Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 590

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 6. §)
Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
41. panta piekto daļu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus.

2. Lai pārraudzītu pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti ar ņemtajiem un plānotajiem aizņēmumiem, kā arī sniegtajiem un plānotajiem galvojumiem un, ja nepieciešams, sniegtu pašvaldībām ieteikumus aizņēmumu un galvojumu jautājumos, finanšu ministrs izveido Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi (turpmāk – padome) un apstiprina tās reglamentu.

3. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts kases.

4. Padomes darbību nodrošina Finanšu ministrija atbilstoši asignējumiem no valsts budžeta kārtējam gadam.

II. Pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu iesniegšana un izskatīšana

5. Pašvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, ar e-pakalpojuma eAizņēmumi starpniecību iesniedz padomē šādus dokumentus:

5.1. aizņēmuma pieprasījuma ekonomiskais pamatojums (1. pielikums);

5.2. pašvaldības domes lēmums par aizņēmuma ņemšanu, kurā norādīts aizņēmuma mērķis, apmērs, aizdevējs – Valsts kase vai cits aizdevējs, aizņēmuma izņemšanas periods, atmaksas termiņš, pamatsummas atliktais maksājums (ja nepieciešams) un aizņēmuma atmaksas garantijas;

5.3. pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums pašvaldības aizņēmuma pieprasījumam (2. pielikums);

5.4. projekta īstenošanas naudas plūsma atbilstoši darbu izpildes grafikam;

5.5. informācija par pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmēru, iekļaujot tajā arī plānoto aizņēmumu (3. pielikums).

6. Pašvaldības šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus iesniedz padomē ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes.

7. Pašvaldībai ir tiesības slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi tikai pēc padomes pozitīva lēmuma saņemšanas.

8. Pašvaldībai ir tiesības slēgt aizdevuma līgumu ar citu aizdevēju tikai pēc tam, kad finanšu ministrs ir apstiprinājis citu aizdevēju. Lai saņemtu šajā punktā minēto apstiprinājumu, pašvaldība pēc padomes pozitīva lēmuma saņemšanas, kurā atbalstīts pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu no cita aizdevēja, iesniedz Finanšu ministrijā ministram adresētu iesniegumu un aizdevuma līguma projektu.

9. Pašvaldība aizņēmumu projekta īstenošanai var izņemt vidējā termiņā, kas nepārsniedz trīs gadus. Pašvaldība aizņēmuma summas izņemšanas sadalījumu pa gadiem norāda aizņēmuma pieprasījuma ekonomiskajā pamatojumā (1. pielikums).

10. Ja kārtējā gadā aizņēmums netiks izņemts padomes lēmumā norādītajā apmērā, pašvaldībai līdz kārtējā gada 1. oktobrim ir jāiesniedz padomē informācija par neapgūtā aizņēmuma apmēru un neapgūšanas iemesliem.

III. Pašvaldību galvojumu pieprasījumu iesniegšana un izskatīšana

11. Pašvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, ar e-pakalpojuma eAizņēmumi starpniecību iesniedz padomē šādus dokumentus:

11.1. galvojuma pieprasījuma ekonomiskais pamatojums (4. pielikums);

11.2. pašvaldības domes lēmums par galvojuma sniegšanu, kurā norādīta kapitālsabiedrība, kuras aizņēmumam tiek sniegts galvojums, pašvaldības kapitāla daļu skaits attiecīgajā kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizdevējs – Valsts kase vai cits aizdevējs, galvotā aizņēmuma mērķis, apmērs, procentu likme, atmaksas termiņš, pamatsummas atliktais maksājums (ja nepieciešams) un galvojuma saistību izpildes garantijas;

11.3. pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums pašvaldības galvojuma pieprasījumam (5. pielikums);

11.4. informācija par pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmēru, iekļaujot tajā arī plānoto galvojumu (3. pielikums).

12. Pašvaldības šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus iesniedz padomē ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes.

13. Pašvaldības, kas sniedz galvojumu vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, var pilnvarot vienu pašvaldību visu dokumentu iesniegšanai atbilstoši šo noteikumu 11. punktam.

14. Pašvaldībai ir tiesības slēgt galvojuma līgumu tikai pēc padomes pozitīva lēmuma saņemšanas, izņemot šo noteikumu 15. punktā minēto galvojumu.

15. Pašvaldība pēc domes lēmuma pieņemšanas par galvojuma sniegšanu par tām parāda saistībām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes, iesniedz padomē minēto domes lēmumu, kurā norādīts galvojuma apmērs, aizdevējs, atmaksas termiņš, procentu likme un galvojuma saistību izpildes garantijas.

IV. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu vispārīgie nosacījumi

16. Pašvaldībai ir tiesības iesniegt aizņēmuma un galvojuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un pieņemts iepirkumu komisijas lēmums par līguma slēgšanu ar izvēlēto piegādātāju, ja nepieciešams, paredzot iespēju attiecīgo līgumu slēgt tikai pēc pozitīva padomes lēmuma saņemšanas.

