Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1999. gada 25. februāra likumu: Par valsts budžetu 1999.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 1998.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1998.gadam ieņēmumos 1 262 078 302 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1998.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 329 560 376 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu rajonu pašvaldībām un republikas pilsētu pašvaldībām 80 097 299 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības, arodizglītības, speciālo izglītības iestāžu un daļējai ārpusskolas iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 63 593 148 latu apmērā saskaņā ar 10., 11., 12., 13. un 14.pielikumu;

2) izglītības pasākumiem specializētajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 444 151 lata apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;

3) papildu mērķdotāciju rajonu pašvaldībām un republikas pilsētu pašvaldībām pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kristīgās mācības un ētikas programmai 1998.gada septembrim, oktobrim, novembrim un decembrim 60 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

4.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 8 265 998 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 189 705 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu, paredzot, ka Valsts kase izdara pārskaitījumus katra ceturkšņa pirmajā mēnesī par kārtējo ceturksni;

2) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 7 046 293 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;

3) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 1 000 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

4) Liepājas pašvaldībai izdevumu kompensācijai sakarā ar Liepājas teātra pārņemšanu pašvaldības īpašumā 30 000 latu apmērā.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

5.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju 10 623 152 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 2 703 010 latu apmērā;

2) pašvaldību ieņēmumu bāzes palielināšanai 3 420 142 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu, paredzot, ka Valsts kase izdara pārskaitījumus katra ceturkšņa pirmajā mēnesī līdz 15.datumam par kārtējo ceturksni;

3) kā kompensāciju nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildei 4 500 000 latu apmērā pašvaldībām, kas aprēķināta kā neiekasētā nekustamā īpašuma nodokļa summa no pašvaldības darbības neatkarīgu apstākļu dēļ. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts kase kompensē trūkstošo summu pašvaldībām atbilstoši Finansu ministrijas veiktajiem aprēķiniem par nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildi pašvaldībās.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu 550 300 000 latu apmērā un valdības rīcības pieļaujamās robežas valdības saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 9 800 000 latu apmērā. Paredzēt 1998.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 57 030 000 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

6.1 pants. Paredzēt valsts galvojumu 6 000 000 latu apmērā valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" saistību nodrošināšanai un no valdības saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā noteiktajiem līdzekļiem izsniegt saistību segšanai nepieciešamo summu. Saistību segšanai izmantotos līdzekļus uzskaitīt kā aizdevumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas eksportkredīts".

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

7.pants. Noteikt, ka pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējais pieļaujamais palielinājums 1998.gadam ir 38 000 000 latu, tajā skaitā 8 000 000 latu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam par pašvaldību finansu stabilizāciju. Aizņēmumus drīkst izdarīt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 10.07.1998.)

8.pants. Noteikt, ka rajonu padomju darbības nodrošināšanai 1998.gadā tiek paredzētas dotācijas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, kā arī likumos un citos normatīvajos aktos noteiktie pašu ieņēmumi.

9.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu budžetos 71,6 procentu apmērā, bet ne mazāk kā 150 500 000 latu, un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā, bet ne mazāk kā 59 700 000 latu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā iztrūkums pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā tiek garantēts no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem, izņemot pašvaldībām, kuras ar Finansu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību pašvaldības teritorijā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi nosaka saskaņā ar šo pašvaldību un Finansu ministrijas vienošanās protokolu.

(19.06.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.1998.)

10.pants. Noteikt, ka Labklājības ministrijas valsts speciālā veselības aprūpes budžeta līdzekļi ir paredzēti Ministru kabineta apstiprinātās veselības aprūpes bāzes programmas apmaksai.

11.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu izdevumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,58 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,47 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 7,7 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,25 procenti.

12.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem.

13.pants. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas, apstiprināšanas un izdevumu asignēšanas kārtību.

14.pants. Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo iestāžu un valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kā arī pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Finansu ministrijai. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

(19.06.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.1998.)

15.pants. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt izdevumus tādā apmērā, kādā tiem Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, un no citiem pašu ieņēmumiem.

16.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz šajā likumā noteikto apjomu, ar finansu ministra atļauju kā pastāvīgu apropriāciju var izlietot budžeta programmu un apakšprogrammu saimnieciskā gada izdevumu papildu finansēšanai vai, noslēdzot īpašu vienošanos ar Valsts kasi, izlietot citiem mērķiem.

(19.06.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.1998.)

17.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumus, kas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, ar finansu ministra atļauju kā pastāvīgu apropriāciju var izlietot budžeta programmu un apakšprogrammu saimnieciskā gada izdevumu papildu finansēšanai vai, noslēdzot īpašu vienošanos ar Valsts kasi, izlietot citiem mērķiem.

(19.06.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.1998.)

18.pants. (1) Speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus.

(2) To Labklājības ministrijas speciālo budžetu līdzekļu atlikumu izlietojums, kuri veidojas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda labklājības sistēmas reformas ilgtermiņa projekta izpildes rezultātā un valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā Dānijas valdības bezprocentu kredīta izpildes rezultātā, jāuzskaita atsevišķos speciālā budžeta subkontos.

19.pants. Noteikt Valsts prezidenta Kancelejas programmas "Vispārējais valdības dienests" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

20.pants. Noteikt, ka Finansu ministrijai ir tiesības finansēt Valsts zemes dienesta programmu "Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana" proporcionāli valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no uzņēmumu ienākuma nodokļa, taču nepārsniedzot pamatbudžetā paredzēto summu.

21.pants. Atļaut finansu ministram dzēst Valsts prezidenta un Saeimas drošības dienesta sociālā nodokļa maksājumu nokavējumam aprēķināto pamatparāda palielinājumu 251 349,07 latu apmērā, nokavējuma naudu 316 240,58 latu apmērā un soda naudu 250 679,08 latu apmērā pēc stāvokļa 1998.gada 1.janvārī.

22.pants. (1) Noteikt, ka 1997.gada valsts budžeta mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai neizlietotā daļa kā pastāvīga apropriācija ir izlietojama minētajiem mērķiem 1998.gadā.

(2) Noteikt, ka 1998.gada valsts budžeta mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai neizlietotā daļa kā pastāvīga apropriācija ir izlietojama minētajiem mērķiem 1999.gadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 10.07.1998.)

23.pants. Noteikt, ka sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikums 3 000 000 latu apmērā tiek novirzīts invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu segšanai 1998.gadā, paredzot, ka 1999.gadā šie līdzekļi no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek atmaksāti nodarbinātības speciālajā budžetā.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

24.pants. Finansu ministram pagarināt Finansu ministrijas apakšprogrammas "Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem" apropriāciju līdz 1999.gada 31.decembrim saskaņā ar likumu "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu".

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

25.pants. Noteikt, ka šā likuma 4.pielikumā programmā "Ārkārtas subsīdijas graudaugu audzētājiem par ziemāju sēju" paredzētie līdzekļi graudaugu audzētājiem izmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets paredz, ka minētās subsīdijas graudaugu audzētājiem par ziemāju sēju 1998.gada rudenī tiek izmaksātas par katru ar ziemājiem apsēto zemes hektāru, kas saskaņots ar attiecīgā pagasta pašvaldību.

(26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

Pārejas noteikums

Pievienotās vērtības nodokļa kompensācijai paredzētā papildu dotācija 1998.gada investīciju projektiem — Satiksmes ministrijas pamatbudžeta programmai 06.00.00 "Autoceļi" 50 400 latu apmērā, Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmai 03.00.00 "Veselības aprūpe" 33 130 latu apmērā, programmai 11.00.00 "Labklājības sistēmas reformas projekts" 54 876 latu apmērā un programmai 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pilsētām un pagastiem" 43 920 latu apmērā stājas spēkā pēc tam, kad ir pieņemti grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)".

Likums stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 5.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 23.decembrī

Ministriju un resoru kodi

01Valsts prezidenta Kanceleja
02Saeima
03Ministru kabinets
10Aizsardzības ministrija
11Ārlietu ministrija
12Ekonomikas ministrija
13Finansu ministrija
14Iekšlietu ministrija
15Izglītības un zinātnes ministrija
16Zemkopības ministrija
17Satiksmes ministrija
18Labklājības ministrija
19Tieslietu ministrija
21Vides aizsardzības un
 reģionālās attīstības ministrija
22Kultūras ministrija
23Valsts zemes dienests
24Valsts kontrole
28Augstākā tiesa
30Satversmes tiesa
32Prokuratūra
35Centrālā vēlēšanu komisija
37Centrālā zemes komisija
44Satversmes aizsardzības birojs
47Radio un televīzija
48Valsts cilvēktiesību birojs
62Mērķdotācijas pašvaldībām
64Dotācija pašvaldībām
Likuma "Par valsts budžetu 1998. gadam"
1. pielikums

(Pielikums 26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

Valsts konsolidētais budžets 1998. gadam
1. Kopējie ieņēmumi (1.1.+1.2.)1 262 078 302
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)673 541 848
mīnus transferts no valsts speciālā budžeta28 692 305
1.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)644 849 543
Nodokļu ieņēmumi534 635 858
— Tiešie nodokļi84 300 000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis84 300 000
— Netiešie nodokļi450 335 858
Pievienotās vērtības nodoklis318 675 326
Akcīzes nodoklis110 860 532
Muitas nodoklis20 800 000
Nenodokļu ieņēmumi16 624 041
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi78 741 185
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)637 538 548
mīnus transferts no valsts pamatbudžeta20 309 789
1.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)617 228 759
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi617 228 759
Sociālās apdrošināšanas iemaksas419 745 847
Akcīzes nodoklis49 050 000
Pārējie148 432 912
2. Kopējie izdevumi (tai skaitā tīrie aizdevumi) (2.1.+2.2.+2.3.)1 329 560 376
2.1. Uzturēšanas izdevumi1 220 909 369
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)615 334 492
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam20 193 789
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)595 140 703
Kārtējie izdevumi321 130 040
tai skaitā atalgojumi146 853 027
Maksājumi par aizdevumiem un kredītu procentiem25 871 376
Subsīdijas un dotācijas237 898 947
Pārējie izdevumi10 240 340
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)654 460 971
mīnus transferts valsts pamatbudžetam28 692 305
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)625 768 666
Sociālā apdrošināšana449 077 925
Kārtējie izdevumi11 765 748
tai skaitā atalgojumi2 345 844
Maksājumi par aizdevumiem un kredītu procentiem215 000
Subsīdijas un dotācijas437 097 177
Citi speciālie budžeti176 690 741
Kārtējie izdevumi44 824 908
tai skaitā atalgojumi8 393 493
Pārējie izdevumi131 865 833
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem (neto)96 434 272
Valsts pamatbudžeta izdevumi kapitālajām 
iegādēm un kapitālajam remontam17 946 435
Valsts speciālā budžeta izdevumi kapitālajām 
iegādēm un kapitālajam remontam:9 161 315
Sociālā apdrošināšana1 019 972
Pārējie8 141 343
Valsts investīcijas69 326 522
No valsts pamatbudžeta (bruto)44 551 012
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam116 000
No valsts pamatbudžeta (neto)44 435 012
No valsts speciālā budžeta24 891 510
2.3. Valsts budžeta tīrie aizdevumi12 216 735
2.3.1.Valsts budžeta aizdevumi36 537 348
2.3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas24 320 613
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (bruto)49 084 817
mīnus transferts speciālajam budžetam12 547 469
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (neto)36 537 348
Valsts pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (bruto)26 084 738
mīnus transferts no speciālā budžeta1 764 125
Valsts pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (neto)24 320 613
3. Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)-67 482 074
Likuma "Par valsts budžetu 1998. gadam"
2. pielikums

