Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 681

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 58. §)
Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina maksu un veic maksājumu par Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) īstenotajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulā (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (turpmāk – regula Nr. 2017/625), kā arī Pārtikas aprites uzraudzības likumā, Veterinārmedicīnas likumā, Dzīvnieku barības aprites likumā un Farmācijas likumā;

1.2. maksas apmēru un kārtību, kādā maksā:

1.2.1. par atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai izmēģinājuma projekta procedūrā, kā arī minētās atļaujas grozīšanu un atjaunošanu;

1.2.2. par izmēģinājuma projekta izvērtēšanā nepieciešamo ekspertu (pētnieku) piesaistīšanu;

1.3. dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus un cenrādi.

2. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām, kurām nepiemēro regulas Nr. 2017/625 IV pielikumā noteikto maksu, nosaka tādā apmērā, lai segtu dienesta izdevumus saskaņā ar regulas Nr. 2017/625 81. un 82. pantu.

3. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām gaļas sadalīšanas uzņēmumos un medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmumos dienests iekasē regulas Nr. 2017/625 IV pielikuma II nodaļas II un III daļā noteiktajā apmērā.

4. Maksu par normatīvajos aktos pārtikas un dzīvnieku barības aprites, dzīvnieku veselības un aizsardzības jomā noteiktajām īstenotajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām (izņemot darbības dzīvnieku un preču robežkontrolē) dienests iekasē šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā.

5. Maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem iekasē šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajā apmērā.

6. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām dzīvnieku un preču robežkontrolē iekasē apmērā, kas noteikts:

6.1. regulas Nr. 2017/625 IV pielikuma I nodaļas I, II, III, IV, V, VI un VII daļā, – par tādu sūtījumu (kravu) ievešanu no trešajām valstīm, kuros atrodas dzīvi dzīvnieki (izņemot mājas (istabas) dzīvniekus) un gaļa, tostarp gaļas produkti, mājputnu, medījamo dzīvnieku, trušu un saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļa, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barība, zvejas produkti un citi lietošanai pārtikā paredzēti dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav gaļas produkti, kā arī par tādu dzīvnieku un preču sūtījumiem (kravām) no trešajām valstīm, kurus pārvadā tranzītā vai pārkrauj;

6.2. šo noteikumu 3. pielikumā, – par šo noteikumu 6.1. apakšpunktā neminētu preču sūtījumiem (kravām);

6.3. šo noteikumu 3. pielikumā, – par pastiprinātu oficiālo kontroli un papildu kontroli, ja ir aizdomas par neatbilstību normatīvo aktu prasībām regulas Nr.  2017/625 1. panta 2. punktā noteiktajās jomās, kā arī par īstenotajiem pasākumiem neatbilstības gadījumā.

(Grozīts ar MK 13.02.2024. noteikumiem Nr. 98)

7. Maksu par sūtījumu robežkontroli aprēķina atbilstoši neto svaram un sūtījumu (kravu) skaitam.

8. Maksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem veterināro zāļu apritē dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

9. Maksu par šajos noteikumos minētajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējs sedz:

9.1. dienestā, izmantojot maksājumu karti;

9.2. veicot maksājumu dienesta kontā ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

10. Par šajos noteikumos minētajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējs maksā saskaņā ar dienesta sagatavoto rēķinu.

11. Ja pēc pakalpojuma ņēmēja pieprasījuma dienests rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem, reģistrācijas apliecību vai citu dokumentu nosūta pa pastu, no pakalpojuma ņēmēja iekasē maksu par pasta pakalpojumiem saskaņā ar pasta komersanta tarifiem.

