Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 138

Rīgā 2019. gada 27. martā (prot. Nr. 16 29. §)

Par Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2019.-2020. gadam

1. Apstiprināt Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2019.-2020. gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju plānā paredzēto pasākumu izpildes koordinācijai.

3. Plānā paredzētos pasākumus nodrošināt atbilstoši Labklājības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Plānā paredzētos pasākumus, kuru īstenošanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" ietvaros.

5. Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām līdz 2021. gada 1. martam iesniegt Labklājības ministrijā informāciju par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 

(Ministru kabineta
2019. gada 27. marta
rīkojums Nr. 138)

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020. gadam

I Plāna kopsavilkums

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam (turpmāk - plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai noteiktu konkrētus pasākumus Darba aizsardzības politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam (turpmāk - pamatnostādnes) īstenošanai un Darba aizsardzības jomas attīstības plāna 2016.-2018.gadam turpināšanai.

Izstrādājot plānu, tika ņemti vērā pieejamie statistikas dati un aktuālākā informācija - galvenokārt Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) statistikas dati par nelaimes gadījumiem darbā un konstatētajām arodslimībām, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) īstenotā Eiropas struktūrfondu (turpmāk - ESF) Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros 2013.gadā veiktā pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā" rezultāti, secinājumi un priekšlikumi par darba aizsardzības jomas dažādiem aspektiem un problēmām.

Plānā iekļautie pasākumi atbilst Eiropas Savienības stratēģiskajam ietvaram par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam (publicēts 2014.gada 6.jūnijā).

Pasākumu īstenošanai plānots izmantot finanšu resursus no valsts budžeta, tai skaitā no Darba negadījumu speciālā budžeta, kā arī Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" finansējuma.

Plāna izstrādē tika iesaistīti sociālie partneri - LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk - LBAS). Informācija par plāna izstrādi ievietota Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) mājaslapā sabiedriskai apspriešanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.janvāra rīkojuma Nr.34 "Par darba aizsardzības politikas pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam" 6.1.apakšpunktu Labklājības ministrija līdz 2019.gada 30.septembrim sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanas vidusposma novērtējumu, kurā saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 27.janvāra rīkojuma Nr.39 "Par darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2016.-2018.gadam" 6.punktu tiks iekļauta arī informācija par Darba aizsardzības jomas attīstības plāna 2016.-2018.gadam īstenošanu. 2019.gada sākumā būs pieejami VDI īstenotā ESF projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" veiktā pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā" rezultāti, kas tiks ņemti vērā minētā informatīvā ziņojuma izstrādē.

II Esošās situācijas raksturojums

Situācijas raksturojums darba aizsardzības jomā iekļauts pamatnostādņu pielikumā.

Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi darba aizsardzības jomā tiek veikti nepārtraukti, katru gadu izvērtējot aktualitātes. Informācijas padome, kurā ietilpst darba aizsardzības jomās kompetenti pārstāvji no LM, VDI, LBAS, LDDK, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" (turpmāk - RSU DDVVI), katru gadu pieņem lēmumu par konkrētām pasākumu un informatīvo materiālu tēmām, kas īstenojami preventīvo pasākumu plāna ietvaros no Darba negadījumu speciālā budžeta.

Plānā ir iekļauti vairāki pasākumi, kas tika ietverti arī Darba aizsardzības jomas attīstības plānā 2016.-2018.gadam, bet līdz 2018.gada beigām nav izpildīti. Atsevišķiem VDI īstenotā ESF projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros plānotajiem pasākumiem (plāna 2.rīcības virziena 1.2., 1.3, 2.1., 2.2. un 2.3.pasākums, kā arī 4.rīcības virziena 1 3.pasākums) ir pagarināts izpildes termiņš un tie ir pārcelti uz šo plānu, jo komplicēto iepirkuma priekšmetu dēļ dokumentācijas izstrādei bija nepieciešams ilgāks laiks, nekā sākotnēji plānots. Turklāt projekta personāla kapacitāte sākotnēji tika novirzīta projekta lielākajai darbībai "Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem", lai izsludinātu nepieciešamos iepirkumus, tos izvērtētu un noslēgtu līgumus ar izpildītājiem.

