Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 405

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 31. §)
Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 29. panta devīto daļu,
35. panta 1.7 un trešo daļu, 35.1 panta otro un septīto daļu,
39. panta 5.3 daļu, likuma "Par mērījumu vienotību" 6. panta
otro daļu, likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta
pirmo daļu un likuma "Par nodokļiem un nodevām"
28.panta ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā plānošanas reģions vai valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – institūcija) izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru (turpmāk – pārvadājumu pakalpojums);

1.2. kārtību, kādā izsniedz un anulē licences kartīti ar speciālu atzīmi (turpmāk – speciālā licences kartīte);

1.3. paziņojumā un cenrādī (1. pielikums) (turpmāk – paziņojums) norādāmo informāciju par tarifiem un prasības minētās informācijas izvietojumam uz autotransporta līdzekļa un tā salonā;

1.4. prasības aprīkojumam un tā izvietojumam;

1.5. taksometra skaitītāja:

1.5.1. atbilstības novērtēšanas būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu;

1.5.2. metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtību;

1.5.3. tehniskās prasības un darījumus apliecinošo dokumentu veidus, rekvizītus un lietotāju pienākumus;

1.6. kārtību, kādā veicami pārvadājumu pakalpojumi;

1.7. ierobežojumus piekļuvei starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objekta (turpmāk – objekts) publiskiem mērķiem paredzētajai teritorijai un kārtību, kādā:

1.7.1. organizē un kontrolē pārvadājumu pakalpojumus objekta publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi;

1.7.2. veicama informācijas apmaiņa par pārvadājumu pakalpojumiem objekta publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 698)

2. Noteikumi neattiecas uz attāluma signālģeneratoriem.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. taksometra skaitītājs – mērierīce, kas darbojas kopā ar signālģeneratoru un kopā ar to veido mērinstrumentu. Šī mērierīce nosaka brauciena ilgumu un aprēķina nobraukumu, pamatojoties uz signālu, kas saņemts no signālģeneratora, kā arī pēc veiktajiem papildaprēķiniem uzrāda maksu par braucienu. Būtiskās prasības taksometru skaitītājiem noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību;

3.2. pārslēgšanās ātrums – ātruma vērtība, kas iegūta, izdalot laika tarifa vērtību ar attāluma tarifa vērtību;

3.3. normālais aprēķina režīms "S" – braukšanas maksas aprēķins, kas ir pamatots ar laika tarifa lietošanu, ja nav sasniegts pārslēgšanās ātrums, un attāluma tarifa lietošanu, ja pārslēgšanās ātrums ir pārsniegts (viena tarifa lietošana);

3.4. normālais aprēķina režīms "D" – braukšanas maksas aprēķins, kas ir pamatots ar vienlaicīgu laika tarifa un attāluma tarifa lietošanu visā brauciena laikā (dubultā tarifa lietošana);

3.5. darbības režīmi – režīmi, kuros taksometra skaitītājs izpilda dažādas funkcijas. Darbības režīmi atšķiras ar šādām norādēm:

3.5.1. "brīvs" – darbības režīms, kurā braukšanas maksas funkcija ir izslēgta;

3.5.2. "aizņemts" – darbības režīms, kurā braukšanas maksas funkcija ir aktivizēta, pamatojoties uz iespējamo taksometra nolīgšanas maksu, attāluma tarifu vai brauciena ilgumu vai arī uz taksometra nolīgšanas maksu, attāluma tarifu un brauciena ilgumu kopā;

3.5.3. "maksa" – darbības režīms, kurā ir norādīta braukšanas maksa un izslēgta vismaz braukšanas maksas funkcija, kas pamatojas uz laiku.

II. Kārtība, kādā izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti

4. Lēmuma pieņemšanai par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai anulēšanu institūcija izveido komisiju vismaz triju locekļu sastāvā.

5. Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pārvadātājs iesniedz institūcijā iesniegumu, norādot komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru.

6. Iesniegumam pievieno paziņojumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

7. Lai mainītu paziņojumā norādīto informāciju izsniegtās speciālās atļaujas (licences) darbības laikā, pārvadātājs iesniedz institūcijai jaunu šo noteikumu 6. punktā minēto paziņojumu, norādot tā spēkā stāšanās laiku.

8. Institūcija pēc šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda:

8.1. pārvadātāja atbilstību Autopārvadājumu likuma 35. panta 1.1 daļā noteiktajām prasībām komercreģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē (turpmāk – VID publiskojamo datu bāze);

8.2. paziņojumā norādīto tarifu un cenrāža atbilstību Autopārvadājumu likuma 39. panta 5.2 daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām prasībām.

