Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 35

Rīgā 2020. gada 21. janvārī (prot. Nr. 3 5. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākumu "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.6. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.7. ar atbalstu komercdarbībai saistītos nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. komersanti – mazie un vidējie komersanti, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 2. pantā noteiktajiem kritērijiem un ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības;

2.2. tirdzniecības vieta – regulētais vai alternatīvais finanšu instrumentu tirgus, kura organizētājs un ar finanšu instrumentu publisko apgrozību saistīto pakalpojumu sniedzējs ir kapitālsabiedrība, kas darbojas atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtu licenci.

3. Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos, tādējādi paaugstinot komersantu starptautisko konkurētspēju, kā arī attīstīt kapitāla tirgu Latvijā.

4. Pasākuma mērķa grupa ir komersanti.

5. Pasākumam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 000 000 euro, privātais līdzfinansējums – vismaz 1 000 000 euro apmērā.

6. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma indikatīvais sadalījums:

6.1. akciju emisiju atbalstam – 800 000 euro apmērā;

6.2. parāda vērtspapīru emisiju atbalstam – 200 000 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 348)

7. Pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

7.1. iznākuma rādītāji:

7.1.1. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 18;

7.1.2. privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, kas ir granti, – 5 000 000 euro;

7.2. pasākums sniedz ieguldījumu rezultāta rādītāja – mazo un vidējo komersantu (MVK) produktivitāte uz vienu nodarbināto (2010. gada salīdzināmajās cenās) – 16 757 euro – sasniegšanā.

8. Pasākuma atlases īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase, kuru sadarbības iestāde organizē kārtās, izsludinot paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek apgūts viss attiecīgajā kārtā pieejamais finansējums vai tiek piešķirts papildu finansējums, sadarbības iestāde organizē papildu atlases kārtas par pieejamo finansējumu. Atlases kārtas tiek īstenotas līdz brīdim, kamēr ir pieejams brīvs finansējums, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. aprīlim.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 78 redakcijā)

9. Atbildīgās iestādes funkcijas pasākuma ietvaros pilda Ekonomikas ministrija.

10. Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Republika.

11. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 348)

12. Atbalsts pasākuma ietvaros tiek sniegts granta veidā saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. pantu vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

II. Prasības projekta iesniedzējam

13. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants šo noteikumu 2.1. apakšpunkta izpratnē.

14. Projekta iesniedzējs kopā ar projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz biznesa plānu saskaņā ar atlases nolikumā minētajām prasībām.

15. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja tas:

15.1. atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā minētajiem projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

15.2. darbojas nozarēs, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 3. panta 3. punktā;

15.3. nodarbojas ar ieroču un munīcijas ražošanu vai tirdzniecību vai tā saimnieciskā darbība ir saistīta ar azartspēlēm;

15.4. darbojas primārajā lauksaimniecības nozarē;

15.5. pēdējo 24 mēnešu laikā ir veicis kapitāla piesaisti, emitējot parāda vērtspapīrus par kopējo summu, kas pārsniedz 1 000 000 euro;

15.6. projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī sadarbības iestādei tirdzniecības vietā nav emitējis visas spēkā esošās emisijas prospektā norādītās akcijas vai obligācijas.

III. Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi

16. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas finansējuma saņēmēja sekmīgas darbības:

16.1. akciju iekļaušana tirdzniecības vietā, ja tiek piesaistīti vismaz 500 000 euro un akciju iekļaušana tirdzniecības vietā notiek no civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – civiltiesisks līgums) noslēgšanas līdz šo noteikumu 11. punktā minētajam termiņam. Projekta iesniedzējs var secīgi iesniegt otru projekta iesniegumu par akciju iekļaušanu tirdzniecības vietā tikai tad, ja tas pasākuma ietvaros tirdzniecības vietā ir sekmīgi iekļāvis parāda vērtspapīrus;

16.2. parāda vērtspapīru iekļaušana tirdzniecības vietā, ja tā notiek no civiltiesiskā līguma noslēgšanas līdz šo noteikumu 11. punktā minētajam termiņam.

(Grozīts ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 78; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 275)

17. Lai nodrošinātu šo noteikumu 16. punktā minēto darbību īstenošanu, vienā projekta iesniegumā ietverot vismaz vienu no šādām apakšaktivitātēm – sākotnējais publiskais piedāvājums, privātā izvietošana, otrreizējais publiskais piedāvājums, turpmākais publiskais piedāvājums vai akciju iekļaušana bez kapitāla piesaistes, bet ar plānu to realizēt divu gadu laikā pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim –, attiecināmas ir šādas tiešās sagatavošanās izmaksas iekļaušanai tirdzniecības vietā:

17.1. ārējo konsultantu sniegtās konsultācijas pakalpojumu izmaksas finansējuma saņēmēja šo noteikumu 16. punktā minētajām darbībām:

17.1.1. kapitāla piesaistīšanas, emisijas organizētāja pakalpojumu izmaksas;

17.1.2. emisijas prospekta (vai reģistrācijas dokumenta, parāda vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma, ja emisijas prospekts sastāv no atsevišķiem dokumentiem), prospekta (vai reģistrācijas dokumenta, parāda vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma, ja prospekts sastāv no atsevišķiem dokumentiem), piedāvājuma dokumenta vai uzņēmuma apraksta sagatavošanas, apstiprināšanas un publicēšanas izmaksas;

