Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 39

Rīgā 2016. gada 27. janvārī (prot. Nr. 4 85. §)

Par Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2016.-2018. gadam

1. Apstiprināt Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2016.-2018. gadam (turpmāk - plāns).

2. Par plāna izpildes uzraudzību ir atbildīga Labklājības ministrija.

3. Plānā paredzētos pasākumus pamatfunkciju īstenošanai 2016. gadā Labklājības ministrijai nodrošināt no tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2017. gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem par jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

4. Plānā paredzētos pasākumus, kuru īstenošanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" ietvaros.

5. Pamatnostādņu īstenošanā iesaistītajām institūcijām līdz 2019. gada 1. martam iesniegt Labklājības ministrijā informāciju par plānā noteikto uzdevumu un pasākumu izpildes gaitu un rezultātiem.

6. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2019. gada 30. septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informāciju par plāna īstenošanu, iekļaujot to informatīvajā ziņojumā par Darba aizsardzības politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam īstenošanas vidusposma novērtējumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2016. gada 27. janvāra
rīkojumu Nr. 39)

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2016.-2018.gadam

I. Plāna kopsavilkums

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2016.-2018.gadam (turpmāk - plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai noteiktu konkrētus pasākumus Darba aizsardzības politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam (turpmāk - pamatnostādnes) īstenošanai.

Izstrādājot Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2016.-2018.gadam, tika ņemti vērā pieejamie statistikas dati un aktuālākā informācija - galvenokārt Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) statistikas dati par nelaimes gadījumiem darbā un konstatētajām arodslimībām, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) īstenotā Eiropas struktūrfondu (turpmāk - ESF) Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"" projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros 2013.gadā veiktā pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā" rezultāti, secinājumi un priekšlikumi par darba aizsardzības jomas dažādiem aspektiem un problēmām.

Plānā iekļautie pasākumi atbilst Eiropas Savienības stratēģiskajam ietvaram par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam (publicēts 2014.gada 6.jūnijā).

Pamatnostādņu īstenošanai plānots izmantot finanšu resursus no valsts budžeta, tai skaitā no Darba negadījumu speciālā budžeta, kā arī no ESF projektu finansējuma. Lielākā daļa pamatnostādnēs noteikto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pamatnostādnēs minētajām institūcijām izskatāms Ministru kabineta likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un likumprojekta par valsts budžetu nākamajiem saimnieciskajiem gadiem sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta iespējām.

Visās pamatnostādņu un plāna izstrādes stadijās tika iesaistīti sociālie partneri - LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk - LBAS). Informācija par pamatnostādņu izstrādi ievietota Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) mājaslapā sabiedriskai apspriešanai.

II. Esošās situācijas raksturojums

Situācijas raksturojums darba aizsardzības jomā iekļauts pamatnostādņu pielikumā.

Plāna mērķis Darba aizsardzības politikas pamatmērķis ir kvalitatīvu darba vietu veidošana, kas nodrošinātu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos.
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i Uzlabojušies tie darba apstākļi Latvijas uzņēmumos, kas nodrošina drošu un nodarbināto veselībai nekaitīgu darba vidi /

1. paaugstinājies par darba aizsardzības prasībām labi informēto iedzīvotāju procentuālais skaits no visiem aptaujātajiem iedzīvotājiem par 5% (pret 2013.gadu).

2. samazinājies smagos nelaimes gadījumos darbā cietušo un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo skaits uz 100 000 nodarbinātajiem par 5%. (pret 2013.gadu).

3. samazinājies arodslimnieku procentuālais skaits vecuma grupā līdz 44 gadiem no visiem arodslimniekiem par 6,5% (pret 2013.gadu).

1. Rīcības virziens

Sabiedrības informēšana.

Nr.
P.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš (pusgads)

Uzdevums Nr.1. Nodrošināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa par darba aizsardzības jautājumiem, sevišķi par darba vides riska faktoriem, un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanu, veicinot preventīvo kultūru.

1.

Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana (semināri, diskusijas, t.sk. darba aizsardzības un darba tiesību jautājumu iekļaušana citu tematisko semināru programmās). Darba devēji, nodarbinātie un plašāka sabiedrība informēti par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem. Organizēti 300 informatīvi pasākumi darba devējiem, nodarbinātajiem un plašākai sabiedrībai

VDI

LM, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts (turpmāk - RSU DDVVI)

2018.gada IV ceturksnis.

2.

Vizualizētu uzskates līdzekļu darbinieku informēšanai izveide un ieviešana (videoapmācības, videofilmas) Iedzīvotāji viegli uztveramā un saprotamā veidā informēti par darba vides riskiem un to ietekmi uz veselību, galvenajiem aizsardzības pasākumiem un drošām darba metodēm Sagatavotas 4 filmas bīstamajās nozarēs un 4 filmas par preventīvo kultūru, izplatītas datu nesējos un demonstrētas TV

VDI

LM, RSU DDVVI

2018.gada IV ceturksnis.

3.

