12. pielikums) aktīvus grupē atbilstoši atlikušajam atmaksas vai pārdošanas termiņam, bet saistības – atbilstoši atlikušajam izpildes termiņam. Par atlikušo termiņu uzskatāms laiks no pārskata datuma līdz līguma izbeigšanas datumam vai datumam, kad saskaņā ar līguma noteikumiem jāveic maksājumi. Sagatavojot pārskatu, ievēro šādus nosacījumus:

18.1. aktīvu atlikušo atmaksas vai pārdošanas termiņu nosaka saskaņā ar spēkā esošajā līgumā paredzētajiem atmaksas vai pārdošanas termiņiem;

18.2. aktīvus, kas ieguldīti ar tiesībām tos saņemt pēc pieprasījuma, uzrāda termiņa grupā "uz pieprasījumu";

18.3. tirdzniecības nolūkā turētos un pārdošanai pieejamos finanšu instrumentus, kurus var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem, uzrāda kā aktīvus "uz pieprasījumu" vai termiņu grupā atbilstoši attiecīgā finanšu instrumenta pārdošanas iespējamajam termiņam;

18.4. aktīvus, kuru atmaksas vai pārdošanas termiņš nav noteikts, uzskata par beztermiņa ieguldījumiem un uzrāda termiņa grupā "no 5 gadiem";

18.5. saistību atlikušo termiņu nosaka saskaņā ar spēkā esošajā līgumā noteiktajiem izpildes termiņiem;

18.6. termiņa grupā kā saistības "uz pieprasījumu" uzrāda:

18.6.1. saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu pensiju plāna dalībniekiem, ja tiesības uz uzkrāto papildpensiju ir iestājušās;

18.6.2. saistības ar nenoteiktu izpildes termiņu un pienākumu tās izpildīt pēc pieprasījuma.

19. "Pārskatā par pensiju plāna dalībniekiem" (13. pielikums) sniedz informāciju par pensiju plāna dalībniekiem, pamatojoties uz dalībnieku pastāvīgo dzīvesvietu:

19.1. ailē "Kas vairs neveic vai par kurām/kuriem vairs netiek veiktas iemaksas" atspoguļo to dalībnieku skaitu, kas pēdējo 12 mēnešu laikā nav veikuši iemaksas, bet vēl nav sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu;

19.2. ailē "Kas sasniegušas/sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu" atspoguļo to dalībnieku skaitu, kas ir sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu, vairs neveic iemaksas un saņem papildpensijas kapitālu pa daļām. To dalībnieku skaitu, kas ir sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu, bet kuri paši vai par kuriem turpina veikt iemaksas pensiju plānā, atspoguļo ailē "Kas veic vai par kurām/kuriem tiek veiktas iemaksas (aktīvās dalībnieces/aktīvie dalībnieki)";

19.3. ailē "Kas mantojušas/mantojuši cita dalībnieka uzkrāto papildpensijas kapitālu" atspoguļo to dalībnieku skaitu, kas saņem mantoto papildpensijas kapitālu pa daļām;

19.4. ailē "Dalībnieku vai par dalībniekiem veiktās iemaksas, veselos euro" atspoguļo pensiju plānu dalībnieku, to labā veikto darba devēju un trešo personu iemaksu, kā arī pārskaitījumu no citiem pensiju fondiem kopsummu ģeogrāfiskajā dalījumā.

20. "Pārskatā par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu" (14. pielikums) atspoguļo pensiju plāna dalībnieku skaitu un to uzkrāto papildpensijas kapitālu atbilstoši norādītajām vecuma grupām un dalības stāžam pensiju fondu sistēmā (ja dalībnieks pārnācis no cita pensiju fonda vai plāna, dalības stāžu uzrāda, ņemot vērā dalībnieka iepriekšējo dalības stāžu citos pensiju fondos vai plānos).