Plāna 3.rīcības virziena "Nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana" ietvaros plānotie pasākumi tiks īstenoti saistībā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam paredzētajiem pasākumiem apakšmērķa "Veicināt veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, mazināt traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem", rīcības virziena: traumatisma un vides risku ietekmes mazināšana uz sabiedrības veselību, pasākuma "4.10. Pilnveidot ārstniecības personu (ģimenes ārsti, neirologi u.c.) zināšanas par arodslimības izraisošajiem faktoriem un arodslimību savlaicīgu diagnostiku" ietvaros. RSU DDVVI arodveselības un arodslimības ārstiem un ģimenes ārstiem paredzētās konferences un mācību programmas pirms to īstenošanas uzsākšanas saskaņos ar ārstniecības personu sertifikācijas institūcijām, nodrošinot ārstniecības personām turpmākās resertifikācijas iespējas saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".

Līdz 2020.gada beigām sasniedzamie politikas rezultatīvie rādītāji gan pamatnostādnēs, gan plānā ir noteikti attiecībā pret 2013.gadu.

III Plāna ietvaros īstenojamie pasākumi

Plāna mērķis Darba aizsardzības politikas pamatmērķis ir kvalitatīvu darba vietu veidošana, kas nodrošinātu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos.
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i Uzlabojušies tie darba apstākļi Latvijas uzņēmumos, kas nodrošina drošu un nodarbināto veselībai nekaitīgu darba vidi:

1. paaugstinājies par darba aizsardzības prasībām labi informēto iedzīvotāju procentuālais skaits no visiem aptaujātajiem iedzīvotājiem par 9,5% (pret 2013.gadu);

2. samazinājies smagos nelaimes gadījumos darbā cietušo un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem par 10% (pret 2013.gadu);

3. samazinājies arodslimnieku procentuālais skaits vecuma grupā līdz 44 gadiem no visiem arodslimniekiem par 11% (pret 2013.gadu).