Īsu videopadomu izstrāde un rādīšana kinoteātros pirms seansiem, ievietošana internetā. Iedzīvotāji izglītoti par rīcību dažādās problēmsituācijās, kas saistītas ar darba aizsardzību un darba tiesībām Izveidoti 20 videomateriāli, izrādīti kinoteātros un ievietoti internetā

RSU DDVVI

LM, VDI

2018.gada IV ceturksnis.

4.

Informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana. Darba devēji un nodarbinātie informēti par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem, tajā skaitā par aktuālajiem darba vides riska faktoriem. Izstrādāti, izdoti un izplatīti 50 informatīvie materiāli

RSU DDVVI

LM, VDI

2018.gada IV ceturksnis.

5.

Ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistīto personu, tai skaitā darba aizsardzības speciālistu, informēšana semināros. Darba aizsardzības speciālisti un citas ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistītās personas informētas par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem. Īstenoti 100 semināri ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistīto personu auditorijai par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem.

RSU DDVVI

LM, VDI

2018.gada IV ceturksnis.

Uzdevums Nr.2. Īstenot izglītojošas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņu zināšanu līmeņa par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanai.

1.

Izglītojošas aktivitātes tādu profesionālo izglītības iestāžu, kuras sniedz izglītību bīstamajās nozarēs1, audzēkņiem - diskusijas, spēles, konkursi u.c. formas aktivitātes, kas uzrunātu mērķauditoriju. Profesionālo izglītības iestāžu, kuras sniedz izglītību bīstamajās nozarēs, audzēkņi informēti par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem Organizēti 3 pasākumi.

VDI

LM, Izglītības un zinātnes ministrija, RSU DDVVI, LBAS

2018.gada IV ceturksnis.

2. Rīcības virziens

Darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana.
Uzdevums Nr.1. Nodrošināt atbalstu uzņēmumiem darba aizsardzības prasību ieviešanā

1.

Konsultatīvais atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem Novērstas nepilnības darba aizsardzības nodrošināšanā bīstamo nozaru uzņēmumos Nodrošinātas ekspertu konsultācijas 1960 uzņēmumos

VDI

LM, LDDK, LBAS

2018.gada IV ceturksnis.

2.

Elektronisku rīku (pamācības - aplikācijas) izveidošana. Nodrošināta pieeja viegli uztveramai, elektroniskai informācijai par darba vides riskiem un darba aizsardzības jautājumiem. Izveidoti 4 elektroniski rīki.

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

3.

Jaunu bezmaksas interaktīvo darba vides riska novērtējuma rīku izveide un tiešsaistes pieejamības nodrošināšana. Nodrošināta bezmaksas pieejamība tiešsaistes interaktīvajiem darba vides riska novērtējuma rīkiem. Izveidoti 4 jauni tiešsaistes interaktīvi darba vides riska novērtējuma rīki (OiRA) dažādām nozarēm.

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

4.

Darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošu dokumentu konkrētām nozarēm - prakses standartu aktualizēšana, izstrāde, apstiprināšana un publicēšana. Nodrošināta kvalitatīva informācija, kas paskaidro darba aizsardzības prasību piemērošanu konkrētās nozarēs. Katru gadu izstrādāti un apstiprināti DLTSA 2 prakses standarti.

RSU DDVVI

LM, VDI, LDDK, LBAS

Ikgadējs rādītājs, kārtējā gada IV ceturksnis.

Uzdevums Nr.2. Īstenot apmācību darba aizsardzības prasību ievērošanā iesaistītajām personām - darba devējiem, nodarbinātajiem, darba aizsardzības speciālistiem.

1.

Specializēto darba aizsardzības apmācības programmu (40h) 10 bīstamajām nozarēm mācību satura un palīgmateriālu izstrāde (DVD un metodiskais materiāls apmācību veicējiem). Nodrošināta vienota mācību satura pieejamība darba aizsardzības speciālistu apmācības programmās. Izstrādāti mācību palīgmateriāli 4 specializētajām darba aizsardzības apmācības programmām.

VDI

LM, Veselības ministrija (turpmāk - VM)

2018.gada IV ceturksnis.

2.

Elektroniskas darbinieku apmācības sistēmas izveide un ieviešana, pilotprojekta īstenošana dažādu nozaru uzņēmumos. Nodrošināta iespēja izmantot nodarbināto elektronisko apmācību sistēmu. Izveidota elektroniska darbinieku apmācības sistēma ar 15 jautājumu blokiem.

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

3.

Elektroniskas darba aizsardzības instrukciju datu bāzes izveide pa nozarēm. Nodrošināta pieeja elektroniskām darba aizsardzības instrukcijām. Izveidota elektroniska instrukciju datu bāze.

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

4.

1 dienas nodarbināto bezmaksas apmācība, īpaši bīstamajās nozarēs, preventīvās kultūras paaugstināšanai. Apmācīti nodarbinātie, īpaši bīstamajās nozarēs strādājošie. Izstrādāta apmācību programma, organizētas 30 apmācības, kurās apmācīti 450 bīstamās nozarēs nodarbinātie.

VDI

LM, RSU DDVVI

2018.gada IV ceturksnis.

5.

