Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 477

Rīgā 2019. gada 15. oktobrī (prot. Nr. 48 18. §)
Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma
13.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu (turpmāk – pasta sūtījumi) izsniegšanai.

2. Vienkāršu pasta sūtījumu izsniedz, ievietojot adresāta pastkastītē vai pasta komersanta uzstādītā pasta sūtījumu saņemšanas iekārtā (turpmāk – iekārta), ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 9.1. apakšpunktu pasta komersants izsniedz vienkāršu pasta sūtījumu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, adresāts uzrāda šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņemto informatīvo paziņojumu, šo noteikumu 11. punktā minēto e-paziņojumu vai informē pasta komersantu par šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minēto sūtījuma identifikatoru.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 187 redakcijā)

3. Ierakstītu un apdrošinātu pasta sūtījumu izsniedz pasta sūtījumu piegādes brīdī, ja adresāts ir sastopams adresē, kas norādīta uz pasta sūtījuma. 

4. Ierakstītus pasta sūtījumus, apdrošinātus pasta sūtījumus par apdrošinājuma summu līdz 150 euro pasta komersants adresātam izsniedz, ja tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments vai dokuments, ko izdevusi valsts institūcija vai privāto tiesību juridiskā persona, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu, un kurā norādīts attiecīgā dokumenta numurs, izdevējs un derīguma termiņš, un kurā ir dokumenta turētāja fotogrāfija, personas kods un personiskais paraksts. Apdrošinātus pasta sūtījumus par apdrošinājuma summu virs 150 euro adresātam izsniedz, ja tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 187)

5. Pasta sūtījumu, kas adresēts personai, jaunākai par 15 gadiem, izsniedz, ja adresāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu (piemēram, skolēna apliecību, studenta apliecību), kurā ir dokumenta īpašnieka fotogrāfija un personīgais paraksts (ja tāds ir paredzēts), kā arī norādīts attiecīgā dokumenta izdevējs un derīguma termiņš.

6. Pasta sūtījumu var izsniegt arī nepilngadīgā adresāta likumīgajam pārstāvim, ja viņš uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņa tiesiskās attiecības ar nepilngadīgo adresātu.

7. Saņemot ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu, adresāts un pasta komersanta darbinieks, kurš izsniedz pasta sūtījumu, parakstās informatīvā paziņojuma zonā "datums un paraksts". Ja pasta komersants nodrošina iespēju iegūt personas paraksta digitālo attēlu, par ierakstīta vai apdrošināta pasta sūtījuma saņemšanu adresāts var parakstīties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Lai nepārprotami identificētu personu, kura parakstījusies kā pasta sūtījuma saņēmējs, pasta komersants, ievērojot šo noteikumu 4. un 5. punktā minētās prasības, nodrošina vārda un uzvārda pievienošanu paraksta digitālajam attēlam.

8. Saņemot ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu pasta komersanta norādītajā iekārtā, adresāts ievada pasta komersanta piešķirto autorizācijas kodu, kas apliecina, ka ierakstīts vai apdrošināts pasta sūtījums ir izsniegts adresātam.

9. Pasta sūtījumu izsniedz pasta pakalpojuma sniegšanas vietā (ja vien adresāts nav vienojies ar pasta komersantu par citu piegādes adresi) šādos gadījumos:

9.1. vienkāršu pasta sūtījumu nevar ievietot adresāta pastkastītē vai iekārtā;

9.2. piegādājot ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu, adresāts nav sastopams adresē, kas norādīta uz pasta sūtījuma;

9.3. ierakstīta vai apdrošināta pasta sūtījuma svars vai izmēri pārsniedz svaru vai izmērus, kas noteikti tā piegādei adresātam;

9.4. uz ierakstīta vai apdrošināta pasta sūtījuma nav norādīti precīzi adresāta dati, tas ir, fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma (turpmāk – nepilnīga informācija par adresātu).

10. Lai adresātu informētu par iespēju saņemt šo noteikumu 9. punktā minēto pasta sūtījumu, pasta komersants adresāta pastkastītē ievieto informatīvo paziņojumu vai informē adresātu, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu. Informatīvo paziņojumu aizpilda skaidri salasāmi, norādot šādu informāciju:

10.1. piegādes mēģinājuma datums (izņemot šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto gadījumu);

10.2. tā pasta komersanta nosaukums, kurš ir pasta sūtījuma piegādātājs;

10.3. pasta sūtījuma saņemšanas vieta;

10.4. pasta komersanta uzskaites sistēmā pasta sūtījumam piešķirtais unikālais reģistrācijas numurs (turpmāk – sūtījuma identifikators);

10.5. informācija par maksu, kas maksājama pasta komersantam pasta sūtījuma izsniegšanas brīdī;

10.6. informācija par pasta sūtījumam piemērotajiem muitas vai citiem nodokļiem un par iespējām tos samaksāt.

11. Ja pasta komersants nodrošina iespēju adresātus informēt, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, pasta komersants šo noteikumu 10. punktā minēto informāciju par pasta sūtījuma saņemšanu adresātam var paziņot elektroniski (turpmāk – e-paziņojums), ja adresāts ir izteicis šādu vēlmi un saskaņā ar pasta komersanta prasībām ir iesniedzis pasta komersantam nepieciešamo informāciju.