17. Ja aizņēmums vai galvojums nepieciešams Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, pašvaldībai papildus šo noteikumu 16. punktā minētajiem nosacījumiem ir tiesības iesniegt attiecīgo pieprasījumu tikai pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās (līgums, lēmums) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

18. Padomes lēmumus pieņem padomes sēdēs. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Padome piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes nosūta tās lēmumu attiecīgajai pašvaldībai.

19. Padomei ir tiesības:

19.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības jebkuru papildinformāciju, kā arī pieprasīt pašvaldības pārstāvja piedalīšanos sēdē, ja tas ir nepieciešams konkrētā pieprasījuma izskatīšanai un pārliecības gūšanai par to, ka pašvaldība ir izvērtējusi projekta ilgtspēju, efektivitāti un ekonomiskumu, ja tas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēts projekts;

19.2. rīkot padomes ārkārtas izbraukuma sēdes konkrētā pašvaldībā, ja padome uzskata, ka jautājuma izskatīšana ir iespējama, tikai iepazīstoties ar situāciju uz vietas;

19.3. izvērtēt aizņēmumu un galvojumu iespējamos riska faktorus un to tiešo ietekmi uz pašvaldību budžetiem.

20. Pašvaldībai ir tiesības ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra starpniecību iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par padomes neakceptēto iesniegumu atkārtotu izvērtēšanu.

21. Valsts kase informē padomi par pašvaldībām, kuras nepilda aizdevuma līguma nosacījumus.

22. Ja pašvaldība neievēro šo noteikumu 7., 8. un 14. punktā minētās prasības, finanšu ministrs pēc padomes ieteikuma var ierosināt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram apturēt attiecīgā pašvaldības domes lēmuma darbību.

V. Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumus Nr. 196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 52. nr.; 2009, 71. nr.; 2013, 159. nr.; 2016, 82. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 590
Aizņēmuma pieprasījuma ekonomiskais pamatojums
Projekta nosaukums 
Aizņēmuma galvenais mērķis (Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēts projekts, EKII līdzfinansēts projekts, cits investīciju projekts, budžeta un finanšu vadība) 
Aizņēmuma mērķis (norāda aizņēmuma mērķi atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta likumam. Ja aizņēmums ir paredzēts Eiropas Savienības vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētam projektam, jānorāda attiecīgās Eiropas Savienības vai citas ārvalstu finanšu palīdzības nosaukums, tajā skaitā aktivitātes numurs) 
Pašvaldības funkcija atbilstoši valdības funkcijas klasifikācijai, kuras nodrošināšanai minētais projekts tiek īstenots 
Projekta mērķis 
Projekta numurs no noslēgtās vienošanās (līguma, lēmuma) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par projekta īstenošanu (aizpilda, ja aizņēmums tiek prasīts Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajam projektam) 
Pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, kas paredz projekta īstenošanu 
Projekta aktivitātes (plašāks apraksts) 
Projekta īstenošanas termiņš 
Aizdevējs 
Nepieciešamā aizņēmuma kopējais apmērs (euro) 
Aizņēmuma atmaksas termiņš (gadi) 
Aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums 
Cita informācija par projektu 
 
Projekta faktisko izmaksu (pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas) finansēšanas avoti
GadsProjekta kopējās izmaksas (euro)Finansēšanas avoti (euro)Piezīmes, t. sk. norādīts cits finansējuma avots
aizņēmumspašvaldības budžetscits
kopāsaņemts*nepieciešams
12345678
līdz n–2       
n–1       
n       
n+1       
n+2       
Kopā      X
*Aizņēmuma summa atbilstoši noslēgtajam aizdevuma līgumam. Ja aizdevuma līgums vēl nav noslēgts, tad aizņēmuma summu norāda atbilstoši saņemtajai aizņēmuma atļaujai.
 
Informācija par projekta faktiskajām izmaksām pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas un veiktajiem maksājumiem
Nr.
p.k.
Iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas datumsPriekšmeta nosaukumsSumma (euro)Veiktie maksājumiPiezīmes
gadssumma (euro) un finansēšanas avots
kopāaizņēmumspašvaldības budžetscits finansējums
1234567897
1.   līdz n–2     
n–1     
n     
Kopā    X
2.   līdz n–2     
n–1     
n     
Kopā    X
Pavisam kopā X    X
 
Domes priekšsēdētājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīme. **Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 590
Pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums pašvaldības aizņēmuma pieprasījumam

Apliecinu, ka:

1) pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

2) pašvaldības dome ir izvērtējusi projekta (projekta nosaukums) ilgtspēju, efektivitāti un ekonomiskumu un tā īstenošanā nodrošinās līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietošanu;

3) projekta (projekta nosaukums) īstenošanai ir izstrādāti tehniskie dokumenti atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (ja pašvaldība īsteno būvniecības ieceri);

4) saņemtais aizņēmums tiks izlietots atbilstoši mērķim – projekta (projekta nosaukums) īstenošanai.

