Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 333

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 15. §)
No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma
4.1 panta astoto un devīto daļu, 36. panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. pašatteikušos personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamo informāciju;

1.2. lieguma Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs (turpmāk – liegums) pieprasījuma (turpmāk – pieprasījums) saturu, tā iesniegšanas un reģistrēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā fiziskā persona tiek izslēgta no reģistra;

1.4. reģistrā iekļautās informācijas glabāšanas termiņu, lai veiktu nozares un sociālo procesu monitoringu un uzraudzību;

1.5. kārtību, kādā azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu (turpmāk – spēles) organizētājs pieprasa un saņem informāciju par pašatteikušos personu datiem, lai nodrošinātu, ka fiziska persona, kura iekļauta reģistrā, neatrastos azartspēļu organizēšanas vietā, un liegtu viņai piedalīties interaktīvajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs;

1.6. kārtību, kādā spēļu organizētājs nodod fiziskās personas pieprasījumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai (turpmāk – inspekcija);

1.7. prasības publiski pieejamajai informācijai par iespēju reģistrēties reģistrā un par pārmērīgas tieksmes spēlēt spēles iespējamo kaitīgo ietekmi.

2. Reģistra mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes spēlēt spēles. Inspekcija nodrošina fizisko personu iekļaušanu reģistrā un izslēgšanu no reģistra, kā arī reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu un glabāšanu.

3. Inspekcija uztur reģistru, nodrošina informācijas apmaiņu ar spēļu organizētājiem un uztur aktuālo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, iepriekšējais personas kods, statuss "aktīvs", statuss "pasīvs", miršanas fakts) atbilstoši Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām.

4. Inspekcija un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde noslēdz starpresoru vienošanos par datu apmaiņu.

5. Fiziskā persona inspekcijai adresētajā pieprasījumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un lieguma termiņu (gados, mēnešos vai dienās) vai konkrētu datumu, līdz kuram liegums piemērojams. Fiziskā persona, pieprasot lieguma noteikšanu, var norādīt kontaktinformāciju saziņai (tālruņa numuru vai e-pasta adresi). Fiziskā persona, iesniedzot pieprasījumu, dod piekrišanu savu personas datu iekļaušanai reģistrā un to izmantošanai nepersonalizētā (anonimizētā) veidā azartspēļu un izložu nozares politikas plānošanas un statistikas vajadzībām.

6. Reģistrā iekļauj un glabā šādu informāciju:

6.1. personas vārds, uzvārds;

6.2. personas kods;

6.3. lieguma termiņš;

6.4. pieprasījuma iesniegšanas veids, vieta, datums un laiks.

7. Reģistrā iekļauj fiziskās personas kontaktinformāciju, ja tā ir norādīta pieprasījumā.

8. Informācijas glabāšanā un izmantošanā ievēro šādus nosacījumus:

8.1. informācija par reģistrā iekļauto konkrēto fizisko personu, kurai ir beidzies pieprasījumā noteiktais lieguma termiņš, tiek dzēsta. Azartspēļu un izložu nozares politikas plānošanas un statistikas vajadzībām reģistrā nenoteiktu laiku pa gadiem nepersonalizētā (anonimizētā) veidā tiek glabāta informācija par pašatteikušos personu skaitu, dzimumu un sadalījumu pa reģioniem;

8.2. azartspēļu un izložu nozares politikas plānošanas un statistikas vajadzībām reģistrā nenoteiktu laiku nepersonalizētā (anonimizētā) veidā tiek glabāta spēļu organizētāju pieprasītā informācija par to, vai fiziskai personai ir noteikts liegums (informācija par spēlētāju plūsmu).

9. Fiziskā persona pieprasījumu var iesniegt:

9.1. personīgi rakstveidā inspekcijā;

9.2. personīgi rakstveidā (brīvā formā) spēļu organizēšanas vietā;

9.3. attālināti elektroniskā veidā, autentifikācijai izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus;

9.4. izmantojot interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētāju tīmekļvietnēs pieejamo saiti uz inspekcijas tīmekļvietnes lieguma pieprasījuma sadaļu.

10. Inspekcija, saņemot fiziskās personas personīgi iesniegto rakstveida pieprasījumu, pārliecinās par personas identitāti un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā iekļauj attiecīgo personu reģistrā. Liegums stājas spēkā pēc pieprasījuma iekļaušanas reģistrā.

11. Azartspēļu organizētājs, saņemot fiziskās personas personīgi iesniegto rakstveida pieprasījumu, pārliecinās par fiziskās personas identitāti un to, vai pieprasījums satur šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju, un triju darbdienu laikā nodod pieprasījumu inspekcijai. Inspekcija ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas iekļauj pieprasījumā minēto fizisko personu reģistrā. Liegums stājas spēkā pēc pieprasījuma iekļaušanas reģistrā.

12. Inspekcija pēc fiziskās personas pieprasījuma saņemšanas inspekcijas tīmekļvietnes lieguma pieprasījuma sadaļā nekavējoties iekļauj reģistrā pieprasījumā minēto fizisko personu. Liegums stājas spēkā pēc pieprasījuma iekļaušanas reģistrā.