Mācību ekskursijas darba devējiem uz uzņēmumiem, kuros ieviesta labā prakse darba aizsardzības prasību ievērošanai. Darba devēji iepazinušies ar labo praksi un paaugstinājusies darba devēju motivācija darba aizsardzības prasību ieviešanā. Organizētas 15 ekskursijas, apmācot 30 darba devējus vai viņu pārstāvjus.

VDI

LM, LDDK

2018.gada IV ceturksnis.

3. Rīcības virziens

Nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana.2

Nr.
P.k

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš (ceturksnis)

Uzdevums Nr.1. Veicināt arodslimību un arodveselības ārstu, ģimenes ārstu un citu ārstniecības personu zināšanu par arodslimības izraisošajiem faktoriem, arodslimību savlaicīgu diagnostiku un aktualitātēm arodveselības jomā pilnveidi un aktualizēšanu.

1.

Padziļinātas un specifiskas informācijas īpaši par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana arodveselības un arodslimību ārstiem. Arodveselības un arodslimību ārsti informēti par aktuāliem un specifiskiem arodveselības jautājumiem, īpaši attiecībā uz aktuālu arodslimību profilaksi, agrīnu diagnostiku un ārstēšanu. Katru gadu organizētas 2 Latvijas arodslimību ārstu biedrības konferences

RSU DDVVI

VM, LM, Latvijas Arodslimību ārstu biedrība (turpmāk - LAĀB)

Ikgadējs rādītājs, kārtējā gada IV ceturksnis.

2.

Informācijas par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem. Ģimenes ārsti un citi veselības aprūpes speciālisti informēti par aktuāliem arodveselības jautājumiem, īpaši attiecībā uz aktuālu arodslimību profilaksi, agrīnu diagnostiku un ārstēšanu. Izstrādāti, izdoti un izplatīti 3 informatīvie materiāli

RSU DDVVI

VM, LM, LAĀB

2018.gada IV ceturksnis.

Uzdevums Nr.2. Pilnveidot nodarbināto zināšanas un iemaņas veselības veicināšanas darbā jautājumos.

1.

Informatīvie pasākumi par aktuāliem veselības veicināšanas jautājumiem darba vietās (piemēram, darba vides pielāgošana vecāka gadagājuma nodarbinātajiem, īpaši veselības veicināšanas pasākumi dažādām nodarbināto grupām). Darba devēji un nodarbinātie informēti par aktuāliem veselības veicināšanas jautājumiem darba vietās. Organizēti 4 informatīvie pasākumi gadā

RSU DDVVI

VM, LM, LAĀB,

Ikgadējs rādītājs, kārtējā gada IV ceturksnis.

Uzdevums Nr.3. Uzlabot arodslimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu.

1.

Darba grupas izveide priekšlikumu izstrādei agrīnākas arodslimību diagnostikas veicināšanai un saslimstības ar arodslimībām samazināšanai. Apzināti iespējamie risinājumi labākai arodslimību profilaksei, agrīnākai diagnostikai, uzlabotai arodslimnieku rehabilitācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī arodsaslimšanu skaita samazināšanai. Izveidota darba grupa un izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu arodslimību profilaksi, agrīnāku diagnostiku, uzlabotu arodslimnieku rehabilitāciju un atgriešanu darba tirgū, kā arī samazinātu arodsaslimšanu skaitu.

LM

VM, LAĀB, RSU DDVVI

2018.gada IV ceturksnis.

4. Rīcības virziens

Darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole.

Nr.
P.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš (ceturksnis)

Uzdevums Nr.1. Iegūt papildus informāciju un datus par situāciju darba aizsardzības un darba tiesību jomā.

1.

Pētījumi par darba apstākļiem un riskiem Latvijā. Iegūti aktuālākie dati un analīze par darba apstākļiem un riskiem Latvijā. Veikts viens pētījums

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

2.

Pētījumi (aptaujas) par darba aizsardzības nozares attīstības tendencēm, specifiskiem jautājumiem, mērķa grupām un aktualitātēm. Iegūti dati par specifiskiem darba aizsardzības jautājumiem Veikti pieci pētījumi

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

3.

Pētījums par darbā notikušo nelaimes gadījumu slēpšanu. Iegūti dati par darbā notikušu nelaimes gadījumu slēpšanu. Veikts viens pētījums

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

4.

Pētījums un pilotprojekts darba strīdu risināšanas pilnveidošanai. Iegūti dati par iespējām vienkāršāk un visām pusēm pieejamāk risināt darba strīdus. Veikts viens pētījums

VDI

LM, LDDK, LBAS

2018.gada IV ceturksnis.

Uzdevums Nr.2. Nodrošināt efektīvu valsts uzraudzību un kontroli, stiprinot Valsts darba inspekcijas kapacitāti.

1.

VDI inspektoru apmācības preventīvā darba veikšanai uzņēmumos (speciālu apmācību moduļu izstrāde, aktualizācija un apmācība) VDI inspektori apmācīti apmācību moduļu ietvaros Aktualizēti astoņi VDI apmācību moduļi, izstrādāti 3 jauni moduļi, apmācīti 130 inspektori

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

2.