9. Atbilstības gadījumā institūcija izsniedz pārvadātājam speciālo atļauju (licenci) Autopārvadājumu likuma 35. panta 1.2 daļā noteiktajā kārtībā un institūcijas tīmekļvietnē publicē šādu informāciju:

9.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru;

9.2. speciālās atļaujas (licences) numuru;

9.3. datumu, kad pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu;

9.4. datumu, kad speciālā atļauja (licence) stājas spēkā;

9.5. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;

9.6. aktuālās publikācijas datumu;

9.7. paziņojumu (publicējot tā saturu).

10. Ja konstatēta neatbilstība kādai no speciālās atļaujas (licences) saņemšanas vai paziņojumā norādāmās informācijas prasībām, institūcija pieņem lēmumu atteikt pārvadātājam izsniegt speciālo atļauju (licenci). Lēmumu par atteikumu pārvadātājam nosūta elektroniski.

11. Institūcija var pieņemt lēmumu anulēt speciālo atļauju (licenci) šādā kārtībā:

11.1. Autopārvadājumu likuma 35. panta 3.1 daļas 1. punktā paredzētajā gadījumā institūcija lēmuma pieņemšanai izvērtē informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem pārvadājumu saistībās vai kārtībā, kādā veicami pārvadājumu pakalpojumi, vai par gadījumiem, kas radījuši draudus pasažieru drošībai;

11.2. Autopārvadājumu likuma 35. panta 3.1 daļas 2. punktā paredzētajā gadījumā institūcija lēmuma pieņemšanai pārbauda informāciju par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi VID publiskojamo datu bāzē, bet par administratīvo sodu izpildi, kuri piemēroti par pārvadājumu pakalpojumus regulējošo noteikumu pārkāpumiem, – Sodu reģistrā.

12. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pārvadātājam nosūta elektroniski.

13. Par anulēto speciālo atļauju (licenci) institūcija izdara atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk – transportlīdzekļu reģistrs), informācijā par pārvadātāja autotransporta līdzekli norādot datumu, ar kuru lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājies spēkā.

14. Licences kartītes saņemšanai pārvadātājs iesniedz institūcijā iesniegumu, norādot autotransporta līdzekļa:

14.1. valsts reģistrācijas numuru;

14.2. identifikācijas numuru – Latvijā iepriekš nereģistrētam autotransporta līdzeklim.

15. Iesniedzot iesniegumu par Latvijā iepriekš nereģistrētu autotransporta līdzekli, iesniegumam pievieno autotransporta līdzekļa iegādi apliecinošu dokumentu un agregātu numuru salīdzināšanas izziņu.

16. Šo noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu pārvadātājs var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai atsevišķi speciālās atļaujas (licences) darbības laikā.

17. Institūcija pēc šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas transportlīdzekļu reģistrā pārbauda autotransporta līdzekļa atbilstību Autopārvadājumu likuma 29. panta otrajā un piektajā daļā noteiktajām prasībām.

18. Ja pārvadātājs iesniegumā atbilstoši šo noteikumu 14.1. apakšpunktam norāda taksometra numuru, institūcija transportlīdzekļu reģistrā pārbauda informāciju par taksometra reģistrāciju.

19. Latvijā iepriekš nereģistrētam autotransporta līdzeklim informāciju par autotransporta līdzekļa esību pārvadātāja īpašumā vai turējumā pārbauda pirms licences kartītes izsniegšanas atbilstoši šo noteikumu 23. punktam.

20. Atbilstības gadījumā institūcija transportlīdzekļu reģistrā, atlasot autotransporta līdzekli pēc valsts reģistrācijas numura vai agregātu salīdzināšanas izziņas numura, izdara atzīmi, norādot šādu informāciju:

20.1. komersanta reģistrācijas numuru;

20.2. speciālās atļaujas (licences) numuru;

20.3. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.

21. Ja autotransporta līdzeklis neatbilst kādai no Autopārvadājumu likuma 29. panta otrajā un piektajā daļā noteiktajām prasībām, institūcija norāda uz neatbilstību un par to paziņo pārvadātājam elektroniski.

22. Pēc autotransporta līdzekļa aprīkošanas atbilstoši Autopārvadājumu likuma 29. panta sestajā un septītajā daļā noteiktajām prasībām pārvadātājs iesniedz institūcijā iesniegumu par licences kartītes izsniegšanu konkrētam autotransporta līdzeklim, norādot taksometra numuru un termiņu, kurā paredzēts veikt pārvadājumu pakalpojumu.

23. Institūcija pārbauda autotransporta līdzekļa atbilstību Autopārvadājumu likuma 35. panta 1.3 daļā noteiktajām prasībām un atbilstības gadījumā izsniedz licences kartīti, transportlīdzekļu reģistrā norādot konkrētajam autotransporta līdzeklim izsniegtās licences kartītes numuru un derīguma termiņu.

