Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 92

Rīgā 2020. gada 11. februārī (prot. Nr. 6 13. §)
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļaujamo informāciju un tās aprites kārtību, sistēmas lietotājus, kārtību, kādā tiem tiek piešķirtas un anulētas piekļuves tiesības, kā arī šo tiesību apjomu.

2. Sistēmas pārzinis un sistēmas turētājs ir noteikts Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā.

3. Informāciju, kas jau vienreiz iesniegta sistēmā, nepieprasa iesniegt atkārtoti, un tā ir pieejama sistēmas lietotājiem šajos noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā.

4. Persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem jūrlietu jomā ir pienākums iesniegt informāciju sistēmā, ir atbildīga par attiecīgās informācijas iesniegšanu atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām. Šī persona ir atbildīga arī par informācijas atjaunināšanu (ja pēc iesniegšanas informācija ir mainījusies) un labošanu (ja pēc iesniegšanas informācijā ir konstatēta kļūda). Ja informāciju nepieciešams labot pēc tam, kad kuģis izgājis no ostas, to labo pēc saskaņošanas ar attiecīgajām šo noteikumu 13. punktā minētajām vietējām kompetentajām institūcijām.

5. Sistēmā elektroniski iesniegtu dokumentu uzskata par personas pašrocīgi parakstītu un šādam dokumentam ir juridisks spēks, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs vai elektroniskais paraksts (ja sistēmas turētājs un sistēmas lietotājs rakstveidā vienojušies par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu). Par sistēmā iesniedzamo dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu sistēmas turētājs un sistēmas lietotājs vienojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem.

II. Sistēmā iekļaujamā informācija un tās aprites kārtība

6. Sistēmā iekļauj šādu informāciju:

6.1. paziņojumu par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās;

6.2. paziņojumu par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT);

6.3. paziņojumu par kuģa atkritumu nodošanu;

6.4. aizsardzības informācijas deklarāciju;

6.5. paziņojumu par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli;

6.6. vispārīgo deklarāciju (FAL 1. veidlapa);

6.7. kuģa manifestu;

6.8. kuģa krājumu deklarāciju (FAL 3. veidlapa);

6.9. apkalpes mantu deklarāciju (FAL 4. veidlapa);

6.10. apkalpes sarakstu (FAL 5. veidlapa);

6.11. pasažieru sarakstu (FAL 6. veidlapa);

6.12. jūras sanitāro deklarāciju;

6.13. iesniegumu preču izkraušanas atļaujas saņemšanai;

6.14. ziņas par faktiski izkrautajām precēm;

6.15. iesniegumu preču iekraušanas atļaujas saņemšanai;

6.16. ziņas par faktiski iekrautajām precēm;

6.17. paziņojumu par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa. Minētais paziņojums nepieciešams cilvēku meklēšanas un glābšanas nolūkiem;

6.18. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamās atzīmes:

6.18.1. atzīmi, ka kuģa reiss ir droši noslēdzies;

6.18.2. atzīmi, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums;

6.18.3. atzīmi, ka institūcija ir uzsākusi ar ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītu izmeklēšanu;

6.18.4. atzīmi, ka institūcija ir pabeigusi ar ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītu izmeklēšanu un ir pabeigta tai sekojošā tiesvedība;

6.18.5. atzīmi, ka ir pabeigtas visas ar ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītās izmeklēšanas vai tiesvedības;

6.19. paziņojumu par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros;

6.20. paziņojumu par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA);

6.21. paziņojumu par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD);

6.22. informāciju par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu);

6.23. informāciju par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni;

6.24. informāciju par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns;

6.25. informāciju par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību;

6.26. ziņas par maksu par navigācijas pakalpojumiem.

7. Informāciju sistēmā iesniedz un tās apriti nodrošina, izmantojot sistēmas tiešsaistes elektronisko datu apstrādes formas (tai skaitā izklājlapas) vai tīmekļa pakalpes XML formātā.