12. Pamatojoties uz pakalpojuma ņēmēja iesniegumu, dienests ar pakalpojuma ņēmēju var vienoties par finanšu līdzekļu iemaksu dienesta kontā pirms valsts uzraudzības un kontroles darbību veikšanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī attiecīgā rēķina saņemšanas.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumus Nr. 1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 199., 250. nr.; 2015, 178. nr.; 2016, 107. nr.; 2017, 26. nr.; 2018, 96. nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 681
Maksa par normatīvajos aktos pārtikas un dzīvnieku barības aprites, dzīvnieku veselības un aizsardzības jomā noteiktajām Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām
Nr.
p.k.
Uzraudzības un kontroles darbībaMērvienībaCena (euro)1
I. Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana2
1.Dzīvnieku veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana, tostarp dzīvnieku pārbaude pirms karantīnas un karantīnas laikā (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu):
1.1.pamata darbalaikāstunda17,60
1.2.ārpus darbalaika darbdienās un brīvdienāsstunda23,63
1.3.nakts stundāsstunda26,65
2.Veterinārais (veselības) sertifikāts mājas (istabas) dzīvniekiem – sagatavošana un izsniegšanasertifikāts7,50
3.Veterinārais (veselības) sertifikāts dzīvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem produktiem un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, – sagatavošana un izsniegšana:
3.1.pamata darbalaikāsūtījums31,60
3.2.ārpus darbalaika darbdienās un brīvdienāssūtījums42,46
3.3.nakts stundāssūtījums47,89
4.Veterinārais (veselības) sertifikāts dzīvnieku un augu izcelsmes dzīvnieku barībai (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu) – sagatavošana un izsniegšana:
4.1.pamata darbalaikāstunda17,60
4.2.ārpus darbalaika darbdienās un brīvdienāsstunda23,63
4.3.nakts stundāsstunda26,65
II. Atbilstības sertifikāta, kontroles apliecības un pārējo ar uzraudzību un kontroli saistīto apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana2
5.Augkopības produktu atbilstības sertifikāta sagatavošana un izsniegšana:
5.1.labība un tās pārstrādes produktu sūtījums bez iepakojuma:
5.1.1.ar svaru līdz 60 tonnāmsūtījums19,92
5.1.2.ar svaru no 61 līdz 1000 tonnāmtonna0,33
5.1.3.ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnāmtonna0,30
5.1.4.ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnāmtonna0,23
5.1.5.partijai ar svaru no 10 001 tonnastonna0,20
5.2.labība un tās pārstrādes produktu sūtījums iepakojumā:
5.2.1.partijai ar svaru līdz 60 tonnāmsūtījums24,19
5.2.2.partijai ar svaru no 61 līdz 1000 tonnāmtonna0,40
5.2.3.partijai ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnāmtonna0,36
5.2.4.partijai ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnāmtonna0,28
5.2.5.partijai ar svaru no 10 001 tonnastonna0,21
5.3.citiem augkopības produktiemsūtījums11,65
6.Sēņu un meža ogu sertifikāta sagatavošana un izsniegšanasūtījums23,30
7.Atbilstības sertifikāta vai kontroles apliecības sagatavošana par importēto vai eksportējamo svaigo augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem, kas noteikti Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – regula Nr. 543/2011), I pielikuma A un B daļā, un tās izsniegšana sūtījumam:
7.1.ar svaru līdz 1000 kg (par kravu)sūtījums11,65
7.2.ar svaru no 1001 kg (par katriem nākamajiem 1000 kg virs 1000 kg)1000 kg0,90
8.Kontroles apliecības sagatavošana par atkārtotu svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanu tirdzniecības standartiem, kas noteikti regulas Nr. 543/2011 I pielikuma A un B daļā (par neatbilstošo sūtījumu), un tās izsniegšana sūtījumam ar svaru:
8.1.līdz 100 kgsūtījums17,40
8.2.no 101 līdz 1000 kgsūtījums26,20
8.3.no 1001 līdz 10 000 kgsūtījums34,90
8.4.no 10 001 līdz 25 000 kgsūtījums43,60
8.5.25 001 kg un vairāksūtījums52,30
9.Atbilstības un speciālā sertifikāta sagatavošana par lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas pretendē uz eksporta kompensāciju saņemšanu (atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par darba stundu), un tā izsniegšanastunda17,60
10.Ar uzraudzību un kontroli, tostarp intervences pasākumiem, saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (par darba stundu):
10.1.pamata darbalaikāstunda17,60
10.2.ārpus darbalaika darbdienās un brīvdienāsstunda23,63
10.3.nakts stundāsstunda26,65
11.Ar dzīvnieku un preču robežkontroli saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana vai sertifikāta izraksta apstiprināšanasūtījums23,30
12.Dažādu ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu, pārbaudes protokola izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana (ja nav nepieciešama speciāla uzraudzības objekta pārbaude vai citas darbības (laboratoriskie izmeklējumi))dokuments2,95
