Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 174

Rīgā 2020. gada 31. martā (prot. Nr. 20 22. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji"

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014).

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – publiskais finansējums) pasākumā piešķir atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 40. panta 1. punkta "h" apakšpunktu ir piešķirt publisko finansējumu juridiskai vai fiziskai personai, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos (turpmāk – atbalsta pretendents), par zaudējumiem, ko tai radījuši zīdītāji, kuri ir aizsargāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību (turpmāk – aizsargājamie zīdītāji).

4. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

5. Publisko finansējumu uz konkrētu laikposmu nepiešķir atbalsta pretendentam, kam konstatēti pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu.

6. Projektu iesniegumus izvērtē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam projektu atlases kritērijam. Ja, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam saskaņā ar valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" datiem iepriekšējā kalendāra gadā ir bijis lielāks dienu skaits, kad veiktas zvejas darbības jūrā.

7. Publisko finansējumu piešķir atbalsta pretendentam, kam saskaņā ar valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" datiem kalendāra gadā, par kuru pretendē uz publisko finansējumu, ir bijusi zvejas atļauja (licence) un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir spēkā esoša zvejas atļauja (licence).

8. Lai pieteiktos publiskā finansējuma saņemšanai, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

8.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) papīra formā, ja tas netiek iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

8.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

9. Publiskā finansējuma apmēru (euro) par aizsargājamo zīdītāju radītajiem zaudējumiem kalendāra gadā katrai attiecīgajai zivju sugai aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 

publiskā finansējuma apmērs katrai attiecīgajai zivju sugai (euro)= A x B x C, kur

A – attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoms Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos (kg) atbilstoši valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" datiem kalendāra gadā, par kuru pretendē uz publisko finansējumu;

B – vērtības koeficients Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos nozvejotam vienam kilogramam akmeņplekstes, sīgas un zandarta ir 2,75, asara, lucīša, mencas, vimbas un plauža – 1,11, laša un taimiņa – 5,20, salakas – 0,28, reņģes un vējzivs – 0,24, apaļā jūras grunduļa un plekstes – 0,20;

C – koeficients par aizsargājamo zīdītāju radīto zaudējumu attiecībā uz akmeņpleksti, sīgu, zandartu, asari, lucīti, mencu, vimbu, plaudi, lasi, taimiņu un salaku ir 38 %, attiecībā uz reņģi un vējzivi – 20 %, attiecībā uz apaļo jūras grunduli un pleksti – 10 %.

10. Kopējo publiskā finansējuma apmēru (euro) par aizsargājamo zīdītāju radītajiem zaudējumiem kalendāra gadā veido šo noteikumu 9. punktā minētā publiskā finansējuma apmēra kopsumma (euro), ko aprēķina, summējot aizsargājamo zīdītāju radītos zaudējumus kalendāra gadā par katru attiecīgo zivju sugu.

11. Atbalsta pretendentam izmaksājamais šo noteikumu 10. punktā minētais kopējais publiskā finansējuma apmērs nepārsniedz apmēru, ko atbalsta pretendents norādījis Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajā informācijā par tā kopējiem ieņēmumiem vai neto apgrozījumu par to kalendāra gadu, par kuru pretendē uz publisko finansējumu.

12. Šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju par dienu skaitu, kad veiktas zvejas darbības jūrā, un šo noteikumu 9. punktā minēto informāciju par atbalsta pretendenta attiecīgo zivju sugu nozvejas apjomu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Lauku atbalsta dienests iegūst no Zemkopības ministrijas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 174
Projektu atlases kritērijs

Projektu atlases kritērijs

KritērijsPunktu skaits kritērijā
Par katru nozvejoto kilogramu atbilstoši valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēma" datiem0,1
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz publisko finansējumu, ir 10 punktu
Zemkopības ministrs K. Gerhards
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 174
Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākumā
"Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji"

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD) 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. redakcijas kods 
Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības reģistrācijas Nr. 
PVN maksātāja Nr. 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais, vidējais, lielais uzņēmums) 
Atbalsta pretendenta dzimums (juridiskai personai – tā dalībnieka dzimums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu vai lielākais pamatkapitāla daļu daudzums)
sieviete 
vīrietis 
Zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no projekta 

A.2. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese
Novads, pagasts 
Pilsēta 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss 
Informācija par kontaktpersonu
Vārds, uzvārds 
Ieņemamais amats 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
Faksa numurs 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Informācija par nozvejas apjomu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos sadalījumā pa zivju sugām kalendārajā gadā, par kuru pretendē uz publisko finansējumu, atbilstoši valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" datiem

Zivju sugaNozvejas apjoms (kg) kalendārajā gadā, par kuru pretendē uz publisko finansējumu
_________. gads
Akmeņplekste 
Sīga 
Zandarts 
Asaris 
Lucītis 
Menca 
Vimba 
Plaudis 
Lasis 
Taimiņš 
Salaka 
Reņģe 
Vējzivs 
Apaļais jūras grundulis 
Plekste 
Kopā (kg) 

B.2. Projektu atlases kritērija punktu skaits (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr.p.k.KritērijsPunktu skaits kritērijā*
1.Par katru nozvejoto kilogramu atbilstoši valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" datiem 

Piezīme.
1. * Aprēķinot punktu skaitu kritērijā, piemēro B.1. sadaļas informāciju par kopējo nozvejas apjomu (kg).

B.3. Kopējā publiskā finansējuma apmēra aprēķins

Zivju sugaNozvejas apjoms kalendārajā gadā, par kuru pretendē uz atbalstu (kg) Noteikumu 9. punktā minētais "B" vērtības koeficients Noteikumu 9. punktā minētais "C" aizsargājamo zīdītāju radīto zaudējumu koeficients, kas izteikts procentos Publiskā finansējuma apmērs (euro)
 A B C D = A x B x C
Akmeņplekste,
sīga,
zandarts
 x2,75x38%= 
Asaris,
lucītis,
menca,
vimba,
plaudis
 x1,11x38%= 
Lasis,
taimiņš
 x5,20x38%= 
Salaka x0,28x38%= 
Reņģe,
vējzivs
 x0,24x20%= 
Apaļais jūras grundulis,
plekste
 x0,20x10%= 
D kolonnas aiļu kopsumma 
FKopējie ieņēmumi vai neto apgrozījums (euro), par ko atbalsta pretendents ir iesniedzis informāciju Valsts ieņēmumu dienestā par to kalendāro gadu, par kuru pretendē uz publisko finansējumu 
Kopējā publiskā finansējuma apmēra (euro) kopsumma:

Atbalsta pretendents norāda vienu atbilstošo no sekojošām vērtībām:

• "D kolonnas aiļu kopsumma" vērtību, ja tā ir vienāda vai zemāka par F kolonnā norādīto vērtību;

vai

• F kolonnas vērtību, ja tā ir vienāda vai zemāka par " D kolonnas aiļu kopsumma" vērtību.

 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar XLapu skaits
Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodāoriģināls  
 
Projekta iesniegums
iesniegts
  
 (datums**) 
 
Atbalsta
pretendents
 
 (vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīme.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kompensācijas shēma par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 174Pieņemts: 31.03.2020.Stājas spēkā: 03.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 02.04.2020. OP numurs: 2020/66.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
313623
03.04.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)