1. Rīcības virziens Sabiedrības informēšana.
Nr.
P.k.
Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (pusgads)
Uzdevums Nr.1. Nodrošināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa par darba aizsardzības jautājumiem, sevišķi par darba vides riska faktoriem, un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanu, veicinot preventīvo kultūru.
1. Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana (semināri, diskusijas, t.sk. darba aizsardzības un darba tiesību jautājumu iekļaušana citu tematisko semināru programmās) Darba devēji, nodarbinātie un plašāka sabiedrība informēti par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem Organizēti 56 informatīvi pasākumi darba devējiem, nodarbinātajiem un plašākai sabiedrībai, kuros piedalījušies 800 dalībnieku VDI RSU DDVVI 2020.gada IV ceturksnis
2. Vizualizētu uzskates līdzekļu darbinieku informēšanai izveide un ieviešana (videoapmācības, videofilmas) Iedzīvotāji viegli uztveramā un saprotamā veidā informēti par darba vides riskiem un to ietekmi uz veselību, galvenajiem aizsardzības pasākumiem un drošām darba metodēm Sagatavotas 21 videofilmas par preventīvo kultūru un bīstamajās nozarēs un 21 videopadomi, videomateriāli izplatīti datu nesējos, ievietoti interneta vidē, izrādīti kinoteātros un TV VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
3. Īsu videopadomu un filmu izstrāde to ievietošana internetā, sociālajos tīklos Iedzīvotāji izglītoti par rīcību dažādās problēmsituācijās, kas saistītas ar darba aizsardzību un darba tiesībām Izveidoti 16 videomateriāli, ievietoti internetā, sociālajos tīklos ar 500 lejupielādēm gadā RSU DDVVI LM, VDI 2020.gada IV ceturksnis
4. Informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana Darba devēji un nodarbinātie informēti par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem, tajā skaitā par aktuālajiem darba vides riska faktoriem Izstrādāti, izdoti un izplatīti 44 informatīvie materiāli. Interneta vidē tiem nodrošināti 1000 skatījumu gadā RSU DDVVI LM, VDI 2020.gada IV ceturksnis
5. Ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistīto personu, tai skaitā darba aizsardzības speciālistu, informēšana semināros Darba aizsardzības speciālisti un citas ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistītās personas informētas par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem Īstenoti 70 semināri ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistīto personu auditorijai par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem, kuros apmācīti 1400 dalībnieku. RSU DDVVI LM, VDI 2020.gada IV ceturksnis
Uzdevums. Nr.2. Īstenot izglītojošas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņu zināšanu līmeņa par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanai.
1. Izglītojošas aktivitātes tādu profesionālo izglītības iestāžu, kuras sniedz izglītību bīstamajās nozarēs1, audzēkņiem -diskusijas, spēles, konkursi u.c. formas aktivitātes, kas uzrunātu mērķauditoriju Profesionālo izglītības iestāžu, kuras sniedz izglītību bīstamajās nozarēs, audzēkņi informēti par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem Organizēti 42 pasākumi VDI LM, LBAS 2020.gada IV ceturksnis
2. Napo priekšnesumi/ lekcijas "NAPO" un Zinātājs stāsta bērniem par ķīmiskām vielām un brīdinājuma zīmēm" īstenošana skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs Pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanās klases audzēkņi informēti par drošas uzvedības principiem ar uzsvaru uz bīstamo vielu lietošanu Organizēti 70 pasākumi RSU DDVVI LM, VDI 2020.gada IV ceturksnis
2. Rīcības virziens Darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana.
Uzdevums Nr.1. Nodrošināt atbalstu uzņēmumiem darba aizsardzības prasību ieviešanā
1. Konsultatīvais atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem Novērstas nepilnības darba aizsardzības nodrošināšanā bīstamo nozaru uzņēmumos Nodrošinātas ekspertu konsultācijas 1330 uzņēmumos VDI LM, LDDK, LBAS 2020.gada IV ceturksnis
2. Elektronisku rīku (pamācības - aplikācijas) izveidošana Nodrošināta pieeja viegli uztveramai, elektroniskai informācijai par darba vides riskiem un darba aizsardzības jautājumiem Izveidoti 7 elektroniski rīki VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
3. Jaunu bezmaksas interaktīvo darba vides riska novērtējuma rīku izveide un tiešsaistes pieejamības nodrošināšana Nodrošināta bezmaksas pieejamība tiešsaistes interaktīvajiem darba vides riska novērtējuma rīkiem Izveidoti 7 jauni tiešsaistes interaktīvi darba vides riska novērtējuma rīki (OiRA) dažādām nozarēm VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
Uzdevums Nr.2. Īstenot apmācību darba aizsardzības prasību ievērošanā iesaistītajām personām - darba devējiem, nodarbinātajiem, darba aizsardzības speciālistiem.