24. Ja konstatēta neatbilstība kādai no licences kartītes izsniegšanas prasībām, institūcija pieņem lēmumu atteikt licences kartītes izsniegšanu. Lēmumu par licences kartītes izsniegšanas atteikumu nosūta elektroniski.

25. Ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu licences kartītes anulēšanai, institūcija pārbauda informāciju par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi VID publiskojamo datu bāzē, bet par administratīvo sodu izpildi, kuri piemēroti par pārvadājumu pakalpojumus regulējošo noteikumu pārkāpumiem, – Sodu reģistrā.

26. Lēmumu par licences kartītes anulēšanu pārvadātājam nosūta elektroniski.

27. Pēc lēmuma pieņemšanas par licences kartītes anulēšanu konkrētajam autotransporta līdzeklim institūcija transportlīdzekļu reģistrā izdara attiecīgu atzīmi, norādot datumu, ar kuru lēmums stājies spēkā.

III. Kārtība, kādā izsniedz un anulē speciālo licences kartīti

28. Speciālās licences kartītes saņemšanai pārvadājumu pakalpojumam objekta publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā, kurai šo noteikumu 80. punktā noteikta ierobežota piekļuve, pārvadātājs vai uz līguma pamata izveidota pārvadātāju apvienība (turpmāk – apvienība) iesniedz institūcijā šo noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu un:

28.1. paziņojumu, norādot tarifus braucienam no objekta;

28.2. taksometru skaitītāju apkalpojošā dienesta apliecinājumu par taksometra skaitītājā vai tam pievienotajā viedierīcē integrētu funkciju priekšapmaksu apliecinoša dokumenta (turpmāk – vaučers) identifikācijas koda nolasīšanai. Apliecinājumā norāda taksometra numuru un tam atbilstošo taksometra skaitītāja reģistrācijas numuru;

28.3. apliecinātu līguma kopiju vai izrakstu no līguma ar vaučera pārdevēju;

28.4. darbības aprakstu, kas apliecina pārvadājumu pakalpojuma atbilstību Autopārvadājumu likuma 35.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām.

29. Apvienība šo noteikumu 28. punktā minēto informāciju iesniegumam pievieno atsevišķi par katru apvienības dalībnieku un iesniedz apvienības dalībnieku līgumu.

30. Pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma saņemšanas institūcija pārbauda katra autotransporta līdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu reģistrā, pārvadātāja speciālās atļaujas (licences) numuru un atbilstību Autopārvadājumu likuma 35.1 panta trešās daļas 3. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajām prasībām un izvērtē atbilstoši šo noteikumu 28. punktam iesniegto informāciju.

31. Atbilstības gadījumā institūcija Autopārvadājumu likuma 35. panta 1.daļā noteiktajā kārtībā un termiņos transportlīdzekļu reģistrā norāda konkrētajam autotransporta līdzeklim izsniegtās licences kartītes numuru un derīguma termiņu, kārtas numuram pievienojot speciālu identifikācijas atzīmi (līdz četriem lielajiem burtiem).

32. Ja konstatēta neatbilstība speciālās licences kartītes izsniegšanas prasībām, institūcija pieņem lēmumu atteikt pārvadātājam izsniegt speciālo licences kartīti. Lēmumu par atteikumu pārvadātājam nosūta elektroniski.

33. Institūcija var pieņemt lēmumu par speciālās licences kartītes anulēšanu Autopārvadājumu likuma 35.panta sestajā daļā minētajā gadījumā. Lēmumu par speciālās licences kartītes anulēšanu pārvadātājam nosūta elektroniski.

IV. Prasības aprīkojumam un tā izvietojumam

34. Pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai autotransporta līdzekli aprīko ar:

34.1. taksometra pazīšanas zīmi – īpašu izgaismotu zīmi, kas nostiprināta uz autotransporta līdzekļa jumta (2. pielikums). Pazīšanas zīme ir ieslēgta, ja taksometrs ir brīvs, un izslēgta, ja tas ir aizņemts;

34.2. gaismas kontrolsignālu, kas ir piestiprināts taksometra salonā aiz priekšējā stikla un ieslēdzas vai izslēdzas reizē ar pazīšanas zīmi;

34.3. taksometra skaitītāju, kas atbilst šo noteikumu V nodaļā minētajām prasībām.