(Pielikums 26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

Valsts budžeta ieņēmumi
KodsIeņēmumu avotsLs
 Valsts pamatbudžeta ieņēmumi673 541 848
 Nodokļu ieņēmumi534 635 858
 Tiešie nodokļi84 300 000
1.2.0.0.Uzņēmumu ienākuma nodoklis84 300 000
 Netiešie nodokļi450 335 858
5.1.0.0.Pievienotās vērtības nodoklis318 675 326
5.2.0.0.Akcīzes nodoklis110 860 532
6.0.0.0.Muitas nodoklis20 800 000
   
 Nenodokļu ieņēmumi60 164 805
8.3.0.0.Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu2 400 000
8.5.0.0.Procentu maksājumi par kredītiem5 820 000
9.1.0.0.Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem10 300 000
9.2.0.0.Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai1 280 000
9.6.0.0.Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas450 000
10.0.0.Sodi un sankcijas4 400 000
12.0.0.Pārējie nenodokļu ieņēmumi6 400 000
 tai skaitā 
12.1.0.  Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 300 000
13.1.0.Valsts privatizācijas fonda iemaksas27 392 305
 tai skaitā 
13.1.0.Iemaksas no Ekonomikas ministrijas speciālā budžeta27 392 305
13.2.0.Citas iemaksas par nekustamo īpašumu1 722 500
 tai skaitā 
13.2.0.Ieņēmumi no Skrundas RLS nomas maksas 50% apmērā1 422 500
13.2.0.  Valsts nekustamā īpašuma aģentūras iemaksas no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 300 000
   
 Pašu ieņēmumi78 741 185
9.5.0.0.Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem78 741 185
   
 Valsts speciālā budžeta ieņēmumi *637 538 548
 Labklājības ministrijas speciālais budžets — sociālā apdrošināšana429 693 761
 tai skaitā 
2.0.0.0.Sociālās apdrošināšanas iemaksas419 745 847
 Valsts pamatbudžeta dotācija6 787 891
 Labklājības ministrijas valsts speciālais veselības aprūpes budžets73 221 898
 tai skaitā 
1.1.0.0.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis59 700 000
 Valsts pamatbudžeta dotācija13 521 898
   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības fonds8 500 000
 tai skaitā 
5.5.3.0.Dabas resursu nodoklis8 500 000
13.2.0. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieņēmumi no Skrundas RLS zemes nomas maksas1 422 500
 Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonds56 650 000
 tai skaitā 
9.3.1.0.Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva7 500 000
5.2.7.0.50% akcīzes nodoklis par degvielu49 050 000
 Satiksmes ministrijas Ostu attīstības fonds794 781
 tai skaitā 
9.3.2.0.Ostas un kuģošanas nodeva794 781
9.3.3.0.Satiksmes ministrijas lidostu nodeva1 792 133
13.1.0.Ekonomikas ministrijas Valsts īpašuma privatizācijas fonds36 351 541
 tai skaitā 
13.1.0.1.Iemaksas valsts pamatbudžetā27 392 305
13.1.0.Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija3 150 000
 Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds1 499 184
 tai skaitā 
12.1.0.Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām1 494 804
 Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds120 469
 tai skaitā 
12.1.0.0.Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām120 469
 Finansu ministrijas Satiksmes biroja līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei72 281
 tai skaitā 
12.1.0.Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām72 281
 Finansu ministrijas Noguldījumu garantiju fonds500 000
 tai skaitā 
 Vienreizēja iemaksa saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu500 000
 Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets sporta vajadzībām1 340 000
 tai skaitā 
9.3.4.0.Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem1 340 000
 Kultūras ministrijas speciālais budžets kultūras vajadzībām1 270 000
 tai skaitā 
9.3.4.0.Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem1 270 000
 Zemkopības ministrijas Zivju fonds600 000
 tai skaitā 
12.1.0.0.Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu155 000
 Zemkopības ministrijas Mežsaimniecības attīstības fonds20 500 000
 tai skaitā 
12.0.5.0.Ieņēmumi no mežu resursu realizācijas13 783 000
12.1.0.0.Radio un televīzijas padome60 000

* ietver:

— pamatbudžeta dotācijas20 309 789
— Valsts īpašuma privatizācijas fonda iemaksas valsts pamatbudžetā27 392 305
— pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai1 300 000
Likuma "Par valsts budžetu 1998. gadam"
3. pielikums

(Pielikums 26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

Valsts budžeta kopsavilkums
 Ls
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā673 541 848
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem594 800 663
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi78 741 185
Izdevumi — kopā677 831 939
Uzturēšanas izdevumi615 334 492
Izdevumi kapitālieguldījumiem62 497 447
Valsts budžeta aizdevumi49 084 817
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas26 084 738
Fiskālā bilance-27 290 170
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 4 290 091
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā637 538 548
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi634 038 548
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 500 000
Izdevumi — kopā688 513 796
Uzturēšanas izdevumi654 460 971
Izdevumi kapitālieguldījumiem34 052 825
Fiskālā bilance-50 975 248
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 35 196 248
  
  01. Valsts prezidenta Kanceleja 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā852 023
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem844 668
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 355
Izdevumi — kopā852 023
Uzturēšanas izdevumi800 523
Izdevumi kapitālieguldījumiem51 500
  
  02. Saeima 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā6 199 254
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 934 254
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi265 000
Izdevumi — kopā6 272 950
Uzturēšanas izdevumi5 021 144
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 251 806
Fiskālā bilance- 73 696
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 73 696
  
  03. Ministru kabinets 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā3 701 030
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 700 916
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi114
Izdevumi — kopā3 701 226
Uzturēšanas izdevumi3 440 163
Izdevumi kapitālieguldījumiem261 063
Fiskālā bilance- 196
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 196
  
  10. Aizsardzības ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā24 760 747
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem22 817 684
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 943 063
Izdevumi — kopā24 760 747
Uzturēšanas izdevumi22 175 671
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 585 076
  
  11. Ārlietu ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā11 615 492
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 805 992
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 809 500
Izdevumi — kopā12 264 257
Uzturēšanas izdevumi10 649 511
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 614 746
Fiskālā bilance- 648 765
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 648 765
  
  12. Ekonomikas ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā10 151 101
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 564 383
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 586 718
Izdevumi — kopā10 208 986
Uzturēšanas izdevumi9 737 895
Izdevumi kapitālieguldījumiem471 091
Fiskālā bilance- 57 885
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 57 885
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā39 501 541
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi39 501 541
Izdevumi — kopā40 321 454
Uzturēšanas izdevumi40 021 803
Izdevumi kapitālieguldījumiem299 651
Fiskālā bilance- 819 913
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 819 913
  
  13. Finansu ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā87 106 531
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem80 249 381
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi6 857 150
Izdevumi — kopā87 822 888
Uzturēšanas izdevumi77 848 055
Izdevumi kapitālieguldījumiem9 974 833
Valsts budžeta aizdevumi49 084 817
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas26 084 738
Fiskālā bilance-23 716 436
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 716 357
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā2 191 934
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi2 191 934
Izdevumi — kopā3 027 688
Uzturēšanas izdevumi3 027 688
Fiskālā bilance- 835 754
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 245 754
  
  14. Iekšlietu ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā91 507 698
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem77 536 762
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi13 970 936
Izdevumi — kopā91 507 698
Uzturēšanas izdevumi78 591 918
Izdevumi kapitālieguldījumiem12 915 780
  
  15. Izglītības un zinātnes ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā55 473 560
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem44 081 337
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi11 392 223
Izdevumi — kopā56 468 317
Uzturēšanas izdevumi52 610 608
Izdevumi kapitālieguldījumiem3 857 709
Valsts budžeta aizdevumi1 818 750
Fiskālā bilance-2 813 507
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 994 757
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā1 340 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi1 340 000
Izdevumi — kopā2 140 000
Uzturēšanas izdevumi819 240
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 320 760
Fiskālā bilance- 800 000
  
  16. Zemkopības ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā48 969 327
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem42 801 848
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi6 167 479
Izdevumi — kopā49 228 778
Uzturēšanas izdevumi46 715 131
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 513 647
Fiskālā bilance- 259 451
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 259 451
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā21 100 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi17 700 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 400 000
Izdevumi — kopā21 562 207
Uzturēšanas izdevumi20 232 207
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 330 000
Fiskālā bilance- 462 207
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 462 207
  
  17. Satiksmes ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā11 704 864
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 254 371
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 450 493
Izdevumi — kopā11 705 891
Uzturēšanas izdevumi6 986 771
Izdevumi kapitālieguldījumiem4 719 120
Fiskālā bilance- 1 027
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 027
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā59 236 914
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi59 136 914
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi100 000
Izdevumi — kopā71 018 662
Uzturēšanas izdevumi49 158 584
Izdevumi kapitālieguldījumiem21 860 078
Fiskālā bilance-11 781 748
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 892 748
  
  18. Labklājības ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā156 614 180
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem138 651 017
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi17 963 163
Izdevumi — kopā156 799 181
Uzturēšanas izdevumi149 944 913
Izdevumi kapitālieguldījumiem6 854 268
Fiskālā bilance- 185 001
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 185 001
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā502 915 659
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi502 915 659
Izdevumi — kopā535 999 356
Uzturēšanas izdevumi529 643 784
Izdevumi kapitālieguldījumiem6 355 572
Fiskālā bilance-33 083 697
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 28 583 697
  
  19. Tieslietu ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā12 697 714
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 906 972
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 790 742
Izdevumi — kopā13 497 676
Uzturēšanas izdevumi11 899 251
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 598 425
Fiskālā bilance- 799 962
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 799 962
  
  21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā8 645 208
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 763 666
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi881 542
Izdevumi — kopā8 677 328
Uzturēšanas izdevumi6 401 311
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 276 017
Fiskālā bilance- 32 120
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 32 120
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā9 922 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi9 922 500
Izdevumi — kopā13 037 329
Uzturēšanas izdevumi10 152 865
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 884 464
Fiskālā bilance-3 114 829
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 114 829
  
  22. Kultūras ministrija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā14 575 430
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 713 718
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi861 712
Izdevumi — kopā14 615 370
Uzturēšanas izdevumi12 802 343
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 813 027
Fiskālā bilance- 39 940
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 39 940
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā1 270 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi1 270 000
Izdevumi — kopā1 273 200
Uzturēšanas izdevumi1 273 200
Fiskālā bilance- 3 200
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 200
  
  23. Valsts zemes dienests 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā13 352 979
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 972 033
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 380 946
Izdevumi — kopā13 821 592
Uzturēšanas izdevumi12 246 557
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 575 035
Fiskālā bilance- 468 613
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 468 613
  
