Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Jūrmalā 2019.gada 21.februārī (prot. Nr.2, 44.p.)
Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) finansējumu kultūras pieminekļu, tajā skaitā sakrālā mantojuma, saglabāšanai (turpmāk – finansējums) Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

2. Kultūras pieminekļu saglabāšanas mērķis ir sabiedrības interesēs atbalstīt un veicināt valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu, nodrošinot atbilstošu kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu, radot daudzkulturālu vidi un veicinot sabiedrības integrāciju.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

2.1 Finansējumu valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu (turpmāk – kultūras pieminekļi) saglabāšanai šo saistošo noteikumu izpratnē var saņemt:

2.11. saimnieciski neizmantojami publiski pieejami kultūras pieminekļi, kuros tiek organizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi;

2.12. kultūras pieminekļu statusā esošas kulta celtnes, tai skaitā dievnami, kapelas, lūgšanu nami un reliģisko priekšmetu saglabāšanai;

2.13. kultūras pieminekļi vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošās kultūrvēsturiski vērtīgas – saglabājamas ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai;

2.14. kultūras pieminekļi, kas pieejami sabiedrības apskatei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

3. Finansējumu piešķir no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kārtējā gada budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

4. Finansējuma saņemšanai var pieteikties Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esoša kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs), kuru īpašumā (valdījumā) esošie kultūras pieminekļi atbilst 2.1 punkta prasībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

5. Finansējuma saņēmējus nosaka konkursa kārtībā. Dome konkursu izsludina masu informācijas līdzekļos.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

6. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

6.1. atbildīgā iestāde – Kultūrtelpas un vides dizaina centrs (turpmāk – Iestāde);

6.2. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā;

6.3. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno finansējuma saņēmējs no līguma par finansējuma piešķiršanu parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;

6.4. Komisija – ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, kas izsludina un organizē finansējuma piešķiršanas konkursu;

6.5. kultūras pieminekļu saglabāšana – valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu izpēte, būvprojektu izstrāde, konservācija, restaurācija, atjaunošana, pārbūve, remonta darbu veikšana, sakrālajam mantojumam – arī labiekārtošana;

6.6. uzsaukums – paziņojums par konkursa nosacījumiem šo saistošo noteikumu ietvaros, kurā noteikts pieejamā finansējuma apjoms, projektu iesniegšanas termiņi, vērtēšanas kritēriji, uzraudzības periods un cita būtiska informācija;

6.7. ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei – ēkas, kuru galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

7. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums izmantojams atbilstoši līguma par finansējuma piešķiršanu nosacījumiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

8. Ja projekts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, domes finansējums projektam tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

9. Finansējums vienam projektam tiek piešķirts šādā kārtībā:

9.1. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.11. apakšpunkta prasībām līdz 90% no kopējām projekta izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10000 euro. Ja veicamo darbu tāme pārsniedz 10000 euro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 euro pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10000 euro, bet ne vairāk kā 15000 euro;

9.1.1 kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.12. apakšpunkta prasībām līdz 100%, ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 15000 euro. Ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15000 euro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15000 euro apmērā;

9.2. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.13. un 2.14. apakšpunkta prasībām līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 15000 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

10. Pašvaldības finansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

10.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana;

10.2. izmaksas, ko projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

10.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

10.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) ir Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrēta persona;

10.5. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

11. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) Domes finansējumu ir tiesīgs saņemt vienas finansējuma piešķiršanas programmas ietvaros reizi kārtējā budžeta gadā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

12. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) uz finansējumu var pretendēt kultūras pieminekļa saglabāšanas projektam, ko plānots uzsākt pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas, atbilstoši šī līguma nosacījumiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

III. Uzsaukuma publicēšanas kārtība

13. Uzsaukumu publicē Domes mājaslapā www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jūrmalas Avīze".

14. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) pieteikumu konkursam var iesniegt uzsaukumā norādītajā termiņā.

15. Domei ir tiesības vienā kalendārajā gadā, esošā budžeta ietvaros, izsludināt vairākus uzsaukumus.

IV. Pieteikuma noformēšana un iesniegšana

16. Konkursa dalībai par finansējuma saņemšanu kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) (turpmāk – pretendents) Domē iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

17. Pieteikuma veidlapai pievieno šādus pielikumus:

17.1. pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (2.pielikums);

17.2. budžeta izmaksu veidlapa (3.pielikums);

17.3. de minimis atbalsta pretendents projekta pieteikumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktā noteiktajam;

17.4. apliecinājums, ka kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) konkrētā projekta izstrādei nav saņēmis valsts finansējumu (6. pielikums).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 58; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

18. Pieteikumu iesniedz:

18.1. personīgi Domes Pilsētplānošanas nodaļā ar norādi "Pieteikums uzsaukumam "Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana"";

18.2. nosūtot pa pastu Domes Pilsētplānošanas nodaļai ar norādi "Pieteikums uzsaukumam "Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana"";

18.3. elektroniskā formā, sagatavotu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi "Pieteikums uzsaukumam "Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana"".