17.1.3. (akcijas) emisijas prospekta, pamatprospekta, piedāvājuma galīgo noteikumu, uzņēmuma apraksta vai parāda vērtspapīru apraksta sagatavošanas, apstiprināšanas un publicēšanas izmaksas;

17.1.4. padziļinātā izpēte un ar to saistītās izmaksas;

17.2. tirdzniecības vietas sertificētā konsultanta piesaistes un pakalpojumu izmaksas līdz akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietās;

17.3. citas juridiskās, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksas saistībā ar šo noteikumu 16. punktu, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. panta 4. punktam.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 78 redakcijā)

18. Šo noteikumu 17. punktā minētās izmaksas attiecināmas saskaņā ar atbalstu, kas sniegts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulai Nr. 651/2014. Vienā projekta iesniegumā var pieteikties atbalstam vienā no šajā punktā minētajiem atbalsta veidiem.

19. Projekta iesniegumā norādītās izmaksas, kas nav norādītas kā attiecināmās izmaksas šo noteikumu 17. punktā, un izmaksas, kas radušās sadārdzinājuma dēļ, kā arī nav samērīgas un atbilstošas tirgus cenām, ir neattiecināmas, un finansējuma saņēmējs apņemas tās segt no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisko atbalstu.

20. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir neattiecināmas izmaksas.

IV. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

21. Īstenojot pasākuma darbības, finansējuma saņēmējs nodrošina:

21.1. publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

21.2. ne retāk kā reizi pusgadā aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļvietnē par projekta īstenošanu;

21.3. ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma, tai skaitā privātā līdzfinansējuma, uzskaiti;

21.4. sadarbības iestādei informāciju par to, vai finansējuma saņēmējs darbojas ekoinovāciju jomā.

22. Iepirkumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, nodrošinot pārredzamu, nediskriminējošu, beznosacījumu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 78 redakcijā)

23. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā civiltiesiskā līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:

23.1. finansējuma saņēmējs nepilda civiltiesisko līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 3. punktā minētā mērķa un specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

23.2. finansējuma saņēmējs, kas civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu noslēdzis līdz 2022. gada 31. janvārim, neuzsāk projektā paredzētās darbības gada laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas;

23.2.1 finansējuma saņēmējs, kas civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu noslēdzis pēc 2022. gada 31. janvāra, neuzsāk projektā paredzētās darbības četru mēnešu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas;

23.3. citos civiltiesiskajā līgumā paredzētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 78)

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

24. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

24.1. akciju emisijas gadījumā nepārsniedz 50 %, bet ne vairāk kā 100 000 euro;

24.2. parāda vērtspapīru emisijas gadījumā nepārsniedz 50 %, bet ne vairāk kā 20 000 euro.

25. Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Sadarbības iestāde lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2022. gada 31. jūlijam.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 78 redakcijā)

26. Sadarbības iestāde nodrošina informācijas glabāšanu un pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad šīs atbalsta programmas ietvaros piešķirts pēdējais atbalsts, bet finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas glabāšanu un pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 78 redakcijā)

27. Ja ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Regulas Nr. 651/2014, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

27.1 Ja ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

28. Atbalstu, kas sniegts šo noteikumu ietvaros saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un Komisijas regulu Nr. 1407/2013, nevar apvienot ar atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālajā projektā.

28.1 Atbalsta saņēmējs, iesniedzot iesniegumu, sniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 78 redakcijā)

VI. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013

29. Valsts atbalstu, pamatojoties uz Komisijas regulu Nr. 1407/2013, projekta iesniedzējam piešķir, ja ir ievēroti nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasībām, un normatīvie akti par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

30. Ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tad izmaksas ir attiecināmas no 2019. gada 2. maija.

31. Sadarbības iestāde pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados komersantam piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī, un de minimis atbalstu nepiešķir, ja maksimālais de minimis atbalsta apmērs tiktu pārsniegts.

32. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

33. Sadarbības iestāde atbalstu nepiešķir, ja komersants veic darbību kādā no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām.

VII. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014

34. Valsts atbalstu, pamatojoties uz Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. pantu, projekta iesniedzējam piešķir, ja ir ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētie nosacījumi, kas paredz, ka atbalsta pasākums neietver Eiropas Savienības tiesību pārkāpumus.

35. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējam piešķir atbalstu, ja tas ir izpildījis Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. pantā noteiktās stimulējošās ietekmes prasības, tas ir, nav uzsācis darbus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam.

36. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja uz to attiecas kāds no Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. un 3. punktā un 4. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tai skaitā projekta iesniedzējs projekta iesnieguma iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas brīdī ir grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta nosacījumiem.

36.1 Projekta iesniedzējs iesniedz parakstītu apliecinājumu, ka uz uzņēmumu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija – tam nav piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, un tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

37. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 21.01.2020.Stājas spēkā: 24.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2020. OP numurs: 2020/16.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312111
{"selected":{"value":"12.05.2022","content":"<font class='s-1'>12.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.05.2022","iso_value":"2022\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2022","iso_value":"2022\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2022.-11.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2021","iso_value":"2021\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2021.-04.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2020","iso_value":"2020\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-04.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.05.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)