  24. Valsts kontrole 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā1 380 110
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem982 061
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi398 049
Izdevumi — kopā1 392 431
Uzturēšanas izdevumi1 350 110
Izdevumi kapitālieguldījumiem42 321
Fiskālā bilance- 12 321
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 321
  
  28. Augstākā tiesa 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā635 745
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem635 745
Izdevumi — kopā635 745
Uzturēšanas izdevumi609 995
Izdevumi kapitālieguldījumiem25 750
  
  30. Satversmes tiesa 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā756 880
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem756 880
Izdevumi — kopā756 880
Uzturēšanas izdevumi232 360
Izdevumi kapitālieguldījumiem524 520
  
  32. Prokuratūra 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā5 327 850
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 312 850
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 000
Izdevumi — kopā5 327 850
Uzturēšanas izdevumi5 012 930
Izdevumi kapitālieguldījumiem314 920
  35. Centrālā vēlēšanu komisija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā1 125 045
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 125 045
Izdevumi — kopā1 125 045
Uzturēšanas izdevumi1 122 545
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 500
  37. Centrālā zemes komisija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā52 453
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem52 453
Izdevumi — kopā52 453
Uzturēšanas izdevumi52 453
  44. Satversmes aizsardzības birojs 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā789 573
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem789 573
Izdevumi — kopā789 573
Uzturēšanas izdevumi789 573
  
  47. Radio un televīzija 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā6 482 698
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 482 698
Izdevumi — kopā6 482 698
Uzturēšanas izdevumi6 274 698
Izdevumi kapitālieguldījumiem208 000
  Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi — kopā60 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi60 000
Izdevumi — kopā133 900
Uzturēšanas izdevumi131 600
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 300
Fiskālā bilance- 73 900
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 73 900
  
  48. Valsts cilvēktiesību birojs 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā77 907
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem77 907
Izdevumi — kopā77 907
Uzturēšanas izdevumi77 907
  62. Mērķdotācijas pašvaldībām 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā88 363 297
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem88 363 297
Izdevumi — kopā88 363 297
Uzturēšanas izdevumi81 317 004
Izdevumi kapitālieguldījumiem7 046 293
  64. Dotācija pašvaldībām 
  Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi — kopā10 623 152
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem10 623 152
Izdevumi — kopā10 623 152
Uzturēšanas izdevumi10 623 152
Likuma "Par valsts budžetu 1998. gadam"
4. pielikums

(Pielikums 26.11.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.1998.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kods  Funkciju klasifikācijas kods   Ls 
  Ieņēmumi — kopā673 541 848
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem594 800 663
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi78 741 185
  Izdevumi — kopā677 831 939
  Uzturēšanas izdevumi615 334 492
  Kārtējie izdevumi321 130 040
  tai skaitā atalgojumi146 853 027
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem25 871 376
  Subsīdijas un dotācijas258 092 736
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās3 128 794
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
  budžeta izpildes laikā10 240 340
  Izdevumi kapitālieguldījumiem62 497 447
  tai skaitā investīcijas44 551 012
  Valsts budžeta aizdevumi49 084 817
  Valsts budžeta aizdevumu atmaksas26 084 738
  Fiskālā bilance-27 290 170
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)4 290 091
    
  01. Valsts prezidenta Kanceleja 
  Ieņēmumi — kopā852 023
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem844 668
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 355
  Izdevumi — kopā852 023
  Uzturēšanas izdevumi800 523
  Kārtējie izdevumi800 523
  tai skaitā atalgojumi187 040
  Izdevumi kapitālieguldījumiem51 500
01.00.0001.110Vispārējie valdības dienesti 
  Ieņēmumi — kopā722 023
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem714 668
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 355
  Izdevumi — kopā722 023
  Uzturēšanas izdevumi670 523
  Kārtējie izdevumi670 523
  tai skaitā atalgojumi187 040
  Izdevumi kapitālieguldījumiem51 500
02.00.0001.110Rīgas pils uzturēšana 
  Ieņēmumi — kopā130 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem130 000
  Izdevumi — kopā130 000
  Uzturēšanas izdevumi130 000
  Kārtējie izdevumi130 000
    
  02. Saeima 
  Ieņēmumi — kopā6 199 254
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 934 254
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi265 000
  Izdevumi — kopā6 272 950
  Uzturēšanas izdevumi5 021 144
  Kārtējie izdevumi5 008 332
  tai skaitā atalgojumi2 655 484
  Subsīdijas un dotācijas12 812
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās12 812
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 251 806
  Fiskālā bilance- 73 696
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)73 696
01.00.0001.100Saeimas darbības nodrošinājums 
  Ieņēmumi — kopā6 186 442
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 921 442
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi265 000
  Izdevumi — kopā6 260 138
  Uzturēšanas izdevumi5 008 332
  Kārtējie izdevumi5 008 332
  tai skaitā atalgojumi2 655 484
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 251 806
  Fiskālā bilance- 73 696
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)73 696
02.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi — kopā12 812
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem12 812
  Izdevumi — kopā12 812
  Uzturēšanas izdevumi12 812
  Subsīdijas un dotācijas12 812
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās12 812
    
  03. Ministru kabinets 
  Ieņēmumi — kopā3 701 030
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 700 916
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi114
  Izdevumi — kopā3 701 226
  Uzturēšanas izdevumi3 440 163
  Kārtējie izdevumi3 331 363
  tai skaitā atalgojumi1 242 375
  Subsīdijas un dotācijas30 000
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
  budžeta izpildes laikā78 800
  Izdevumi kapitālieguldījumiem261 063
  Fiskālā bilance-196
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)196
01.00.0001.110Vispārējā vadība 
  Ieņēmumi — kopā2 585 968
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 585 968
  Izdevumi — kopā2 585 968
  Uzturēšanas izdevumi2 415 968
  Kārtējie izdevumi2 307 168
  tai skaitā atalgojumi906 019
  Subsīdijas un dotācijas30 000
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
  budžeta izpildes laikā78 800
  Izdevumi kapitālieguldījumiem170 000
02.00.00 Valsts pārvaldes reforma 
  Ieņēmumi — kopā537 538
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem537 538
  Izdevumi — kopā537 538
  Uzturēšanas izdevumi483 694
  Kārtējie izdevumi483 694
  tai skaitā atalgojumi158 601
  Izdevumi kapitālieguldījumiem53 844
02.01.0001.110Valsts pārvaldes reformas vadība 
  Ieņēmumi — kopā101 469
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem101 469
  Izdevumi — kopā101 469
  Uzturēšanas izdevumi80 469
  Kārtējie izdevumi80 469
  tai skaitā atalgojumi37 550
  Izdevumi kapitālieguldījumiem21 000
02.02.0001.410Civildienests 
  Ieņēmumi — kopā163 516
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem163 516
  Izdevumi — kopā163 516
  Uzturēšanas izdevumi143 672
  Kārtējie izdevumi143 672
  tai skaitā atalgojumi59 083
  Izdevumi kapitālieguldījumiem19 844
02.03.0004.410Ierēdņu apmācība 
  Ieņēmumi — kopā159 112
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem159 112
  Izdevumi — kopā159 112
  Uzturēšanas izdevumi159 112
  Kārtējie izdevumi159 112
  tai skaitā atalgojumi21 760
02.04.0004.410Valsts administrācijas skola 
  Ieņēmumi — kopā113 441
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem113 441
  Izdevumi — kopā113 441
  Uzturēšanas izdevumi100 441
  Kārtējie izdevumi100 441
  tai skaitā atalgojumi40 208
  Izdevumi kapitālieguldījumiem13 000
03.00.0004.632Saikne ar pilsoni 
  Ieņēmumi — kopā80 136
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem80 136
  Izdevumi — kopā80 136
  Uzturēšanas izdevumi80 136
  Kārtējie izdevumi80 136
04.00.0001.131Latvijas integrācija Eiropas Savienībā 
  Ieņēmumi — kopā497 388
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem497 274
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi114
  Izdevumi — kopā497 584
  Uzturēšanas izdevumi460 365
  Kārtējie izdevumi460 365
  tai skaitā atalgojumi177 755
  Izdevumi kapitālieguldījumiem37 219
  Fiskālā bilance-196
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)196
04.01.0001.131Eiropas integrācijas birojs 
  Ieņēmumi — kopā332 209
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem332 209
  Izdevumi — kopā332 209
  Uzturēšanas izdevumi309 990
  Kārtējie izdevumi309 990
  tai skaitā atalgojumi105 074
  Izdevumi kapitālieguldījumiem22 219
04.03.0001.131Tulkošanas un terminoloģijas centrs 
  Ieņēmumi — kopā165 179
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem165 065
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi114
  Izdevumi — kopā165 375
  Uzturēšanas izdevumi150 375
  Kārtējie izdevumi150 375
  tai skaitā atalgojumi72 681
  Izdevumi kapitālieguldījumiem15 000
  Fiskālā bilance-196
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)196
    