III. Normatīvajos aktos noteiktā uzraudzības objekta novērtēšana (pārbaude), atzīšana un kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārajā jomā) apstiprināšana
13.Atzīšanas, apstiprināšanas apliecības noformēšana un izsniegšana:
13.1.informācijas ievadīšana un aktualizācija datubāzēsinformācijas kopums9,96
13.2.apliecības noformēšana un izsniegšanaapliecība2,50
14.Izmaiņu izdarīšana atzīšanas apliecībā vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecībā:
14.1.informācijas ievadīšana un aktualizācija datubāzēsinformācijas kopums5,69
14.2.apliecības noformēšana un izsniegšanaapliecība2,50
15.Inspektora vienas darba stundas izmaksas par novērtēšanu (pārbaudi) pirms atzīšanas, reģistrācijas vai kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārajā jomā) apstiprināšanas un atkārtotu novērtēšanu (pārbaudi), ja konstatēta neatbilstībastunda17,60
16.Reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšanaapliecība2,50
17.Inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas (bez viesnīcas izmaksām) par uzņēmuma (objekta) vai dokumentu pārbaudi dažādu apliecinājumu saņemšanai vai ierobežojumu atcelšanai, kā arī paraugu ņemšanu (pēc klienta rakstiska pieprasījuma)stunda17,60
18.Uzņēmuma atzīšana eksportam uz trešajām valstīmatbilstoši attaisnojuma dokumentiem vai saskaņā ar nosūtītājvalsts ekspertu nosacījumiem un noteiktajiem tarifiem
IV. Zvejas produktu pārbaude
19.Zvejas produktu pārbaude izkraušanas vietāstonna3,27
V. Valsts uzraudzības un kontroles darbības kautuvēs3, 4, 5
20.Maksa par nokauto dzīvnieku kontroli (par dzīvnieku), izņemot šā pielikuma 21. punktā minēto gadījumu:
20.1.liellopu gaļa:
20.1.1.pieauguši liellopivienība5,70
20.1.2.jaunlopivienība2,28
20.2.zirgu dzimtas dzīvnieku gaļavienība3,42
20.3.cūkgaļa – dzīvnieki ar kautsvaru, kas ir:
20.3.1.līdz 25 kgvienība0,57
20.3.2.vienāds vai lielāks par 25 kgvienība1,14
20.4.aitas gaļa un kazas gaļa – dzīvnieki ar kautsvaru, kas ir:
20.4.1.līdz 12 kgvienība0,17
20.4.2.12 kg vai lielāksvienība0,29
20.5.mājputnu gaļa:
20.5.1.Gallus ģints mājputni un pērļu vistiņasvienība0,006
20.5.2.pīles un zosisvienība0,012
20.5.3.tītarivienība0,029
20.5.4.paipalas un irbesvienība0,002
20.6.saimniecībā audzētu trušu gaļavienība0,006
21.Maksa par kontroles laiku, ja šā pielikuma 20. punktā noteiktā maksa par dzīvnieku nesedz faktiskās izmaksas (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu)stunda11,77
22.Maksa par dīkstāvi, ja dīkstāves laiks pārsniedz vienu stundu (atbilstoši faktiskajam laikam par stundu)stunda11,77
VI. Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas darbības izvērtēšana trešajā valstī
23.Iesniegto dokumentu pārbaude un ziņojuma sagatavošana pēc kontroles institūcijas darbības izvērtēšanasziņojums557,77
24.Kontroles institūcijas darbības izvērtēšana trešajā valstī (atbilstoši faktiskajam darba laikam)stunda17,60
komandējuma dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītne un citi izdevumi atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un noteiktajiem tarifiem
VII. Pārtikas kvalitātes shēmu uzraudzība
25.Produktu sertificēšana pārtikas kvalitātes shēmā, ikgadējā pārbaude un atkārtota pārbaude, ja konstatēta neatbilstība Latvijā (atbilstoši faktiskajam darba laikam)stunda17,60
26.Produktu sertificēšana pārtikas kvalitātes shēmā, ikgadējā pārbaude un atkārtota pārbaude, ja konstatēta neatbilstība citā Eiropas Savienības dalībvalstī (atbilstoši faktiskajam darba laikam)stunda17,60
komandējuma dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītne un citi izdevumi atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un noteiktajiem tarifiem
VIII. Izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšana dzīvnieka izmantošanai procedūrā
27.Izmēģinājuma projekta un ar to saistīto dokumentu izvērtēšana un izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšana (ja izvērtēšanai nav nepieciešami papildu dokumenti)projekts57,79
28.Papildus iesniegto izmēģinājuma projektam nepieciešamo dokumentu izvērtēšanadokumentu kopums36,12
29.Izmēģinājuma projekta izvērtēšanā iesaistītā eksperta (pētnieka) atlīdzība (par vienu projektu)viens eksperts180,07
30.Izmēģinājuma projekta atļaujas grozīšanaatļauja21,67
31.Izmēģinājuma projekta atļaujas atjaunošanaatļauja36,12
IX. Neplānotas valsts uzraudzības un kontroles darbības neatbilstības gadījumā (saskaņā ar Regulas 2017/625 79. panta 2. punkta "c" apakšpunktu)
32.Inspektora vienas darba stundas izmaksas, veicot iepriekš neplānotu kontroli un īstenojot pasākumus neatbilstības gadījumāstunda17,60
33.Laboratoriskie izmeklējumi, veicot iepriekš neplānotu kontroli un īstenojot pasākumus neatbilstības gadījumāsaskaņā ar laboratorisko izmeklējumu faktiskajām izmaksām

Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
2 Maksa ietver oficiālo paraugu ņemšanu.
3 Maksa ietver trihinelozes diagnostiku kautuves laboratorijā.
4 Kontroles izmaksas daļēji tiek segtas normatīvajos aktos par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību noteiktajā atbalsta pasākumā "Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai".
5 Aprēķinot izmaksas, papildus noteiktajai maksai aprēķina maksu par darbu ārpus paziņotā darbalaika, svētku dienās un nakts stundās atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 681
Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)Cena ar PVN (euro)
1.Atzinums par mērījumu un testēšanas rezultātiematzinums17,483,6721,15
2.Veterinārās uzraudzības apritē iesaistīto dokumentu veidlapu izplatīšana:
2.1.mājas (istabas) dzīvnieka pasepases veidlapa0,920,191,11
2.2.veterinārās receptesveidlapu komplekts0,080,020,10
2.3.dzīvnieku ārstnieciskās barības pieprasījumiveidlapu komplekts0,080,020,10
2.4.īpašās veterinārās receptesveidlapu komplekts0,210,050,26
3.Kopēšana:
3.1.A4 formātslappuse0,190,040,23
3.2.A3 formātslappuse0,250,050,30
4.Aprīkojuma, iekārtu (piemēram, projektora) nomastunda4,390,925,31
5.Sanāksmju zāles noma teritoriālajā struktūrvienībāstunda7,171,518,68
Zemkopības ministrs K. Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 681