1. Specializēto darba aizsardzības apmācības programmu (40h) 10 bīstamajām nozarēm palīgmateriālu izstrāde Nodrošināta vienota mācību satura pieejamība darba aizsardzības speciālistu apmācības programmās Izstrādāti mācību palīgmateriāli 10 specializētajām darba aizsardzības apmācības programmām VDI LM 2019.gada IV ceturksnis
2. Elektroniskas darbinieku apmācības sistēmas izveide un ieviešana, nodarbināto zināšanu pārbaude dažādās nozarēs Nodrošināta iespēja izmantot nodarbināto elektronisko apmācību sistēmu Izveidota elektroniska darbinieku apmācības sistēma ar 15 jautājumu blokiem VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
3. Elektroniskas darba aizsardzības instrukciju datu bāzes izveide pa nozarēm Nodrošināta pieeja elektroniskām darba aizsardzības instrukcijām Izveidota elektroniska instrukciju datu bāze VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
4. 1 dienas nodarbināto bezmaksas apmācība, īpaši bīstamajās nozarēs, preventīvās kultūras paaugstināšanai Apmācīti nodarbinātie, īpaši bīstamajās nozarēs strādājošie Izstrādāta apmācību programma, organizētas 48 apmācības, kurās apmācīti 960 bīstamās nozarēs nodarbinātie VDI LM, RSU DDVVI 2020.gada IV ceturksnis
5. Mācību ekskursijas darba devējiem uz uzņēmumiem, kuros ieviesta labā prakse darba aizsardzības prasību ievērošanai Darba devēji iepazinušies ar labo praksi un paaugstinājusies darba devēju motivācija darba aizsardzības prasību ieviešanā Organizētas 12 ekskursijas, katrā apmācot 20 darba devējus vai viņu pārstāvjus VDI LM, LDDK 2020.gada IV ceturksnis
3. Rīcības virziens Nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana.2
Nr.
P.k
Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (ceturksnis)
Uzdevums Nr.1. Veicināt arodslimību un arodveselības ārstu, ģimenes ārstu un citu ārstniecības personu zināšanu par arodslimības izraisošajiem faktoriem, arodslimību savlaicīgu diagnostiku un aktualitātēm arodveselības jomā pilnveidi un aktualizēšanu.
1. Padziļinātas un specifiskas informācijas īpaši par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana arodveselības un arodslimību ārstiem Arodveselības un arodslimību ārsti informēti par aktuāliem un specifiskiem arodveselības jautājumiem, īpaši attiecībā uz aktuālu arodslimību profilaksi, agrīnu diagnostiku un ārstēšanu Organizētas 4 Latvijas arodslimību ārstu biedrības konferences RSU DDVVI VM, LM, Latvijas Arodslimību ārstu biedrība (turpmāk - LAĀB) 2020.gada IV ceturksnis
2. Informācijas par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem Ģimenes ārsti un citi veselības aprūpes speciālisti informēti par aktuāliem arodveselības jautājumiem, īpaši attiecībā uz aktuālu arodslimību profilaksi, agrīnu diagnostiku un ārstēšanu Izstrādāti, izdoti un izplatīti 2 informatīvie materiāli RSU DDVVI VM, LM, LAĀB 2020.gada IV ceturksnis
Uzdevums Nr.2. Pilnveidot nodarbināto zināšanas un iemaņas veselības veicināšanas darbā jautājumos.
1. Informatīvie pasākumi par aktuāliem veselības veicināšanas jautājumiem darba vietās (piemēram, darba vides pielāgošana vecāka gadagājuma nodarbinātajiem, īpaši veselības veicināšanas pasākumi dažādām nodarbināto grupām) Darba devēji un nodarbinātie informēti par aktuāliem veselības veicināšanas jautājumiem darba vietās Organizēti 8 informatīvie pasākumi RSU DDVVI VM, LM, LAĀB 2020.gada IV ceturksnis
Uzdevums Nr.3. Uzlabot arodslimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu.
1. Pētījums par agrīnas arodslimību diagnostikas veicinošajiem faktoriem un atbilstošākajiem risinājumiem Iegūti dati par agrīnas arodslimību diagnostikas faktoriem un atbilstošākajiem risinājumiem Veikts viens pētījums VDI LM 2019.gada IV ceturksnis
4. Rīcības virziens Darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole.
Nr.
P.k.
Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (ceturksnis)
Uzdevums Nr.1. Iegūt papildus informāciju un datus par situāciju darba aizsardzības un darba tiesību jomā.
1. Pētījumi par darba apstākļiem un riskiem Latvijā Iegūti aktuālākie dati un analīze par darba apstākļiem un riskiem Latvijā Veikts viens pētījums VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
2. Pētījumi (aptaujas) par darba aizsardzības nozares attīstības tendencēm, specifiskiem jautājumiem, mērķa grupām un aktualitātēm (konkrētas pētījumu tēmas tiks apstiprinātas 2019.gada IV ceturksnī) Iegūti dati par specifiskiem darba aizsardzības jautājumiem Veikti četri pētījumi VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
3. Pētījums par darbā notikušo nelaimes gadījumu slēpšanu Iegūti dati par darbā notikušu nelaimes gadījumu slēpšanu Veikts viens pētījums VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
4. Pētījums par optimālāko sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām risinājumu Latvijā Veikts izvērtējums par to, vai apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām veidam nepieciešams veikt pilnveides pasākumus Veikts viens pētījums VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