Starptautiska VDI darbinieku pieredzes apmaiņa un apmācības t.sk. Baltijas valstīs VDI inspektori ieguvuši pieredzi par darba tiesību un darba aizsardzības uzraudzības praksi citās valstīs, tai skaitā Baltijas valstīs Organizēta 1 Baltijas valstu konference, nodrošināta 20 personu pieredzes apmaiņa un apmācība

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

3.

Starptautiskā darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide un starptautisku konferenču organizēšana Latvijā labās prakses un pieredzes apmaiņai. VDI inspektori papildinājuši pieredzi par darba tiesības un darba aizsardzību uzraugošo institūciju darbu citās valstīs Organizēta 1 konference Labākās prakses un pieredzes apmaiņai, organizēti 4 braucieni uz ES un EEZ valstīm

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

4.

Apmācības VDI inspektoriem analītisko prasmju pilnveidei saistībā ar konkrētām nozarēm / reģioniem / u.c. analizējamiem parametriem un preventīvo pasākumu plānošanu, risku identificēšanu (apmācību programmas izstrāde un apmācība tajā) VDI inspektori padziļināti apmācīti par specifiskiem darba aizsardzības jautājumiem konkrētās nozarēs Apmācītas vismaz 12 personas

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

5.

Tematisko pārbaužu veikšana, pastiprināti apmeklējot bīstamāko nozaru uzņēmumus un kontrolējot aktuālākos problēmjautājumus un darba vides riskus. Pārbaudīta aktuālāko darba aizsardzības prasību ievērošana bīstamāko nozaru uzņēmumos Katru gadu veiktas 4 tematiskās pārbaudes, apsekojot 600 uzņēmumu

VDI

LM

Ikgadējs rādītājs, kārtējā gada IV ceturksnis

6.

Inspicēšanas procedūru optimizēšana, plānojot preventīvos apsekojumus atbilstoši uzņēmumu bīstamības gradācijai. Nodrošināta bīstamāko uzņēmumu kontrole Veikta uzņēmumu atlase un preventīva apsekošana, izmantojot bīstamības gradāciju (2016.gadā - 800 uzņēmumi).

VDI

LM

2016.gada IV ceturksnis.

7.

Kompleksās pārbaudes īstenošana uzņēmumos, kuros notiek atkārtoti nelaimes gadījumi. Nodrošināta uzņēmumu, kur notikuši atkārtoti nelaimes gadījumi, kontrole Veikta vismaz viena kompleksā pārbaude.

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

8.

Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana VDI darbiniekiem. VDI darbinieku atalgojums atbilstošs darbiniekiem izvirzītajām prasībām attiecībā uz kompetenci un atbildību un spējīgs konkurēt ar atalgojumu par pielīdzināmu darbu privātajā sektorā Atalgojuma līmenis VDI darbiniekiem paaugstināts līdz 100% no iespējamā atbilstoši konkrētā darbinieka novērtējumam.

LM

VDI

2018.gada IV ceturksnis.

9.

Adekvāta un efektīva tehniskā nodrošinājuma nodrošināšana VDI funkciju īstenošanai VDI strādā ar efektīvu un jaunākām tehnoloģijām atbilstošu tehniku un IS sistēmu nodrošinājumu Iegādāta tehnika, nodrošinot katru inspektoru ar darbam nepieciešamo (fotoaparāti, diktafoni) un izstrādāta VDI IS aplikācija, lai tā varētu tikt lietota attālināti, iegādāti planšetdatori inspektoriem

LM

VDI

2018.gada IV ceturksnis.

5. Rīcības virziens

Drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinātības formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā.

Nr.
P.k

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš (ceturksnis)

Uzdevums Nr.1. Īstenot pasākumus drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanai personām, kas nodarbinātas netipiskās nodarbinātības formās.

1.

Pētījums par jauno nodarbinātības formu ieviešanu darba tirgū (izplatība nozarēs, darba devēju un darba ņēmēju ieinteresētība elastīgo formu pielietošanā, ekonomiskais ieguvums). Iegūti dati par jauno nodarbinātības formu ieviešanu darba tirgū Veikts viens pētījums

VDI

LM

2018.gada IV ceturksnis.

Uzdevums Nr.2. Veicināt drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanu pašnodarbinātajiem.

1.

Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana pašnodarbinātām personām (semināri, diskusijas, apmācības). Pašnodarbinātās personas informētas par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem pašnodarbināto darbā. Organizēti 3 informatīvie pasākumi pašnodarbinātām personām

LM

VDI, RSU DDVVI

2018.gada IV ceturksnis.

2.

Elektroniski viegli pieejamas, apkopotas informācijas attiecībā uz pašnodarbināto darbā aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem nodrošināšana. Pašnodarbinātām personām nodrošināta viegli uztverama un ātri atrodama elektroniska informācija par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem pašnodarbināto darbā. Izstrādāta un ievietota LM, VDI un citās ar darba aizsardzību saistītās mājaslapās un informatīvās vietnēs aktuāla un apkopota informācijas par darba aizsardzības jautājumiem pašnodarbināto darbā

LM

VDI, RSU DDVVI

2018.gada IV ceturksnis.

