Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.107

Rīgā 2018.gada 25.septembrī (prot. Nr.40, 1.p.)
Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 15.februārī saņēma akciju sabiedrības "Gaso", vienotais reģistrācijas numurs: 40203108921, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 (turpmāk – AS "Gaso"), 2018.gada 15.februāra iesniegumu Nr.4-7-3/560 par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekta iesniegšanu. Regulators 2018.gada 29.martā saņēma AS "Gaso" 2018.gada 28.marta iesniegumu Nr.4-7-3/970 "Par informācijas pieprasījumu", 2018.gada 24.aprīļa iesniegumu Nr.4-7-3/1246 "Par informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 14.maija iesniegumu Nr.4-7-3/1434 "Par informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 20.jūnija iesniegumu Nr.4-7-3/2142 "Par informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 25.jūnija iesniegumu Nr.4-7-3/2175 "Par informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 3.augusta iesniegumu Nr.4-7-3/2692 "Par informācijas pieprasījumu" ar papildu informāciju par tarifu projektu, 2018.gada 6.septembra iesniegumu Nr.4-7-3/3135 "Par precizētā dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekta iesniegšanu", ar kuru AS "Gaso" lūdza Regulatoru izvērtēt un apstiprināt iesniegto precizēto tarifu projektu, un 2018.gada 21.septembra iesniegumu Nr.4-7-3/3348 "Par precizētā dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekta iesniegšanu" (turpmāk visi iesniegumi kopā – tarifu projekts).

AS "Gaso" ar 2018.gada 21.septembra iesniegumu Nr.4-7-3/3353, pamatojoties uz Regulatora 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.1/8 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk – Metodika) 37.2.apakšpunktu, lūdza Regulatoru piešķirt AS "Gaso" atļauju pašai noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju (turpmāk – atļauja).

Minētie AS "Gaso" izteiktie lūgumi – apstiprināt tarifus un izdot atļauju – ir savstarpēji saistīti. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 193.panta otro daļu vienveidīgas lietas, kurās piedalās vieni un tie paši administratīvā procesa dalībnieki, tiesa var apvienot, ja šāda apvienošana sekmē administratīvo lietu ātrāku un pareizāku izskatīšanu. Tulkojot šo tiesību normu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajai analoģijas metodei, arī iestāde ir tiesīga apvienot administratīvās lietas, lai lietu izskatītu ātrāk un pareizāk. Līdz ar to Regulators AS "Gaso" lūgumu apstiprināt tarifus un izdot atļauju skata kā vienu lietu.

Regulators konstatē

1. Spēkā esošie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi apstiprināti ar Regulatora 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 114.nr.).

2. AS "Gaso" tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Metodikas prasībām un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk – Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. Regulators ar 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.97 "Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai" noteica kapitāla atdeves likmi 4,22% apmērā dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekta, kura spēkā stāšanās datums plānots 2019.gadā, izstrādāšanai.

4. Saskaņā ar Metodikas 43.punktu sistēmas operatoram ir pienākums iesniegt atbilstoši izstrādātu tarifu projektu līdz 2018.gada 15.februārim.

5. AS "Gaso" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2018.gada 22.februārī (Latvijas Vēstnesis, Nr.38 (6124)).

6. AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu pārskatīšanas un struktūras izmaiņu nepieciešamību pamato ar:

6.1. dabasgāzes patēriņa apjoma samazinājumu, salīdzinot ar 2008.gadu, t.sk. energoresursu patēriņa struktūras izmaiņām, palielinoties atjaunīgo energoresursu īpatsvaram kopējā energoresursu patēriņā;

6.2. sistēmas operatora ieņēmumu struktūras tuvināšanu izmaksu struktūrai, kur lielākā daļa izmaksu ir pastāvīgās izmaksas, kas nav atkarīgas no pārvadītā dabasgāzes apjoma.

7. AS "Gaso" lūgumu izsniegt atļauju pamato ar AS "Gaso" un Regulatora administratīvo, finanšu un laika resursu taupības lietderīgumu.

8. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un dabasgāzes lietotāju viedokli, ievērojot Likuma 13.panta otro daļu, Regulators 2018.gada 14.martā organizēja uzklausīšanas sanāksmi par iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Liepājas enerģija", SIA "Juglas jauda", SIA "Deco Energy", lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "VAKS", AS "Latvijas Gāze", AS "Latvenergo", AS "Conexus Baltic Grid", AS "Gaso", SIA "Ernst & Young Baltic", SIA "MEDIJU TILTS", Ekonomikas ministrijas, AS "RĪGAS SILTUMS", biedrības "Zemnieku saeima", biedrības "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija" (turpmāk – LSA), SIA "Smart consulting" un SIA "Enefit" pārstāvji, kā arī viena fiziska persona. Uzklausīšanas sanāksmes laikā AS "Gaso" pārstāvji informēja tās dalībniekus par tarifu pārskatīšanas iemesliem un iesniegto tarifu projektu, tostarp tarifu struktūras izmaiņām, paredzot gan fiksētu, gan mainīgu tarifu daļu, un patēriņa grupu samazinājumu no astoņām līdz sešām. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki vērsa uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt iespēju komersantiem ar lielu pieslēguma jaudu, kas nepieciešama sezonāli, atteikties no jaudas uz laiku, kad tā netiek izmantota vispār, un iespēju pieslēguma jaudu samazināt uz laiku.

9. Regulators saņēma SIA "Juglas jauda" 2018.gada 14.marta elektronisko sūtījumu ar aicinājumu pārskatīt patēriņa grupu robežu noteikšanas principus, mazinot stimulus nelietderīgai dabasgāzes patēriņa kāpināšanai, lai sasniegtu nākamās patēriņa grupas robežu. SIA "Juglas jauda" ierosina dabasgāzes sadales sistēmas pieslēguma jaudas noteikšanā ņemt vērā lietotājiem faktiski nepieciešamo jaudu, nevis uzstādīto iekārtu summāro jaudu, ikstundas patēriņu kontrolējot attālināti ar telemetrijas iekārtām.

10. Regulators saņēma SIA "Deco Energy" 2018.gada 20.marta elektronisko sūtījumu, kurā SIA "Deco Energy" norāda uz nevienlīdzīgām lietotāju iespējām samazināt dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas, efektīvi izmantojot pieslēguma jaudu, gadījumos, kuros mainās lietotāja patēriņa grupa. SIA "Deco Energy" aicina dabasgāzes sadales sistēmas pieslēguma jaudas noteikšanā ņemt vērā lietotājiem faktiski nepieciešamo jaudu, nevis uzstādīto iekārtu summāro jaudu, ikstundas patēriņu kontrolējot attālināti ar telemetrijas iekārtām.

11. Regulators saņēma biedrības "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija" (turpmāk – LLKA) 2018.gada 26.marta iesniegumu Nr.18 ar skaidrojumu par nepieciešamību lauksaimniekiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifos piemērot sezonalitātes aprēķinu. Ņemot vērā, ka daļa lietotāju, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem kvalificējās ceturtajai patēriņa grupai, saskaņā ar AS "Gaso" piedāvāto sešu patēriņa grupu modeli kvalificēsies trešajai grupai, nav iespējama izmaksu samazināšana, tāpēc iesniegumā LLKA aicina samazināt trešās patēriņa grupas mainīgo tarifa daļu. LLKA rosina veidot tādu tarifu struktūru, lai pastāvīgā tarifa daļa tiktu piemērota tikai par periodu, kad dabasgāze tiek piegādāta, patēriņu fiksējot ar telemetrijas iekārtām.

12. Regulators saņēma AS "Latvijas Finieris" 2018.gada 5.septembra iesniegumu Nr.1.1.-7./132, kurā AS "Latvijas Finieris" vērš uzmanību uz lietotāju, kas dabasgāzes siltuma ražošanas iekārtas izmanto, lai paaugstinātu darbības drošumu (rezervētu papildu jaudas, ko izmanto tikai īpašos apstākļos), interešu aizstāvību un savlaicīgas komunikācijas lomu, plānojot ilgtermiņa attīstību.

13. Lai nodrošinātu komunikāciju ar lietotājiem, AS "Gaso" ir organizējusi tikšanos 2018.gada 19.martā ar biedrības "Zemnieku Saeima" un LSA biedriem.

14. 2018.gada 18.septembrī Regulators organizēja tikšanos ar LSA un siltuma ražošanas komersantiem, lai informētu par aktuālajām izmaiņām tarifu projektā.

