Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.197

Rīgā 2019.gada 18.decembrī (prot. Nr.48, 1.p.)

Par akciju sabiedrības "Gaso" lietotājiem piemērojamajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem no 2020.gada 1.janvāra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 29.novembrī saņēma akciju sabiedrības "Gaso", vienotais reģistrācijas numurs: 40203108921, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 (turpmāk - AS "Gaso"), 2019.gada 28.novembra iesniegumu Nr.4-7-3/4570 ar tam pievienotu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu korekcijas aprēķinu un to pamatojošo informāciju (turpmāk - Iesniegums).

Regulators konstatē un secina:

1. Enerģētikas likuma 15.panta pirmā prim daļa noteic, ka sistēmas operatori sniedz pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja.

2. AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētie tarifi (turpmāk - tarifi) ir apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 25.septembra lēmumu Nr.107 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem" (turpmāk - Lēmums). Ar Lēmumu apstiprināta tarifu fiksētā daļa, tarifu mainīgā daļa lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa un tarifu mainīgā daļa lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu.

3. Ar Lēmuma lemjošās daļas 3.punktu AS "Gaso" piešķirta atļauja noteikt tarifus, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju, ja lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms kalendārajā gadā mainās vairāk par 5% salīdzinājumā ar plānoto lietotājiem kalendārajā gadā nodotās dabasgāzes apjomu.

4. Saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.1/8 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 30.4 punktu lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma izmaiņas kalendārajā gadā nosaka kā starpību starp spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļauto plānoto lietotājiem kalendārajā gadā nodotās dabasgāzes apjomu un lietotājiem kalendārajā gadā nodoto dabasgāzes apjomu. Tarifu pārskata ciklā (kalendārā gadā) lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu nosaka, summējot:

4.1. kalendārā gada pirmo desmit mēnešu faktisko lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu un;

4.2. pēdējo divu kalendārā gada mēnešu prognozēto lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu, ko nosaka kā pēdējo trīs gadu attiecīgo kalendāro mēnešu vidējo lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu.

5. Saskaņā ar Metodikas 41.1.apakšpunktu, ja dabasgāzes sadales sistēmas operators (turpmāk - sistēmas operators) pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un informē Regulatoru par tarifiem. Vienlaikus sistēmas operators iesniedz Regulatoram pamatojumu tarifiem, kā arī informāciju un dokumentus, kuri pamato jauno tarifu nepieciešamību.

6. Metodikas 41.1.2.apakšpunkts noteic, ja sistēmas operators pats nosaka tarifus, pamatojoties uz atļauju, kas izdota, ievērojot Metodikas 37.2.apakšpunktu, līdz 1.decembrim vienlaikus ar publikāciju sistēmas operators iesniedz Regulatoram tarifu aprēķinu rakstveidā un elektroniskā formā. Šajā aprēķinā sistēmas operators ņem vērā:

6.1. spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļautās izmaksas;

6.2. ieņēmumu korekciju par lietotājiem nodotā dabasgāzes apjoma korekciju;

6.3. lietotājiem nodotā dabasgāzes apjoma prognozi nākamajam tarifu pārskata ciklam, kas atbilst trīs iepriekšējo gadu vidējam lietotājiem nodotajam dabasgāzes apjomam.

7. Saskaņā ar Metodikas 41.3.apakšpunktu, ja Regulators 21 dienas laikā pēc tarifu saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai nav noraidījis tarifu ekonomisko pamatojumu, tad tarifi stājas spēkā sistēmas operatora noteiktajā laikā.

8. Metodikas 41.1.apakšpunktā noteikto paziņojumu AS "Gaso" publicēja 2019.gada 29.novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2019, 241.nr.). Publicētajā paziņojumā AS "Gaso" noteikto tarifu spēkā stāšanās datumu norādījusi - 2020.gada 1.janvāris.

9. Saskaņā ar AS "Gaso" publicēto paziņojumu no 2020.gada 1.janvāra ir plānots piemērot šādus AS "Gaso" noteiktos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētos tarifus:

Pozīcija Tarifs Tarifs lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu* Mērvienība
Tarifu mainīgā daļa
Pēc patēriņa grupas (gada patēriņš, kWh)
1. grupa Līdz 2 635 10,6485 - EUR/MWh**
2. grupa No 2 635,1 līdz 263 450 7,8087 11,3400 EUR/MWh
3. grupa No 263 450,1 līdz 1 327 788 7,5344 10,5600 EUR/MWh
4. grupa No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 5,1541 6,7200 EUR/MWh
5. grupa No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 2,9867 4,5360 EUR/MWh
6. grupa No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 1,4865 3,0840 EUR/MWh
7. grupa No 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 1,0042 2,0280 EUR/MWh
8. grupa Virs 1 053 800 000 0,3745 0,9720 EUR/MWh
Tarifu fiksētā daļa
Pēc atļautās slodzes (m3/h)
Līdz 6 21,24 EUR/gadā***
6,1-10 79,56 EUR/gadā
10,1-16 127,20 EUR/gadā
16,1-25 194,04 EUR/gadā
25,1-40 288,24 EUR/gadā
40,1-65 477,12 EUR/gadā
Virs 65 6,30 EUR/m3/h/gadā****

* tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Tarifam lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
** euro par vienu megavatstundu.
*** euro par pieslēgumu gadā.
**** euro par vienu kubikmetru stundā gadā.