35. Informāciju izvieto:

35.1. pārvadātāja nosaukumu – ārpusē uz autotransporta līdzekļa abām priekšējām durvīm (neizmantojot durvju stikloto daļu);

35.2. autovadītāja vārdu un uzvārdu, autovadītāja reģistrācijas numuru taksometra vadītāju reģistrā un pārvadātāja nosaukumu – autotransporta līdzekļa salonā uz priekšējā paneļa pasažiera pusē. Minētā informācija jānorāda datorrakstā uz balta fona ar melniem burtiem un cipariem, kuru izmērs ir ne mazāks par 3 milimetriem;

35.3. informāciju par tarifiem:

35.3.1. autotransporta līdzekļa salonā uz priekšējā paneļa pasažiera pusē, datorrakstā ar burtiem un cipariem, kuru izmērs ir ne mazāks par 5 milimetriem;

35.3.2. taksometra nolīgšanas maksu, maksu par vienu kilometru un maksu par vienu minūti – ārpusē uz autotransporta līdzekļa labās puses aizmugurējām durvīm (neizmantojot durvju stikloto daļu). Informāciju norāda ar autotransporta līdzekļa pamatkrāsu kontrastējošas krāsas burtiem un cipariem, kuru augstums ir ne mazāks par 40 milimetriem.

(Grozīts ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 83)

V. Taksometra skaitītājs

36. Taksometra skaitītājiem noteiktās īpašās metroloģiskās un tehniskās prasības ievēro un taksometra skaitītāju atbilstību minētajām prasībām pārbauda persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic taksometru skaitītāju metroloģisko kontroli.

37. Taksometra skaitītājs ir konstruēts tā, lai aprēķinātu nobraukumu un noteiktu braukšanas ilgumu.

38. Taksometra skaitītājs ir konstruēts tā, lai darbības režīmā "aizņemts" tas aprēķinātu un uzrādītu braukšanas maksu, kas pakāpeniski pieaug saskaņā ar pārvadātāja noteikto tarifu.

39. Taksometra skaitītājs darbības režīmā "maksa" uzrāda galīgo brauciena maksu.

40. Taksometra skaitītāja konstrukcija nodrošina normālos aprēķina režīmus "S" un "D". Aprēķina režīmu iestatīšanai jābūt konstruktīvi aizsargātai.

41. Izmantojot piemērotas un aizsargātas saskarnes (interfeisus), taksometra skaitītājā nodrošina šādas informācijas pieejamību:

41.1. darba režīms "brīvs", "aizņemts" vai "maksa";

41.2. summatora dati saskaņā ar šo noteikumu 58. punktu;

41.3. vispārīga informācija (attāluma signālģeneratora konstante, iestatīšanas datums, taksometra identifikācija, reālais laiks, tarifa identifikācija);

41.4. informācija par brauciena maksu (kopējā summa, braukšanas maksa, braukšanas maksas aprēķins, papildmaksa, datums, brauciena sākuma un beigu laiks, nobraukums);

41.5. informācija par tarifiem (tarifu rādītāji).

42. Ja nepieciešams, taksometra skaitītājam pieslēgtā signālģeneratora konstanti var regulēt, nodrošinot šāda regulējuma aizsardzību.

43. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību taksometra skaitītājam piemēro mehāniskās vides klasi M3.

44. Ražotājam jānorāda taksometra skaitītāja ekspluatācijas apstākļi:

44.1. klimatiskās vides minimālais temperatūras diapazons – 80 °C;

44.2. mērīšanas līdzeklim paredzētā līdzstrāvas energoapgādes avota raksturlielumu robežvērtības.

45. Maksimāli pieļaujamās kļūdas taksometra skaitītājam (izņemot jebkuras kļūdas, kuras rada taksometra skaitītāja izmantošana taksometrā) ir šādas:

45.1. patērētais laiks ± 0,1 %, maksimāli pieļaujamās kļūdas vērtība 0,2 s;

45.2. nobraukums ± 0,2 %, maksimāli pieļaujamās kļūdas vērtība 4 m;

45.3. braukšanas maksas aprēķināšana ± 0,1 %, minimālā vērtība (ieskaitot noapaļošanu) ir braukšanas maksas rādījuma pēdējais zīmīgais cipars.

46. Maksimāli pieļaujamās kļūdas taksometra skaitītājam, kurš uzstādīts taksometrā, ir šādas:

46.1. patērētais laiks ± 0,2 %;

46.2. nobraukums ± 2 %;

46.3. braukšanas maksas aprēķināšana ± 0,1 %, minimālā vērtība (ieskaitot noapaļošanu) ir braukšanas maksas rādījuma pēdējais zīmīgais cipars.

47. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību taksometra skaitītājiem piemēro elektromagnētisko klasi E3.

48. Izmantojot taksometra skaitītāju atbilstības novērtēšanas procedūras B + F vai B + D, vai H1, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību, ievēro maksimāli pieļaujamās kļūdas, kas noteiktas šo noteikumu 45. punktā.

49. Maksimāli pieļaujamās kļūdas, kas noteiktas šo noteikumu 45. punktā, ievēro arī tad, ja rodas elektromagnētiskie traucējumi.