15. Regulators 2018.gada 15.martā (vēstule Nr.2-2.87/840), 2018.gada 13.aprīlī (vēstule Nr.2-2.87/1149), 2018.gada 27.aprīlī (vēstule Nr.2-2.87/1502), 2018.gada 21.maijā (vēstule Nr.2-2.87/1677) un 2018.gada 12.jūlijā (vēstule Nr.1-2.87/2181) pieprasīja AS "Gaso" iesniegt tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un veikt tarifu projekta precizējumus. AS "Gaso" 2018.gada 29.martā, 2018.gada 24.aprīlī, 2018.gada 14.maijā, 2018.gada 20.jūnijā, 2018.gada 25.jūnijā, 2018.gada 3.augustā, 2018.gada 6.septembrī un 2018.gada 21.septembrī iesniedza Regulatoram pieprasīto papildu informāciju.

16. Tarifu projektā aprēķināti speciāli tarifi lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu, kuriem patēriņš no maija līdz novembrim veido vairāk nekā 85% no objekta dabasgāzes gada patēriņa un citos mēnešos nepārsniedz 15% no dabasgāzes gada patēriņa. Šie tarifi sastāv tikai no mainīgās daļas un ir noteikti augstāki nekā lietotājiem, kas maksā gan tarifu mainīgo, gan fiksēto daļu.

17. Likuma 1.pants noteic Likuma un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķi – nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Saskaņā ar Likuma 5.pantu Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

18. Atbilstoši Likuma 20.pantam tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

19. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu sistēmas operatori sniedz pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja.

20. Saskaņā ar Metodiku:

20.1. lietotājiem nodotais dabasgāzes apjoms ir trīs iepriekšējos gados vidējais gadā lietotājiem uz piederības robežas nodotais dabasgāzes apjoms (2.4.apakšpunkts);

20.2. izmaksu pārskata cikla ilgums ir divi gadi. Regulators var pieņemt lēmumu arī par izmaksu pārskata cikla pagarināšanu (2.1punkts);

20.3. tarifu pārskata cikls var būt īsāks par izmaksu pārskata ciklu (2.2punkts);

20.4. tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas veido dabasgāzes sadales sistēmas kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļi (9.punkts);

20.5. sistēmas operators aprēķina plānotos sadales sistēmas pakalpojuma nepieciešamos ieņēmumus, kas, piemērojot tarifus, nedrīkst pārsniegt vidējam tarifam atbilstošos ieņēmumus. Plānotajiem sadales sistēmas pakalpojuma nepieciešamajiem ieņēmumiem ir jāsedz sadales sistēmas pakalpojuma kopējās plānotās izmaksas, ņemot vērā šajā metodikā noteiktajā kārtībā aprēķināto izmaksu korekciju (30.1punkts);

20.6. ja Regulators ir devis atļauju sistēmas operatoram pašam noteikt tarifus, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju, tarifi tiek koriģēti, ja lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms kalendārajā gadā mainās vairāk par 5% salīdzinājumā ar plānoto lietotājiem kalendārajā gadā nodotās dabasgāzes apjomu. Lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu tarifu pārskata ciklā aprēķina, summējot kalendārā gada pirmo desmit mēnešu faktisko lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu ar pēdējo divu kalendārā gada mēnešu prognozēto lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu. Divu mēnešu prognozētais lietotājiem nodotais dabasgāzes apjoms ir pēdējo trīs gadu attiecīgo kalendāro mēnešu vidējais lietotājiem nodotais dabasgāzes apjoms (30.4punkts);

20.7. tarifus var diferencēt atkarībā no lietotāju dabasgāzes patēriņa apjoma gadā, izmaksu attiecināšanas dabasgāzes transportēšanas pakalpojuma sniegšanai un sadales sistēmas jaudas uzturēšanai un attīstīšanai, pamatojoties uz gazificēto objektu maksimālo dabasgāzes patēriņu stundā, vai atkarībā no citiem diferencēšanas kritērijiem (32.punkts);

20.8. sistēmas operators reizē ar tarifu projektu iesniedz tarifu projektā izmantoto diferencēšanas kritēriju ekonomisko pamatojumu (33.punkts);

20.9. prognozētie kopējie ieņēmumi, piemērojot tarifus, nedrīkst pārsniegt vidējam tarifam atbilstošos ieņēmumus (34.punkts);

20.10. kopējie nepieciešamie ieņēmumi no maksas par sadales sistēmas jaudas uzturēšanu un attīstīšanu nepārsniedz kopējās sadales sistēmas jaudas uzturēšanas un attīstīšanas izmaksas (35.punkts);

20.11. sistēmas operators var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju (37.2.apakšpunkts).