  10. Aizsardzības ministrija 
  Ieņēmumi — kopā24 760 747
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem22 817 684
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 943 063
  Izdevumi — kopā24 760 747
  Uzturēšanas izdevumi22 175 671
  Kārtējie izdevumi21 589 089
  tai skaitā atalgojumi9 316 752
  Subsīdijas un dotācijas202 838
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās6 710
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā383 744
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 585 076
  tai skaitā investīcijas2 132 000
01.00.0002.000Valsts militārās aizsardzības vadība un administrācija 
  Ieņēmumi — kopā1 448 251
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 404 506
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi43 745
  Izdevumi — kopā1 448 251
  Uzturēšanas izdevumi1 282 096
  Kārtējie izdevumi1 180 752
  tai skaitā atalgojumi453 824
  Subsīdijas un dotācijas101 344
  Izdevumi kapitālieguldījumiem166 155
  tai skaitā investīcijas148 000
01.01.0002.000Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi — kopā756 832
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem742 377
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi14 455
  Izdevumi — kopā756 832
  Uzturēšanas izdevumi678 077
  Kārtējie izdevumi678 077
  tai skaitā atalgojumi322 622
  Izdevumi kapitālieguldījumiem78 755
  tai skaitā investīcijas65 000
01.02.0002.000Centralizētie pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā264 271
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem261 271
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi — kopā264 271
  Uzturēšanas izdevumi191 271
  Kārtējie izdevumi191 271
  tai skaitā atalgojumi35 712
  Izdevumi kapitālieguldījumiem73 000
  tai skaitā investīcijas73 000
01.03.0002.000Transporta nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā323 804
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem297 514
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi26 290
  Izdevumi — kopā323 804
  Uzturēšanas izdevumi310 804
  Kārtējie izdevumi310 804
  tai skaitā atalgojumi95 490
  Izdevumi kapitālieguldījumiem13 000
  tai skaitā investīcijas10 000
01.04.0002.000Militārpersonu pensiju fonds 
  Ieņēmumi — kopā103 344
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem103 344
  Izdevumi — kopā103 344
  Uzturēšanas izdevumi101 944
  Kārtējie izdevumi600
  Subsīdijas un dotācijas101 344
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 400
02.00.0002.000Valsts militārā aizsardzība 
  Ieņēmumi — kopā16 066 021
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem14 219 658
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 846 363
  Izdevumi — kopā16 066 021
  Uzturēšanas izdevumi14 111 635
  Kārtējie izdevumi14 111 635
  tai skaitā atalgojumi6 391 227
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 954 386
  tai skaitā investīcijas1 775 000
02.02.0002.000Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas 
  kontrole un aizsardzība 
  Ieņēmumi — kopā2 345 630
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 231 762
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi113 868
  Izdevumi — kopā2 345 630
  Uzturēšanas izdevumi1 884 854
  Kārtējie izdevumi1 884 854
  tai skaitā atalgojumi759 086
  Izdevumi kapitālieguldījumiem460 776
  tai skaitā investīcijas457 000
02.03.0002.000Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība 
  Ieņēmumi — kopā706 740
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem706 740
  Izdevumi — kopā706 740
  Uzturēšanas izdevumi520 740
  Kārtējie izdevumi520 740
  tai skaitā atalgojumi268 974
  Izdevumi kapitālieguldījumiem186 000
  tai skaitā investīcijas180 000
02.05.0002.000Valsts teritoriālā militārā aizsardzība 
  Ieņēmumi — kopā7 770 160
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 340 886
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 429 274
  Izdevumi — kopā7 770 160
  Uzturēšanas izdevumi7 362 350
  Kārtējie izdevumi7 362 350
  tai skaitā atalgojumi3 608 384
  Izdevumi kapitālieguldījumiem407 810
  tai skaitā investīcijas270 000
02.06.0002.000Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā5 243 491
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 940 270
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi303 221
  Izdevumi — kopā5 243 491
  Uzturēšanas izdevumi4 343 691
  Kārtējie izdevumi4 343 691
  tai skaitā atalgojumi1 754 783
  Izdevumi kapitālieguldījumiem899 800
  tai skaitā investīcijas868 000
03.00.0002.200Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās 
  Ieņēmumi — kopā2 441 120
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 441 120
  Izdevumi — kopā2 441 120
  Uzturēšanas izdevumi2 150 795
  Kārtējie izdevumi2 150 795
  tai skaitā atalgojumi805 594
  Izdevumi kapitālieguldījumiem290 325
  tai skaitā investīcijas150 000
04.00.0002.130Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā843 480
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem829 377
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi14 103
  Izdevumi — kopā843 480
  Uzturēšanas izdevumi742 380
  Kārtējie izdevumi742 380
  tai skaitā atalgojumi432 660
  Izdevumi kapitālieguldījumiem101 100
  tai skaitā investīcijas44 000
05.00.0002.400Valsts augstāko amatpersonu un oficiālo ārvalstu delegāciju vizīšu drošība 
  Ieņēmumi — kopā1 831 742
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 806 890
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi24 852
  Izdevumi — kopā1 831 742
  Uzturēšanas izdevumi1 819 542
  Kārtējie izdevumi1 819 542
  tai skaitā atalgojumi829 648
  Izdevumi kapitālieguldījumiem12 200
06.00.0002.000Valsts drošības aizsardzība 
  Ieņēmumi — kopā383 744
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem383 744
  Izdevumi — kopā383 744
  Uzturēšanas izdevumi383 744
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā383 744
08.00.0002.000Materiāltehniskā apgāde 
  Ieņēmumi — kopā493 777
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem493 777
  Izdevumi — kopā493 777
  Uzturēšanas izdevumi493 777
  Kārtējie izdevumi493 777
10.00.0004.130Nacionālās aizsardzības akadēmija 
  Ieņēmumi — kopā995 486
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem990 486
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 000
  Izdevumi — kopā995 486
  Uzturēšanas izdevumi975 366
  Kārtējie izdevumi880 582
  tai skaitā atalgojumi334 794
  Subsīdijas un dotācijas94 784
  Izdevumi kapitālieguldījumiem20 120
11.00.0005.000Veselības aizsardzība 
  Ieņēmumi — kopā20 074
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem20 074
  Izdevumi — kopā20 074
  Uzturēšanas izdevumi20 074
  Kārtējie izdevumi20 074
12.00.0008.220Kara muzejs 
  Ieņēmumi — kopā180 342
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem171 342
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 000
  Izdevumi — kopā180 342
  Uzturēšanas izdevumi139 552
  Kārtējie izdevumi139 552
  tai skaitā atalgojumi64 005
  Izdevumi kapitālieguldījumiem40 790
  tai skaitā investīcijas15 000
13.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi — kopā6 710
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 710
  Izdevumi — kopā6 710
  Uzturēšanas izdevumi6 710
  Subsīdijas un dotācijas6 710
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās6 710
15.00.0002.000Jaunsargu apmācība 
  Ieņēmumi — kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi — kopā50 000
  Uzturēšanas izdevumi50 000
  Kārtējie izdevumi50 000
  tai skaitā atalgojumi5 000
    
  11. Ārlietu ministrija 
  Ieņēmumi — kopā11 615 492
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 805 992
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 809 500
  Izdevumi — kopā12 264 257
  Uzturēšanas izdevumi10 649 511
  Kārtējie izdevumi8 817 587
  tai skaitā atalgojumi3 601 927
  Subsīdijas un dotācijas1 831 924
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās1 745 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 614 746
  tai skaitā investīcijas798 000
  Fiskālā bilance- 648 765
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)648 765
01.00.0001.000Ārlietu pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā9 870 492
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 060 992
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 809 500
  Izdevumi — kopā10 519 257
  Uzturēšanas izdevumi8 904 511
  Kārtējie izdevumi8 817 587
  tai skaitā atalgojumi3 601 927
  Subsīdijas un dotācijas86 924
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 614 746
  tai skaitā investīcijas798 000
  Fiskālā bilance- 648 765
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)648 765
01.01.0001.131Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi — kopā1 524 316
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 313 610
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi210 706
  Izdevumi — kopā1 538 882
  Uzturēšanas izdevumi1 441 748
  Kārtējie izdevumi1 441 748
  tai skaitā atalgojumi614 943
  Izdevumi kapitālieguldījumiem97 134
  Fiskālā bilance- 14 566
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)14 566
01.02.0001.131Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā 
  Ieņēmumi — kopā86 924
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem86 924
  Izdevumi — kopā86 924
  Uzturēšanas izdevumi86 924
  Subsīdijas un dotācijas86 924
01.04.0001.132Diplomātiskās misijas ārzemēs 
  Ieņēmumi — kopā8 149 277
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 550 483
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 598 794
  Izdevumi — kopā8 783 476
  Uzturēšanas izdevumi7 265 864
  Kārtējie izdevumi7 265 864
  tai skaitā atalgojumi2 980 104
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 517 612
  tai skaitā investīcijas798 000
  Fiskālā bilance- 634 199
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)634 199
01.05.0001.131Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS 
  Ieņēmumi — kopā36 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem36 000
  Izdevumi — kopā36 000
  Uzturēšanas izdevumi36 000
  Kārtējie izdevumi36 000
  tai skaitā atalgojumi6 880
01.06.0001.131Konsulārais nodrošinājums 
  Ieņēmumi — kopā73 975
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem73 975
  Izdevumi — kopā73 975
  Uzturēšanas izdevumi73 975
  Kārtējie izdevumi73 975
02.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi — kopā1 745 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 745 000
  Izdevumi — kopā1 745 000
  Uzturēšanas izdevumi1 745 000
  Subsīdijas un dotācijas1 745 000
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās1 745 000
    
  12. Ekonomikas ministrija 
  Ieņēmumi — kopā10 151 101
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 564 383
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 586 718
  Izdevumi — kopā10 208 986
  Uzturēšanas izdevumi9 737 895
  Kārtējie izdevumi4 277 295
  tai skaitā atalgojumi2 418 647
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem171 000
  Subsīdijas un dotācijas5 289 600
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās77 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem471 091
  tai skaitā investīcijas50 000
  Fiskālā bilance- 57 885
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)57 885
01.00.0001.000Nozares vadība 
  Ieņēmumi — kopā1 114 082
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem844 082
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi270 000
  Izdevumi — kopā1 115 187
  Uzturēšanas izdevumi1 018 913
  Kārtējie izdevumi816 313
  tai skaitā atalgojumi393 991
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem125 000
  Subsīdijas un dotācijas77 600
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās77 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem96 274
  tai skaitā investīcijas50 000
  Fiskālā bilance- 1 105
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)1 105
01.01.0001.421Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi — kopā946 234
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem676 234
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi270 000
  Izdevumi — kopā947 339
  Uzturēšanas izdevumi862 975
  Kārtējie izdevumi737 975
  tai skaitā atalgojumi365 440
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem125 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem84 364
  tai skaitā investīcijas50 000
  Fiskālā bilance- 1 105
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)1 105
01.02.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi — kopā77 600
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem77 600
  Izdevumi — kopā77 600
  Uzturēšanas izdevumi77 600
  Subsīdijas un dotācijas77 600
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās77 600
01.03.0001.132Ārvalstu pārstāvniecība Briselē, Ženēvā 
  Ieņēmumi — kopā90 248
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem90 248
  Izdevumi — kopā90 248
  Uzturēšanas izdevumi78 338
  Kārtējie izdevumi78 338
  tai skaitā atalgojumi28 551
  Izdevumi kapitālieguldījumiem11 910
02.00.0009.300Enerģētika - nacionālās programmas īstenošana 
  Ieņēmumi — kopā137 618
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem137 618
  Izdevumi — kopā137 618
  Izdevumi kapitālieguldījumiem137 618
03.00.0001.421Centrālā statistikas pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā1 655 738
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 612 483
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi43 255
  Izdevumi — kopā1 657 483
  Uzturēšanas izdevumi1 515 493
  Kārtējie izdevumi1 515 493
  tai skaitā atalgojumi955 805
  Izdevumi kapitālieguldījumiem141 990
  Fiskālā bilance- 1 745
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)1 745
04.00.0013.400Standartizācija un metroloģija 
  Ieņēmumi — kopā784 944
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem22 481
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi762 463
  Izdevumi — kopā803 307
  Uzturēšanas izdevumi756 307
  Kārtējie izdevumi756 307
  tai skaitā atalgojumi367 931
  Izdevumi kapitālieguldījumiem47 000
  Fiskālā bilance- 18 363
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)18 363
05.00.0009.300Energoapgādes regulēšana 
  Ieņēmumi — kopā209 988
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem209 988
  Izdevumi — kopā239 640
  Uzturēšanas izdevumi214 841
  Kārtējie izdevumi156 841
  tai skaitā atalgojumi95 022
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem46 000
  Subsīdijas un dotācijas12 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem24 799
  Fiskālā bilance- 29 652
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)29 652
06.00.0013.400Laboratoriju un sertificēšanas institūciju akreditācija 
  Ieņēmumi — kopā60 574
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem44 574
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi16 000
  Izdevumi — kopā67 594
  Uzturēšanas izdevumi61 084
  Kārtējie izdevumi61 084
  tai skaitā atalgojumi34 599
  Izdevumi kapitālieguldījumiem6 510
  Fiskālā bilance- 7 020
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)7 020
07.00.0013.400Konkurences padome 
  Ieņēmumi — kopā153 974
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem153 974
  Izdevumi — kopā153 974
  Uzturēšanas izdevumi147 974
  Kārtējie izdevumi147 974
  tai skaitā atalgojumi82 698
  Izdevumi kapitālieguldījumiem6 000
08.00.0013.400Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
  Ieņēmumi — kopā139 183
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem139 183
  Izdevumi — kopā139 183
  Uzturēšanas izdevumi136 183
  Kārtējie izdevumi136 183
  tai skaitā atalgojumi68 562
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
09.00.0013.400Latvijas Attīstības aģentūra 
  Ieņēmumi — kopā695 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem200 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi495 000
  Izdevumi — kopā695 000
  Uzturēšanas izdevumi687 100
  Kārtējie izdevumi687 100
  tai skaitā atalgojumi420 039
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 900
10.00.0014.150Kompensāciju izmaksa par zemes kompensācijas sertifikātiem 
  Ieņēmumi — kopā5 200 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 200 000
  Izdevumi — kopā5 200 000
  Uzturēšanas izdevumi5 200 000
  Subsīdijas un dotācijas5 200 000
    