21. "Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskatā" (15. pielikums) sniedz informāciju par to daļu atklātā pensiju fonda visu pensiju plānu neto aktīvos un saistībās, kas saistīta ar kolektīvās dalības līgumos minēto pensiju plānu dalībnieku labā veiktajām iemaksām un uzkrāto papildpensijas kapitālu, (tālāk tekstā arī – kolektīvās dalības līgumu daļa):

21.1. 210. pozīcijā "Iemaksas" norāda visas iemaksas, kas ir attiecināmas uz kolektīvās dalības līgumos minētajiem pensiju plānu dalībniekiem, t.sk. iemaksas papildpensijas nodrošināšanai, kas pieņemtas no iemaksas veicošā darba devēja darbinieku labā vai pašnodarbinātas personas, kura veic iemaksas savā labā, un iemaksas, kas saņemtas no cita pensiju fonda pensiju plāna vai tā daļas nodošanas gadījumā, atsevišķi norādot no pensiju fonda Latvijā un pārrobežu darbības rezultātā saņemtās iemaksas;

21.2. 220. pozīcijā "Ienākumi" norāda visus uz kolektīvās dalības līgumu daļu attiecināmos ienākumus, t.sk. procentu ienākumus, ienākumus no dividendēm, ienākumus saistībā ar ieguldījumu īpašumu, pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuru ieskaita pensiju plānā;

21.3. 330. pozīcijā "Izdevumi" norāda visus uz kolektīvās dalības līgumu daļu attiecināmos izdevumus, t.sk. procentu izdevumus, izdevumus saistībā ar ieguldījumu īpašumu, ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumus u.c. izdevumus, atsevišķi norādot administratīvos izdevumus;

21.4. 350. pozīcijā "Citas izmaiņas (+/–)" norāda citas izmaiņas, kas nav saistītas ar pārskatā iepriekš norādītajiem darījumiem un ieguldījumu vērtības izmaiņām, bet ietekmē pensiju plāna neto aktīvu vērtību, piemēram, ar demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām saistītu aktuāro aprēķinu rezultātus;

21.5. 500. pozīcijā "Saistības" norāda visas pensiju fonda uz kolektīvās dalības līgumu daļu attiecināmās saistības.

III. Pārskatu iesniegšana

22. Pensiju fonds sagatavo statistiskos datus un citu informāciju, kas noteikta:

22.1. šo noteikumu 3., 4. un 5.1.–5.6. punktā, par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam;

22.2. šo noteikumu 5.7. un 6. punktā, par stāvokli ceturtā ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz nākamā gada 30. janvārim.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

23. Statistiskos datus un citu informāciju sniedz elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju vai aizpildot Komisijas sagatavoto XLSX (Microsoft Excel Open XML) failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

24. Ja Komisija konstatē, ka pensiju fonda iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

25. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222; grozījumi nodaļas nosaukumā stājas spēkā 01.06.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

26. "Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu" un "Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām" saskaņā ar šo noteikumu prasībām pensiju fonds sagatavo un iesniedz, sākot ar pārskatu par stāvokli 30.06.2023.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 222 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

27. Ja pensiju fonds pensiju plāna, kura maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs pārsniedz 20 procentus no pensiju plāna aktīviem, noteikumos nav veicis grozījumus atbilstoši Privāto pensiju fondu likuma 26. panta desmitās daļas 2. un 4. punktā noteiktajām prasībām vai grozījumus ir veicis, bet tie nav stājušies spēkā, pensiju fonds neaizpilda "Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" 1. sadaļas "Kopsavilkums" 501. pozīciju "Pensiju plāna maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs", bet sagatavo "Pārskata par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām" 2. sadaļu "Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs mazāks par vai vienāds ar 20 % no aktīviem".

 (FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 222 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28
Pensiju fonds_______________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda bilances pārskats
20__. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (01+02)

A

B

01

02

03

Aktīvi
Kase

1110

   
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1120

   
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1130

   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1140

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1150

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

1160

 

 

 

t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1161

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

1170

 

 

 

Kopā (1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170)

1100

   
t.sk. ieguldījumi komercsabiedrībās, kuras ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumu

1101

   
t.sk. ieguldījumi ar pensiju fondu grupā ietilpstošās komercsabiedrībās

1102

   
Debitoru parādi

1200

   
Aizdevumi

1210

   
Nemateriālie aktīvi

1300

 

X

 
Pamatlīdzekļi

1400

 

X

 
Ieguldījumu īpašums

1410

 

 

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1500

 

 

 
Pārējie aktīvi

1600

 

 

 
KOPĀ AKTĪVI (1100+1200+1210+1300+1400+1410+1500+1600)

1001

 

 

 
Pensiju plānu aktīvi

1002

 

 

 
AKTĪVU KOPSUMMA (1001+1002)

1000

 

 

 
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm

2100

 

 

 
Saistības pret pārējiem kreditoriem

2200

 

 

 
Pārējās saistības

2300

 

 

 
Uzkrājumi

2400

 

X

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2500

 

 

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2700

 

 

 
Pensiju tehniskās rezerves, neto (2810–2820)

2800

 

