Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/17

Smiltenē 2017. gada 25. janvārī
Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 25. janvāra lēmumu (prot. Nr. 1, 3. §)
Ar precizējumiem,
kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2017. gada 29. marta lēmumu (prot. Nr. 4, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums – Smiltenes novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;

2.3. Energoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas pasākumu kopums, kurus realizējot tiek samazināts enerģijas patēriņš, panākta enerģijas lietderīgāka izmantošana un uzlabots komforta stāvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpās;

2.4. Pretendents – Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība.

3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts Pretendenta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – Dzīvojamā māja), kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

4. Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

5. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi iegūti Pretendenta īpašumā saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības) nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās platības;

5.2. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 procenti no Dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

5.3. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai Dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt energoefektivitātes pasākumus Dzīvojamai mājai, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/17)

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo Noteikumu ietvaros piešķirtais de minimis atbalsts noteikumu 13. punktā minētajiem atbalsta pasākumiem, kumulējot to ar citu de minimis atbalstu, pārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto robežlielumu.

7. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic Dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013).

8. Piesakoties Pašvaldības līdzfinansējumam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts noteikumu 7.punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

9. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts dzīvokļu īpašniekiem, kuri attiecīgo dzīvokli izmanto saimnieciskajai darbībai regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs vai veic šajā punktā norādītās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības citās telpās, Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

10. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai, līmenī.

11. Pretendenta pienākums ir glabāt visus ar de minimis atbalstu saistītos datus 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

12. Pašvaldības līdzfinansējums saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem tiek piešķirts līdz 2021. gada 30. jūnijam.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

13. Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmās izmaksas ir šādas:

13.1. ēkas energoaudita veikšana;

13.2. ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas;

13.3. sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana.

14. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

14.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

14.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

14.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

14.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.;

14.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Piesaistītā energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma apjoms

15. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks kā 3000 euro, un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

15.1. energoaudita veikšanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;

15.2. ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai – 20% procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 euro;

15.3. sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro.

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

16. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents atbilstoši noteikumu pielikumiem iesniedz Pašvaldībai pieteikumu (1. pielikums) un projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai (2. pielikums).

17. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja (turpmāk – Komiteja) viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam:

17.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

17.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

18. Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komiteja katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

19. Nepietiekama finansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

20. Ja Komitejai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komiteja ir tiesīga Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

21. Komiteja sagatavo Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

22. Pēc pozitīva Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas tas tiek paziņots un ar Pretendentu Pašvaldības noteiktajā termiņā tiek noslēgts rakstisks līgums par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

23. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents var pieprasīt avansa maksājumu līdz 50 procentiem no piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma.

24. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

25. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas-nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Pašvaldība ir tiesīga pārskatīt lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

26. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums tās noteiktajā termiņā informēt par atbalstīto energoefektivitātes pasākumu darbu izpildes gaitu.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
1. pielikums
Smiltenes novada domes
2017. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/17

Smiltenes novada domei

Dzīvojamās mājas 
 (adrese)
apsaimniekotāja 
 (juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)
  
 (juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)
  
 (adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

201__.gada ____.__________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Dzīvojamās mājas

 ,
(adrese) 

Energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pašvaldības līdzfinansējums, euro

 
(cipariem un vārdiem)

Iesniegtie obligātie pielikumi:

1.Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai_________ lpp.
2.Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija_________ lpp.
3.Apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)_________ lpp.
4.Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu_________ lpp.
5.Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas_________ lpp.
6.Paredzēto pasākumu izmaksu aprēķins - tāme_________ lpp.
 
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)
2. pielikums
Smiltenes novada domes
2017. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/17
PROJEKTA IESNIEGUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
Vispārēja informācija
1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas adrese 
3.Mājas sērijas Nr. 
4.Mājas stāvu skaits
5.Mājas kopējā platība
6.Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2 
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/% 
 nedzīvojamās telpas, m2/% 
7.Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2) 
8.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem ir saņemts (aizpildīt 12. punktu)

nav saņemts

9.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumuES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
10.Daudzdzīvokļu mājā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts ir (norādīt dzīvokļus) __________________

nav

Informācija par plānotajiem energoefektivitātes pasākumiem
11.Plānotie pasākumi ēkas energoaudita veikšana;

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā projekta sagatavošana;

sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana

12.Plānotais pasākumu realizācijas laiks 
13.Plānotais pasākumu finansējumsProjekta kopsumma, EUR:

t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, EUR:

pašu finansējums, EUR:

 
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1/17Pieņemts: 25.01.2017.Stājas spēkā: 14.04.2017.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 4 (63), 13.04.2017.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305767
{"selected":{"value":"16.12.2017","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2017","iso_value":"2017\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2017","iso_value":"2017\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2017.-15.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)