  13. Finansu ministrija 
  Ieņēmumi — kopā87 106 531
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem80 249 381
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi6 857 150
  Izdevumi — kopā87 822 888
  Uzturēšanas izdevumi77 848 055
  Kārtējie izdevumi33 736 611
  tai skaitā atalgojumi16 546 070
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem25 117 697
  Subsīdijas un dotācijas14 664 500
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās414 500
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā4 329 247
  Izdevumi kapitālieguldījumiem9 974 833
  tai skaitā investīcijas7 865 000
  Valsts budžeta aizdevumi49 084 817
  Valsts budžeta aizdevumu atmaksas26 084 738
  Fiskālā bilance-23 716 436
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)716 357
01.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā3 575 488
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 274 488
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi301 000
  Izdevumi — kopā3 596 593
  Uzturēšanas izdevumi2 856 593
  Kārtējie izdevumi2 856 593
  tai skaitā atalgojumi1 382 159
  Izdevumi kapitālieguldījumiem740 000
  tai skaitā investīcijas550 000
  Fiskālā bilance- 21 105
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)21 105
01.01.0001.120Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi — kopā1 717 226
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 717 226
  Izdevumi — kopā1 717 226
  Uzturēšanas izdevumi1 257 226
  Kārtējie izdevumi1 257 226
  tai skaitā atalgojumi617 653
  Izdevumi kapitālieguldījumiem460 000
  tai skaitā investīcijas320 000
01.02.0001.120Valsts kase 
  Ieņēmumi — kopā1 858 262
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 557 262
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi301 000
  Izdevumi — kopā1 879 367
  Uzturēšanas izdevumi1 599 367
  Kārtējie izdevumi1 599 367
  tai skaitā atalgojumi764 506
  Izdevumi kapitālieguldījumiem280 000
  tai skaitā investīcijas230 000
  Fiskālā bilance- 21 105
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)21 105
02.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā46 883 978
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem41 695 191
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 188 787
  Izdevumi — kopā46 991 584
  Uzturēšanas izdevumi38 175 711
  Kārtējie izdevumi27 425 711
  tai skaitā atalgojumi14 362 444
  Subsīdijas un dotācijas10 750 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 815 873
  tai skaitā investīcijas7 315 000
  Fiskālā bilance- 107 606
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)107 606
02.01.0001.120Valsts nodokļu administrēšana un muitas politikas nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā25 020 210
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem21 420 391
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 599 819
  Izdevumi — kopā25 090 742
  Uzturēšanas izdevumi23 709 242
  Kārtējie izdevumi23 709 242
  tai skaitā atalgojumi13 340 336
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 381 500
  Fiskālā bilance- 70 532
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)70 532
02.02.0001.099Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma 
  Ieņēmumi — kopā4 525 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 525 000
  Izdevumi — kopā4 525 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 525 000
  tai skaitā investīcijas4 525 000
02.03.0001.120Sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšana 
  Ieņēmumi — kopā1 300 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 300 000
  Izdevumi — kopā1 300 000
  Uzturēšanas izdevumi1 201 200
  Kārtējie izdevumi1 201 200
  tai skaitā atalgojumi832 326
  Izdevumi kapitālieguldījumiem98 800
02.04.0013.400Tabakas izstrādājumu akcīzes markas 
  Ieņēmumi — kopā909 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem909 800
  Izdevumi — kopā909 800
  Uzturēšanas izdevumi909 800
  Kārtējie izdevumi909 800
02.05.0001.099Muitas kontroles punktu būvniecība 
  Ieņēmumi — kopā2 790 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 790 000
  Izdevumi — kopā2 790 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 790 000
  tai skaitā investīcijas2 790 000
02.06.0013.400Preču pavadzīmes 
  Ieņēmumi — kopā1 588 968
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 588 968
  Izdevumi — kopā1 626 042
  Uzturēšanas izdevumi1 605 469
  Kārtējie izdevumi1 605 469
  tai skaitā atalgojumi189 782
  Izdevumi kapitālieguldījumiem20 573
  Fiskālā bilance- 37 074
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)37 074
02.07.0010.400Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem 
  Ieņēmumi — kopā10 750 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem10 750 000
  Izdevumi — kopā10 750 000
  Uzturēšanas izdevumi10 750 000
  Subsīdijas un dotācijas10 750 000
03.00.00 Uzraudzība un kontrole 
  Ieņēmumi — kopā2 438 475
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 541 717
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi896 758
  Izdevumi — kopā2 808 001
  Uzturēšanas izdevumi2 476 041
  Kārtējie izdevumi2 476 041
  tai skaitā atalgojumi653 262
  Izdevumi kapitālieguldījumiem331 960
  Fiskālā bilance- 369 526
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)369 526
03.01.0013.400Akcizēto preču aprites uzraudzība 
  Ieņēmumi — kopā456 386
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem221 386
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi235 000
  Izdevumi — kopā458 364
  Uzturēšanas izdevumi403 364
  Kārtējie izdevumi403 364
  tai skaitā atalgojumi232 307
  Izdevumi kapitālieguldījumiem55 000
  Fiskālā bilance- 1 978
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)1 978
03.02.0001.120Grāmatvedības konsultatīvā padome 
  Ieņēmumi — kopā7 900
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 900
  Izdevumi — kopā7 900
  Uzturēšanas izdevumi7 900
  Kārtējie izdevumi7 900
  tai skaitā atalgojumi3 232
03.03.0013.400Dārgmetālu proves uzraudzība 
  Ieņēmumi — kopā149 136
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem35 111
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi114 025
  Izdevumi — kopā216 536
  Uzturēšanas izdevumi146 536
  Kārtējie izdevumi146 536
  tai skaitā atalgojumi55 073
  Izdevumi kapitālieguldījumiem70 000
  Fiskālā bilance- 67 400
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)67 400
03.04.0013.400Vērtspapīru tirgus komisija 
  Ieņēmumi — kopā246 320
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem246 320
  Izdevumi — kopā246 320
  Uzturēšanas izdevumi232 000
  Kārtējie izdevumi232 000
  tai skaitā atalgojumi129 080
  Izdevumi kapitālieguldījumiem14 320
03.05.0013.400Apdrošināšanas uzraudzība 
  Ieņēmumi — kopā350 980
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi350 980
  Izdevumi — kopā455 695
  Uzturēšanas izdevumi390 555
  Kārtējie izdevumi390 555
  tai skaitā atalgojumi143 100
  Izdevumi kapitālieguldījumiem65 140
  Fiskālā bilance- 104 715
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)104 715
03.06.0013.400Alkohola marķēšanas nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā1 006 033
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 000 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi6 033
  Izdevumi — kopā1 074 566
  Uzturēšanas izdevumi1 047 566
  Kārtējie izdevumi1 047 566
  tai skaitā atalgojumi10 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem27 000
  Fiskālā bilance- 68 533
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)68 533
03.07.0013.400Izložu un azartspēļu inspekcija 
  Ieņēmumi — kopā165 720
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi165 720
  Izdevumi — kopā292 620
  Uzturēšanas izdevumi205 520
  Kārtējie izdevumi205 520
  tai skaitā atalgojumi67 920
  Izdevumi kapitālieguldījumiem87 100
  Fiskālā bilance- 126 900
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)126 900
03.08.0013.400Privāto pensiju fondu likumdošana un uzraudzība 
  Ieņēmumi — kopā31 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem31 000
  Izdevumi — kopā31 000
  Uzturēšanas izdevumi25 600
  Kārtējie izdevumi25 600
  tai skaitā atalgojumi3 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 400
03.09.0013.400Noguldījumu garantijas fonda pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā25 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi25 000
  Izdevumi — kopā25 000
  Uzturēšanas izdevumi17 000
  Kārtējie izdevumi17 000
  tai skaitā atalgojumi9 550
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 000
04.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi — kopā414 500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem414 500
  Izdevumi — kopā414 500
  Uzturēšanas izdevumi414 500
  Subsīdijas un dotācijas414 500
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās414 500
05.00.00 Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas 
  Ieņēmumi — kopā28 842 697
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem28 842 697
  Izdevumi — kopā28 842 697
  Uzturēšanas izdevumi28 842 697
  Kārtējie izdevumi350 000
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem24 992 697
  Subsīdijas un dotācijas3 500 000
  Valsts budžeta aizdevumi49 084 817
  Valsts budžeta aizdevumu atmaksas26 084 738
  Fiskālā bilance-23 000 079
05.01.0014.000Valsts parāda apkalpošana 
  Ieņēmumi — kopā24 992 697
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem24 992 697
  Izdevumi — kopā24 992 697
  Uzturēšanas izdevumi24 992 697
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem24 992 697
05.02.0001.120Valsts kases budžeta kontu apkalpošana 
  Ieņēmumi — kopā350 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem350 000
  Izdevumi — kopā350 000
  Uzturēšanas izdevumi350 000
  Kārtējie izdevumi350 000
05.03.0014.140Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem 
  Ieņēmumi — kopā3 500 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 500 000
  Izdevumi — kopā3 500 000
  Uzturēšanas izdevumi3 500 000
  Subsīdijas un dotācijas3 500 000
05.04.0014.000Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas 
  Valsts budžeta aizdevumi49 084 817
  Valsts budžeta aizdevumu atmaksas26 084 738
  Fiskālā bilance-23 000 079
06.00.0014.400Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
  Ieņēmumi — kopā4 329 247
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 329 247
  Izdevumi — kopā4 329 247
  Uzturēšanas izdevumi4 329 247
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā4 329 247
07.00.0013.400Satiksmes biroja darbība 
  Ieņēmumi — kopā470 605
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi470 605
  Izdevumi — kopā688 725
  Uzturēšanas izdevumi627 725
  Kārtējie izdevumi502 725
  tai skaitā atalgojumi102 000
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem125 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem61 000
  Fiskālā bilance- 218 120
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)218 120
08.00.0013.400ERAB pilnvarnieku sanāksmes organizēšana 
  Ieņēmumi — kopā151 541
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem151 541
  Izdevumi — kopā151 541
  Uzturēšanas izdevumi125 541
  Kārtējie izdevumi125 541
  tai skaitā atalgojumi46 205
  Izdevumi kapitālieguldījumiem26 000
    