X

 
Pensiju tehniskās rezerves, bruto

2810

 

X

 
Pārapdrošinātāja daļa

2820

 

X

 
Kapitāls un rezerves (2610+...+2670)

2600

 

 

 
Apmaksātais pamatkapitāls

2610

 

 

 
Akciju emisijas uzcenojums

2620

 

 

 
Pašu akcijas (–)

2630

 

X

 
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos (+/–)

2640

 

X

 
Iepriekšējo gadu zaudējumi (–)

2650

 

X

 
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/–)

2660

 

X

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

2670

 

X

 
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700+2800)

2001

 

 

 
Pensiju plānu saistības

2002

 

 

 
Pensiju plānu neto aktīvi

2003

   
SAISTĪBU KOPSUMMA (2001+2002+2003)

2000

   
     
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28
Pensiju fonds____________________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķins
20__. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (01+02)

A

B

01

02

03

Pamatdarbības ienākumi

01

   
Izdevumi par pārapdrošināšanu

02

   
Procentu ienākumi

03

 

 

 
Procentu izdevumi

04

 

 

 
Dividenžu ienākumi

05

 

 

 
Neto peļņa/(zaudējumi)*, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

06

 

 

 
Neto peļņa/(zaudējumi) no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

07

 

 

 
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/(zaudējumi)

08

X

X

 
Nolietojums

09

X

X

 
Pārējie ienākumi

10

 

 

 
Pārējie izdevumi

11

 

 

 
Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem

12

 

 

 
Pārapdrošinātāja daļa izmaksās

13

 

 

 
Administratīvie izdevumi

14

   
Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, neto (21–22)

20

 

 

 
Bruto izmaiņu summa (+/–)

21

 

 

 
Pārapdrošinātāja daļa izmaiņās (+/–)

22

 

 

 
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (01–02+03–04+05+06+07+08–09+10–11–12+13–14–20)

30

X

X

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

40

X

X

 
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (30–40)

50

X

X

 
Iepriekšējo gadu zaudējumi (–)

60

X

X

 
Pārskaitījums uz pensiju plāniem (ja 50+60≥0)

70

X

X

 
* Posteņu rādītāji iekavās iekļaujami ar mīnusa zīmi.
 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

(Pielikums grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222; grozījumi pielikumā par vārdu regulētais tirgus" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "tirdzniecības vieta" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 01.06.2023.; sk. grozījumu 2. punktu)

Pensiju fonds______________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim
Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsums
20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera
sektora kods

Termiņa dalījuma
pazīme

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Aktīvi

 

 

 

 

 

Kase (1110)

X

 

X

X

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (1120)

 

 

 

X

 

Termiņnoguldījumi (1130)

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1140)

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1150)

 

 

 

X

 

t.sk. tirdzniecības vietā tirgotās akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

 

 

X

 

t.sk. līdzdalība asociēto un radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā

 

 

 

X

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1160)

 

 

 

X

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (1170)

 

 

 

X

 

Debitoru parādi (1200)

 

 

 

X

 

Aizdevumi (1210)

 

 

 

 

 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem un pamatlīdzekļiem (daļa no 1300 un 1400)

X

X

X

X

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi (1500)

 

 

 

X

 

Pārējie aktīvi (1600)

 

 

 

X

 

Saistības

 

 

 

 

 

Saistības (2100, 2200, 2300)

 

 

 

 

 

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (2500)

 

 

 

X

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (2700)

 

 

 

X

 

Apmaksātais pamatkapitāls (2610)

 

X

 

X

 

 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

(Pielikums grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222; grozījumi pielikumā par vārdu regulētais tirgus" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "tirdzniecības vieta" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 01.06.2023.; sk. grozījumu 2. punktu)

Pensiju fonds________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem
20___. gada __________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

1

2

Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))

110

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))

120

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(1))

130

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01))

150

 

 

Kopā (110+...+150)

100

 

 

Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi

 

  
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))

210

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))

220

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (7000(01)+12200(01)–122201(01))

230

 

 

Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)

240

 

 

Termiņnoguldījumi (11000(02))

241

  
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))

242

  
Atvasinātie finanšu instrumenti (10000(01))

243

  
Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))

244

  
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

250

  
Ieguldījumu īpašums (12100(01))

270

  
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)

200

 

 

TEHNISKO REZERVJU SEGUMS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas

400

 

 

ar pensiju fondu vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Komercsabiedrība A

 

 

 

2. Komercsabiedrība B

 

 

 

3. ...