8. Sistēmas pārzinis izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē sistēmas tīmekļa pakalpju datu apmaiņas formātu tehnisko specifikāciju, kā arī tehnisko informāciju par pieslēgšanās iespējām sistēmai datu apmaiņas funkcionalitātes nodrošināšanai.

9. Ja informāciju sistēmā neizdodas iesniegt tehnisku traucējumu dēļ, to atbilstošajām kompetentajām institūcijām iesniedz un nepieciešamās atļaujas no šīm institūcijām saņem, izmantojot citus pieejamos līdzekļus (piemēram, tālruni, faksu vai elektronisko pastu). Nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu dienu pēc to traucējumu novēršanas, kuri liedza iesniegt informāciju sistēmā, attiecīgo informāciju iesniedz arī sistēmā.

10. Informāciju sistēmā glabā vismaz piecus gadus, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos, kas regulē informācijas glabāšanu, nav noteikts citādi. Konkrētus informācijas glabāšanas termiņus nosaka sistēmas pārzinis saskaņā ar normatīvajiem aktiem dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

11. Paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietvertos personas datus no sistēmas automātiski dzēš, kad pagājušas 60 dienas pēc kuģa faktiskā iziešanas laika no ostas (ATD). Ja sistēmā ir izdarīta atzīme, ka attiecīgais kuģa reiss ir droši noslēdzies, datus dzēš nekavējoties pēc minētās atzīmes izdarīšanas. Ja sistēmā ir izdarīta atzīme, ka attiecīgā reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums, datus glabā līdz brīdim, kad sistēmā ir izdarīta atzīme, ka ir pabeigtas visas ar šo ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītās izmeklēšanas vai tiesvedības.

III. Sistēmas lietotāji

12. Sistēmas lietotāji ir:

12.1. nacionālā kompetentā institūcija – sistēmas pārzinis;

12.2. vietējās kompetentās institūcijas;

12.3. autorizētie sistēmas lietotāji.

13. Vietējās kompetentās institūcijas ir:

13.1. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija";

13.2. ostu pārvaldes;

13.3. Nacionālie bruņotie spēki;

13.4. Valsts vides dienests;

13.5. Valsts robežsardze;

13.6. Valsts ieņēmumu dienests;

13.7. Pārtikas un veterinārais dienests;

13.8. Veselības inspekcija;

13.9. Slimību profilakses un kontroles centrs;

13.10. Valsts policija;

13.11. Valsts drošības dienests;

13.12. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs;

13.13. Centrālā statistikas pārvalde.

14. Autorizētie sistēmas lietotāji ir:

14.1. kuģa īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona;

14.2. kravas īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona;

14.3. komersants, kas veic kuģu aģentēšanu;

14.4. komersants, kas veic kravu aģentēšanu;

14.5. komersants, kas sniedz vienu vai vairākus no šādiem ostu pakalpojumiem:

14.5.1. bunkurēšana;

14.5.2. kravas apstrāde (stividoru pakalpojumi);

14.5.3. tauvošana;

14.5.4. pasažieru pakalpojumi;

14.5.5. kuģa atkritumu pieņemšana;

14.5.6. vilkšana.

IV. Piekļuves tiesību apjoms un šo tiesību piešķiršanas un anulēšanas kārtība

15. Sistēmas lietotāju piekļuves tiesību apjoms ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

16. Lai vietējai kompetentajai institūcijai (izņemot šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto institūciju) vai autorizētajam sistēmas lietotājam tiktu piešķirta piekļuve sistēmai, attiecīgā vietējā kompetentā institūcija vai autorizētais sistēmas lietotājs veic šādas secīgas darbības:

16.1. iesniedz sistēmas turētājam pieteikumu sistēmas lietošanas līguma noslēgšanai (2. pielikums);

16.2. noslēdz ar sistēmas turētāju sistēmas lietošanas līgumu.