50. Ja spriegums pazeminās zem ražotāja norādītās apakšējās robežas, taksometra skaitītājam:

50.1. jāturpina darboties nekļūdīgi vai jāatsāk nekļūdīga darbība, nezaudējot datus, kas ir iegūti pirms īslaicīga sprieguma zuduma (piemēram, dzinēja atkārtotas palaišanas);

50.2. jāpārtrauc mērīšana un jāatgriežas režīmā "brīvs" (sprieguma zudumam saglabājoties ilgākā laikposmā).

51. Taksometra skaitītāja un attāluma signālģeneratora saderības nosacījumus nosaka taksometra skaitītāja ražotājs.

52. Ja ir paredzēta papildmaksa par papildu pakalpojumiem (informāciju par papildu pakalpojumiem ievada taksometra vadītājs ar manuālu komandu), šo papildmaksu neiekļauj uzrādītajā braukšanas maksā.

53. Taksometra skaitītājam var paredzēt papildu darba režīmu, kas reālā laikā ļauj uzrādīt tikai kopējo nobraukumu un braukšanas ilgumu, ja braukšanas maksa tiek aprēķināta, izmantojot normālo aprēķina režīmu "D".

54. Taksometra skaitītāja konstruktīvie risinājumi nodrošina, ka visi pasažierim paredzētie rādījumi ir atbilstoši identificējami un skaidri salasāmi gan dienas gaismā, gan nakts apstākļos.

55. Taksometra skaitītājā ir konstruktīvie elementi, kas nepieļauj ieprogrammētu funkciju uzstādījumu maiņu, kā arī brīvu datu ievadīšanu, kas var ietekmēt maksājamo summu vai pret krāpnieciskām darbībām vērstus pasākumus.

56. Taksometra skaitītājā pieejamās datu saglabāšanas ierīces neietekmē iespēju saglabāt šo noteikumu 55. punktā minētos taksometra skaitītāja uzstādījumus.

57. Nosacījumus, kas normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību noteikti attiecībā uz programmatūras identifikāciju, marķējumu un aizsardzību, piemēro arī tarifiem.

58. Taksometra skaitītāju aprīko ar summatoru, kuru nevar atiestatīt. Summators (summētajās vērtībās ietver arī rādījumus, kas saglabāti, zūdot energoapgādei) paredzēts šādiem lielumiem:

58.1. kopējais taksometra nobraukums;

58.2. kopējais nobraukums režīmā "aizņemts";

58.3. kopējais braucienu skaits režīmā "aizņemts";

58.4. kopējā naudas summa, kas ir saņemta kā papildmaksa;

58.5. kopējā naudas summa, kas ir saņemta režīmā "maksa".

59. Ja taksometra skaitītājs ir atvienots no energoapgādes avota, taksometra skaitītāja atmiņā summētās vērtības saglabājas vienu gadu tā, lai šīs vērtības varētu nolasīt un nodot citam informācijas nesējam.

60. Taksometra skaitītāja konstrukcija nodrošina, ka šo noteikumu 59. punktā minētajos gadījumos summēto rādījumu vērtības nevar izmantot pasažieru maldināšanai.

61. Automātiska tarifa maiņa ir pieļaujama šādu iemeslu dēļ:

61.1. braukšanas attālums;

61.2. braukšanas ilgums;

61.3. diennakts laiks;

61.4. datums;

61.5. nedēļas diena.

62. Ja taksometra skaitītāja pareiza darbība ir atkarīga no taksometra īpatnībām, taksometra skaitītājam ir paredzēti konstruktīvi risinājumi, kas aizsargā taksometra skaitītāja pieslēgumu taksometram, kurā tas uzstādīts.

63. Pēc taksometra skaitītāja uzstādīšanas taksometrā nodrošina iespēju testēt taksometra skaitītāju, atsevišķi testējot laika un nobraukuma attāluma mērīšanas precizitāti un aprēķinu pareizību.

64. Taksometra skaitītāja konstrukcija nodrošina aizsardzību pret ļaunprātīgiem mēģinājumiem pārveidot mērsignālu, kas nosaka nobraukto attālumu, ja skaitītājs uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijai.

65. Taksometra skaitītāju lieto, ievērojot būtiskās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību.

66. Taksometra skaitītāja konstrukcija ir tāda, ka, pastāvot noteiktiem ekspluatācijas nosacījumiem, viena gada laikā ir nodrošināta tā ekspluatācija maksimāli pieļaujamās kļūdas robežās bez regulēšanas.