 

 

 

komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus

 

 

 

1. Komercsabiedrība C

 

 

 

2. Komercsabiedrība D

 

 

 

3. ...

 

 

 

ar iemaksu veicošo darba devēju vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Grupa A

 

 

 

2. Grupa B

 

 

 

3. ...

 

 

 

pārējās grupās ietilpstošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Grupa C

 

 

 

2. Grupa D

 

 

 

3. ...

 

 

 

Pensiju tehniskās rezerves, neto (1. pārskata 2800. pozīcija)

500

  

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalsts valūtā*

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*

Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

02

Tirdzniecības vietā tirgotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1100

X

X

X

X

X

X

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents C

 

X

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents D

 

X

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1200

X

X

X

X

X

X

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1300

X

X

X

X

X

X

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents E

 

X

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents F

 

X

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1400

X

X

X

X

X

X

 

 
Kopā (1100+ ... +1400)

1000

 

X

X

X

X

X

 

 
Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2100

X

X

X

X

X

X

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

  

 

 

 

  
1. Emitents C

 

 

 

 

X

X

X

 

 
2. Emitents D

 

 

 

 

X

X

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2200

X

X

X

X

X

X

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2300

X

X

X

X

X

X

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

  

 

 

 

  
1. Emitents E

 

 

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents F

 

 

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2400

X

X

X

X

X

X

 

 
Kopā (2100+ ... +2400)

2000

X

X

X

X

X

X

 

 
* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

Tirdzniecības vietā tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

4000

X

X

X

X

 

X

X

 

Pārējie
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

      

 

1. Emitents C

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2. Emitents D

 

 

X

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

5000

X

X

X

X

 

X

X

 

4. Fondu (izņemot ieguldījumus nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

C

D

E

01

02

03

04

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6100

X

X

X

 

X

X

 

Tirdzniecības vietā tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6200

X

X

X

 

X

X

 

Kopā (6100+6200)

6000

X

X

X

 

X

X

 

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F

 

 

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

7000

X

X

X

 

X

X

 

Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)

7001

X

X

X

 

X

X

X

5. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Darījumu partnera/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Riska darījumu apmēra (01. aile) attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

aktīvi

saistības

A

B

C

D

E

01

02

03

Tirdzniecības vietā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti 

 

     
Darījumu partneris A 

 

     
Darījumu partneris A 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Darījumu partneris B 

 

     
Darījumu partneris B 

 

 

 

 

 

 
... 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

9000

X

X

 

 

X

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti 

 

     
Kredītiestāde A 

 

    

 

Kredītiestāde A 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

Kredītiestāde B 

 

     
Kredītiestāde B 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

10000

X

X

 

 

X

6. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasības uz pieprasījumu

Uzkrātie procenti par noguldījumiem

Noguldījumu pamatsumma (02+03-04)*

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs

Prasības no reverse repo darījumiem

Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība

Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. Kredītiestāde A**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kredītiestāde B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

11000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

7. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma vai alternatīvo ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

C

01

02

Ieguldījumu īpašums

 

 

 

 

1. Nekustamais īpašums A

 

 

 

 

2. Nekustamais īpašums B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

12100

X

 

 

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumos paredzēti ieguldījumi ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu apliecības daļas

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

12200

X

 

 

t.sk. tirdzniecības vietā tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

12201

X

 

X

Kopā (12100+12200)

12000

X

 

X

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs

   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

    

(vārds, uzvārds)

 (tālruņa numurs)(e-pasta adrese)

 

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds_____________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru
20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ar atlikušo termiņu

Kopā
(01+...+05)

līdz 3 mēnešiem

no 3 mēnešiem līdz 1 gadam

no 1 līdz 3 gadiem

no 3 līdz 5 gadiem

no 5 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

Pensiju tehnisko rezervju segums
Noguldījumi kredītiestādēs

11

 

 

 

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem

12

 

 

 

 

 

 

Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

13

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

14

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

15

 

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

 

 

 

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

17

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

18

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu īpašums

19

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

20

 

 

 

 

 

 

Kopā pensiju tehnisko rezervju segums

01

 

 

 

 

 

 

Pensiju plāna dalībniekiem aprēķinātās pensiju tehniskās rezerves

02

 

 

 

 

 

 

 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju saskaņošanu pa valūtām
20__. gada ____________________________

(veselos euro)

Valūtas kods

Pensiju tehnisko rezervju segums

Pensiju tehniskās rezerves

Saskaņošanas rādītājs
(01–02); +/–)