17. Pēc šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas sistēmas turētājs mēneša laikā pārliecinās, vai piekļuves pieprasītājs ir vietējā kompetentā institūcija vai autorizētais sistēmas lietotājs. Lai pārliecinātos, vai komersants ir atzīstams par autorizēto sistēmas lietotāju, sistēmas turētājs pieprasa ostu pārvaldēm informāciju par attiecīgo komersantu. Ja konstatēts, ka piekļuves pieprasītājs ir vietējā kompetentā institūcija vai autorizētais sistēmas lietotājs, sistēmas turētājs sagatavo atbilstošu sistēmas lietošanas līgumu.

18. Vietējai kompetentajai institūcijai (izņemot šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto institūciju) vai autorizētajam sistēmas lietotājam piekļuvi sistēmai var anulēt, ja:

18.1. vietējā kompetentā institūcija vai autorizētais sistēmas lietotājs neievēro šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētā līguma noteikumus;

18.2. vietējai kompetentajai institūcijai vai autorizētajam sistēmas lietotājam vairs nav tiesiska pamata piekļūt sistēmai (piemēram, zaudējis spēku līgums ar ostu par kuģu aģentēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā ostā).

19. Vietējai kompetentajai institūcijai (izņemot šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto institūciju) vai autorizētajam sistēmas lietotājam piesaistītajām fiziskajām personām piekļuvi sistēmai piešķir šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā.

20. Vietējai kompetentajai institūcijai vai autorizētajam sistēmas lietotājam piesaistītajām fiziskajām personām piekļuvi sistēmai var anulēt, ja:

20.1. persona neievēro sistēmas lietošanas noteikumus;

20.2. personai vairs nav tiesiska pamata piekļūt sistēmai (piemēram, ar personu ir izbeigtas darba attiecības vai mainījušies personas amata pienākumi).

V. Noslēguma jautājumi

21. Šo noteikumu 6.17. un 6.18. apakšpunktā minēto informāciju sistēmā iekļauj un tās glabāšanu un dzēšanu nodrošina šo noteikumu 11. punktā norādītajā kārtībā, tiklīdz ir izveidota atbilstoša sistēmas funkcionalitāte. Sistēmas pārzinis līdz 2023. gada 19. decembrim nodrošina minētās funkcionalitātes izveidi.

22. Sistēmas lietotājiem, kuri līgumu ar sistēmas turētāju par sistēmas lietošanu ir noslēguši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais pieteikums nav jāiesniedz un līgums nav jāpārslēdz.

23. Divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas sistēmas turētājs pārjauno visu esošo sistēmas lietotāju piekļuves tiesības tā, lai tās nepārsniegtu šo noteikumu 1. pielikumā norādīto piekļuves tiesību apjomu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīvas 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK;

4) Komisijas 2014. gada 28. oktobra Direktīvas 2014/100/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra Direktīvas (ES) 2017/2109, ar ko groza Padomes Direktīvu 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 92
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāju piekļuves tiesību apjoms

1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) pārzinim ir piekļuve visai sistēmā iekļautajai informācijai.

2. Vietējām kompetentajām institūcijām un autorizētajiem sistēmas lietotājiem piekļuves tiesības piešķir atbilstoši to darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam, nepārsniedzot šādu piekļuves tiesību apjomu:

2.1. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija":
2.1.1. visa sistēmā iekļautā informācija
   