67. Taksometra skaitītājs ir aprīkots ar pulksteni, kas satur informāciju par diennakts laiku un datumu. Abi šie lielumi var tikt lietoti automātiskai tarifa maiņai. Pulkstenis atbilst šādām prasībām:

67.1. hronometrāžas precizitāte – 0,02 %;

67.2. pieļaujamā pulksteņa korekcija – ne vairāk par divām minūtēm nedēļā;

67.3. korekcija pārejai no vasaras laika uz ziemas laiku tiek veikta automātiski;

67.4. korekcijas (automātiskas un manuālas) brauciena laikā nav pieļaujamas.

68. Nobraukums un ceļā pavadītais laiks taksometra skaitītājā tiek norādīts šādās mērvienībās:

68.1. attālums – kilometros;

68.2. patērētais laiks – sekundēs, minūtēs vai stundās, ievērojot nepieciešamo izšķiršanas spēju.

69. Autotransporta līdzekli aprīko ar taksometra skaitītāju, kas atbilst šādām tehniskajām prasībām:

69.1. normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un lietošanas kārtību;

69.2. šajos noteikumos noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību;

69.3. pēc uzstādīšanas taksometrā skaitītājs ir verificēts, izdarot verificēšanas atzīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, izsniegts verificēšanas sertifikāts uz pārvadātāja vārda un reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā;

69.4. taksometra skaitītājs ir aprīkots ar datorprogrammu un elektroniskām komponentēm, ar kurām nevar iestatīt atlaidi uzsāktam vai pabeigtam pakalpojumam un ar kurām nav iespējas mainīt, labot, dzēst, atcelt vai citādā veidā izmainīt energoneatkarīgās atmiņas datu nesējā saglabātu informāciju;

69.5. pieeja taksometra skaitītāja energoneatkarīgajai atmiņai ir tikai taksometra skaitītāja programmatūrai, kas ir aizsargāta pret izmaiņu veikšanu tajā. Taksometra skaitītāja programma, kuru apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, reģistrējot modeli (modifikāciju), nav atjaunojama vai izmaināma, bet ir nomaināma pilnībā, ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim atverot taksometra skaitītāja konstrukciju un noņemot numurētās stingrās uzskaites plombas, kas saņemtas Valsts ieņēmumu dienestā;

69.6. taksometra skaitītāja programma automātiski bloķējas (nevar uzsākt nākamo braucienu), ja uzsāktais taksometra pakalpojums netiek pabeigts ar dokumenta izdruku čeku un no taksometra skaitītāja nav pieprasīti tiešsaistē pārraidāmie dati;

69.7. taksometra skaitītāja programma un konstrukcija nodrošina vismaz šādas funkcijas:

69.7.1. atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajai datu struktūrai un formātam, izmantojot viedierīci, tiešsaistes režīmā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam šādu informāciju par katru pārvadājumu:

69.7.1.1. pārvadātāja reģistrācijas numurs komercreģistrā;

69.7.1.2. autovadītāja personas kods vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirts nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, ja autovadītājam nav Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtā personas koda;

69.7.1.3. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

69.7.1.4. taksometra skaitītāja šasijas numurs;

69.7.1.5. pārvadājumu pakalpojuma sākuma datums un laiks;

69.7.1.6. pārvadājumu pakalpojuma beigu datums un laiks;

69.7.1.7. nobraukto kilometru skaits;

69.7.1.8. braukšanas maksa;

69.7.1.9. norēķinu veids;

69.7.1.10. absolūtais summatora (Grand Total) stāvoklis konkrētajā brīdī;

69.7.2. saglabā informāciju taksometra skaitītāja vai taksometrā uzstādītās viedierīces energoneatkarīgajā atmiņā par laika periodu, kurā ārēju tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams tiešsaistes režīmā nodrošināt informācijas nosūtīšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 314)

70. Taksometra skaitītāja programma un konstrukcija nodrošina šādu rekvizītu norādīšanu čekā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām:

70.1. pārvadātāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs (ja pārvadātājs ir persona, kura reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā) un juridiskā adrese;

70.2. dokumenta nosaukums "čeks", tā kārtas numurs, datums un izdrukāšanas laiks. Čekus numurē augošā secībā, un numerācija nedrīkst atkārtoties viena kalendāra gada laikā;

70.3. taksometra nolīgšanas tarifs (euro);

70.4. attāluma tarifs par kilometru (euro);

70.5. laika tarifs par minūti (euro centi);

70.6. nobrauktie kilometri;

70.7. brauciena sākuma un beigu laiks (minūtēs);

70.8. braukšanas maksa (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa;

70.9. papildmaksas kopsumma (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa;

70.10. maksas kopsumma (euro) par braucienu bez pievienotās vērtības nodokļa;

70.11. ir vai nav piemērojams pievienotās vērtības nodoklis;

70.12. ja pārvadātājs ir Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrēta persona, papildus jānorāda:

70.12.1. piemērotā pievienotās vērtības nodokļa likme;

70.12.2. pievienotās vērtības nodokļa summa (euro);

70.12.3. maksas kopsumma par braucienu ar pievienotās vērtības nodokli (euro);

70.13. autovadītāja vārds, uzvārds un reģistrācijas numurs taksometru vadītāju reģistrā;

70.14. taksometra numurs;

70.15. taksometra skaitītāja numurs.