Nesaskaņotā valūtas pozīcija, %
(03: Pensiju tehniskās rezerves; absolūtā vērtība)

A

01

02

03

04

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Kopā*

100

  

 

Pensiju tehniskās rezerves (1. pielikuma 2800. pozīcija)    
* 5. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.
 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds _______________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pārskats par pensiju fonda pašu kapitāla un maksātspējas prasību izpildi
20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa
(veselos euro)

A

B

01

Pensiju fonda apmaksātais pamatkapitāls

111

 
Akciju emisijas uzcenojums

112

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

113

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

114

 
Pārskata perioda zaudējumi

115

 
Pensiju fonda īpašumā esošās pašu akcijas

116

 
Nemateriālie aktīvi

117

 
Ieguldījumi tādu kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošinātāju kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, kuros pensiju fondam tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita

118

 

Priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

119

 

Kopā ("111"+...+"114"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119")

100

0

Noteiktā termiņā atmaksājamais subordinētais kapitāls*

201

 
Beztermiņa subordinētais kapitāls

202

 
Noteiktā termiņā konvertējamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu*

203

 
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

204

 
Kopā ("201"+...+"204")

211

0

Pašu kapitāla aprēķinā iekļaujamā summa (ja "211"> 0.5x("100" vai "400"; mazākā vērtība), tad 0.5x("100" vai "400"; mazākā vērtība); ja "211"<= 0.5x("100" vai "400"; mazākā vērtība), tad "211")

200

0

Pašu kapitāls kopā ("100"+"200")

300

0

Maksātspējas norma ("5000")

400

0

Maksātspējas normas prasības izpilde ("300"–"400")

500

0

Maksātspējas normas aprēķins 

 

Dalības līgumi noteikto iemaksu pensiju plānos ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu pensiju plānos

 

 

Pensiju tehniskās rezerves, bruto

1201

 
Pensiju tehniskās rezerves, neto

1202

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1201"x0.04)

1203

0

Koeficients R1 (ja "1202":"1201">0.85, tad "1202":"1201"; ja "1202":"1201"≤0.85, tad 0.85)

1204

0,00

1. starprezultāts ("1203"x"1204")

1210

0

Dalības līgumi noteikto iemaksu pensiju plānos bez garantēta ienesīguma, kuros paredzēts biometrisko risku segums, izņemot nāves riska segumu  
Pensiju tehniskās rezerves, bruto

1211

 
Pensiju tehniskās rezerves, neto

1212

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1211"x0.01)

1213

0

Koeficients R2 (ja "1212":"1211">0.85, tad "1212":"1211"; ja "1212":"1211"≤0.85, tad 0.85)

1214

0,00

2. starprezultāts ("1213"x"1214")

1220

0

Dalības līgumi pensiju plānos, kuros paredzēts nāves riska segums

 

 
Pensiju tehniskās rezerves, bruto

1221

 
Pensiju tehniskās rezerves, neto

1222

 
Nāves gadījumā izmaksājamā summa, bruto

1223

 
Nāves gadījumā izmaksājamā summa, neto

1224

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto ("1223"–"1221")

1225

0

Riskam pakļautais kapitāls, neto ("1224"–"1222")

1226

0

Koeficients K1 (ja "1226":"1225">0.5, tad "1226":"1225", ja "1226":"1225"≤0.5, tad 0.5)

1227

0,0

3. starprezultāts ("1225"x0.003x"1227")

1230

0

Maksātspējas norma ("1210"+"1220"+"1230")

1200

0

Pensiju fonda maksātspējas norma  
Aprēķinātā maksātspējas norma ("1200"), euro

3000

0

Garantijas fonda minimālais lielums, euro

4001

 
Eiropas Centrālās bankas noteiktais euro kurss pārskata perioda pēdējā dienā

4002

 
Garantijas fonda minimālais lielums ("4001"x"4002"), euro

4000

0

Maksātspējas norma ("3000" vai "4000"; lielākā vērtība), euro

5000

0

*Ievērojot nosacījumu, ka ("201"+"203")≤0.25x("100" vai "400"; mazākā vērtība).
 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs  

 

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)
Izpildītājs  
   

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds_____________________

Pensiju plāns _____________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna neto aktīvu pārskats
20___. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa
(veselos euro)

A

B

1

Aktīvi
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1110

 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1120

 
Prasības pret kredītiestādēm

1131

 
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem

1132

 
Prasības no reverse repo darījumiem (1131+1132)