Uzdevums Nr.2. Nodrošināt efektīvu valsts uzraudzību un kontroli, stiprinot VDI kapacitāti.
1. VDI inspektoru apmācības preventīvā darba veikšanai uzņēmumos (speciālu apmācību moduļu izstrāde, aktualizācija un apmācība) VDI inspektori apmācīti apmācību moduļu ietvaros Aktualizēti trīs VDI apmācību moduļi, izstrādāti divi jauni moduļi, apmācīti 96 inspektori VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
2. Starptautiska VDI darbinieku pieredzes apmaiņa un apmācības, tai skaitā Baltijas valstīs VDI inspektori ieguvuši pieredzi par darba tiesību un darba aizsardzības uzraudzības praksi citās valstīs, tai skaitā Baltijas valstīs Organizēts 1 Baltijas valstu inspektoru pieredzes apmaiņas seminārs, nodrošināta 20 personu pieredzes apmaiņa un apmācība VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
3. Starptautiskā darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide un starptautisku konferenču organizēšana Latvijā labās prakses un pieredzes apmaiņai VDI inspektori papildinājuši pieredzi par darba tiesības un darba aizsardzību uzraugošo institūciju darbu citās valstīs Organizēta 1 konference labākās prakses un pieredzes apmaiņai, organizēti 4 braucieni uz ES un EEZ valstīm VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
4. VDI inspektoru apmācības par darba tiesību, darba aizsardzības, administratīvā procesa un vispārējo tiesību jautājumiem (pamatapmācības moduļa aktualizācija un apmācība) VDI inspektori apmācīti apmācību moduļa ietvaros Apmācīti 98 inspektori VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
5. VDI inspektoru apmācības profesionālo un vispārējo kompetenču paaugstināšanai (tālākizglītības moduļu izstrāde un apmācība) VDI inspektori apmācīti apmācību moduļa ietvaros Izstrādāti 2 moduļi un apmācīti 176 inspektori VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
6. Tematisko pārbaužu veikšana, pastiprināti apmeklējot bīstamāko nozaru uzņēmumus un kontrolējot aktuālākos problēmjautājumus un darba vides riskus Pārbaudīta aktuālāko darba aizsardzības prasību ievērošana bīstamāko nozaru uzņēmumos Katru gadu veiktas 4 tematiskās pārbaudes, apsekojot 600 uzņēmumu VDI LM Ikgadējs rādītājs, kārtējā gada IV ceturksnis
7. Inspicēšanas procedūru optimizēšana, plānojot preventīvos apsekojumus atbilstoši uzņēmumu bīstamības gradācijai Nodrošināta bīstamāko uzņēmumu kontrole Veikta vismaz 1300 riska uzņēmumu atlase VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
8. Ieviesta praksē VDI inspektoru specializācija nozarēs un jautājumos, kuros nepieciešamas tehniski sarežģītas vai specifiskas profesionālās zināšanas Uzlabota VDI veikto tematisko pārbaužu kvalitāte Vismaz 20% tematisko pārbaužu veic specializētie inspektori VDI LM 2020.gada IV ceturksnis
5. Rīcības virziens Drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinātības formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā.
Nr.
P.k
Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (ceturksnis)
Uzdevums Nr.1. Īstenot pasākumus drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanai personām, kuras veic darbu nestandarta nodarbinātības formu ietvaros (attālinātais darbs, mājsaimniecībās nodarbinātie, u.c.).
1. Pētījums par darba vides risku novērtējuma un pasākumu īstenošanu darba vietās, kas atrodas ārpus darba devēja valdījuma, tai skaitā moderno tehnoloģiju izmantošanu Iegūti dati par darba aizsardzības prasību praktisko ieviešanu attālinātajās darba vietās Veikts pētījums VDI LM 2019.gada IV ceturksnis
2. Informācijas nodrošināšana par darba aizsardzības prasību īstenošanu attālinātajā darbā, tai skaitā kopiestrādes telpās - gan par darba devēju, gan nodarbināto pienākumiem Nodrošināta viegli pieejama informācija gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem par darba aizsardzības prasību īstenošanu attālinātajā darbā Izstrādāti un internetā pieejami 4 informatīvie materiāli darba devējiem un nodarbinātajiem par darba aizsardzību attālinātajā darbā RSU DDVVI LM, VDI 2020.gada IV ceturksnis
Uzdevums Nr.2. Veicināt drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanu pašnodarbinātajiem.
1. Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana pašnodarbinātām personām par darba aizsardzības jautājumiem Pašnodarbinātās personas informētas par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem pašnodarbināto darbā Organizēts 1 informatīvs pasākums pašnodarbinātām personām RSU DDVVI LM, VDI 2020.gada IV ceturksnis
2. Elektroniski viegli pieejamas, apkopotas informācijas attiecībā uz pašnodarbināto darbā aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem nodrošināšana Pašnodarbinātām personām nodrošināta viegli uztverama un ātri atrodama elektroniska informācija par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem pašnodarbināto darbā Izstrādāts un ievietots interneta vidē 1 informatīvs materiāls par darba aizsardzības jautājumiem pašnodarbināto darbā RSU DDVVI LM, VDI 2020.gada IV ceturksnis