  14. Iekšlietu ministrija 
  Ieņēmumi — kopā91 507 698
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem77 536 762
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi13 970 936
  Izdevumi — kopā91 507 698
  Uzturēšanas izdevumi78 591 918
  Kārtējie izdevumi75 474 921
  tai skaitā atalgojumi34 005 234
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem386 200
  Subsīdijas un dotācijas664 326
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās500
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā2 066 471
  Izdevumi kapitālieguldījumiem12 915 780
  tai skaitā investīcijas9 333 000
01.00.0003.010Ministrijas vadība 
  Ieņēmumi — kopā828 998
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem828 998
  Izdevumi — kopā828 998
  Uzturēšanas izdevumi828 998
  Kārtējie izdevumi828 998
  tai skaitā atalgojumi490 580
02.00.0003.110Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 
  Ieņēmumi — kopā2 657 454
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 308 254
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi349 200
  Izdevumi — kopā2 657 454
  Uzturēšanas izdevumi1 722 450
  Kārtējie izdevumi1 722 450
  tai skaitā atalgojumi355 221
  Izdevumi kapitālieguldījumiem935 004
  tai skaitā investīcijas900 000
03.00.0003.110Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde 
  Ieņēmumi — kopā5 399 450
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 358 585
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi40 865
  Izdevumi — kopā5 399 450
  Uzturēšanas izdevumi2 372 450
  Kārtējie izdevumi2 032 450
  tai skaitā atalgojumi181 210
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem340 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 027 000
  tai skaitā investīcijas1 052 000
04.00.0003.110Ekspertīžu centrs 
  Ieņēmumi — kopā382 239
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem362 239
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi20 000
  Izdevumi — kopā382 239
  Uzturēšanas izdevumi382 239
  Kārtējie izdevumi336 039
  tai skaitā atalgojumi151 238
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem46 200
05.00.0003.110Autotransporta uzturēšana 
  Ieņēmumi — kopā825 280
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem797 280
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi28 000
  Izdevumi — kopā825 280
  Uzturēšanas izdevumi816 280
  Kārtējie izdevumi816 280
  tai skaitā atalgojumi124 796
  Izdevumi kapitālieguldījumiem9 000
06.00.0003.110Valsts policija 
  Ieņēmumi — kopā34 605 395
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem24 823 565
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 781 830
  Izdevumi — kopā34 605 395
  Uzturēšanas izdevumi33 850 795
  Kārtējie izdevumi33 850 795
  tai skaitā atalgojumi17 332 157
  Izdevumi kapitālieguldījumiem754 600
  tai skaitā investīcijas438 000
07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
  Ieņēmumi — kopā8 583 793
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 527 193
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi56 600
  Izdevumi — kopā8 583 793
  Uzturēšanas izdevumi7 794 393
  Kārtējie izdevumi7 794 393
  tai skaitā atalgojumi3 940 164
  Izdevumi kapitālieguldījumiem789 400
  tai skaitā investīcijas312 000
07.01.0003.120Ugunsdzēsība 
  Ieņēmumi — kopā8 328 765
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 299 765
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi29 000
  Izdevumi — kopā8 328 765
  Uzturēšanas izdevumi7 544 465
  Kārtējie izdevumi7 544 465
  tai skaitā atalgojumi3 814 469
  Izdevumi kapitālieguldījumiem784 300
  tai skaitā investīcijas312 000
07.02.0004.220Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība 
  Ieņēmumi — kopā227 872
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem200 872
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi27 000
  Izdevumi — kopā227 872
  Uzturēšanas izdevumi222 872
  Kārtējie izdevumi222 872
  tai skaitā atalgojumi106 135
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
07.03.0008.220Ugunsdrošības aģitācija un propaganda 
  Ieņēmumi — kopā27 156
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem26 556
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi600
  Izdevumi — kopā27 156
  Uzturēšanas izdevumi27 056
  Kārtējie izdevumi27 056
  tai skaitā atalgojumi19 560
  Izdevumi kapitālieguldījumiem100
08.00.0003.300Ieslodzījuma vietu pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā14 617 152
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 307 163
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 309 989
  Izdevumi — kopā14 617 152
  Uzturēšanas izdevumi12 149 152
  Kārtējie izdevumi12 149 152
  tai skaitā atalgojumi4 134 912
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 468 000
  tai skaitā investīcijas2 083 000
08.01.0003.300Ieslodzījuma vietu pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā13 567 152
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 307 163
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi259 989
  Izdevumi — kopā13 567 152
  Uzturēšanas izdevumi11 123 152
  Kārtējie izdevumi11 123 152
  tai skaitā atalgojumi3 780 212
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 444 000
  tai skaitā investīcijas2 083 000
08.02.0003.310Notiesāto nodarbinātība 
  Ieņēmumi — kopā1 050 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 050 000
  Izdevumi — kopā1 050 000
  Uzturēšanas izdevumi1 026 000
  Kārtējie izdevumi1 026 000
  tai skaitā atalgojumi354 700
  Izdevumi kapitālieguldījumiem24 000
09.00.0003.110Drošības policija 
  Ieņēmumi — kopā2 066 471
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 916 471
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi150 000
  Izdevumi — kopā2 066 471
  Uzturēšanas izdevumi2 066 471
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā2 066 471
10.00.0002.000Robežsardze 
  Ieņēmumi — kopā13 312 381
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 132 381
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi180 000
  Izdevumi — kopā13 312 381
  Uzturēšanas izdevumi8 686 601
  Kārtējie izdevumi8 686 601
  tai skaitā atalgojumi4 443 266
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 625 780
  tai skaitā investīcijas4 548 000
11.00.0001.510Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā3 302 585
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 502 585
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 800 000
  Izdevumi — kopā3 302 585
  Uzturēšanas izdevumi3 047 585
  Kārtējie izdevumi3 022 585
  tai skaitā atalgojumi1 391 840
  Subsīdijas un dotācijas25 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem255 000
12.00.0003.400Skrundas RLS apsardze 
  Ieņēmumi — kopā200 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem200 000
  Izdevumi — kopā200 000
  Uzturēšanas izdevumi200 000
  Kārtējie izdevumi200 000
13.00.0005.000Veselības aprūpe 
  Ieņēmumi — kopā507 785
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem447 939
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi59 846
  Izdevumi — kopā507 785
  Uzturēšanas izdevumi507 785
  Kārtējie izdevumi321 363
  tai skaitā atalgojumi149 000
  Subsīdijas un dotācijas186 422
14.00.0004.310Latvijas Policijas akadēmija 
  Ieņēmumi — kopā1 733 738
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 566 578
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi167 160
  Izdevumi — kopā1 733 738
  Uzturēšanas izdevumi1 702 238
  Kārtējie izdevumi1 335 634
  tai skaitā atalgojumi490 285
  Subsīdijas un dotācijas366 604
  Izdevumi kapitālieguldījumiem31 500
15.00.0004.110Pirmsskola 
  Ieņēmumi — kopā111 788
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem90 342
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi21 446
  Izdevumi — kopā111 788
  Uzturēšanas izdevumi111 788
  Kārtējie izdevumi111 788
  tai skaitā atalgojumi50 485
16.00.0003.010Starptautiskā sadarbība 
  Ieņēmumi — kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi — kopā50 000
  Uzturēšanas izdevumi34 504
  Kārtējie izdevumi34 504
  tai skaitā atalgojumi8 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem15 496
17.00.0006.130Pensiju nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā38 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem38 800
  Izdevumi — kopā38 800
  Uzturēšanas izdevumi38 800
  Subsīdijas un dotācijas38 800
18.00.0002.120Civilā aizsardzība 
  Ieņēmumi — kopā178 466
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem175 466
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi — kopā178 466
  Uzturēšanas izdevumi178 466
  Kārtējie izdevumi178 466
  tai skaitā atalgojumi100 000
19.00.0008.010Dotācija sportam 
  Ieņēmumi — kopā47 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem47 000
  Izdevumi — kopā47 000
  Uzturēšanas izdevumi47 000
  Subsīdijas un dotācijas47 000
20.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi — kopā500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem500
  Izdevumi — kopā500
  Uzturēšanas izdevumi500
  Subsīdijas un dotācijas500
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās500
21.00.0003.000Atalgojums (jaunās sistēmas ieviešana) 
  Ieņēmumi — kopā62 764
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem62 764
  Izdevumi — kopā62 764
  Uzturēšanas izdevumi62 764
  Kārtējie izdevumi62 764
  tai skaitā atalgojumi49 000
22.00.0003.320Sardzes pulks 
  Ieņēmumi — kopā1 995 659
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 992 659
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi — kopā1 995 659
  Uzturēšanas izdevumi1 990 659
  Kārtējie izdevumi1 990 659
  tai skaitā atalgojumi612 480
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
    