1130

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1140

 
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1150

 
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

1160

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

1170

 
Debitoru parādi

1180

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1190

 
Ieguldījumu īpašums

1210

 
Pārējie aktīvi

1220

 
KOPĀ AKTĪVI (1110+1120+1130+1140+...+1220)

1000

 
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm

2110

 
Saistības pret pārējiem darījumu partneriem

2120

 
Saistības no repo darījumiem (2110+2120)

2100

 
Aizņēmumi no kredītiestādēm

2510

 
Aizņēmumi no pārējiem darījumu partneriem

2520

 
Aizņēmumi (2510+2520)

2500

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2200

 
Pārējās saistības

2300

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2400

 
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400+2500)

2000

 
NETO AKTĪVI (1000–2000)

3000

 
 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds_____________________

Pensiju plāns _____________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskats
20__. gada _________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (01+02)

A

B

01

02

03

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

100

   
IEMAKSAS UN IZMAKSAS PENSIJU PLĀNĀ

 

   
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

210

   
Darba devēju iemaksas

220

   
Pensiju fonda iemaksas

201

   
Pārējās iemaksas

230

   
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem

240

   
Pārskaitījumi no citiem pensiju plāniem

250

   
Izmaksātais papildpensijas kapitāls (261+...+263)

260

   
Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

261

   
Izmaksas pensiju plāna dalībniekiem sakarā ar invaliditāti

262

   
Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

263

   
Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem

270

   
Pārskaitījumi uz citiem pensiju plāniem

280

   
Administratīvie izdevumi

290

   
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* iemaksu un izmaksu rezultātā (210+220+201+230+240+250–260–270–280–290)

200

   
IENĀKUMI

 

   
Procentu ienākumi

311

   
Ienākumi no dividendēm

312

   
Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

313

   
Pārējie ieguldījumu ienākumi

314

   
Ienākumi no pensiju fonda

315

   
Kopā ienākumi (311+...+315)

310

   
IZDEVUMI

 

   
Procentu izdevumi

321

   
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

322

   
Kopā izdevumi (321+322)

320

   
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)

 

   
Ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

331

   
Pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

332

   
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (331332)

333

   
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

334

   
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (333+334)

335

   
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

336

   
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā (335+336)

330

   
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)

340

   
Pensiju plāna darbības rezultāts (310–320+330+340)

300

   
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (200+300)

400

   
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS (100+400)

500

   
* Posteņu rādītājus iekavās iekļauj ar mīnusa zīmi.
 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

(Pielikums grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 222; grozījumi pielikumā par vārdu regulētais tirgus" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "tirdzniecības vieta" (attiecīgā locījumā) un 1. sadaļas "Kopsavilkums" papildināšana ar 501. pozīciju "Pensiju plāna maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs" stājas spēkā 01.06.2023.; sk. grozījumu 2. punktu)

Pensiju fonds ________________________________

Pensiju plāns ________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
20___. gada ________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)

A

B

01

02

03

Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))

110

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))

120

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(01))

130

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01)+(03))

150

 

 

 

Kopā (110+...+150)

100

 

 

 

Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi

 

   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))

210

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))

220

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) [7000(01)+12200(01)–12201(01)]

230

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)

240

 

 

 

Termiņnoguldījumi (11000(02))

241

   
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))

242

   
Atvasinātie finanšu instrumenti (10000(01)+(03))

243

   
Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))

244

   
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

250

   
Ieguldījumu īpašums (12100(01))

270

   
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)

200

 

 

 

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas

300

 

 

 

ar pensiju fondu vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Komercsabiedrība A

 

 

 

 

2. Komercsabiedrība B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus

 

 

 

 

1. Komercsabiedrība C

 

 

 

 

2. Komercsabiedrība D

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

ar iemaksu veicošo darba devēju vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Grupa A

 

 

 

 

2. Grupa B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

pārējās grupās ietilpstošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Grupa C

 

 

 

 

2. Grupa D

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

PENSIJU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (8. pielikuma 1000. pozīcija)

500

  
Pensiju plāna maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs

501

  

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā*

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*

Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

02

03

Tirdzniecības vietā tirgotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

        
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1100

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

        
1. Emitents C

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
2. Emitents D

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1200

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

        
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1300

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

        
1. Emitents E

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
2. Emitents F

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1400

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Kopā (1100+ ... +1400)

1000

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

        
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2100

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

  

 

 

 

   
1. Emitents C

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 
2. Emitents D

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2200

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

        
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2300

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

  

 

 

 

   
1. Emitents C

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 
2. Emitents D

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2400

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Kopā (2100+ ... +2400)

2000

X

X

X

X

X

X

 

 

 
* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Tirdzniecības vietas  reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības (01. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

05

Tirdzniecības vietā tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

        
1. Emitents E

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents F

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

4000

X

X

X

X

 

X

X

 

 
Pārējie
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

      

 

 
1. Emitents G

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 
2. Emitents H

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 
3. ...