III. Teritoriālā perspektīva

Darba aizsardzības politika tiks īstenota visā Latvijas teritorijā un attieksies uz visiem Latvijas uzņēmumiem un tajos nodarbinātajiem. Plānotie uzdevumi un pasākumi tiks īstenoti gan Rīgā, gan reģionos.

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Plāna īstenošanai plānots izmantot finanšu resursus no valsts budžeta, tai skaitā no Darba negadījumu speciālā budžeta, kā arī no ESF projektu finansējuma. Lielākā daļa pamatnostādnēs noteikto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pamatnostādnēs minētajām institūcijām izskatāms Ministru kabineta likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un likumprojekta par valsts budžetu nākamajiem saimnieciskajiem gadiem sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta iespējām.

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

euro

Uzdevums

Pasākums

Budžeta programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums Nepieciešamais papildu finansējums Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
2016
(n gads)
2017
(n + 1)
2018
(n + 2)
2017
(n + 1)
2018
(n + 2)
2019
(n + 3)
turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)  
 

 

Finansējums plāna realizācijai kopā    

3 801 277

4 732 633

4 611 633

466 955

598 705

844 971

0

844 971

 
tajā skaitā    

0

0

0

0

0

0

0

0

 
18. Labklājības ministrija    

3 801 277

4 732 633

4 611 633

466 955

598 705

844 971

0

844 971

 
valsts pamatfunkciju īstenošana (Valsts darba inspekcija apakšprogramma 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība")    

2 609 046

2 609 046

2 609 046

466 955

598 705

844 971

0

844 971

 
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)    

1 060 604

1 991 960

1 870 960

0

0

0

0

0

 
Sociālās apdrošināšanas speciālais budžets (apakšprogrammas 04.03.00 "Darba negadījumu speciālais budžets" ietvaros finansējums Rīgas Stradiņa universitātes aģentūrai "Darba drošības un vides veselības institūts")    

131 627

131 627

131 627

0

0

0

0

0

 
1. rīcības virziens. Sabiedrības informēšana    

175 576

214 976

221 976

0

0

0

0

0

 
1. uzdevums Nodrošināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa par darba aizsardzības jautājumiem, sevišķi par darba vides riska faktoriem, un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanu, veicinot preventīvo kultūru.    

159 576

198 976

205 976

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana (semināri, diskusijas, t.sk. darba aizsardzības un darba tiesību jautājumu iekļaušana citu tematisko semināru programmās).  

81 312

81 312

81 312

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

81 312

81 312

81 312

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

81 312

81 312

81 312

0

0

0

0

 

2020.gada IV ceturksnis.

  2. pasākums. Vizualizētu uzskates līdzekļu darbinieku informēšanai izveide un ieviešana (videoapmācības, videofilmas)  

0

48 400

48 400

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

48 400

48 400

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

48 400

48 400

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  3. pasākums. Īsu videopadomu izstrāde un rādīšana kinoteātros pirms seansiem, ievietošana internetā.  

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

  4. pasākums. Informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana.  

25 700

19 700

26 700

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

25 700

19 700

26 700

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

25 700

19 700

26 700

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

  5. pasākums. Ar uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu saistīto personu, tai skaitā darba aizsardzības speciālistu informēšana semināros.  

49 564

46 564

46 564

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

49 564

46 564

46 564

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

49 564

46 564

46 564

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

2. uzdevums. Īstenot izglītojošas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņu zināšanu līmeņa par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanai.    

16 000

16 000

16 000

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums. Izglītojošas aktivitātes tādu profesionālo izglītības iestāžu, kuras sniedz izglītību bīstamajās nozarēs, audzēkņiem - diskusijas, spēles, konkursi u.c. formas aktivitātes, kas uzrunātu mērķauditoriju.  

16 000

16 000

16 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

16 000

16 000

16 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

16 000

16 000

16 000

0

0

0

0

 

2020.gada IV ceturksnis.

2. rīcības virziens. Darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana.    

672 656

1 451 445

1 433 445

0

0

0

0

0

 
1. uzdevums. Nodrošināt atbalstu uzņēmumiem darba aizsardzības prasību ieviešanā.    

665 156

1 375 945

1 375 945

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums. Konsultatīvais atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem.  

662 792

1 325 584

1 325 584

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

662 792

1 325 584

1 325 584

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

662 792

1 325 584

1 325 584

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  2. pasākums. Elektronisku rīku (pamācības - aplikācijas) izveidošana.  

0

14 117

14 117

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

14 117

14 117

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

14 117

14 117

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  3. pasākums. Jaunu bezmaksas interaktīvo darba vides riska novērtējuma rīku izveide un tiešsaistes pieejamības nodrošināšana.  

0

33 880

33 880

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

33 880

33 880

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

33 880

33 880

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  4. pasākums Darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošu dokumentu konkrētām nozarēm - prakses standartu aktualizēšana, izstrāde, apstiprināšana un publicēšana.  