13. Spēles organizētājs interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu tīmekļvietnē nodrošina saiti uz inspekcijas tīmekļvietnes lieguma pieprasījuma sadaļu, ja fiziskā persona vēlas iesniegt pieprasījumu un tikt iekļauta reģistrā.

14. Katru reizi, kad fiziskā persona pieslēdzas savam spēles kontam, interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs informē viņu par iespēju pieprasīt lieguma noteikšanu un tikt iekļautai reģistrā.

15. Visus reģistrā iekļautos fiziskās personas datus, izņemot nepersonalizētos (anonimizētos) datus, izdzēš:

15.1. pēc pieprasījumā norādītā lieguma termiņa beigām;

15.2. ja fiziskā persona ir tiesīga pieprasīt un ir saņemts fiziskās personas lūgums to izslēgt no reģistra;

15.3. ja fiziskajai personai Iedzīvotāju reģistrā vairs nav statuss "aktīvs";

15.4. ja Iedzīvotāju reģistrā ir reģistrēts fiziskās personas miršanas fakts.

16. Fiziskajai personai ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iekļaušanas reģistrā ir tiesības, iesniedzot personīgi inspekcijā rakstveida iesniegumu, lūgt izslēgt viņu no reģistra.

17. Inspekcija pēc šo noteikumu 16. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārliecinās par personas identitāti un šo noteikumu 16. punktā minēto prasību izpildi un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā izslēdz attiecīgo personu no reģistra.

18. Piekļuve reģistrā esošiem datiem, lai pārliecinātos, vai fiziskajai personai ir noteikts liegums, ir pilnvarotām inspekcijas amatpersonām un spēļu organizētāju noteiktām personām, kurām inspekcija piešķīrusi piekļuves tiesības.

19. Spēļu organizētājam ir pienākums pieprasīt un inspekcijai ir pienākums sniegt pēdējo sistēmā fiksēto informāciju par to, vai fiziskajai personai ir noteikts liegums.

20. Spēļu organizētājs nekavējoties pārliecinās, vai fiziskajai personai, kas ienākusi spēļu organizēšanas vietā, nav noteikts liegums.

21. Saņemot no reģistra apstiprinājumu, ka fiziskajai personai ir noteikts liegums, spēļu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai attiecīgā persona neatrastos azartspēļu organizēšanas vietā.

22. Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs, izmantojot īpaši izveidotu automatizētu datu piekļuves funkcionalitāti, pārliecinās, vai fiziskajai personai, kas pieslēgusies interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētāja spēles tīmekļvietnei, nav noteikts liegums.

23. Saņemot no reģistra apstiprinājumu, ka fiziskajai personai ir noteikts liegums, interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājam ir pienākums nodrošināt, ka attiecīgajai personai ir liegts piedalīties interaktīvajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs interaktīvo azartspēļu organizētāja un interaktīvo izložu organizētāja tīmekļvietnē.

24. Azartspēļu organizētājs nodrošina, ka azartspēļu organizēšanas vietās ir skaidri redzama un izlasāma informācija par spēļu iespējamo kaitīgo ietekmi, kas var pāriet nepārvaramā un pārmērīgā tieksmē spēlēt spēles un izraisīt atkarību, un informācija, ka fiziskajai personai ir tiesības pieprasīt lieguma noteikšanu un reģistrēties reģistrā. Ja fiziskā persona vēlas izmantot savas tiesības noteikt tai liegumu, azartspēļu organizētājs nodrošina gan piekļuvi inspekcijas tīmekļvietnes attiecīgajai saitei pieprasījuma iesniegšanai, gan rakstveida pieprasījuma pieņemšanu un nodošanu inspekcijai atbilstoši šo noteikumu 11. punktā minētajiem nosacījumiem.

25. Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs nodrošina, ka interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizēšanas tīmekļvietnēs, katru reizi fiziskajai personai uzsākot jaunu spēli, sākot ar otro stundu, 10 sekundes redzama informācija par:

25.1. spēļu iespējamo kaitīgo ietekmi, kas var pāriet nepārvaramā un pārmērīgā tieksmē spēlēt spēles un izraisīt atkarību;

25.2. fiziskās personas tiesībām pieprasīt lieguma noteikšanu un reģistrēties reģistrā, un norādīta saite, kur var iesniegt pieprasījumu.

26. Ja fiziskā persona, atrodoties azartspēļu organizēšanas vietā vai interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētāja tīmekļvietnē, pieprasa lieguma noteikšanu, liegums tiek piemērots pēc fiziskās personas datu iekļaušanas reģistrā, nākamajā reizē ierodoties azartspēļu organizēšanas vietā vai pieslēdzoties interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētāja spēles tīmekļvietnei.

27. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministra vietā –
veselības ministre I. Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 333Pieņemts: 16.07.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 19.07.2019. OP numurs: 2019/146.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
308241
01.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"