21. AS "Gaso" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē atbalstīja Regulatora sagatavoto lēmuma projektu par iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu apstiprināšanu, kā arī uzturēja lūgumu izsniegt atļauju sistēmas operatoram pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju.

22. AS "Latvenergo" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē informēja par aprēķināto tarifu ietekmi uz komersanta izmaksām par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu. Saskaņā ar AS "Latvenergo" izvērtējumu komersantam sagaidāms izmaksu samazinājums. Vienlaicīgi AS "Latvenergo" pārstāvis norādīja uz energoapgādes objekta "TEC-2" kopējām dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma izmaksām vienam gadam, kas attiecinātas pret attālumu no objekta pieslēguma dabasgāzes sadales sistēmai vietas līdz dabasgāzes pārvades sistēmai.

23. Būvmateriālu ražotāju asociācijas pilnvarotais pārstāvis norādīja, ka detalizētākai AS "Gaso" piedāvāto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu un to ietekmes uz komersantu izmaksām izvērtēšanai tai ir nepieciešams ilgāks laiks, līdz ar to, Būvmateriālu ražotāju asociācijas ieskatā, jautājuma izskatīšana būtu jāatliek.

24. Ekonomikas ministrijas pilnvarotais pārstāvis vērsa uzmanību uz nepieciešamo komunikāciju ar sabiedrību, lai izskaidrotu sagaidāmās izmaiņas.

Regulators secina

1. Tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai dabasgāzes lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Gaso" izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, kā to paredz Likuma 20.pants.

2. AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķins ir ekonomiski pamatots. Tarifu pieaugums ir saistīts ar:

2.1. lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma samazinājumu, salīdzinot ar 2008.gadu;

2.2. personāla un sociālo izmaksu pieaugumu, ņemot vērā minimālās darba algas, darba devējam noteiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes un vidējā atalgojuma darba tirgū pieaugumu.

3. Tarifu projektā salīdzinājumā ar spēkā esošo dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinu ir samazinātas šādas izmaksas:

3.1. kapitāla izmaksas, kas saistīts ar Regulatora noteiktās kapitāla atdeves likmes samazinājumu;

3.2. dabasgāzes tehnoloģiskām vajadzībām un pašpatēriņam izmaksas, kas saistītas ar lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma samazinājumu;

3.3. nodokļu izmaksas, mainoties tiesiskajam regulējumam par uzņēmumu ienākuma nodokli. Tarifu projektā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas nulles apmērā, kas atbilst Regulatora noteiktajiem kapitāla atdeves likmes aprēķina principiem;

3.4. pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

4. Regulators ir izvērtējis gan uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan Regulatora padomes 2018.gada 25.septembra sēdē izteikto viedokļu un priekšlikumu pamatotību un lietderību. Ņemot vērā Metodikas 32.punktā noteikto par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu diferencēšanu, Regulators uzskata par pamatotu un lietderīgu noteikt šā lēmuma konstatējošās daļas 16.punktā minētos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu. Regulatora ieskatā, tarifu diferencēšana, ievērojot dabasgāzes patēriņa sezonālu raksturu, pozitīvi ietekmētu dabasgāzes sadales sistēmas vienmērīgu noslodzi gada laikā. Augstākās sistēmas noslodzes līmenis tiek sasniegts apkures sezonas laikā, bet pārējā laikā ir daudz zemāks, tāpēc tarifu struktūrā ietvertā motivācija patērēt dabasgāzi vasaras un rudens sezonā veicina sistēmas infrastruktūras efektīvu izmantošanu. Šādu tarifu ekonomiskais pamatojums ir cieši saistīts ar kopējo sistēmas lietotāju ieguvumu – ar esošo infrastruktūru nodrošinot lielāku lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu, ir iespējams samazināt vienas sistēmā pārvadītās dabasgāzes vienības izmaksas. Tarifu aprēķinā izmantotais spēkā esošo tarifu indeksēšanas princips nodrošina, ka lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņam ir sezonāls raksturs, piedalās sistēmas operatora kopējo uz attiecīgo patēriņa grupu attiecināmo izmaksu segšanā.

5. Tarifu struktūras izmaiņas, ieviešot fiksēto komponenti, ir pamatotas. Tarifu projektā piedāvātā tarifu struktūra nodrošinās, ka ar sistēmas uzturēšanu un atjaunošanu saistīto izmaksu segšanā piedalīsies visi sadales sistēmas lietotāji neatkarīgi no katra objekta dabasgāzes patēriņa un ieņēmumu struktūras tuvināšanu izmaksu struktūrai.