10. Saskaņā ar AS "Gaso" Iesniegumu tarifu pārskata ciklā - 2019.gadā - lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms ir par 5,9% lielāks salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļauto plānoto lietotājiem kalendārajā gadā nodotās dabasgāzes apjomu. AS "Gaso", nosakot 2019.gadā lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu, neņem vērā dabasgāzes zudumu un tehnoloģiskā patēriņa apjomu, kā arī sezonālajiem lietotājiem 2019.gadā nodoto dabasgāzes apjomu. Ņemot vērā minēto, ir iestājušies nosacījumi Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā piešķirtās atļaujas izmantošanai.

11. Ievērojot Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā piešķirto atļauju noteikt tarifus un Metodikas 41.1.2.apakšpunktā noteikto, AS "Gaso" noteikusi jaunu tarifu mainīgo daļu lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa, nodrošinot vienlīdzīgu negūto ieņēmumu sadalījumu pa patēriņa grupām un nosakot koriģēto lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu atsevišķi katrai patēriņa grupai. Savukārt tarifu mainīgā daļa lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu un tarifu fiksētā daļa netiek koriģēta.

12. Veicot tarifu mainīgās daļas lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa noteikšanai nepieciešamos aprēķinus, AS "Gaso" noteikusi:

12.1. ieņēmumu novirzi 2019.gadā, ņemot vērā spēkā esošo tarifu aprēķinā plānotos un uz 2019.gadu attiecināmos ieņēmumus no tarifu mainīgās daļas lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa;

12.2. negūto ieņēmumu korekcijas daļu, ko attiecina uz katru no patēriņa grupām, proporcionāli patēriņa grupu mainīgo izmaksu sadalījumam, tādējādi starp patēriņa grupām nodrošinot vienlīdzību;

12.3. lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju pa patēriņa grupām, ievērojot nodotās dabasgāzes apjoma novirzes no plānotā apjoma katrai patēriņa grupai.

13. Regulators, izvērtējot AS "Gaso" noteiktos (piedāvātos) dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētos tarifus (tarifu mainīgo daļu lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa) un to pamatojumu, secina, ka AS "Gaso" noteiktie (piedāvātie) dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi (tarifu mainīgā daļa lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa) atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to AS "Gaso" noteiktie (piedāvātie) dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētie tarifi (tarifu mainīgā daļu lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa) var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā - 2020.gada 1.janvārī.

14. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.janvāra AS "Gaso" nepiemēro ar Lēmumu apstiprināto tarifu mainīgo daļu lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa.

15. AS "Gaso" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja lūgumu atzīt AS "Gaso" noteiktos (piedāvātos) dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētos tarifus (tarifu mainīgā daļa lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa) un to pamatojumu par atbilstošiem Metodikai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā Regulatora 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.1/8 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" 30.4 un 41.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 15.panta pirmo prim daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "Gaso" aprēķinātos tarifus (tarifu mainīgo daļu lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa):

  Tarifs Mērvienība
Tarifu mainīgā daļa
Pēc patēriņa grupas (gada patēriņš, kWh)
1. grupa Līdz 2 635 10,6485 EUR/MWh*
2. grupa No 2 635,1 līdz 263 450 7,8087 EUR/MWh
3. grupa No 263 450,1 līdz 1 327 788 7,5344 EUR/MWh
4. grupa No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 5,1541 EUR/MWh
5. grupa No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 2,9867 EUR/MWh
6. grupa No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 1,4865 EUR/MWh
7. grupa No 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 1,0042 EUR/MWh
8. grupa Virs 1 053 800 000 0,3745 EUR/MWh

* euro par vienu megavatstundu

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.marta lēmumam Nr.1/8 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika";

2. noteikt, ka no 2020.gada 1.janvāra AS "Gaso" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 25.septembra lēmumu Nr.107 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 192.nr.) lemjošās daļas 1.punktā apstiprināto tarifu mainīgo daļu lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai AS "Gaso" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Gaso" lietotājiem piemērojamajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 197Pieņemts: 18.12.2019.Stājas spēkā: 18.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 256, 20.12.2019. OP numurs: 2019/256.27
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
311601
18.12.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)