  15. Izglītības un zinātnes ministrija 
  Ieņēmumi — kopā55 473 560
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem44 081 337
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi11 392 223
  Izdevumi — kopā56 468 317
  Uzturēšanas izdevumi52 610 608
  Kārtējie izdevumi38 796 856
  tai skaitā atalgojumi18 997 528
  Subsīdijas un dotācijas11 314 058
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā2 499 694
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 857 709
  tai skaitā investīcijas2 263 000
  Valsts budžeta aizdevumi1 818 750
  Fiskālā bilance-2 813 507
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)994 757
01.00.00 Vispārējā izglītība 
  Ieņēmumi — kopā3 075 768
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 055 768
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi20 000
  Izdevumi — kopā3 075 768
  Uzturēšanas izdevumi2 770 666
  Kārtējie izdevumi2 533 741
  tai skaitā atalgojumi513 060
  Subsīdijas un dotācijas236 925
  Izdevumi kapitālieguldījumiem305 102
  tai skaitā investīcijas100 000
01.02.0004.212Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas 
  Ieņēmumi — kopā959 388
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem942 388
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi17 000
  Izdevumi — kopā959 388
  Uzturēšanas izdevumi886 638
  Kārtējie izdevumi886 638
  tai skaitā atalgojumi296 950
  Izdevumi kapitālieguldījumiem72 750
01.03.0004.214Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas 
  Ieņēmumi — kopā665 974
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem662 974
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi — kopā665 974
  Uzturēšanas izdevumi545 538
  Kārtējie izdevumi545 538
  tai skaitā atalgojumi148 144
  Izdevumi kapitālieguldījumiem120 436
01.04.0004.632Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 
  integrācija vispārizglītojošās skolās 
  Ieņēmumi — kopā43 225
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem43 225
  Izdevumi — kopā43 225
  Uzturēšanas izdevumi31 309
  Kārtējie izdevumi31 309
  tai skaitā atalgojumi16 889
  Izdevumi kapitālieguldījumiem11 916
01.05.0004.641Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Ieņēmumi — kopā54 458
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem54 458
  Izdevumi — kopā54 458
  Uzturēšanas izdevumi54 458
  Subsīdijas un dotācijas54 458
01.08.0004.600Mācību literatūra 
  Ieņēmumi — kopā800 252
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem800 252
  Izdevumi — kopā800 252
  Uzturēšanas izdevumi800 252
  Kārtējie izdevumi800 252
01.09.0004.620Latgales programma 
  Ieņēmumi — kopā122 086
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem122 086
  Izdevumi — kopā122 086
  Uzturēšanas izdevumi122 086
  Kārtējie izdevumi122 086
01.10.0004.632Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā202 358
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem202 358
  Izdevumi — kopā202 358
  Uzturēšanas izdevumi102 358
  Kārtējie izdevumi102 358
  tai skaitā atalgojumi38 577
  Izdevumi kapitālieguldījumiem100 000
  tai skaitā investīcijas100 000
01.11.0004.423Interešu izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā45 560
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem45 560
  Izdevumi — kopā45 560
  Uzturēšanas izdevumi45 560
  Kārtējie izdevumi45 560
  tai skaitā atalgojumi12 500
01.13.0004.211Valsts ģimnāzijas 
  Ieņēmumi — kopā182 467
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem182 467
  Izdevumi — kopā182 467
  Uzturēšanas izdevumi182 467
  Subsīdijas un dotācijas182 467
02.00.00 Profesionālā izglītība 
  Ieņēmumi — kopā12 875 521
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem11 092 249
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 783 272
  Izdevumi — kopā13 022 417
  Uzturēšanas izdevumi12 484 287
  Kārtējie izdevumi9 713 166
  tai skaitā atalgojumi5 081 415
  Subsīdijas un dotācijas2 771 121
  Izdevumi kapitālieguldījumiem538 130
  tai skaitā investīcijas179 000
  Fiskālā bilance- 146 896
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)146 896
02.01.0004.632Pārējie izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā119 972
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem119 972
  Izdevumi — kopā119 972
  Uzturēšanas izdevumi119 972
  Kārtējie izdevumi119 972
  tai skaitā atalgojumi30 002
02.02.0004.641Dotācijas privātajām mācību iestādēm 
  Ieņēmumi — kopā11 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem11 800
  Izdevumi — kopā11 800
  Uzturēšanas izdevumi11 800
  Subsīdijas un dotācijas11 800
02.03.0004.510Centralizētā grāmatvedība 
  Ieņēmumi — kopā58 960
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem53 800
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 160
  Izdevumi — kopā58 960
  Uzturēšanas izdevumi57 460
  Kārtējie izdevumi57 460
  tai skaitā atalgojumi29 231
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 500
02.04.0004.220Profesionālās izglītības mācību iestādes 
  Ieņēmumi — kopā12 684 789
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem10 906 677
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 778 112
  Izdevumi — kopā12 831 685
  Uzturēšanas izdevumi12 295 055
  Kārtējie izdevumi9 535 734
  tai skaitā atalgojumi5 022 182
  Subsīdijas un dotācijas2 759 321
  Izdevumi kapitālieguldījumiem536 630
  tai skaitā investīcijas179 000
  Fiskālā bilance- 146 896
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)146 896
03.00.00 Augstākā izglītība 
  Ieņēmumi — kopā24 403 998
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem15 766 736
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 637 262
  Izdevumi — kopā25 159 319
  Uzturēšanas izdevumi23 018 181
  Kārtējie izdevumi20 131 929
  tai skaitā atalgojumi10 634 641
  Subsīdijas un dotācijas2 886 252
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 141 138
  tai skaitā investīcijas1 360 000
  Valsts budžeta aizdevumi1 818 750
  Fiskālā bilance-2 574 071
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)755 321
03.01.0004.310Augstskolas 
  Ieņēmumi — kopā24 130 298
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem15 493 036
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 637 262
  Izdevumi — kopā24 885 619
  Uzturēšanas izdevumi22 749 481
  Kārtējie izdevumi20 076 279
  tai skaitā atalgojumi10 606 791
  Subsīdijas un dotācijas2 673 202
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 136 138
  tai skaitā investīcijas1 360 000
  Fiskālā bilance- 755 321
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)755 321
03.02.0004.650Studējošo kreditēšana 
  Ieņēmumi — kopā12 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem12 700
  Izdevumi — kopā12 700
  Uzturēšanas izdevumi7 700
  Kārtējie izdevumi7 700
  tai skaitā atalgojumi1 350
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
  Valsts budžeta aizdevumi1 818 750
  Fiskālā bilance-1 818 750
03.03.0004.641Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Ieņēmumi — kopā211 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem211 000
  Izdevumi — kopā211 000
  Uzturēšanas izdevumi211 000
  Subsīdijas un dotācijas211 000
03.04.0004.310LU Medicīnas fakultātei 
  Ieņēmumi — kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi — kopā50 000
  Uzturēšanas izdevumi47 950
  Kārtējie izdevumi47 950
  tai skaitā atalgojumi26 500
  Subsīdijas un dotācijas2 050
04.00.0004.632Pirmskolas izglītība, metodiskais darbs 
  Ieņēmumi — kopā41 200
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem41 200
  Izdevumi — kopā41 200
  Uzturēšanas izdevumi41 200
  Kārtējie izdevumi41 200
  tai skaitā atalgojumi13 938
05.00.00 Zinātne 
  Ieņēmumi — kopā8 675 763
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 965 763
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi710 000
  Izdevumi — kopā8 755 763
  Uzturēšanas izdevumi8 591 689
  Kārtējie izdevumi1 837 952
  tai skaitā atalgojumi1 135 971
  Subsīdijas un dotācijas4 254 043
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā2 499 694
  Izdevumi kapitālieguldījumiem164 074
  tai skaitā investīcijas24 000
  Fiskālā bilance- 80 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)80 000
05.01.0001.310Zinātniskās darbības nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā6 989 273
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 299 273
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi690 000
  Izdevumi — kopā7 069 273
  Uzturēšanas izdevumi6 905 199
  Kārtējie izdevumi1 837 952
  tai skaitā atalgojumi1 135 971
  Subsīdijas un dotācijas4 235 143
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā832 104
  Izdevumi kapitālieguldījumiem164 074
  tai skaitā investīcijas24 000
  Fiskālā bilance- 80 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)80 000
05.05.0001.320Tirgus pieprasītie pētījumi 
  Ieņēmumi — kopā902 796
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem882 796
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi20 000
  Izdevumi — kopā902 796
  Uzturēšanas izdevumi902 796
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā902 796
05.06.0001.330Valsts institūciju pasūtītie pētījumi 
  Ieņēmumi — kopā764 794
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem764 794
  Izdevumi — kopā764 794
  Uzturēšanas izdevumi764 794
  Pārējie izdevumi, kurus sadala pa ekonomiskās 
  klasifikācijas kodiem budžeta izpildes laikā764 794
05.07.0008.290Izdevniecība "Zinātne" 
  Ieņēmumi — kopā18 900
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem18 900
  Izdevumi — kopā18 900
  Uzturēšanas izdevumi18 900
  Subsīdijas un dotācijas18 900
06.00.00 Nozares vadība 
  Ieņēmumi — kopā2 067 194
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 977 594
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi89 600
  Izdevumi — kopā2 073 867
  Uzturēšanas izdevumi1 428 376
  Kārtējie izdevumi1 428 376
  tai skaitā atalgojumi729 315
  Izdevumi kapitālieguldījumiem645 491
  tai skaitā investīcijas600 000
  Fiskālā bilance- 6 673
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)6 673
06.01.0004.010Pedagogu izglītības atbalsta centrs 
  Ieņēmumi — kopā103 977
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem93 177
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi10 800
  Izdevumi — kopā103 977
  Uzturēšanas izdevumi103 977
  Kārtējie izdevumi103 977
  tai skaitā atalgojumi55 292
06.02.0004.010Izglītības Valsts inspekcija 
  Ieņēmumi — kopā146 579
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem146 579
  Izdevumi — kopā146 579
  Uzturēšanas izdevumi146 579
  Kārtējie izdevumi146 579
  tai skaitā atalgojumi83 295
06.03.0004.010Izglītības satura un eksaminācijas centrs 
  Ieņēmumi — kopā129 502
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem128 502
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 000
  Izdevumi — kopā129 502
  Uzturēšanas izdevumi126 102
  Kārtējie izdevumi126 102
  tai skaitā atalgojumi80 085
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 400
06.04.0004.010Profesionālās izglītības centrs 
  Ieņēmumi — kopā75 753
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem75 753
  Izdevumi — kopā75 753
  Uzturēšanas izdevumi75 753
  Kārtējie izdevumi75 753
  tai skaitā atalgojumi38 995
06.05.0004.410Bērnu tiesību aizsardzības centrs 
  Ieņēmumi — kopā45 062
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem45 062
  Izdevumi — kopā45 062
  Uzturēšanas izdevumi36 062
  Kārtējie izdevumi36 062
  tai skaitā atalgojumi13 934
  Izdevumi kapitālieguldījumiem9 000
06.06.0004.510Centralizētā grāmatvedība 
  Ieņēmumi — kopā40 961
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 961
  Izdevumi — kopā40 961
  Uzturēšanas izdevumi38 961
  Kārtējie izdevumi38 961
  tai skaitā atalgojumi19 387
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000
06.07.0004.632Integrācija Eiropā 
  Ieņēmumi — kopā41 229
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem41 229
  Izdevumi — kopā41 229
  Uzturēšanas izdevumi41 229
  Kārtējie izdevumi41 229
  tai skaitā atalgojumi8 766
06.08.0004.010Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi — kopā843 397
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem765 597
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi77 800
  Izdevumi — kopā850 070
  Uzturēšanas izdevumi818 979
  Kārtējie izdevumi818 979
  tai skaitā atalgojumi410 111
  Izdevumi kapitālieguldījumiem31 091
  Fiskālā bilance- 6 673
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)6 673
06.11.0004.632Informācijas tehnoloģijas ieviešana izglītībā 
  Ieņēmumi — kopā620 034
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem620 034
  Izdevumi — kopā620 034
  Uzturēšanas izdevumi20 034
  Kārtējie izdevumi20 034
  Izdevumi kapitālieguldījumiem600 000
  tai skaitā investīcijas600 000
06.12.0004.010Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem 
  Ieņēmumi — kopā5 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 700
  Izdevumi — kopā5 700
  Uzturēšanas izdevumi5 700
  Kārtējie izdevumi5 700
  tai skaitā atalgojumi4 450
06.13.0004.010Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs 
  Ieņēmumi — kopā15 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem15 000
  Izdevumi — kopā15 000
  Uzturēšanas izdevumi15 000
  Kārtējie izdevumi15 000
  tai skaitā atalgojumi15 000
07.00.00 Papildizglītība un jaunatnes lietas 
  Ieņēmumi — kopā759 921
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem726 576
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi33 345
  Izdevumi — kopā763 777
  Uzturēšanas izdevumi749 285
  Kārtējie izdevumi559 910
  tai skaitā atalgojumi224 316
  Subsīdijas un dotācijas189 375
  Izdevumi kapitālieguldījumiem14 492
  Fiskālā bilance- 3 856
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)3 856
07.01.0004.410Kursu pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā105 204
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem105 204
  Izdevumi — kopā105 204
  Uzturēšanas izdevumi105 204
  Kārtējie izdevumi105 204
  tai skaitā atalgojumi47 450
07.02.0004.410Skolotāju tālākizglītības fonds 
  Ieņēmumi — kopā170 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem170 000
  Izdevumi — kopā170 000
  Uzturēšanas izdevumi170 000
  Kārtējie izdevumi625
  Subsīdijas un dotācijas169 375
07.03.0004.423Interešu izglītības iestādes 
  Ieņēmumi — kopā198 304
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem169 959
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi28 345
  Izdevumi — kopā199 168
  Uzturēšanas izdevumi190 668
  Kārtējie izdevumi190 668
  tai skaitā atalgojumi79 346
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 500
  Fiskālā bilance- 864
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)864
07.04.0004.423Interešu izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā78 491
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem78 491
  Izdevumi — kopā78 491
  Uzturēšanas izdevumi78 491
  Kārtējie izdevumi78 491
  tai skaitā atalgojumi17 818
07.05.0004.631Metodiskās iestādes 
  Ieņēmumi — kopā135 857
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem130 857
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 000
  Izdevumi — kopā138 849
  Uzturēšanas izdevumi132 857
  Kārtējie izdevumi132 857
  tai skaitā atalgojumi63 958
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 992
  Fiskālā bilance- 2 992
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)2 992
07.06.0004.632Pārējie izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā22 065
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem22 065
  Izdevumi — kopā22 065
  Uzturēšanas izdevumi22 065
  Kārtējie izdevumi22 065
  tai skaitā atalgojumi4 044
07.07.0004.642Dotācija laikrakstiem 
  Ieņēmumi — kopā20 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem20 000
  Izdevumi — kopā20 000
  Uzturēšanas izdevumi20 000
  Subsīdijas un dotācijas20 000
07.08.0004.632Atestācijas organizācija 
  Ieņēmumi — kopā30 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem30 000
  Izdevumi — kopā30 000
  Uzturēšanas izdevumi30 000
  Kārtējie izdevumi30 000
  tai skaitā atalgojumi11 700
08.00.0008.220Kultūra 
  Ieņēmumi — kopā126 515
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem94 696
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi31 819
  Izdevumi — kopā126 515
  Uzturēšanas izdevumi126 015
  Kārtējie izdevumi126 015
  tai skaitā atalgojumi58 696
  Izdevumi kapitālieguldījumiem500
08.01.0008.220Dabas muzejs 
  Ieņēmumi — kopā103 366
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem81 366
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi22 000
  Izdevumi — kopā103 366
  Uzturēšanas izdevumi102 866
  Kārtējie izdevumi102 866
  tai skaitā atalgojumi48 046
  Izdevumi kapitālieguldījumiem500
08.02.0008.220Latvijas sporta muzejs 
  Ieņēmumi — kopā23 149
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 330
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 819
  Izdevumi — kopā23 149
  Uzturēšanas izdevumi23 149
  Kārtējie izdevumi23 149
  tai skaitā atalgojumi10 650
09.00.00 Sports 
  Ieņēmumi — kopā2 531 199
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 444 274
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi86 925
  Izdevumi — kopā2 533 210
  Uzturēšanas izdevumi2 512 710
  Kārtējie izdevumi1 634 715
  tai skaitā atalgojumi527 101
  Subsīdijas un dotācijas877 995
  Izdevumi kapitālieguldījumiem20 500
  Fiskālā bilance- 2 011
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)2 011
09.01.0008.010Sporta pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā103 202
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem79 021
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi24 181
  Izdevumi — kopā103 202
  Uzturēšanas izdevumi101 202
  Kārtējie izdevumi101 202
  tai skaitā atalgojumi51 327
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000
09.02.0008.110Sportistu sagatavošanas centri 
  Ieņēmumi — kopā326 824
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem326 824
  Izdevumi — kopā326 824
  Uzturēšanas izdevumi324 824
  Kārtējie izdevumi299 533
  tai skaitā atalgojumi108 346
  Subsīdijas un dotācijas25 291
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000
09.03.0004.422Nacionālās sporta skolas 
  Ieņēmumi — kopā471 786
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem409 042
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi62 744
  Izdevumi — kopā473 797
  Uzturēšanas izdevumi470 897
  Kārtējie izdevumi470 897
  tai skaitā atalgojumi233 597
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 900
  Fiskālā bilance- 2 011
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)2 011
09.04.0008.130Sporta būves 
  Ieņēmumi — kopā352 704
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem352 704
  Izdevumi — kopā352 704
  Uzturēšanas izdevumi352 704
  Subsīdijas un dotācijas352 704
09.05.0008.120Nacionālās sporta federācijas 
  Ieņēmumi — kopā277 412
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem277 412
  Izdevumi — kopā277 412
  Uzturēšanas izdevumi277 412
  Kārtējie izdevumi277 412
  tai skaitā atalgojumi99 380
09.06.0008.140Centralizētā grāmatvedība 
  Ieņēmumi — kopā7 467
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 467
  Izdevumi — kopā7 467
  Uzturēšanas izdevumi7 467
  Kārtējie izdevumi7 467
  tai skaitā atalgojumi5 733
09.07.0008.120Sporta pasākumi 
  Ieņēmumi — kopā491 804
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem491 804
  Izdevumi — kopā491 804
  Uzturēšanas izdevumi478 204
  Kārtējie izdevumi478 204
  tai skaitā atalgojumi28 718
  Izdevumi kapitālieguldījumiem13 600
09.08.0008.120Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 
  Ieņēmumi — kopā500 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem500 000
  Izdevumi — kopā500 000
  Uzturēšanas izdevumi500 000
  Subsīdijas un dotācijas500 000
10.00.0004.632Izglītības satura reforma 
  Ieņēmumi — kopā85 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem85 000
  Izdevumi — kopā85 000
  Uzturēšanas izdevumi65 218
  Kārtējie izdevumi65 218
  tai skaitā atalgojumi30 720
  Izdevumi kapitālieguldījumiem19 782
11.00.0004.320Augstākās izglītības padome 
  Ieņēmumi — kopā62 281
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem62 281
  Izdevumi — kopā62 281
  Uzturēšanas izdevumi61 081
  Kārtējie izdevumi61 081
  tai skaitā atalgojumi25 824
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 200
13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un 
  starptautiskajām organizācijām 
  Ieņēmumi — kopā269 600
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem269 600
  Izdevumi — kopā269 600
  Uzturēšanas izdevumi262 300
  Kārtējie izdevumi163 953
  tai skaitā atalgojumi22 531
  Subsīdijas un dotācijas98 347
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 300
13.01.0004.632Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde 
  Ieņēmumi — kopā60 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem60 000
  Izdevumi — kopā60 000
  Uzturēšanas izdevumi60 000
  Kārtējie izdevumi60 000
  tai skaitā atalgojumi5 950
13.02.0001.132Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) 
  darbības nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi — kopā50 000
  Uzturēšanas izdevumi42 700
  Kārtējie izdevumi42 700
  tai skaitā atalgojumi16 581
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 300
13.03.0004.632Līdzdalība Eiropas Savienības programmās 
  "Leonardo da Vinci", "Sokrates", "Youth for Europe" 
  Ieņēmumi — kopā159 600
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem159 600
  Izdevumi — kopā159 600
  Uzturēšanas izdevumi159 600
  Kārtējie izdevumi61 253
  Subsīdijas un dotācijas98 347
14.00.0004.632Izglītības sistēmas informatizācija 
  Ieņēmumi — kopā450 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem450 000
  Izdevumi — kopā450 000
  Uzturēšanas izdevumi450 000
  Kārtējie izdevumi450 000
15.00.0004.520Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi 
  Ieņēmumi — kopā9 600
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 600
  Izdevumi — kopā9 600
  Uzturēšanas izdevumi9 600
  Kārtējie izdevumi9 600
16.00.0004.632Kristīgās mācības un ētikas programma 
  Ieņēmumi — kopā40 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 000
  Izdevumi — kopā40 000
  Uzturēšanas izdevumi40 000
  Kārtējie izdevumi40 000
    