2.2. ostu pārvaldes:
2.2.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.2.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.2.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.2.4. aizsardzības informācijas deklarācija
2.2.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.2.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.2.7. kuģa manifests
2.2.8. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.2.9. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.2.10. jūras sanitārā deklarācija
2.2.11. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.2.12. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.2.13. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.2.14. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.2.15. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.2.16. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.2.17. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.2.18. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.2.19. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.2.20. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.2.21. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.2.22. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.3. Nacionālie bruņotie spēki:
2.3.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.3.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.3.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.3.4. aizsardzības informācijas deklarācija
2.3.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.3.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.3.7. kuģa manifests
2.3.8. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.3.9. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.3.10. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa
2.3.11. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.3.12. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.3.13. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.3.14. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.3.15. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.3.16. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.3.17. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.4. Valsts vides dienests:
2.4.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.4.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.4.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.4.4. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.4.5. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.4.6. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.4.7. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.5. Valsts robežsardze:
2.5.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.5.2. aizsardzības informācijas deklarācija
2.5.3. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.5.4. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.5.5. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.5.6. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.5.7. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.5.8. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.5.9. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.5.10. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.5.11. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.5.12. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.5.13. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.5.14. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.6. Valsts ieņēmumu dienests:
2.6.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.6.2. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.6.3. aizsardzības informācijas deklarācija
2.6.4. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.6.5. kuģa manifests
2.6.6. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.6.7. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.6.8. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.6.9. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.6.10. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.6.11. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.6.12. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.6.13. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.6.14. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.6.15. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.6.16. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.6.17. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.6.18. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.6.19. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.7. Pārtikas un veterinārais dienests:
2.7.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.7.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.7.3. kuģa manifests
2.7.4. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.7.5. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.7.6. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.8. Veselības inspekcija:
2.8.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.8.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.8.3. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.8.4. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.8.5. jūras sanitārā deklarācija
2.8.6. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.8.7. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.8.8. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.8.9. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.8.10. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.9. Slimību profilakses un kontroles centrs:
2.9.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.9.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.9.3. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.9.4. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.9.5. jūras sanitārā deklarācija
2.9.6. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.9.7. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.9.8. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.9.9. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.9.10. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.10. Valsts policija:
2.10.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.10.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.10.3. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.10.4. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.10.5. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.10.6. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.10.7. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.10.8. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.10.9. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.10.10. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.10.11. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.11. Valsts drošības dienests:
2.11.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.11.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.11.3. aizsardzības informācijas deklarācija
2.11.4. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.11.5. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.11.6. kuģa manifests
2.11.7. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.11.8. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.11.9. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.11.10. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.11.11. jūras sanitārā deklarācija
2.11.12. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.11.13. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.11.14. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.11.15. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.11.16. paziņojums par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros
2.11.17. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.11.18. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.11.19. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.11.20. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.11.21. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.11.22. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.12. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:
2.12.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.12.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.12.3. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.12.4. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.12.5. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.12.6. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.12.7. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.13. Centrālā statistikas pārvalde:
2.13.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.13.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.13.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.13.4. aizsardzības informācijas deklarācija
2.13.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.13.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.13.7. kuģa manifests
2.13.8. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.13.9. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.13.10. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.13.11. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.13.12. jūras sanitārā deklarācija
2.13.13. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.13.14. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.13.15. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.13.16. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.13.17. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.13.18. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.13.19. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.13.20. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.13.21. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.13.22. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.13.23. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.14. kuģa īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, komersants, kas veic kuģa aģentēšanu:
2.14.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.14.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.14.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.14.4. aizsardzības informācijas deklarācija
2.14.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.14.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.14.7. kuģa manifests
2.14.8. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.14.9. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.14.10. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.14.11. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.14.12. jūras sanitārā deklarācija
2.14.13. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai2
2.14.14. ziņas par faktiski izkrautajām precēm2
2.14.15. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai2
2.14.16. ziņas par faktiski iekrautajām precēm2
2.14.17. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa
2.14.18. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka kuģa reiss ir droši noslēdzies
2.14.19. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.14.20. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka ir pabeigtas visas ar ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītās izmeklēšanas vai tiesvedības
2.14.21. paziņojums par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros
2.14.22. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.14.23. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.14.24. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.14.25. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.14.26. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.14.27. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.15. kravas īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, komersants, kas veic kravu aģentēšanu:
2.15.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.15.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.15.3. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.15.4. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.15.5. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.15.6. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.15.7. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.15.8. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.15.9. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.16. komersants, kas sniedz bunkurēšanas pakalpojumus:
2.16.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.16.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.16.3. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.16.4. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.16.5. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.16.6. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.16.7. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.17. komersants, kas sniedz kravas apstrādes (stividoru) pakalpojumus:
2.17.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.17.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.17.3. aizsardzības informācijas deklarācija
2.17.4. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.17.5. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.17.6. kuģa manifests
2.17.7. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.17.8. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.17.9. jūras sanitārā deklarācija
2.17.10. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.17.11. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.17.12. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.17.13. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.17.14. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.17.15. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.17.16. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.17.17. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.17.18. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.17.19. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.18. komersants, kas sniedz tauvošanas pakalpojumus:
2.18.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.18.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.18.3. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.18.4. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.18.5. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.19. komersants, kas sniedz pasažieru pakalpojumus:
2.19.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.19.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.19.3. aizsardzības informācijas deklarācija
2.19.4. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.19.5. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.19.6. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.19.7. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.19.8. jūras sanitārā deklarācija
2.19.9. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.19.10. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.19.11. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.19.12. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.19.13. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.19.14. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.20. komersants, kas sniedz kuģa atkritumu pieņemšanas pakalpojumus:
2.20.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.20.2. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.20.3. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.20.4. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.20.5. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.20.6. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.20.7. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.20.8. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.20.9. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.21. komersants, kas sniedz vilkšanas pakalpojumus:
2.21.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.21.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.21.3. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.21.4. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.21.5. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)