(Pielikums MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 98 redakcijā)

Maksa par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču robežkontrolē
Nr.
p. k.
Uzraudzības un kontroles veidsMērvienībaCena (euro)1
1.Pārtikas nekaitīguma kontrole (izņemot pārtiku, par kuras kontroli samaksa noteikta regulā Nr. 2017/625):
1.1.sūtījums, ko ved ar vienu autotransporta līdzekli (automašīnu) vai konteineru, ar svaru līdz 5000 kg (izņemot šā pielikuma 1.5. apakšpunktā minēto pārtiku)sūtījums24,31
1.2.sūtījums, ko ved ar vienu autotransporta līdzekli (automašīnu) vai vienu konteineru, ar svaru 5001 kg un vairāk (izņemot šā pielikuma 1.5. apakšpunktā minēto pārtiku):
1.2.1.par 5000 kgsūtījums24,31
1.2.2.papildus par katriem 1000 kg (no 5001 kg)1000 kg7,33
1.3.sūtījums vienā vai vairākos konteineros no viena un tā paša kuģa (viens muitas formalitāšu kārtošanas dokuments), par katru sūtījumu (izņemot šā pielikuma 1.5. apakšpunktā minēto pārtiku):
1.3.1.par 5000 kgsūtījums24,31
1.3.2.papildus par katriem 1000 kg (no 5001 kg)1000 kg4,48
1.4.sūtījums vienā vai vairākos vagonos vienā vilciena sastāvā (viens muitas formalitāšu kārtošanas dokuments), par katru sūtījumu (izņemot šā pielikuma 1.5. apakšpunktā minēto pārtiku):
1.4.1.par 10 000 kgsūtījums24,31
1.4.2.papildus par katriem 10 000 kg (no 10 001 kg)10 000 kg7,33
1.4.3.maksimālā maksa par 1.4.1. un 1.4.2. apakšpunktā minēto sūtījumu2sūtījums148,92
1.5.sāls sūtījums neatkarīgi no transportlīdzekļa veidasūtījums24,31
2.Nekaitīguma kontrole saskarei ar pārtiku paredzētu materiālu un izstrādājumu sūtījumam:
2.1.ar svaru līdz 5000 kgsūtījums24,31
2.2.ar svaru 5001 kg un vairāk:
2.2.1.par 5000 kgsūtījums24,31
2.2.2.papildus par katriem 1000 kg (no 5001 kg)1000 kg2,43
2.2.3.maksimālā maksa par 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minēto sūtījumu2sūtījums157,96
3.Nepārtikas preču drošuma kontrole zāļu un augu aizsardzības līdzekļu sūtījumam:
3.1.kravai ar svaru līdz 5000 kgsūtījums24,31
3.2.kravai ar svaru 5001 kg un vairāk:
3.2.1.par 5000 kgsūtījums24,31
3.2.2.papildus par katriem 1000 kg (no 5001 kg)1000 kg2,43
3.2.3.maksimālā maksa par 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minēto sūtījumusūtījums157,96
4.Dzīvnieku barības (izņemot dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barību, par kuras kontroli samaksa noteikta regulā Nr. 2017/625) kontrole sūtījumam:
4.1.ar svaru līdz 10 000 kgsūtījums24,31
4.2.kravai ar svaru 10 001 kg un vairāk:
4.2.1.par 10 000 kgsūtījums24,31
4.2.2.papildus par katriem 10 000 kg (no 10 001 kg)10 000 kg7,33
4.3.maksimālā maksa par 4.2.1. un 4.2.2. apakšpunktā minēto sūtījumu2sūtījums148,92
5.Reproduktīvo produktu (mākslīgai pavairošanai paredzētas spermas, ovocītu un embriju, inkubējamu olu) sūtījuma kontrole (izņemot reproduktīvos produktus, par kuru kontroli samaksa noteikta regulā Nr. 2017/625)sūtījums24,31
6.Šā pielikuma 1., 2., 3. un 4. punktā minēto preču kontrole starptautiskajos pasta sūtījumos, kuru svars ir līdz 30 kgsūtījums24,31
7.Inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas par paraugu ņemšanu un nosūtīšanu laboratoriskiem izmeklējumiem pēc sūtījuma īpašnieka (pilnvarotās personas) pieprasījumastunda24,31
8.Pastiprināta oficiālā kontrole un papildu kontrole, ja ir aizdomas par neatbilstību:
8.1.maksa par pastiprinātu oficiālo kontroli Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos3sūtījums63,61
8.2.maksa par pastiprinātu oficiālo kontroli vai papildu kontroli, ja ir aizdomas par neatbilstību3 (izņemot šā pielikuma 8.1. apakšpunktā minēto gadījumu)sūtījums138,56
8.3.laboratoriskie izmeklējumisaskaņā ar laboratorisko izmeklējumu faktiskajām izmaksām
9.Laboratoriskie izmeklējumi, īstenojot pasākumus neatbilstības gadījumāsaskaņā ar laboratorisko izmeklējumu faktiskajām izmaksām
10.Mājas (istabas) dzīvnieku kontroledzīvnieks55,00
11.Prasībām neatbilstoša vai līdz visu kontroles rezultātu saņemšanai aizturēta sūtījuma uzglabāšana robežkontroles punkta telpāsstunda8,70

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Šo apakšpunktu nepiemēro, ja sūtījumam veic pastiprinātu oficiālo kontroli vai papildu kontroli, ja ir aizdomas par neatbilstību.