IV Teritoriālā perspektīva

Darba aizsardzības politika tiks īstenota visā Latvijas teritorijā un attieksies uz visiem Latvijas uzņēmumiem un tajos nodarbinātajiem. Plānotie uzdevumi un pasākumi tiks īstenoti gan Rīgā, gan reģionos.

V Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Plāna īstenošanai paredzēts izmantot finanšu resursus no valsts budžeta, tai skaitā no Darba negadījumu speciālā budžeta, kā arī no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" finansējuma. Papildu finansējums plānā paredzēto pasākumu izpildei netiek plānots.

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

Uzdevums Pasākums Budžeta programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums* Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
2019
(n gads)
2020
(n + 1)
Finansējums plāna realizācijai kopā     1 063 454 1 678 426  
tajā skaitā          
18. Labklājības ministrija     1 063 454 1 678 426  
valsts pamatfunkciju īstenošana (Valsts darba inspekcija apakšprogramma 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība")     Pasākumi tiks nodrošināti apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros**  
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi, apakšprogramma 63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020))     981 354 1 589 426  
Sociālās apdrošināšanas speciālais budžets (apakšprogrammas 04.03.00 "Darba negadījumu speciālais budžets" ietvaros finansējums Rīgas Stradiņa universitātes aģentūrai "Darba drošības un vides veselības institūts")     82 100 89 000  
1. rīcības virziens. Sabiedrības informēšana     263 184 188 625  
1. uzdevums Nodrošināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa par darba aizsardzības jautājumiem, sevišķi par darba vides riska faktoriem, un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanu, veicinot preventīvo kultūru     215 620 141 007  
  1. pasākums Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana (semināri, diskusijas, t.sk. darba aizsardzības un darba tiesību jautājumu iekļaušana citu tematisko semināru programmās)   40 768 38 607 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   40 768 38 607
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 40 768 38 607
  2. pasākums. Vizualizētu uzskates līdzekļu darbinieku informēšanai izveide un ieviešana (videoapmācības, videofilmas)   131 752 59 400 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   131 752 59 400
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 131 752 59 400
  3. pasākums. Īsu videopadomu un filmu izstrāde, to ievietošana internetā, sociālajos tīklos   9 000 9 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   9 000 9 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 9 000 9 000
  4. pasākums. Informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana   16 000 16 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   16 000 16 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 16 000 16 000
  5. pasākums. Ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistīto personu, tai skaitā darba aizsardzības speciālistu informēšana semināros   18 100 18 000 2020.gada IV ceturksnis
  18.Labklājības ministrija   18 100 18 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 18 100 18 000
2. uzdevums. Īstenot izglītojošas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņu zināšanu līmeņa par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanai     47 564 47 618  
  1. pasākums. Izglītojošas aktivitātes tādu profesionālo izglītības iestāžu, kuras sniedz izglītību bīstamajās nozarēs, audzēkņiem - diskusijas, spēles, konkursi u.c. formas aktivitātes, kas uzrunātu mērķauditoriju   29 564 29 618 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   29 564 29 618
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 29 564 29 618
  2. pasākums. Napo priekšnesumi/ lekcijas "NAPO" un Zinātājs stāsta bērniem par ķīmiskām vielām un brīdinājuma zīmēm" īstenošana skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs   18 000 18 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   18 000 18 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 18 000 18 000
2. rīcības virziens. Darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana     420 472 1 118 933  
1. uzdevums. Nodrošināt atbalstu uzņēmumiem darba aizsardzības prasību ieviešanā     288 370 1 017 929  
  1. pasākums. Konsultatīvais atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem   230 020 940 129 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   230 020 940 129
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 230 020 940 129
  2. pasākums. Elektronisku rīku (pamācības - aplikācijas) izveidošana   32 940 43 920 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   32 940 43 920
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 32 940 43 920
  3. pasākums. Jaunu bezmaksas interaktīvo darba vides riska novērtējuma rīku izveide un tiešsaistes pieejamības nodrošināšana   25 410 33 880 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   25 410 33 880
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 25 410 33 880
2. uzdevums. Īstenot apmācību darba aizsardzības prasību ievērošanā iesaistītajām personām - darba devējiem, nodarbinātajiem, darba aizsardzības speciālistiem     132 102 101 004  
  1. pasākums Specializēto darba aizsardzības apmācības programmu (40h) 10 bīstamajām nozarēm palīgmateriālu izstrāde   55 000 0 2019.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   55 000 0
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 55 000 0
  2. pasākums. Elektroniskas darbinieku apmācības sistēmas izveide un ieviešana, nodarbināto zināšanu pārbaude dažādās nozarēs   10 000 40 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   10 000 40 000
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 10 000 40 000
  3. pasākums. Elektroniskas darba aizsardzības instrukciju datu bāzes izveide pa nozarēm   18 603 12 397 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   18 603 12 397
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 18 603 12 397
  4. pasākums. 1 dienas nodarbināto bezmaksas apmācība, īpaši bīstamajās nozarēs, preventīvās kultūras paaugstināšanai   37 497 37 584 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   37 497 37 584
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 37 497 37 584