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 58; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

19. Pretendents, sagatavojot kopējo tāmi, kultūras pieminekļa saglabāšanai paredz līdzfinansējumu no saviem vai sadarbības partneru līdzekļiem ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta, izņemot saistošo noteikumu 9.1.1 apakšpunktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

20. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

21. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, atstājami bez izskatīšanas un mēneša laikā atdodami atpakaļ pretendentam, izsniedzot tos pēc pieprasījuma Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Ja pretendents mēneša laikā pieteikumu nav izņēmis, tos iznīcina.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšana

22. Iestāde iesniegtos pieteikumus desmit darba dienu laikā pēc uzsaukumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

22.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

22.2. vai pieteikums noformēts atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

22.3. vai projekta tāme ir aritmētiski pareiza;

22.4. vai pretendents atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

22.5. vai pieteikumā norādītā finansējuma summa nepārsniedz uzsaukumā noteikto finansējuma apmēru vienam projektam;

22.6. vai kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) konkrētā projekta izstrādei nav saņēmis valsts finansējumu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

23. Ja Iestāde konstatē, ka administratīvo kritēriju izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, vai precizējumi, tā pretendentam uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo papildus iesniedzamo informāciju.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

24. Pretendents trīs darba dienu laikā pēc 23.punktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz papildus pieprasīto informāciju 18.punktā noteiktajā kārtībā.

25. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas no Iestādes izvērtē pieteikumu atbilstību administratīvo kritēriju vērtējumu tabulas (5. pielikums) un kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas konkursa vērtējumu tabulas (4. pielikums) kvalitatīvajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par:

25.1. precizējumu vai papildu informācijas pieprasīšanu;

25.2. pieteikuma noraidīšanu;

25.3. atbalsta intensitātes apjomu esošā budžeta ietvaros, bet nepārsniedzot uzsaukumā noteikto atbalsta intensitāti;

25.4. projekta apstiprināšanu, uzraudzības kārtību un līguma par finansējuma piešķiršanu slēgšanu;

25.5. citu darbību veikšanu, atbilstoši saistošajiem noteikumiem un attiecīgajam uzsaukumam.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 58; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

26. Pēc 25.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa un pretendents sniedz precizējumus vai papildu informāciju saistošo noteikumu 23. un 24.punktā noteiktajā kārtībā.

27. Komisija pēc izvērtēšanas pieteikumus sarindo piešķirto punktu secībā. Vienādu punktu gadījumā komisija pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu balsojot. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

28. Komisija noraida tos projektu pieteikumus, kas neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai kādā no uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem komisija nav piešķīrusi punktus. Ja kādā no kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem daļa komisijas locekļu nav piešķīrusi punktus, bet daļa – piešķīrusi, tad kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju nosaka ar balsu vairākumu.

29. Komisijas pieņemto lēmumu Iestāde paziņo pretendentam piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

30. Iestāde protokolē komisijas sēdes, kā arī izskata iesniegto cenu piedāvājumu atbilstību projekta tāmē uzrādītajām izdevumu pozīcijām.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

31. Komisijas locekļi pirms pieteikumu vērtēšanas paraksta apliecinājumu par fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām un interešu konflikta neesamību.

32. Komisija pieteikumu vērtēšanas laikā var pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

33. Finansējumu saņem tie pretendenti, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar uzsaukumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

34. Ja konkursa uzsaukumā noteiktais kopējais finansējuma apjoms tiek piešķirts, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu tiek noraidīti.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

35. Komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā finansējuma piešķiršanu atbalstot prioritāri veicamās aktivitātes, kā arī gadījumos, ja iespējami saimnieciski izdevīgāki aktivitāšu realizācijas tehnoloģiskie risinājumi.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

36. Informāciju par atbalstītajiem pieteikumiem (pretendenta un projekta nosaukums, piešķirtā atbalsta apmērs) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas publicē domes mājaslapā www.jurmala.lv.