12. Pasta komersants izsniedz pasta sūtījumu arī tad, ja adresāts informē pasta komersantu tikai par šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minēto sūtījuma identifikatoru, neuzrādot ne informatīvo paziņojumu, ne e-paziņojumu, un uzrāda šo noteikumu 4. vai 5. punktā minētos dokumentus.

13. Pasta sūtījumu var izsniegt iekārtā, ja iekārtā tiek ievadīts pasta komersanta piešķirtais un e-paziņojuma veidā adresātam nosūtītais autorizācijas kods ciparu kombinācijas veidā vai citā formātā, kas nodrošina autorizācijas koda unikalitāti (turpmāk – autorizācijas kods). Ja pasta sūtījums ir izņemts no iekārtas, iekārtā ievadītais autorizācijas kods ir apliecinājums, ka pasta sūtījumu saņēmis adresāts.

14. Ja pēc pasta komersanta informatīvā paziņojuma ievietošanas adresāta pastkastītē vai e-paziņojuma nosūtīšanas adresāts nav ieradies saņemt pasta sūtījumu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, pasta komersants tā noteiktajā termiņā (kas nav garāks par piecām dienām) atkārtoti ievieto informatīvo paziņojumu adresāta pastkastītē vai nosūta adresātam e-paziņojumu.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 187)

15. Ja pēc otrā informatīvā paziņojuma ievietošanas adresāta pastkastītē adresāts pasta komersanta noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par piecām dienām, neierodas saņemt pasta sūtījumu un nelūdz pagarināt pasta sūtījuma glabāšanas termiņu vai piegādāt pasta sūtījumu uz citu adresi, tad trīsdesmitajā dienā pēc pirmā informatīvā paziņojuma ievietošanas adresāta pastkastītē vai e-paziņojuma nosūtīšanas, ja vien pasta komersants nav noteicis citu termiņu pasta sūtījumu glabāšanai, pasta komersantam ir tiesības uzskatīt, ka adresāts ir atteicies saņemt pasta sūtījumu.

17. Ja uz pasta sūtījuma norādīta nepilnīga informācija par adresātu, pasta komersants izsniedz pasta sūtījumu bez adresāta personas datu precizēšanas procedūrām, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

17.1. sūtītājs uz pasta sūtījuma norādījis adresāta mobilā telefona numuru un adresātam uz šo mobilā telefona numuru ir nosūtīts e-paziņojums saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu. Lai saņemtu pasta sūtījumu, adresāts pasta komersantam uzrāda šo noteikumu 4. vai 5. punktā minēto dokumentu un mobilajā telefonā saņemto e-paziņojumu;

17.2. adresāts, kas pasta sūtījumā esošo preci ir nopircis interneta veikalā, noslēdzot ar sūtītāju distances līgumu, uzrāda pasta komersantam šo noteikumu 4. vai 5. punktā minēto dokumentu, distances līguma izdruku no interneta veikala tīmekļvietnes, maksājuma uzdevumu vai citu dokumentu, kurā var identificēt informāciju, kas sasaista sūtītāju ar konkrēto pasta sūtījumu un adresātu, – sūtītāja nosaukumu, adresāta vārdu un uzvārdu, adresi un pasta sūtījuma numuru;

17.3. sūtītājs ir iesniedzis pasta komersantam iesniegumu ar precizētiem adresāta datiem. 

18. Ja uz pārrobežu pasta sūtījuma norādīta nepilnīga informācija par adresātu un netiek izpildīti šo noteikumu 17. punktā minētie nosacījumi, pasta komersantam ir tiesības adresāta uzdevumā veikt adresāta datu precizēšanas procedūras (ja šādas procedūras atbalsta sūtītāja valsts noteikumi) un tiesības piemērot maksu par minēto procedūru veikšanu.

19. Ja pēc adresāta rakstiska pieprasījuma saņemšanas pasta komersants pagarina pasta sūtījuma glabāšanas termiņu saskaņā ar Pasta likumu vai vienojoties tiek noteikts cits glabāšanas termiņš, pasta komersantam ir tiesības piemērot maksu par pasta sūtījuma glabāšanu.

20. Ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par personas datu apstrādi, pasta komersants nodrošina šo noteikumu 7. punktā minēto datu glabāšanu divus gadus. Informāciju par adresātu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu šo noteikumu 11. punktā minēto e-paziņojumu sūtīšanu, pasta komersants glabā divus gadus no brīža, kad adresāts iesniedzis pasta komersantam iesniegumu par atteikšanos no minētā pakalpojuma. Pēc šā termiņa beigām pasta komersants attiecīgos datus dzēš. 

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumus Nr. 537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 158. nr.; 2014, 141. nr.; 2017, 248. nr.).

22. Šo noteikumu 7. punkta nosacījums par pienākumu adresātam parakstīties informatīvā paziņojuma zonā "datums un paraksts" vai uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora nav piemērojams ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ja pasta komersants, izmantojot sūtījumu apstrādes sistēmas, kas sagatavo un apkopo sūtījumu saņemšanas datus, nodrošina dokumentārus vai elektroniskus pierādījumus tam, ka konkrētais sūtījums ir izsniegts.

(MK 23.04.2020. noteikumu Nr. 232 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 477Pieņemts: 15.10.2019.Stājas spēkā: 18.10.2019.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 17.10.2019. OP numurs: 2019/211.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
310007
{"selected":{"value":"27.03.2021","content":"<font class='s-1'>27.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2021","iso_value":"2021\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2020","iso_value":"2020\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2020.-26.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2019","iso_value":"2019\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2019.-23.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)