  5. pasākums. Mācību ekskursijas darba devējiem uz uzņēmumiem, kuros ieviesta labā prakse darba aizsardzības prasību ievērošanai   11 002 11 023 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   11 002 11 023
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 11 002 11 023
3. rīcības virziens. Nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana     63 000 23 000  
1. uzdevums. Veicināt arodslimību un arodveselības ārstu, ģimenes ārstu un citu ārstniecības personu zināšanu par arodslimības izraisošajiem faktoriem, arodslimību savlaicīgu diagnostiku un aktualitātēm arodveselības jomā pilnveidi un aktualizēšanu     2 000 7 000  
  1. pasākums. Padziļinātas un specifiskas informācijas īpaši par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana arodveselības un arodslimību ārstiem   2 000 2 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   2 000 2 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 2 000 2 000
  2. pasākums. Informācijas par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem   0 5 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   0 5 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 0 5 000
2. uzdevums. Pilnveidot nodarbināto zināšanas un iemaņas veselības veicināšanas darbā jautājumos     16 000 16 000  
  1. pasākums. Informatīvie pasākumi par aktuāliem veselības veicināšanas jautājumiem darba vietās (piemēram, darba vides pielāgošana vecāka gadagājuma nodarbinātajiem, īpaši veselības veicināšanas pasākumi dažādām nodarbināto grupām)   16 000 16 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   16 000 16 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 16 000 16 000
3. uzdevums. Uzlabot arodslimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu     45 000 0  
  1. pasākums. Pētījums par agrīnas arodslimību diagnostikas veicinošajiem faktoriem un atbilstošākajiem risinājumiem   45 000 0 2019.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   45 000 0
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 45 000 0
4. rīcības virziens. Darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole     268 798 342 868  
1. uzdevums. Iegūt papildus informāciju un datus par situāciju darba aizsardzības un darba tiesību jomā     151 025 266 400  
  1. pasākums. Pētījumi par darba apstākļiem un riskiem Latvijā   91 425 28 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   91 425 28 000
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 91 425 28 000
  2. pasākums. Pētījumi (aptaujas) par darba aizsardzības nozares attīstības tendencēm, specifiskiem jautājumiem, mērķa grupām un aktualitātēm   36 000 144 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   36 000 144 000
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 36 000 144 000
  3. pasākums. Pētījums par darbā notikušo nelaimes gadījumu slēpšanu   9 000 36 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   9 000 36 000
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 9 000 36 000
  4. pasākums. Pētījums par optimālāko sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām risinājumu Latvijā   14 600 58 400 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   14 600 58 400
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 14 600 58 400
2. uzdevums. Nodrošināt efektīvu valsts uzraudzību un kontroli, stiprinot VDI kapacitāti     117 773 76 468  
  1. pasākums. VDI inspektoru apmācības preventīvā darba veikšanai uzņēmumos (speciālu apmācību moduļu izstrāde, aktualizācija un apmācība)   25 500 25 250 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   25 500 25 250
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 25 500 25 250
  2. pasākums. Starptautiska VDI darbinieku pieredzes apmaiņa un apmācības t.sk. Baltijas valstīs   14 135 3 459 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   14 135 3 459
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 14 135 3 459
  3. pasākums. Starptautiskā darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide un starptautisku konferenču organizēšana Latvijā labās prakses un pieredzes apmaiņai   44 000 14 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   44 000 14 000
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 44 000 14 000
  4. pasākums. VDI inspektoru apmācības par darba tiesību, darba aizsardzības, administratīvā procesa un vispārējo tiesību jautājumiem (pamatapmācības moduļa aktualizācija un apmācība)   9 559 9 559 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   9 559 9 559
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 9 559 9 559
  5. pasākums. VDI inspektoru apmācības profesionālo un vispārējo kompetenču paaugstināšanai (tālākizglītības moduļu izstrāde un apmācība)   24 579 24 200 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   24 579 24 200
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 24 579 24 200
  6. pasākums. Tematisko pārbaužu veikšana, pastiprināti apmeklējot bīstamāko nozaru uzņēmumus un kontrolējot aktuālākos problēmjautājumus un darba vides riskus** valsts pamatfunkciju īstenošana (Valsts darba inspekcija apakšprogramma 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība") Pasākumi tiks nodrošināti apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros** 2020.gada IV ceturksnis
  7. pasākums. Inspicēšanas procedūru optimizēšana, plānojot preventīvos apsekojumus atbilstoši uzņēmumu bīstamības gradācijai**
  8. pasākums. Ieviesta praksē VDI inspektoru specializācija nozarēs un jautājumos, kuros nepieciešamas tehniski sarežģītas vai specifiskas profesionālās zināšanas**
5. rīcības virziens. Drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinātības formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā     48 000 5 000  
1. uzdevums. Īstenot pasākumus drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanai personām, kas nodarbinātas netipiskās nodarbinātības formās     48 000 3 000  
  1. pasākums. Pētījums par darba vides risku novērtējuma un pasākumu īstenošanu darba vietās, kas atrodas ārpus darba devēja valdījuma, t.sk. moderno tehnoloģiju izmantošanu   45 000 0 2019.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   45 000 0
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi 63.07.00 apakšprogramma "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) 45 000 0
 