3 Piemēro papildus šā pielikuma 1., 2. un 4. punktā noteiktajai maksai un maksai, kas tiek piemērota saskaņā ar šo noteikumu 6.1. apakšpunktu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 681
Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumi veterināro zāļu apritē

(Pielikums MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

Nr.
p. k.
Izdevumu pozīcijaMērvienībaCena (euro)1
I. Veterināro zāļu novērtēšana un reģistrācija tirdzniecības atļaujas vai reģistrācijas apliecības piešķiršanai, pārreģistrācija un reģistrācijas uzraudzība
1. Nacionālā procedūra
1.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu nacionālajā procedūrā:
1.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumamiesniegums750,00
1.1.1.1.katrai papildu zāļu formai2iesniegums320,00
1.1.1.2.katram papildu zāļu stiprumam2iesniegums235,00
1.1.2.homeopātiskajām zālēmiesniegums160,00
1.2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai:
1.2.1.vienai zāļu formai un stiprumamiesniegums320,00
1.2.1.1.katrai papildu zāļu formai2iesniegums160,00
1.2.1.2.katram papildu zāļu stiprumam2iesniegums96,00
1.2.2.homeopātiskajām zālēm (reģistrācijas apliecības piešķiršanai)iesniegums96,00
2. Savstarpējās atzīšanas procedūra
2.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu savstarpējās atzīšanas procedūrā vai vēlākai atzīšanai savstarpējās atzīšanas procedūrā:
2.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumamiesniegums1565,00
2.1.2.katrai papildu zāļu formai2iesniegums785,00
2.1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2iesniegums525,00
2.1.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)procedūras numurs1955,00
2.2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai:
2.2.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumamiesniegums1045,00
2.2.2.katrai papildu zāļu formai2iesniegums655,00
2.2.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2iesniegums265,00
2.2.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)procedūras numurs1955,00
3. Decentralizētā procedūra
3.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu decentralizētajā procedūrā vai vēlākai atzīšanai decentralizētajā procedūrā:
3.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumamiesniegums1565,00
3.1.2.katrai papildu zāļu formai2iesniegums785,00
3.1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2iesniegums525,00
3.1.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)procedūras numurs1955,00
3.2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai:
3.2.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumamiesniegums1045,00
3.2.2.katrai papildu zāļu formai2iesniegums655,00
3.2.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2iesniegums265,00
3.2.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)procedūras numurs1955,00
4. Apliecību un sertifikātu izsniegšana
4.1.Veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas vai reģistrācijas apliecības izsniegšanaapliecība15,00
4.2.Produkta (veterināro zāļu) eksporta sertifikāta izsniegšanasertifikāts140,00
4.3.Produkta (veterināro zāļu) saīsinātā sertifikāta izsniegšana (brīvās tirdzniecības sertifikāts vai paziņojums par veterināro zāļu reģistrācijas statusu)sertifikāts41,50
5. Pēcreģistrācijas uzraudzība
5.1.Gada maksa4 vai: 235,00
5.1.1.gada maksa, ja kopējais apgrozījums no attiecīgajām veterinārajām zālēm, kas izplatītas Latvijā iepriekšējā kalendāra gadā, pārsniedz 2000,00 euroreģistrācijas numurs235,00
5.1.2.gada maksa, ja kopējais apgrozījums no attiecīgajām veterinārajām zālēm, kas izplatītas Latvijā iepriekšējā kalendāra gadā, ir no 1000,01 līdz 2000,00 euroreģistrācijas numurs100,00
5.2.Periodiskā drošības ziņojuma analīze – padziļinātā ekspertīze5ziņojums275,00
5.3.Periodiskā drošības ziņojuma izskatīšana bez padziļinātas ekspertīzesziņojums75,00
6. Izmaiņu izdarīšana veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā (par katru produktu)
6.1.