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

5000

X

X

X

X

 

X

X

 

 

4. Fondu (izņemot ieguldījumus nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

A

B

C

D

E

01

02

03

04

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6100

X

X

X

 

X

X

 

Tirdzniecības vietā tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6200

X

X

X

 

X

X

 

Kopā (6100+6200)

6000

X

X

X

 

X

X

 

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F

 

 

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

7000

X

X

X

 

X

X

 

Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)

7001

X

X

X

 

X

X

X

5. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Darījumu partnera reģistrācijas valsts kods

Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Riska darījumu apmērs
(01)+ (03)

Riska darījumu apmēra (05. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu

Riska ierobežošanai

Pārējie darījumi

aktīvi

saistības

aktīvi

saistības

(veselos euro)

(%)

A

B

C

D

E

01

02

03

04

05

06

Tirdzniecības vietā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti 

 

        
Darījumu partneris A 

 

      

 

 
Darījumu partneris A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darījumu partneris B 

 

      

 

 
Darījumu partneris B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

9000

X

X

 

 

 

 

X

 

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti 

 

        
Kredītiestāde A 

 

        
Kredītiestāde A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredītiestāde B 

 

        
Kredītiestāde B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

10000

X

X

 

 

 

 

X

 

6. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasības uz pieprasījumu

Uzkrātie procenti

Noguldījumu pamatsumma (02+03–04)*

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs

Prasību no reverse repo darījumiem uzskaites vērtība

Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība

Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. Kredītiestāde A**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kredītiestāde B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

11000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

7. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma vai alternatīvo ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

A

B

C

01

02

Ieguldījumu īpašums

 

 

 

 

1. Nekustamais īpašums A

 

 

 

 

2. Nekustamais īpašums B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

12100

X

 

 

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz ieguldīt ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu daļas

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

12200

X

 

 

t.sk. tirdzniecības vietā tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

12201

X

 

X

Kopā (12100+12200)

12000

X

 

X

     
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

 (Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 222 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2023.; sk. grozījumu 2. punktu)

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums:

Ieguldījumu plāna nosaukums:

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Kods:

Pārskats par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām

20___. gada ______________________

1. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs lielāks par 20% no aktīviem

Valūtas kodsAktīvi
(euro)
Saistības (euro)Tīrā bilances pozīcija
(euro)
(01–02) (+/–)
Tīrā nākotnes pozīcija (euro)
(+/–)
Tīrā atklātā pozīcija (euro)
(03+04) (+)
Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 10. pielikuma 501. pozīcija)
(%)
garā,
ja (03+04)>0
īsā,
ja (03+04)<0
A01020304050607
1.1. ESAO* valstu valūtas
   XXXXX
        
        
        
KopāXXXX  X
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība)       

1.2. Ne-ESAO valstu valūtas

Valūtas kodsAktīvi
(euro)
Saistības (euro)Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)Tīrā nākotnes pozīcija
(euro)
(+/–)
Tīrā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : 10. pielikuma 500. pozīcija)
(%)
garā,
ja (03+04)>0
īsā,
ja (03+04)<0
        
        
        
KopāXXXX  X
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība)       

* Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs  
    
(paraksts)  (vārds, uzvārds)
Izpildītājs     
      
(vārds, uzvārds)  (tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

2. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs mazāks par vai vienāds ar 20% no aktīviem

Valūtas kodsAktīvi
(euro)
Saistības
(euro)
Tīrā bilances pozīcija
(euro)
(01–02) (+/–)
Tīrā nākotnes pozīcija
(euro)
(+/–)
Tīrā atklātā pozīcija (euro)
(03+04) (+)
Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01))
(%)
garā, ja (03+04)>0īsā, ja (03+04)<0
A01020304050607
   XXXXX
        
        
        
Kopā  XX  X
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija
(Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība)
       
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs     
      
(paraksts)  (vārds, uzvārds) 
Izpildītājs     
      
(vārds, uzvārds)  (tālruņa numurs, e-pasta adrese)
12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds_____________________