2. pasākums. Informācijas nodrošināšana par darba aizsardzības prasību īstenošanu attālinātajā darbā - gan par darba devēju, gan nodarbināto pienākumiem

  3 000 3 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   3 000 3 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 3 000 3 000
2. uzdevums. Veicināt drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanu pašnodarbinātajiem     0 2 000  
  1. pasākums. Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana pašnodarbinātām personām par darba aizsardzības jautājumiem   0 1 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   0 1 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 0 1 000
  2. pasākums. Elektroniski viegli pieejamas, apkopotas informācijas attiecībā uz pašnodarbināto darbā aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem nodrošināšana   0 1 000 2020.gada IV ceturksnis
  18. Labklājības ministrija   0 1 000
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets" 0 1 000

* Finansējums atbilst Labklājības ministrijas maksimāli pieļaujamajam valsts budžeta izdevumu apjomam 2019. un 2020.gadam.
** 4.rīcības virziena 2.uzdevuma 6., 7. un 8.pasākumi tiks realizēti budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Apakšprogrammas 21.01.00 maksimāli pieļaujamais valsts pamatbudžeta izdevumu apjoms 2019.gadā ir 3 240 887 euro un 2020.gadā ir 3 240 802 euro, kurš ir paredzēts arī citu pasākumu realizēšanai. Minēto pasākumu īstenošanai nav iespējams aprēķināt konkrētu ietekmi uz valsts budžetu, jo tie iekļaujas VDI pamatfunkciju īstenošanā un VDI darbinieki attiecīgos pienākumus veic kopā ar citiem uzdevumiem VDI darbības nodrošināšanai.


1 2005.gada 8.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" minētie komercdarbības veidi
2 Pasākumi tiks īstenoti saistībā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam paredzētajiem pasākumiem apakšmērķa "Veicināt veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, mazināt traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem", rīcības virziena: traumatisma un vides risku ietekmes mazināšana uz sabiedrības veselību, pasākuma "4.10. Pilnveidot ārstniecības personu (ģimenes ārsti, neirologi u.c.) zināšanas par arodslimības izraisošajiem faktoriem un arodslimību savlaicīgu diagnostiku" ietvaros.

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2019.–2020. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 138Pieņemts: 27.03.2019.Stājas spēkā: 27.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 29.03.2019. OP numurs: 2019/64.1
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
305885
27.03.2019
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)