Izmaiņas, kas nav jānovērtē

viena izmaiņa132,50
6.2.

Izmaiņas, kas jānovērtē (R tipa izmaiņas )

viena izmaiņa199,50
6.3.Izmaiņas, kas jānovērtē (E tipa izmaiņas)viena izmaiņa391,50
6.4.

Izmaiņas kas jānovērtē (S tipa izmaiņas)

viena izmaiņa229,00
6.5.Izmaiņas, kas saistītas ar tirdzniecības atļaujas vai reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņu (jaunais tirdzniecības atļaujas vai reģistrācijas apliecības īpašnieks nav viena un tā pati persona)viena izmaiņa132,50
6.6.Baltijas valstu kopējā veterināro zāļu marķējuma apstiprināšanaekspertīze132,50
6.7.Marķējuma maketa apstiprināšanaekspertīze135,50
6.8.Izmaiņas marķējuma maketāekspertīze41,50
II. Atļauju izsniegšana veterināro zāļu apritē
7. Veterināro zāļu izplatīšana paralēlajā tirdzniecībā
7.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu izplatīšanai paralēlajā tirdzniecībā Latvijāekspertīze225,00
7.2.Izmaiņu izdarīšana veterināro zāļu lietošanas instrukcijāekspertīze65,50
7.3.Izmaiņu izdarīšana veterināro zāļu marķējumāekspertīze65,50
7.4.Izmaiņu izdarīšana veterināro zāļu dokumentācijā ekspertīze26,50
7.5.Atļaujas izsniegšana veterināro zāļu izplatīšanai paralēlajā tirdzniecībā Latvijāatļauja6,65
8. Valstī nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšana
8.1.Iesnieguma un dokumentu padziļināta zinātniska izvērtēšana, lai izsniegtu ievešanas un izplatīšanas atļauju veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai (par katru produktu)ekspertīze vienam produktam70,00
8.2.Iesnieguma un dokumentu ekspertīze bez padziļinātas zinātniskas izvērtēšanas, lai izsniegtu ievešanas un izplatīšanas atļauju veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai (par katru produktu)ekspertīze vienam produktam35,00
8.3.Izmaiņu izdarīšana ievešanas un izplatīšanas atļaujā veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai (par katru produktu)ekspertīze vienam produktam15,00
8.4.Ievešanas un lietošanas atļauja izņēmuma gadījumiem (arī imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), ja pieprasījumu iesniedz lieltirgotava vai importētājs (par katru produktu)atļauja vienam produktam28,15
8.5.Ievešanas un lietošanas atļauja izņēmuma gadījumiem (arī imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), ja pieprasījumu iesniedz veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde vai praktizējošs veterinārārsts (par katru produktu)atļauja vienam produktam5,85
8.6.Imunoloģisko veterināro zāļu ievešanas un lietošanas atļauja izņēmuma gadījumiem, ja imunoloģiskās veterinārās zāles nepieciešamas plānveida vakcinācijaiatļauja28,15
8.7.Izmaiņu izdarīšana ievešanas un lietošanas atļaujā izņēmuma gadījumiem, arī imunoloģiskajām veterinārajām zālēm (par katru produktu)atļauja vienam produktam15,00
8.8.Atļaujas izsniegšana nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai (papildus šā pielikuma 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajām darbībām)atļauja6,65
9. Produkta atbilstības izvērtēšana
9.1.Produkta novērtēšana, lai noteiktu tā atbilstību veterināro zāļu definīcijai (bez laboratoriskajiem izmeklējumiem)ekspertīze275,00
10. Klīniskā izpēte
10.1.Iesniegums klīniskajai izpētei un pievienotie dokumenti – izskatīšana (izvērtēšana):
10.1.1.produktīvie dzīvniekiiesniegums376,25
10.1.2.citi dzīvniekiiesniegums270,00
10.2.Iesniegums par grozījumiem klīniskās izpētes atļaujā un pievienotie dokumenti – izskatīšana (izvērtēšana):
10.2.1.produktīvie dzīvniekiiesniegums160,00
10.2.2.citi dzīvniekiiesniegums130,00
10.3.Atļaujas izsniegšana klīniskajai izpēteiatļauja6,65
11. Citu atļauju izsniegšana
11.1.Veterināro zāļu parauga importam:
11.1.1.iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu parauga importamekspertīze135,50
11.1.2.atļaujas izsniegšana veterināro zāļu parauga importamatļauja6,65
11.2.Atlikušo krājumu izplatīšanai:
11.2.1.iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze atlikušo veterināro zāļu krājumu izplatīšanaiekspertīze26,50
11.2.2.atļaujas izsniegšana atlikušo veterināro zāļu krājumu izplatīšanaiatļauja6,65
III. Atbilstības novērtēšana, darbības reģistrēšana un licencēšana
12. Atbilstības novērtēšana
12.1.Dokumentu atbilstības novērtēšanadokumentu ekspertīze40,00
12.2.Atbilstības novērtēšana veterinārajā aptiekā (tostarp dokumentu izvērtēšana un protokola sagatavošana)1 aptieka52,95
12.3.Atbilstības novērtēšana veterināro zāļu lieltirgotavā (tostarp dokumentu izvērtēšana un protokola sagatavošana)1 lieltirgotava210,60
12.4.