71. Ja pārvadājumu pakalpojums tiek sniegts braucienam no objekta, taksometra skaitītāja programma vai tam pieslēgta viedierīce nodrošina iespēju validēt vaučerus, kuri izsniegti no Valsts ieņēmumu dienesta reģistrētās ierīces vai iekārtas un kuros attēlots QR kods/divdimensiju kods (Quick Response Code) – balts kvadrātisks laukums, kas noteiktā veidā aizpildīts ar mazākiem melniem kvadrātiem.

72. Vaučera (QR koda) izsniedzējam jānodrošina vaučera (QR koda) vienreizēja aktivizēšana. Ja izmantots vaučers (QR kods) tiek validēts otrreiz, taksometra pakalpojuma sniedzējs saņem kļūdas paziņojumu, ka vaučers ir nederīgs.

73. QR kodā iekodēta šāda informācija:

73.1. vaučera pārdevēja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta);

73.2. dokumenta nosaukums "vaučers", dokumenta kārtas numurs, elektroniski radītas informācijas izveidošanas datums un laiks;

73.3. preces (pakalpojuma) vai tās nodaļas nosaukums un pievienotās vērtības nodokļa zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai tās daļai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), kā arī daudzums (tai skaitā ja daudzums ir "1") un cena;

73.4. piemērotās pievienotās vērtības nodokļa likmes;

73.5. reģistrēto preču (pakalpojumu) summa naudas izteiksmē (atsevišķi pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm) bez pievienotās vērtības nodokļa;

73.6. pievienotās vērtības nodokļa summa (atsevišķi pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm);

73.7. reģistrēto preču (pakalpojumu) kopsumma naudas izteiksmē;

73.8. Valsts ieņēmumu dienesta reģistrētas ierīces vai iekārtas pilns šasijas numurs;

73.9. katram vaučeram aprēķinātā Hash SHA-1 kontrolsumma, norādot iepriekšējā (elektroniski sagatavotā vai izdrukātā vaučera) un kārtējā vaučera Hash SHA-1 kontrolsummu. Vaučera Hash SHA-1 kontrolsummu aprēķina no vaučerā (ieskaitot nefiskālos dokumentus) iekļautās informācijas kopējā apjoma.

VI. Kārtība, kādā veic pārvadājumu pakalpojumus

74. Pārvadātājs un autovadītājs sniedz pārvadājumu pakalpojumus, ievērojot Autopārvadājumu likuma 40. panta devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktās prasības.

75. Autovadītājs nodrošina, ka pasažieris autotransporta līdzeklī iekāpj un izkāpj no tā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, ja nepieciešams, sniedzot pasažierim palīdzību.

76. Nolīgstot pārvadājumu pakalpojumu, pārvadātājs sniedz pasažierim skaidru un precīzu informāciju par:

76.1. tarifiem, kas tiks piemēroti braukšanas maksas aprēķinā;

76.2. papildu maksu par papildpakalpojumu, kas sniegts atsevišķi no pārvadājumu pakalpojuma;

76.3. iespēju nodrošināt autotransporta līdzekli personai ar kustību traucējumiem vai atbilstoši citām prasībām (bērnu autosēdeklītis, bagāžas ietilpība, lielāks sēdvietu skaits) un šo prasību izpildes laiku.

77. Autovadītājs pēc pārvadājumu pakalpojuma nolīgšanas, uzsākot braucienu, ieslēdz taksometra skaitītāju.

78. Autovadītājs braukšanas maksas aprēķinā izmanto normālo aprēķina režīmu "D".

79. Autovadītājs pēc pārvadājumu pakalpojuma izpildes fiksē taksometra skaitītāja rādījumu, paziņo to pasažierim un norēķinās ar pasažieri, ievērojot Autopārvadājumu likuma 40. panta vienpadsmitās daļas 4. punktā minētās prasības.

VII. Pārvadājumu pakalpojums starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objektu (autoosta, dzelzceļa stacija, lidosta, osta) publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā

80. Objektā – starptautiskajā lidostā "Rīga" – valdītāja valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" noteiktajā publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā, kurā nepieciešams organizēt transporta plūsmu un nodrošināt taksometru pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam (turpmāk – teritorija), noteikta ierobežota piekļuve pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai.

