Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 23. maija noteikumus Nr. 253 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 218

Rīgā 2019. gada 28. maijā (prot. Nr. 26 12. §)
Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 11. punktu,
36. panta 1.1 daļu, 40. panta otro daļu, 44. panta otro daļu,
47.1 panta otro daļu un Vispārējās izglītības likuma
4. panta 1. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās tālākizglītības programmas (turpmāk – izglītības programma).

2. Lai saņemtu tiesības īstenot izglītības programmu, izņemot šo noteikumu 3. punktā minēto izglītības programmu, izglītības iestāde vai cita Izglītības likumā noteikta institūcija (turpmāk – izglītības iestāde) vismaz vienu mēnesi pirms tam, kad plānots sākt izglītības programmas īstenošanu, iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu vispārējās izglītības programmas licencēšanai (1. pielikums) vai iesniegumu profesionālās izglītības programmas licencēšanai (2. pielikums). Iesniegumam pievieno izglītības iestādes dibinātāja saskaņotu licencējamo izglītības programmu.

3. Izglītības iestāde vismaz vienu mēnesi pirms tam, kad plānots sākt izglītības programmas īstenošanu, ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu.

4. Izglītības iestāde profesionālās izglītības programmas pirms licencēšanas saskaņo:

4.1. izglītības programmas policijas darba un apsardzes darbības jomā – ar Valsts policiju;

4.2. izglītības programmas ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajā aizsardzībā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

4.3. izglītības programmas valsts robežas drošības jomā – ar Valsts robežsardzi;

4.4. izglītības programmas jūrniecībā – ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistru;

4.5. izglītības programmas veselības aprūpes, sabiedrības veselības jomā un medicīnā – ar Veselības ministriju;

4.6. izglītības programmas izglītības tematiskajā jomā "Mākslas" – ar Latvijas Nacionālo kultūras centru;

4.7. izglītības programmas civilās aviācijas drošības jomā – ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra".

5. Ja dokumentos, kas iesniegti izglītības programmas licencēšanai, vai sistēmā ievadītajā informācijā nav pietiekamu ziņu, dienests pieprasa izglītības iestādei vai citām institūcijām atbilstoši to kompetencei papildu informāciju. Izglītības iestādei 10 darbdienu laikā pēc dienesta nosūtītā informācijas pieprasījuma saņemšanas ir pienākums iesniegt dienestā papildu informāciju.

6. Izglītības programmas licencē uz nenoteiktu laiku. Kad dienests ievadījis sistēmā izglītības programmas licencēšanas datumu, sistēma automātiski piešķir licencēšanas identifikatoru.

7. Dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu licencēt izglītības programmu šādos gadījumos:

7.1. šo noteikumu 2. punktā minētie dokumenti vai saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu sistēmā ievadītā informācija neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.2. izglītības iestādes telpas, materiāltehniskais nodrošinājums un mācību vide nav atbilstoša izglītības programmas īstenošanas prasībām;

7.3. sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas vai maldinošas ziņas;

7.4. izglītības iestādes darbībā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi un tā neveic paredzētos pasākumus pārkāpumu novēršanai.

8. Dienests piecu darbdienu laikā pēc  šo noteikumu 7. punktā minētā lēmuma pieņemšanas to paziņo izglītības iestādei.

9. Ja izglītības iestāde gada laikā pēc izglītības programmas licencēšanas nav uzsākusi tās īstenošanu vai izglītības iestāde ir pārtraukusi licencētas izglītības programmas īstenošanu, tā nekavējoties veic atzīmi sistēmā, ka izglītības programma netiek īstenota (nav aktīva).

10. Lai atjaunotu tiesības īstenot izglītības programmu, attiecībā uz kuru sistēmā izdarīta šo noteikumu 9. punktā minētā atzīme, izglītības iestāde šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz iesniegumu izglītības programmas licencēšanai. Iesniegumu izglītības programmas licencēšanai neiesniedz, ja izglītības iestāde vēlas atjaunot tiesības īstenot Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu. Šādā gadījumā izglītības iestāde veic atbilstošu atzīmi sistēmā, atjaunojot izglītības programmas īstenošanu, bet dienests veic atjaunotās izglītības programmas izvērtēšanu. Kad dienests ievadījis sistēmā datumu, no kura izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu, sistēma automātiski piešķir jaunu licencēšanas identifikatoru.

11. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atteikumu licencēt izglītības programmu, izglītības iestāde atkārtotu iesniegumu tāda paša nosaukuma un klasifikācijas izglītības programmas licencēšanai var iesniegt ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad ir stājies spēkā lēmums par atteikumu licencēt izglītības programmu un izglītības iestāde savā darbībā ir novērsusi visus dienesta konstatētos pārkāpumus.

12. Ja izglītības iestāde ir izdarījusi būtiskus grozījumus licencētajā izglītības programmā, kas ietekmē izglītības procesa īstenošanu, vai dokumentos, uz kuru pamata dienests ir licencējis izglītības programmu, izglītības iestādei ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstveidā par to paziņot dienestam un iesniegt attiecīgos dokumentus un izglītības programmas grozījumus. Ja mainās izglītības iestādes sākotnēji sistēmā ievadītā informācija, izglītības iestādei triju darbdienu laikā ir pienākums aktualizēt sistēmā informāciju par Ministru kabineta noteiktam izglītības programmas paraugam atbilstošas vispārējās izglītības programmas īstenošanu.

13. Dienests pēc izglītības iestādes iesniegtās informācijas un grozījumu izvērtēšanas veic ierakstu sistēmā par izglītības programmas grozījumiem vai pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus licencētajā izglītības programmā. Dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atteikumu izdarīt grozījumus licencētajā izglītības programmā paziņo to izglītības iestādei.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126., 204. nr.; 2012, 203. nr.; 2014, 62. nr.).

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 28. maija
noteikumiem Nr. 218

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

IESNIEGUMS
vispārējās izglītības programmas licencēšanai

   
 

(vieta)

 
   
1.Izglītības iestādes nosaukums 
2.Izglītības iestādes oficiālā elektroniskā adrese 
3.Izglītības programmas kods (atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikācijai) 
4.Izglītības programmas nosaukums 
5.Izglītības programmas īstenošanas ilgums 
7.Izglītības programmas īstenošanas vietas/-u adrese/-es 
8.Izglītības iestādes vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

Apliecinājums par licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu esību un materiāltehnisko nodrošinājumu (atzīmēt ar X):

izglītības iestādei ir licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas

 izglītības iestādei ir licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi

Pielikumā: Licencējamā izglītības programma uz ______ lappusēm.

  

(datums)*

 
  
Izglītības iestādes vadītājs    
  

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 28. maija
noteikumiem Nr. 218

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

IESNIEGUMS
profesionālās izglītības programmas licencēšanai

   
 

(vieta)

 
   
1.Izglītības iestādes nosaukums 
2.Izglītības iestādes oficiālā elektroniskā adrese 
3.Izglītības programmas kods (atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikācijai) 
4.Izglītības programmas nosaukums 
5.Izglītības programmas veids (atbilstoši Profesionālās izglītības likumam) 
6.Iegūstamā kvalifikācija (atbilstoši profesijas standartam vai profesionālās kvalifikācijas prasībām) 
7.Izglītības programmas īstenošanas ilgums vai apjoms 
8.Izglītības programmu kopas nosaukums (atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikācijai) 
9.Izglītības programmas īstenošanas vietas/-u adrese/-es 
10.Izglītības iestādes vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

Apliecinājums par licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu esību un materiāltehnisko nodrošinājumu (atzīmēt ar X):

izglītības iestādei ir licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas visās licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietās

izglītības iestādei ir licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi izglītības programmas īstenošanas laikā visās licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietās

Pielikumā: Licencējamā izglītības programma uz ______ lappusēm.

  

(datums)*

 
  
Izglītības iestādes vadītājs    
  

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 218Pieņemts: 28.05.2019.Stājas spēkā: 31.05.2019.Zaudē spēku: 26.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 30.05.2019. OP numurs: 2019/108.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307157
31.05.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"