Personas atbilstības novērtēšana darbībām ar veterinārajām zālēm savas darbības nodrošināšanai bez tiesībām tās izplatīt tālāk vai ar zālēm, kas satur Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļautās vielas6 (atbilstoši faktiskajam inspekcijas laikam par darba stundu vienam inspektoram)

1 stunda17,60
13. Laba ražošanas prakse
13.1.Atbilstības novērtēšanas pārbaude veterināro zāļu importēšanas/ražošanas uzņēmumā, labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude (Eiropas Ekonomikas zonas valstī) veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic ražošanas uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu, ja pārbaude objektā ilgst (neiekļaujot komandējuma un piesaistīto ekspertu izmaksas3):
13.1.1.vienu dienu (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums350,00
13.1.2.divas dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums444,00
13.1.3.trīs dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums538,00
13.1.4.četras dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums632,00
13.1.5.piecas dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums726,00
13.2.Atbilstības novērtēšana veterināro zāļu importēšanas/ražošanas uzņēmumā, labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude (valstī, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā) veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic ražošanas uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu, ja pārbaude objektā ilgst (neiekļaujot komandējuma un piesaistīto ekspertu izmaksas3):
13.2.1.vienu dienu (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums525,00
13.2.2.divas dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums666,00
13.2.3.trīs dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums807,00
13.2.4.četras dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums948,00
13.2.5.piecas dienas (viens inspektors)1 importēšanas/ražošanas uzņēmums1088,50
13.3.Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanasertifikāts40,00
13.4.Veterināro zāļu labas ražošanas prakses dokumentu izvērtēšanadokumentu ekspertīze142,30
IV. Veterināro zāļu paraugu kontrole
14. Veterināro zāļu paraugi
14.1.Parauga ņemšanaparaugs17,60
V. Veterināro zāļu statistikas datu apstrāde
15. Statistika, informācija
15.1.Informācija pēc pieprasījuma (pēc vienošanās) par katru darba stundu1 stunda15,00

 

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Piemēro, ja iesniegums iesniegts vienlaikus ar pirmo zāļu formu un stiprumu tā paša nosaukuma veterinārajām zālēm.

3 Transporta, komandējuma un piesaistīto ekspertu izmaksas – atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un tarifiem, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

4 Veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas vai reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) ir atbrīvots no gada maksas vai gada maksai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu reģistrāciju tiek piešķirts atvieglojums.

5 Pirmreizējā ekspertīze vai gadījumā, ja ir iesniegti jauni zinātniski pamatoti dati saistībā ar veterināro zāļu drošumu vai efektivitāti.

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru saraksti ir noteikti likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2. pielikumā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 681Pieņemts: 17.12.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 256, 20.12.2019. OP numurs: 2019/256.12
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311568
{"selected":{"value":"15.02.2024","content":"<font class='s-1'>15.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.02.2024","iso_value":"2024\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-14.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.02.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"