81. Objekta teritorijā pārvadājumu pakalpojumus objekta valdītājs vai īpašnieks organizē un kontrolē šādā kārtībā:

81.1. piekļuvi pārvadājumu pakalpojumiem organizē, izmantojot satiksmes organizācijas un tehniskos līdzekļus;

81.2. piekļuves kontroli teritorijā nodrošina atbilstoši informācijai par izsniegtajām speciālajām licences kartītēm, izmantojot transportlīdzekļu reģistra informāciju;

81.3. publicē objekta tīmekļvietnē informāciju par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve teritorijai.

82. Objekta valdītājs vai īpašnieks sniedz institūcijai informāciju par objekta darba laiku un prognozējamo pārvadājamo pasažieru skaitu (stundā), kurā nepieciešams nodrošināt pārvadājumu pakalpojumu.

83. Institūcija:

83.1. publicē savā tīmekļvietnē informāciju par speciālo licences kartīšu izsniegšanu pārvadājumu pakalpojumam objektā;

83.2. nodrošina aktuālās informācijas nodošanu objekta valdītājam vai īpašniekam par autotransporta līdzekļiem, kuriem izsniegtas speciālās licences kartītes un to derīguma termiņiem, kā arī par anulētajām speciālajām licences kartītēm.

84. Objekta valdītājs vai īpašnieks un kontroles institūcijas nekavējoties informē institūciju, kura izsniegusi speciālo licences kartīti, par konstatētajiem pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un teritorijā noteikto pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas prasību neievērošanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

85. Šo noteikumu 69.7. apakšpunkts attiecībā uz pārvadājumu pakalpojuma sniedzēja pienākumu sūtīt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par pārvadājumiem stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

86. Šo noteikumu 80., 81., 82. un 84. punkts stājas spēkā 2019. gada 15. septembrī.

87. Pārvadātāji, kuriem speciālās atļaujas (licences) izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, paziņojumu institūcijā iesniedz līdz 2019. gada 10. oktobrim.

88. Pārvadātājiem, kuriem speciālās atļaujas (licences) izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, šo noteikumu 35.3. apakšpunktā minētās prasības informācijai par tarifiem piemēro ar 2019. gada 1. oktobri.

89. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2020. gada 1. janvārim publicē šo noteikumu 69.7.1. apakšpunktā minēto datu struktūru un formātu.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 314)

90. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/32/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 405
Paziņojums (paraugs)

1. Tarifi

Tarifs nolīgšana
(euro)

Tarifs par 1 km
(euro)

Tarifs par 1 min
(euro)

 

 

  
Atzīmē ar x, ja tarifs braucienam no starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objekta ir vienāds ar 1. punktā norādīto.

2. Cenrādis

Nr.
p. k.

Tarifa atšifrējums

Nolīgšana
(euro)

Par vienu kilometru
(euro/km)

Par vienu minūti
(euro/min)

1.    
2.    
3.    

3. Papildmaksa

Nr.
p. k.

Atšifrējums

Euro

1.  
2.  
3.  
Paskaidrojumi aizpildīšanai:

1.  1. punktā norāda tarifus nolīgšanai, vienam kilometram un vienai minūtei. Tarifs vienam kilometram un vienai minūtei vienlaikus nevar būt vienāds ar 0.

2.  Tarifus ar atlaidēm vai palielinājumiem norāda 2. punktā:

2.1. ailē "Tarifa atšifrējums" norāda tarifa piemērošanas atšifrējumu (piemēram, no starptautiskās lidostas "Rīga" (no plkst. 6.00 līdz 12.00));

2.2. pārējās ailēs norāda vērtības (euro) ar atlaidēm vai palielinājumiem no 1. punktā norādītā tarifa. Atlaides vai palielinājumi no 1. punktā norādītā tarifa nedrīkst pārsniegt 50 procentus;

2.3. ja pārvadātājs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, tarifa vērtību norāda ar piezīmi "ar PVN".

3. Papildmaksu par citu ar pārvadājumu nesaistītu pakalpojumu norāda 3. punktā.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 405
Pazīšanas zīmes paraugs

Pazīšanas zīmes priekšpusē un aizmugurē ir attēlota taksometra atšķirības zīme. To veido lielais burts "T" un tam abās pusēs divās rindās šahveidā izvietoti melni kvadrāti uz balta fona. Minimālais kvadrātu skaits katrā pusē burtam ir pieci, divi kvadrāti izkārtoti augšējā rindā, trīs – apakšējā rindā. Pazīšanas zīmes minimālie izmēri (milimetros).

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 405Pieņemts: 27.08.2019.Stājas spēkā: 01.09.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 30.08.2019. OP numurs: 2019/177.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
309083
{"selected":{"value":"01.03.2023","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2023","iso_value":"2023\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-28.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2019","iso_value":"2019\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2019.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)