2 364

2 364

2 364

0

0

0

0

0

Ikgadējs rādītājs, kārtējā gada IV ceturksnis

  18.Labklājības ministrija  

2 364

2 364

2 364

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

2 364

2 364

2 364

0

0

0

0

0

Ikgadējs rādītājs, kārtējā gada IV ceturksnis

2. uzdevums. Īstenot apmācību darba aizsardzības prasību ievērošanā iesaistītajām personām - darba devējiem, nodarbinātajiem, darba aizsardzības speciālistiem.    

7 500

75 500

57 500

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums Specializēto darba aizsardzības apmācības programmu (40h) 10 bīstamajām nozarēm mācību satura un palīgmateriālu izstrāde (DVD un metodiskais materiāls apmācību veicējiem).  

0

25 000

15 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

25 000

15 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

25 000

15 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  2. pasākums. Elektroniskas darbinieku apmācības sistēmas izveide un ieviešana, pilotprojekta īstenošana dažādu nozaru uzņēmumos.  

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  3. pasākums. Elektroniskas darba aizsardzības instrukciju datu bāzes izveide pa nozarēm.  

0

8 000

4 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

8 000

4 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

8 000

4 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  4. pasākums. 1 dienas nodarbināto bezmaksas apmācība, īpaši bīstamajās nozarēs, preventīvās kultūras paaugstināšanai.  

0

15 000

11 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

15 000

11 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

15 000

11 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  5. pasākums. Mācību ekskursijas darba devējiem uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanai.  

7 500

7 500

7 500

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

7 500

7 500

7 500

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

7 500

7 500

7 500

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

3. rīcības virziens. Nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana.    

48 999

52 999

50 999

0

0

0

0

0

 
1. uzdevums. Veicināt arodslimību un arodveselības ārstu, ģimenes ārstu un citu ārstniecības personu zināšanu par arodslimības izraisošajiem faktoriem, arodslimību savlaicīgu diagnostiku un aktualitātēm arodveselības jomā pilnveidi un aktualizēšanu.    

600

4 600

2 600

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums. Padziļinātas un specifiskas informācijas īpaši par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana arodveselības un arodslimību ārstiem.  

600

600

600

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis

  18.Labklājības ministrija  

600

600

600

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

600

600

600

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis

  2. pasākums. Informācijas par aktuāliem arodslimību jautājumiem nodrošināšana ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem.  

0

4 000

2 000

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis

  18.Labklājības ministrija  

0

4 000

2 000

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

0

4 000

2 000

         

2018.gada IV ceturksnis.

2. uzdevums. Pilnveidot nodarbināto zināšanas un iemaņas veselības veicināšanas darbā jautājumos.    

48 399

48 399

48 399

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums. Informatīvie pasākumi par aktuāliem veselības veicināšanas jautājumiem darba vietās (piemēram, darba vides pielāgošana vecāka gadagājuma nodarbinātajiem, īpaši veselības veicināšanas pasākumi dažādām nodarbināto grupām).  

48 399

48 399

48 399

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis

  18.Labklājības ministrija  

48 399

48 399

48 399

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

48 399

48 399

48 399

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis

3. uzdevums. Uzlabot arodslimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu.                      
  1. pasākums. Darba grupas izveide priekšlikumu izstrādei agrīnākas arodslimību diagnostikas veicināšanai un saslimstības ar arodslimībām samazināšanai.3                    
4. rīcības virziens. Darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole.    

2 902 046

2 925 713

2 833 213

466 955

598 705

844 971

0

844 971

 
1. uzdevums. Iegūt papildus informāciju un datus par situāciju darba aizsardzības un darba tiesību jomā.    

115 000

205 000

150 500

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums. Pētījumi par darba apstākļiem un riskiem Latvijā.  

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  2. pasākums. Pētījumi (aptaujas) par darba aizsardzības nozares attīstības tendencēm, specifiskiem jautājumiem, mērķa grupām un aktualitātēm.  

45 000

90 000

90 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

45 000

90 000

90 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

45 000

90 000

90 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  3. pasākums. Pētījums par darbā notikušo nelaimes gadījumu slēpšanu.  

0

0

45 000

0

0

0

0

0

 
  18.Labklājības ministrija  

0

0

45 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

0

45 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  4. pasākums. Pētījums un pilotprojekts darba strīdu risināšanas pilnveidošanai.  

0

45 000

15 500

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

45 000

15 500

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

45 000

15 500

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

2. uzdevums. Nodrošināt efektīvu valsts uzraudzību un kontroli, stiprinot Valsts darba inspekcijas kapacitāti.    

2 787 046

2 720 713

2 682 713

466 955

598 705

844 971

0

844 971

 
  1. pasākums. VDI inspektoru apmācības preventīvā darba veikšanai uzņēmumos (speciālu apmācību moduļu izstrāde, aktualizācija un apmācība).  

50 000

54 667

54 667

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

50 000

54 667

54 667

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

50 000

54 667

54 667

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  2. pasākums. Starptautiska VDI darbinieku pieredzes apmaiņa un apmācības t.sk. Baltijas valstīs.  

125 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

125 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

125 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  3. pasākums. Starptautiskā darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide un starptautisku konferenču organizēšana Latvijā labās prakses un pieredzes apmaiņai.  