Pensiju plāns _____________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pārskats par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru
20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ar atlikušo termiņu

Kopā
(01+... +06)

uz pieprasījumu

līdz 3 mēnešiem

No
3 mēnešiem līdz 1 gadam

no 1 līdz
3 gadiem

no 3 līdz
5 gadiem

no 5 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Aktīvi
Noguldījumi kredītiestādēs

11

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem

12

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

13

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

14

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

15

 

 

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

 

 

 

 

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

17

 

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

18

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu īpašums

19

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

20

 

 

 

 

 

 

 

Kopā aktīvi

01

 

 

 

 

 

 

 

Saistības
Saistības no repo darījumiem pret kredītiestādēm

21

 

 

 

 

 

 

 

Saistības no repo darījumiem pret pārējiem darījumu partneriem

22

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

23

 

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

24

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās saistības

25

 

 

 

 

 

 

 

Kopā saistības

02

 

 

 

 

 

 

 

Neto aktīvi (01–02)

03

 

 

 

 

 

 

 

Saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu pensiju plāna dalībniekiem

04

 

 

 

 

 

 

 

(03–04)

05

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
13. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds_____________________

Pensiju plāns _____________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pārskats par pensiju plāna dalībniekiem
20__. gada ____________________________

Dalībnieka pastāvīgās dzīvesvietas valsts kods

Dalībnieku skaits

Dalībnieku skaits

Dalībnieku vai par dalībniekiem veiktās iemaksas, veselos euro

Izmaksātais papildpensijas kapitāls, veselos euro

Sievietes

Vīrieši

Individuālie

Par kuriem iemaksas veic darba devējs

Kopā (11+12)

Vienā reizē

Pa daļām vai kā daļa

Kopā (15+16)

Kas veic vai par kurām tiek veiktas iemaksas (aktīvās dalībnieces)

Kas vairs neveic vai par kurām vairs netiek veiktas iemaksas*

Kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

Kas manto-jušas cita dalībnieka uzkrāto papildpensijas kapitālu

Kopā (01+...+04)

Kas veic vai par kuriem tiek veiktas iemaksas (aktīvie dalībnieki)

Kas vairs neveic vai par kuriem vairs netiek veiktas iemaksas*

Kas sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

Kas mantojuši cita dalībnieka uzkrāto papildpensijas kapitālu

Kopā (06+...+09)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pēdējo 12 mēnešu laikā.
 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
14. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds_____________________

Pensiju plāns _____________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. janvārim

Pārskats par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu
20__. gada _______________________________

Dalībnieku vecuma grupa (gadi)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Dalībnieku dalības stāžs privāto pensiju fondu sistēmā, gadi

Kopā (01+...+08)

0

1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

25–30

virs 30

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

≤20Dalībnieku skaits

111

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

112

         
21–25Dalībnieku skaits

121

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

122

         
26–30Dalībnieku skaits

131

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

132

         
31–35Dalībnieku skaits

141

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

142

         
36–40Dalībnieku skaits

151

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

152

         
41–45Dalībnieku skaits

161

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

162

         
46–50Dalībnieku skaits

171

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

172

         
51–55Dalībnieku skaits

181

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

182

         
56–60Dalībnieku skaits

191

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

192

         
≥61Dalībnieku skaits

201

         
Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls

202

         
 Dalībnieku skaits kopā (111+121+131+141+151+161+171+181+191+201)

100

         
 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls kopā (112+122+132+142+152+162+172+182+192+202)

200

         
 
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
15. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 28

Pensiju fonds_____________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. janvārim

Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskats
20___. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa (veselos euro)

A

B

03

NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

100

 

Iemaksas

210

 

t.sk. no cita pensiju fonda Latvijā saņemtās

211

 

t.sk. pārrobežu darbības rezultātā saņemtās

212

 

Ienākumi

220

 

Izmaksātais papildpensijas kapitāls

310

 

Pārskaitījumi

320

 

t.sk. uz citu pensiju fondu Latvijā

321

 

t.sk. uz citu dalībvalsts pensiju fondu

322

 

Izdevumi

330

 

t.sk. administratīvie izdevumi

331

 

Ieguldījumu vērtības izmaiņas (+/–)

340

 

Citas izmaiņas (+/–)

350

 

NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS (100+210+220–310–320–330+340+350)

400

 

SAISTĪBAS

500

 

   
Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / / 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 31.03.2020.Stājas spēkā: 08.04.2020.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2020. OP numurs: 2020/69.1