VI. Līguma slēgšana, projekta īstenošana un atskaišu iesniegšana

37. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, Iestāde piecu darba dienu laikā sagatavo un virza parakstīšanai līgumu par finansējuma piešķiršanu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

38. Pretendents nodrošina atsevišķu norēķinu kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāmi visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi un kurā bezskaidras naudas norēķinu veidā veic ar projekta īstenošanu saistītos darījumus, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

39. Ja pretendenta vainas dēļ līgumu par finansējuma piešķiršanu nenoslēdz 20 dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par projekta apstiprināšanu konkrētajam pretendentam.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

40. Līgumā par finansējuma piešķiršanu tiek noteikta projekta uzraudzības un finansēšanas kārtība, atkarībā no projekta finanšu apjoma, īstenošanas ilguma un citiem faktoriem, paredzot finansējuma piešķiršanu pēc projekta īstenošanas vai tā izmaksu pa daļām, ja projekta īstenošanas termiņš pārsniedz sešus mēnešus.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

41. Pretendents, ar kuru noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), īstenojot projektu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" noteikto.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

42. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas vietā nodrošina vizuālu informāciju par pašvaldības atbalstu ar Jūrmalas valstspilsētas logotipu, ko pirms izvietošanas projekta īstenošanas vietā saskaņo ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi marketings@jurmala.lv.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

43. Finansējums finansējuma saņēmējam tiek pārskaitīts uz līgumā par finansējuma piešķiršanu norādīto norēķinu kontu atbilstoši 38.punktam.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

44. Ja projekta īstenošanas laikā projekta finansējuma izlietojums ir mazāks, tad proporcionāli tiek samazināts piešķirtais finansējuma apmērs, bet, ja projekta finansējuma izlietojums pieaug, tad pašvaldības finansējuma apmērs tām paliek nemainīgs.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

45. Nepalielinot piešķirtā finansējuma apjomu, bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi, projekta finansējuma izlietojuma pieaugums ir pieļaujams un attiecināms  ne vairāk kā 10 % apmērā no līgumam par finansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

46. Komisijai un lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas laikā pieaicinātajiem ekspertiem ir tiesības veikt projekta aktivitāšu pārbaudes uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi, kā arī pieprasīt papildu informāciju par projekta īstenošanu.

47. Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos un/vai projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas, līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot tās ar Domi.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

48. Finansējuma saņēmējam, atbilstoši līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajam, jāiesniedz projekta īstenošanas gala atskaite (turpmāk – atskaite) par projekta aktivitātēm viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

49. Atskaitei pievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, rēķini čeki, pavadzīmes u.tml.), atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 7.panta nosacījumiem un projekta īstenošanai atvērtā konta izdruka.

50. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā no atskaites saņemšanas lemj par:

50.1. atskaites apstiprināšanu un finansējuma vai tā daļas izmaksu, līgumā par finansējuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;

50.2. finanšu korekciju vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības finansējuma atgriešanu, ja projekts nav īstenots atbilstoši saistošajiem noteikumiem vai līgumam.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

50.1 Ja finansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma par finansējuma piešķiršanu noteikumi, finansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

51. Ja finansējuma saņēmējs nav iesniedzis šo saistošo noteikumu 48. un 49.punktā noteiktos dokumentus noteiktajā termiņā vai tie neatbilst izvirzītajām prasībām, Domei ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto finansējumu vai tā daļu. Finansējuma saņēmējs 20 darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksā Domei pieprasīto finansējuma summu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

VI1 De minimis atbalsta nosacījumi projekta iesniedzējiem, kas pretendē uz finansējuma saņemšanu

(Nodaļa Jūrmalas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

51.1 Finansējums tiek piešķirts komersantam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punkta un 8. pantā minētajam termiņam.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

51.2 De minimis atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Līdz ar to projektu iesniedzējs nodrošina, ka darbības/izmaksas projekta īstenošanai tiek nošķirtas atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 1. panta 2. punktam, lai ar regulu Nr. 1407/2013 neatbalstāmās nozares negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

51.3 Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma līmenī šo saistošo noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

51.4 De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām, līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

51.5 Saistošo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

51.6 Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar saistošiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

51.7 Komersants, kas ir saņēmis pašvaldības finansējumu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

51.8 Ja iesniedzējs ir pārkāpis regulas Nr. 1407/2013 prasības, iesniedzējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

51.9 Komersantam tiek piešķirtas likumīgās tiesības saņemt de minimis atbalstu kā finansējumu projekta īstenošanai pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas un reģistrācijas domes lietvedības sistēmā.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

VII. Noslēguma jautājums

52. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 "Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

PIETEIKUMS
Jūrmalas pilsētas domes finansējumam kultūras pieminekļa saglabāšanai

1.Kultūras pieminekļa nosaukums, adrese, īpašnieks (valdītājs).

 

2. Kultūras pieminekļa raksturojums.

 

3. Situācijas apraksts, kas pamato kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību.

 

4.Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) rekvizīti:

Organizācijas nosaukums 
Adrese, tālrunis 
Reģistrācijas Nr. 
Bankas konta Nr. 
Vadītāja vārds, uzvārds 
Tālrunis, fax, e-pasts 
Elektroniskā pasta adrese 

5.Pieteikumam pievienoti pielikumi:

Nr.p.k.

