Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-21

Jelgavā 2019.gada 24.oktobrī (prot. Nr.13, 2.p.)
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 11.punktu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – Licence).

2. Lēmumu par licences izsniegšanu pieņem un licenci izsniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

II. Licences izsniegšanas kārtība

3. Licences saņemšanai, fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Pieprasītājs) dokumentus iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas izglītības pārvalde" (turpmāk – Iestāde), Svētes ielā 22, Jelgavā, vai nosūta pa pastu vai elektroniski (e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv) ar drošu elektronisko parakstu.

4. Licences (1.pielikums un 2.pielikums) saņemšanai Pieprasītājs Iestādē iesniedz:

4.1. pieteikumu, kurā norāda:

4.1.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi;

4.1.2. juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi;

4.1.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas adresi.

4.2. licencējamo interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programmu), kurā norāda:

4.2.1. izglītības programmas nosaukumu;

4.2.2. izglītības programmas mērķi;

4.2.3. izglītības programmas uzdevumus;

4.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;

4.2.5. izglītības programmas apjomu (stundās);

4.2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);

4.2.7. izglītības programmas īstenošanas valodu.

4.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;

4.4. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta kopiju;

4.5. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas telpu un aprīkojuma aprakstu, izņemot gadījumu, ja licencējamās izglītības programmas īstenošana paredzēta klienta telpās;

4.6. līgumu ar telpu īpašnieku par telpu lietošanas tiesībām, ja Pieprasītājs nav telpu īpašnieks, izņemot gadījumu, ja licencējamās izglītības programmas īstenošana paredzēta klienta telpās.

5. Pēc šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas Komisija 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Licenci. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu, par to rakstiski informējot Pieprasītāju.

6. Pēc nepieciešamības, Komisijas lēmuma pieņemšanai, Iestādei ir tiesības rakstiski pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ko Pieprasītājs Iestādē iesniedz Komisijas norādītajā termiņā. Atkārtoti jautājumu par Licences izsniegšanu izskata 30 dienu laikā pēc papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas.

7. Licenci izsniedz Iestādē uz Pieprasītāja pieteikumā norādīto laika periodu vai līdz līguma ar telpu īpašnieku termiņa beigām, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.

8. Lēmums par Licences izsniegšanu tiek paziņots 5 (piecu) darba dienu laikā telefoniski vai elektroniski uz Pieprasītāja norādītu e-pasta adresi.

9. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild Licences īpašnieks.

10. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci, ja:

10.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai noteiktajā termiņā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

10.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

10.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam, mērķim vai normatīvo aktu prasībām;

10.4. vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

11. Lēmums par atteikumu izsniegt Licenci Pieprasītājam tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz Pieprasītāja norādīto e-pasta adresi.

12. Komisija pieņem lēmumu par Licences anulēšanu, ja:

12.1. Licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju;

12.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

12.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.4. pēc Licences īpašnieka lūguma.

13. Lēmums par Licences anulēšanu tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā ierakstītā pasta sūtījumā uz Licences īpašnieka pieteikumā norādīto adresi.

14. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

15. Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošina Iestāde.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.12-32 "Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 18.nr.; 2017, 118.nr.).

17. Licences, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.

18. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 24.10.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.19-21
"Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

LICENCE

Interešu izglītības
programmas īstenošanai

IZSNIEGTA

 
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds uzvārds)
   
 (reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

Programmas nosaukums

 
  
  

par tiesībām nodarboties interešu izglītības programmu īstenošanā

Programmas īstenošanas vietas adrese

 

Licences izsniegšanas datums

 

Licences derīguma termiņš

 

Licences Nr.

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs___________ /V. Uzvārds/

2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 24.10.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.19-21
"Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

LICENCE

Pieaugušo neformālās izglītības
programmas īstenošanai

IZSNIEGTA

 
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds uzvārds)
   
 (reģistrācijas Nr. vai personas kods) 
Programmas nosaukums 
  
  
par tiesībām nodarboties pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā
Programmas īstenošanas vietas adrese
 
Licences izsniegšanas datums 
Licences derīguma termiņš 
Licences Nr. 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs___________ /V. Uzvārds/

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.19-21 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsJelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu projekts "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un 47.panta trešo daļu, kas paredz, ka pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā. Saistošos noteikumus ir nepieciešams izdot, lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību, saistošo noteikumu īstenošanas un izpildes kontroli.

Ar 2019.gada 24.oktobra Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.19-21 spēku zaudē 20.12.2012. noteikumi Nr.12-32 "Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā", jo kārtību kādā pašvaldība izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru regulē 27.08.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu īstenošana sekmēs uzņēmējdarbību.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19-21Pieņemts: 24.10.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 06.11.2019. OP numurs: 2019/225.36
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
310485
01.01.2020
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"