0

44 000

14 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

44 000

14 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

44 000

14 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  4. pasākums. Apmācības VDI inspektoriem analītisko prasmju pilnveidei saistībā ar konkrētām nozarēm / reģioniem / u.c. analizējamiem parametriem un preventīvo pasākumu plānošanu, risku identificēšanu (apmācību programmas izstrāde un apmācība tajā).  

3 000

8 000

0

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

3 000

8 000

0

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

3 000

8 000

0

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  5. pasākums. Tematisko pārbaužu veikšana, pastiprināti apmeklējot bīstamāko nozaru uzņēmumus un kontrolējot aktuālākos problēmjautājumus un darba vides riskus.*                    
  6. pasākums. Inspicēšanas procedūru optimizēšana, plānojot preventīvos apsekojumus atbilstoši uzņēmumu bīstamības gradācijai.*                    
  7. pasākums. Kompleksās pārbaudes īstenošana uzņēmumos, kuros notiek atkārtoti nelaimes gadījumi.*                    
  8. pasākums. Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana VDI darbiniekiem.  

2 102 499

2 102 499

2 102 499

303 425

545 105

824 971

0

824 971

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

2 102 499

2 102 499

2 102 499

303 425

545 105

824 971

0

824 971

 
    21.01.00 PB apakšprogramma "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība"

2 102 499

2 102 499

2 102 499

303 425

545 105

824 971

0

824 971

2020.gada IV ceturksnis.

  9. pasākums. Adekvāta un efektīva tehniskā nodrošinājuma nodrošināšana VDI funkciju īstenošanai.  

506 547

506 547

506 547

163 530

53 600

20 000

0

20 000

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

506 547

506 547

506 547

163 530

53 600

20 000

0

20 000

 
    21.01.00 PB apakšprogramma "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība"

506 547

506 547

506 547

163 530

53 600

20 000

0

20 000

2020.gada IV ceturksnis.

5. rīcības virziens. Drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinātības formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā.    

2 000

87 500

72 000

0

0

0

0

0

 
1. uzdevums. Īstenot pasākumus drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanai personām, kas nodarbinātas netipiskās nodarbinātības formās.    

0

80 500

70 000

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums. Pētījums par jauno nodarbinātības formu ieviešanu darba tirgū (izplatība nozarēs, darba devēju un darba ņēmēju ieinteresētība elastīgo formu pielietošanā, ekonomiskais ieguvums).  

0

80 500

70 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

80 500

70 000

0

0

0

0

0

 
    Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana** (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi)

0

80 500

70 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

2. uzdevums. Veicināt drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanu pašnodarbinātajiem.    

2 000

7 000

2 000

0

0

0

0

0

 
  1. pasākums. Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana pašnodarbinātām personām (semināri, diskusijas, apmācības).  

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

2020.gada IV ceturksnis.

  2. pasākums. Elektroniski viegli pieejamas, apkopotas informācijas attiecībā uz pašnodarbināto darbā aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem nodrošināšana.  

0

5 000

0

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

  18.Labklājības ministrija  

0

5 000

0

0

0

0

0

0

 
    04.03.00 SB apakšprogramma "Darba negadījumu speciālais budžets"

0

5 000

0

0

0

0

0

0

2018.gada IV ceturksnis.

* 4.rīcības virziena, 2.uzdevuma 5., 6. un 7.pasākumi tiks realizēti 4.rīcības virziena, 2.uzdevuma 8. un 9.pasākumam paredzētā finansējuma ietvaros
** Labklājības ministrija pēc projekta apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegs apropriācijas pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Detalizēti aprēķini par ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem atbilstoši normatīvajam aktam par tiesību akta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtību4

4. rīcības virziens. Darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole.    
2. uzdevums. Nodrošināt efektīvu valsts uzraudzību un kontroli, stiprinot Valsts darba inspekcijas kapacitāti. (8. un 9.pasākums)

Rādītāji

2016. gads

Turpmākie trīs gadi (euro)

Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam

Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam

2017.
Izmaiņas salīdzinot ar kārtējo (2016) gadu

2018.
Izmaiņas salīdzinot ar kārtējo (2016) gadu

2019.
Izmaiņas salīdzinot ar kārtējo (2016) gadu

Budžeta ieņēmumi kopā

2 609 046

0

0

0

0

Budžeta izdevumi kopā

2 609 046

0

466 955

598 705

844 971

  Finansiālā ietekme kopā

0

0

- 466 955

- 598 705

- 844 971

    2017.gadā nepieciešams papildus finansējums 466 955 euro apmērā, tai skaitā:

303 425 euro lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu VDI darbiniekiem (8.pasākums), kas ir ne mazāks kā 80% no maksimālā atalgojuma apmēra atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" (turpmāk - noteikumi) paredzētajam, kā arī papildus sociālās garantijas - atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas un novērtēšanas prēmiju 60% apmērā no mēnešalgas;

163 530 euro VDI adekvātam tehniskam nodrošinājumam (9.pasākums), tai skaitā:

- 119 790 euro informācijas tehnoloģiju pilnveidei un programmatūras pielāgošanai/IS aplikācijas izstrādei, lai varētu veikt darba vides izvērtējumu, dokumentu sastādīšanu un izsniegšanu, kā arī citus darba uzdevumus attālināti (t.i. uzreiz apsekojamā objektā). Summu indikatīvi sastāda*:

Projekta pārvaldība un integrētie procesi - 20 viena cilvēka darba dienas (cilvēkdienas) + projekta plāna izstrāde un uzraudzība - 10 cilvēkdienas + prasību definēšana un programmatūras prasību specifikācija - 29 cilvēkdienas + programmatūras izstrāde 151 cilvēkdienas + programmatūras testēšana - 76 cilvēkdienas + sistēmas ieviešana - 7 cilvēkdienas + lietotāju apmācība 7 cilvēkdienas + sistēmas galaversijas ieviešana - 4 cilvēkdienas + dokumentācijas izstrāde - 26 cilvēkdienas = kopā 330 cilvēkdienas.

Vienas cilvēka darba dienas izmaksas 300 euro (bez PVN).

330 cilvēkdienas * 300 euro = 99 000 euro (bez PVN)

PVN (21%) = 20 790

Kopā ar PVN = 119 790 euro;

- 33 600 euro 60 planšetdatoru iegādei (daļai inspektoru), lai VDI inspektori varētu veikt darbu attālināti*. Viena planšetdatora cena, ņemot vērā 2015.gada decembrī spēkā esošās cenas ir EUR 560, kurā ietilpst planšetdatora nokomplektēta planšetdatora (ar 4GB operatīvo atmiņu, "Windows 8" operētājsistēmu un "Microsoft Office 2013" ofisa programmatūru) iegāde EUR 472, lādētājs-akumulators EUR 43, planšetes aizsargmateriāli EUR 45;

- 10 140 euro nepieciešamā papildus aprīkojuma iegādei - telefonu iegādei, kas nodrošinātu fotokameras, videokameras un balss ierakstīšanas funkcijas. Ņemot vērā to, ka daļa inspektoru jau ir nodrošināti ar atbilstošiem telefoniem un daļa aparātu tiks iegādāti 2016.gadā, tad nepieciešami 65gb telefoni. Viena telefona cena EUR 156.

    2018.gadā nepieciešams papildus finansējums 598 705 euro apmērā, tai skaitā:

545 105 euro lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu VDI darbiniekiem (8.pasākums), kas ir ne mazāks kā 90% no maksimālā atalgojuma apmēra atbilstoši noteikumos paredzētajam, kā arī papildus sociālās garantijas - atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas un novērtēšanas prēmiju 60% apmērā no mēnešalgas;

53 600 euro VDI adekvātam tehniskam nodrošinājumam (9.pasākums), tai skaitā:

- 33 600 euro 60 planšetdatoru iegādei (daļai inspektoru), lai VDI inspektori varētu veikt darbu attālināti*. Viena planšetdatora cena, ņemot vērā 2015.gada decembrī spēkā esošās cenas ir EUR 560, kurā ietilpst planšetdatora nokomplektēta planšetdatora (ar 4GB operatīvo atmiņu, "Windows 8" operētājsistēmu un "Microsoft Office 2013" ofisa programmatūru) iegāde EUR 472, lādētājs-akumulators EUR 43, planšetes aizsargmateriāli EUR 45;

- 20 000 IS uzturēšanai (sistēmas atjauninājumi, testēšana).

    2019.gadā un turpmākos gados ik gadu nepieciešams papildus finansējums 844 971 euro apmērā, tai skaitā:

824 971 euro lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu VDI darbiniekiem (8.pasākums), kas ir ne mazāks kā 100% no maksimālā atalgojuma apmēra atbilstoši noteikumos paredzētajam, kā arī papildus sociālās garantijas - atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas un novērtēšanas prēmiju 60% apmērā no mēnešalgas;

20 000 euro VDI adekvātam tehniskam nodrošinājumam (9.pasākums) - IS uzturēšanai (sistēmas atjauninājumi, testēšana).

* indikatīvi aprēķini pēc VDI apkalpojošās IT firmas (Exigen Services) sniegtajām indikatīvajām aplēsēm


1 2005.gada 8.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" minētie komercdarbības veidi

2 Pasākumi tiks īstenoti ciešā saistībā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam paredzētajiem pasākumiem apakšmērķa "Veicināt veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, mazināt traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem", rīcības virziena: traumatisma un vides risku ietekmes mazināšana uz sabiedrības veselību, pasākuma "4.10. Pilnveidot ārstniecības personu (ģimenes ārsti, neirologi u.c.) zināšanas par arodslimības izraisošajiem faktoriem un arodslimību savlaicīgu diagnostiku" ietvaros

3 3.rīcības virziena, 3.uzdevuma 1.pasākums tiks realizēti ministriju resursu ietvaros, nepiesaistot papildus budžeta finansējumu

4 Aprēķini indikatīvi sniegti par uzdevumiem, kuriem nepieciešams papildus finansējums

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2016.–2018. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 39Pieņemts: 27.01.2016.Stājas spēkā: 27.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 29.01.2016. OP numurs: 2016/20.11
Saistītie dokumenti
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
279819
27.01.2016
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)