Pielikuma nosaukums

  
  
  

6. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numurs

 
 

Vārds, uzvārds

Paraksts

 

 

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: kultūras pieminekļu saglabāšanai līdzfinansējuma piešķiršanas administrēšana.
Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849.
Vairāk informācijas www.jurmala.lv.

2. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)
Pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes

1. Kultūras pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes un aktivitāšu veicēji

Nr.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes veicējs

Aktivitātes veikšanas kopējās izmaksas (EUR)

1.   
2.   
    
    
    
    

2. Sagaidāmie rezultāti

 

 

 

 

 

 

3. Aktivitāšu īstenošanai paredzētais laiks

no (mm/gggg) 
līdz (mm/gggg) 
  

Vārds, uzvārds

Paraksts

 

 

 

 

3. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)
Budžeta izmaksu veidlapa
Nr.p.k.

Izmaksu veids

(aktivitātes nosaukums)

Aprēķins

Summa EUR

Piezīmes

daudzums

mērvienība

cena EUR

Daudzums x cena

1.      
2.      
3.      
4.      
      
       
       
       

IZMAKSAS KOPĀ, EUR un %

  

Pašu finansējums, EUR un %

  

Pašvaldības līdzfinansējums, EUR un %

  

Cits finansējums*, EUR un %

  

*Būtiski ja Projekts tiek īstenots partnerībā, Projekta pieteikuma veidlapu un Budžeta izmaksu veidlapu apstiprina visu iesaistīto Projekta partneru paraksttiesīgās personas, izņemot mantiskā nodrošinājuma sniedzēju.

Vārds, uzvārds

Paraksts

 

 

 

 

4. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

Komisijas loceklis: 

Datums: _________.gada ____. _____________

 

(vārds, uzvārds)

 

Jūrmalas pilsētas domes kultūras pieminekļu saglabāšanas finansēšanas konkursa vērtējuma tabula

Nr.

Kultūras pieminekļa nosaukums

Kultūras pieminekļu objektā notiek domes atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi un/vai ir publiski apskatāmi un atrodas uz Jomas ielas posma, kas paredzēta gājēju satiksmei

Kultūras pieminekļu saglabāšanas darbi ir neatliekami, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā un nav saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu

Ir izstrādāts kultūras pieminekļu objekta saglabāšanas plāns

Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana piesaista papildu finansējumu, veicina papildu aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā

Kultūras pieminekļu saglabāšanā tiek lietotas atbilstošas konservācijas un restaurācijas metodes, darbi atbilst normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā, Eiropas, Latvijas un Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai

Paredzamo darbu rezultāts sekmē kultūras pieminekļu glābšanu un oriģinālsubstances saglabāšanu

Paredzēts pašu finansējums vai sadarbības partneru finansējums atbilstoši saistošo noteikumu prasībām

Iesniegta kultūras pieminekļu saglabāšanas darbu projekta dokumentācija

Kopā (maksimums 40 punkti)

Piezīmes

 

Iespējamais maksimālais novērtējums ballēs

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

  

1.

           

2.

           

3.

           

Piezīme: Ja komisijas loceklis nepiedalās kāda pieteikuma vērtēšanā, tas jāieraksta vērtējuma ailēs pretim attiecīgā kultūras pieminekļa nosaukumam

Paraksts: 

Paraksta atšifrējums:

 

5. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 9
(prot. Nr. 2, 44. p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

Administratīvo kritēriju vērtēšanas tabula

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

1.

Projekta pieteikums atbilst saistošo noteikumu 22. punktam

Jā/Nē

2.

Projekta pieteikums atbilst saistošo noteikumu 17. apakšpunktam

Jā/Nē

3.

Projekta pieteikums atbilst saistošo noteikumu 8. punktam

Jā/Nē

6. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 9
(prot. Nr. 2, 44. p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

APLIECINĀJUMS

Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) apliecina, ka konkrētā projekta izstrādei nav saņēmis valsts finansējumu.

Vārds, uzvārds

Paraksts

 

 

Nepatiesu ziņu norādīšana šajā apliecinājumā un dubultā finansējuma esamība ir atzīstama par līguma par finansējuma piešķiršanu noteikumu pārkāpumu un piešķir tiesības pašvaldībai pieprasīt finansējuma saņēmējam atgriezt visu izmaksāto finansējuma summu vai tā daļu. Ja finansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma par finansējuma piešķiršanu noteikumi, finansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 21.02.2019.Stājas spēkā: 21.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 20.03.2019. OP numurs: 2019/56.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305653
{"selected":{"value":"14.11.2021","content":"<font class='s-1'>14.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.11.2021","iso_value":"2021\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2021","iso_value":"2021\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2021.-13.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2020","iso_value":"2020\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2020.-04.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2019","iso_value":"2019\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2019.-28.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.11.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)