Piezīmes.

1 Tiesības piekļūt paziņojumam ir tikai tad, ja radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums un sistēmas turētājs no Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta vai attiecīgās vietējās kompetentās institūcijas ir saņēmis informāciju, ka šī vietējā kompetentā institūcija ir iesaistīta meklēšanas un glābšanas darbos vai veic citus ar attiecīgo ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītus uzdevumus.

2 Tiesības piekļūt informācijai ir tikai tad, ja attiecīgās preces īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona ir devusi attiecīgu atļauju.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 92
Pieteikums
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) lietošanas līguma noslēgšanai
Lietotāja veids:
vietējā kompetentā institūcija:
  ostas pārvalde Nacionālie bruņotie spēki Valsts vides dienests
  Valsts robežsardze Valsts ieņēmumu dienests
  Pārtikas un veterinārais dienests Veselības inspekcija
  Slimību profilakses un kontroles centrs Valsts policija Valsts drošības dienests
  Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
  Centrālā statistikas pārvalde
   
autorizētais sistēmas lietotājs:
  kuģa īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, kuģa aģents
  kravas īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, kravas aģents
  komersants, kas sniedz vienu vai vairākus no šādiem ostu pakalpojumiem:
    bunkurēšana
    kravas apstrāde (stividoru pakalpojumi)
    tauvošana
    pasažieru pakalpojumi
    kuģa atkritumu pieņemšana
    vilkšana
     
  Osta(-as), kurā tiek sniegts(-i) ostas pakalpojums(-i) Ostas(-u) nosaukums(-i)
  Ostas termināls(-i), kurā tiek sniegts(-i) ostas pakalpojums(-i) Ostas termināla(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es) vai norāde "visa ostas teritorija"
   
Nosaukums

 

Vietējās kompetentās institūcijas vai autorizētā lietotāja nosaukums
Reģistrācijas numurs

 

Vietējās kompetentās institūcijas vai autorizētā lietotāja reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese

 

Vietējās kompetentās institūcijas vai autorizētā lietotāja juridiskā adrese
Plānots, ka datu apmaiņa notiks, izmantojot tiešsaistes elektronisko datu apstrādes formas Jā vai nē
Plānots, ka datu apmaiņa notiks, izmantojot tīmekļa pakalpes (datu apmaiņa XML formātā) Jā vai nē

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
Cita informācija

 

 
   
Vietējās kompetentās institūcijas
vai autorizētā lietotāja
paraksttiesīgā persona
 
  (amats, vārds, uzvārds un paraksts)
   
(vieta)  
   
(datums)  
Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 92Pieņemts: 11.02.2020.Stājas spēkā: 20.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 19.02.2020. OP numurs: 2020/35.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
312624
20.02.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)