6. Saskaņā ar Metodiku Regulators var piešķirt atļauju, ja sistēmas operators iesniedzis pamatotu pieprasījumu. No Metodikas 37.2.apakšpunkta izriet, ka, saņemot šajā tiesību normā norādīto atļauju, sistēmas operators ir tiesīgs aprēķināt tarifus, ievērojot ar Regulatora lēmumu apstiprinātos tarifus veidojošās sadales sistēmas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, pārskatot vienīgi lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma prognozi. Ievērojot Metodikas 41.2.apakšpunktu, ja Regulators ir devis atļauju, Regulatoram ir pienākums 21 dienas laikā pēc tarifu saņemšanas izvērtēt iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu ekonomisko pamatojumu. Tādējādi, izdodot atļauju, tiek ievērojami saīsināts likumdevēja noteiktais tarifu izvērtēšanas termiņš. Paātrinātas tarifu noteikšanas procedūras veidā tiek nodrošinātas lietotāju un sistēmas operatora intereses savlaicīgi pārskatīt tarifus, mainoties lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomam, tādējādi nodrošinot precīzāku informāciju savstarpējiem norēķiniem un mazinot neizpildītu saistību uzkrāšanos. Apstāklis, ka sistēmas operatoram nav tiesību pārskatīt ar Regulatora lēmumu apstiprinātos tarifus veidojošās sadales sistēmas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas un ir tiesības vienīgi veikt korekcijas saskaņā ar skaidri nosakāmiem un viegli pārbaudāmiem kritērijiem (lietotājiem nodotā dabasgāzes apjoma vērtības), dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka, izdodot atļauju, tiks nodrošināta lietotāju aizsardzība un AS "Gaso" darbības uzraudzība. Izvērtējot atļaujas izdošanas lietderību, Regulators ņem vērā, ka Metodikas 37.2.apakšpunktā minētās atļaujas nosacījums nodrošina Regulatoram iespēju pārliecināties par tarifu pamatotību arī saīsinātā tarifu vērtēšanas termiņā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.1/8 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" 37.2.apakšpunktu, 38., 39., 40. un 41.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētos tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

 

Tarifs

Tarifs lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu *

Mērvienība

Tarifu mainīgā daļa
pēc patēriņa grupas (gada patēriņš, kWh)
1.grupaLīdz 2 635

10,2258

-

EUR/MWh**

2.grupaNo 2 635,1 līdz 263 450

7,2510

11,340

EUR/MWh

3.grupaNo 263 450,1 līdz 1 327 788

7,0276

10,560

EUR/MWh

4.grupaNo 1 327 788,1 līdz 13 277 880

4,9931

6,720

EUR/MWh

5.grupaNo 13 277 880,1 līdz 132 778 800

2,9679

4,536

EUR/MWh

6.grupaNo 132 778 800,1 līdz 210 760 000

2,1042

3,084

EUR/MWh

7.grupaNo 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000

0,9731

2,028

EUR/MWh

8.grupaVirs 1 053 800 000

0,3878

0,972

EUR/MWh

Tarifu fiksētā daļa
pēc atļautās slodzes (m3/h)

Līdz 6

21,24

EUR/gadā***

6,1 ̶ 10

79,56

EUR/gadā

10,1–16

127,20

EUR/gadā

16,1–25

194,04

EUR/gadā

25,1–40

288,24

EUR/gadā

40,1–65

477,12

EUR/gadā

Virs 65

6,30

EUR/m3/h/gadā****

* tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Tarifam lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
** euro par vienu megavatstundu.
*** euro par pieslēgumu gadā.
**** euro par vienu kubikmetru stundā gadā.

2. noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī;

3. piešķirt atļauju noteikt tarifus, piemērojot lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma korekciju, ja lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms kalendārajā gadā mainās vairāk par 5% salīdzinājumā ar plānoto lietotājiem kalendārajā gadā nodotās dabasgāzes apjomu;

4. atcelt no 2019.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 114.nr.) lemjošās daļas 3. un 4.punktu.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS "Gaso" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Ābele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 107Pieņemts: 25.09.2018.Stājas spēkā: 25.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 28.09.2018. OP numurs: 2018/192.13
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
301905
25.09.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)