Domes priekšsēdētājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Z. v.*

Datums*___________________________

Piezīme. *Dokumentu rekvizītus "paraksts", "Z. v." un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs J. Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 590
Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs
Nr.
p.k.
NosaukumsSaistību atmaksājamā summa (pamatsumma, procentu maksājumi) saskaņā ar atmaksas grafiku
nn+1n+2n+3n+4n+5n+6turpmākajos gadoskopā
IUzņemtās saistības kopā (euro)         
IIPlānotie aizņēmumi (euro)
           
           
           
Plānotie aizņēmumi kopā (euro)         
IIIPlānotie galvojumi (euro)
           
           
           
Plānotie galvojumi kopā (euro)         
Kopā pavisam saistības (euro)         
Saistību pieaugums (+) vai samazinājums (–) (euro)X        
Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)       XX
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) 
 
Domes priekšsēdētājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs J. Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 590
Galvojuma pieprasījuma ekonomiskais pamatojums
Projekta nosaukums 
Pašvaldības kapitālsabiedrības nosaukums, pašvaldības kapitāldaļu skaits (%) 
Galvojuma mērķis (Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēts projekts, EKII līdzfinansēts projekts, cits investīciju projekts) 
Pašvaldības funkcija atbilstoši valdības funkcijas klasifikācijai, kuras nodrošināšanai minētais projekts tiek īstenots 
Projekta mērķis 
Projekta numurs no noslēgtās vienošanās (līguma, lēmuma) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par projekta īstenošanu (aizpilda, ja galvojums tiek sniegts Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētam projektam) 
Projekta aktivitātes (plašāks apraksts) 
Projekta īstenošanas termiņš 
Aizdevējs kapitālsabiedrības aizņēmumam 
Galvotā aizņēmuma kopējais apmērs (euro) 
Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš (gadi) 
Galvotā aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums 
Cita informācija par projektu 
 
Projekta faktisko izmaksu (pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas) finansēšanas avoti
GadsProjekta kopējās izmaksas (euro)Finansēšanas avoti (euro)Piezīmes, t. sk. norādīts cits finansējuma avots
kapitālsabiedrības aizņēmumspašvaldības finansējumskapitālsabiedrības finansējumscits
kopāsaņemts *nepieciešams
123456789
līdz n-2        
n-1        
n        
n+1        
n+2        
Kopā:       X
*Aizņēmuma summa atbilstoši noslēgtajam aizdevuma līgumam. Ja aizdevuma līgums vēl nav noslēgts, tad aizņēmuma summu norāda atbilstoši galvojuma atļaujai.
 
Informācija par projekta faktiskajām izmaksām pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas un veiktajiem maksājumiem
Nr.
p.k.
Iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas datumsPriekšmeta nosaukumsSumma (euro)Veiktie maksājumiPiezīmes
gadssumma (euro)
1234567
1.   līdz n-2  
n-1  
n  
Kopā X
2.   līdz n-2  
n-1  
n  
Kopā X
Pavisam kopā X X
 
Domes priekšsēdētājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs J. Reirs
5. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 590
Pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums pašvaldības galvojuma pieprasījumam

Apliecinu, ka:

1) pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

2) pašvaldība nodrošina savas kapitālsabiedrības (kapitālsabiedrības nosaukums) finansiālās darbības uzraudzību;

3) pašvaldības dome, pieņemot lēmumu par galvojuma sniegšanu, ir guvusi pārliecību, ka kapitālsabiedrība (kapitālsabiedrības nosaukums) nav grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši turpmāk norādītajai definīcijai* (Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 18. punkts) un ka tai nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

4) sniedzot galvojumu, ir ievērotas komercdarbības atbalsta kontroles normas.

*Grūtībās nonācis uzņēmums ir kapitālsabiedrība, uz kuru attiecas vismaz viena no šādām situācijām:

1) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla. Šā noteikuma vajadzībām "kapitāls" attiecīgā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;

2) kapitālsabiedrībai tiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra vai arī tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru;

3) kapitālsabiedrība ir saņēmusi glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājusi aizdevumu vai atsaukusi garantiju, vai ir saņēmusi pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

4) attiecībā uz kapitālsabiedrību pēdējos divus gadus:

• kapitālsabiedrības parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5;

• kapitālsabiedrības procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA, ir bijusi mazāka par 1,0.

Domes priekšsēdētājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Z. v.**

Datums**___________________________

Piezīme. **Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z. v." un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 590Pieņemts: 10.12.2019.Stājas spēkā: 13.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 12.12.2019. OP numurs: 2019/250.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311320
13.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)