  16. Zemkopības ministrija 
  Ieņēmumi — kopā48 969 327
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem42 801 848
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi6 167 479
  Izdevumi — kopā49 228 778
  Uzturēšanas izdevumi46 715 131
  Kārtējie izdevumi22 371 569
  tai skaitā atalgojumi10 239 803
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem73 071
  Subsīdijas un dotācijas24 270 491
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās167 900
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 513 647
  tai skaitā investīcijas1 116 000
  Fiskālā bilance-259 451
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)259 451
01.00.0010.160Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām 
  atbilstošas produkcijas ražošanai 
  Ieņēmumi — kopā17 126 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem17 126 700
  Izdevumi — kopā17 126 700
  Uzturēšanas izdevumi17 126 700
  Subsīdijas un dotācijas17 126 700
02.00.0010.000Lauksaimniecība 
  Ieņēmumi — kopā6 832 611
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 217 329
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi615 282
  Izdevumi — kopā7 054 957
  Uzturēšanas izdevumi6 158 900
  Kārtējie izdevumi4 311 002
  tai skaitā atalgojumi2 314 368
  Subsīdijas un dotācijas1 847 898
  Izdevumi kapitālieguldījumiem896 057
  tai skaitā investīcijas562 000
  Fiskālā bilance- 222 346
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)222 346
02.01.0010.130Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai 
  Ieņēmumi — kopā1 443 043
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 441 762
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 281
  Izdevumi — kopā1 443 043
  Uzturēšanas izdevumi1 082 643
  Kārtējie izdevumi1 082 643
  tai skaitā atalgojumi517 296
  Izdevumi kapitālieguldījumiem360 400
  tai skaitā investīcijas343 000
02.02.0010.130Ciltsdarbs 
  Ieņēmumi — kopā30 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem30 000
  Izdevumi — kopā30 000
  Uzturēšanas izdevumi30 000
  Kārtējie izdevumi30 000
02.03.0010.110Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti 
  Ieņēmumi — kopā2 644 091
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 069 725
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi574 366
  Izdevumi — kopā2 863 077
  Uzturēšanas izdevumi2 648 020
  Kārtējie izdevumi2 648 020
  tai skaitā atalgojumi1 458 752
  Izdevumi kapitālieguldījumiem215 057
  Fiskālā bilance- 218 986
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)218 986
02.04.0010.110Valsts labības tirgus un tā kvalitātes kontrole 
  Ieņēmumi — kopā93 496
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem53 861
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi39 635
  Izdevumi — kopā96 856
  Uzturēšanas izdevumi95 256
  Kārtējie izdevumi95 256
  tai skaitā atalgojumi51 670
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 600
  Fiskālā bilance- 3 360
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)3 360
02.05.0010.180Lauksaimniecības koordinācija pagastos 
  Ieņēmumi — kopā370 009
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem370 009
  Izdevumi — kopā370 009
  Uzturēšanas izdevumi370 009
  Kārtējie izdevumi370 009
  tai skaitā atalgojumi286 650
02.06.0010.400Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes 
  Ieņēmumi — kopā80 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem80 000
  Izdevumi — kopā80 000
  Uzturēšanas izdevumi80 000
  Kārtējie izdevumi50 000
  Subsīdijas un dotācijas30 000
02.07.0010.400Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā 
  Ieņēmumi — kopā35 074
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem35 074
  Izdevumi — kopā35 074
  Uzturēšanas izdevumi35 074
  Kārtējie izdevumi35 074
02.08.0010.170Daļēja kompensācija likumīgajiem īpašniekiem 
  par valsts vajadzībām atsavināto zemi 
  Ieņēmumi — kopā100 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem100 000
  Izdevumi — kopā100 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem100 000
02.09.0010.140Ilgtermiņa kredītu dzēšana 
  Ieņēmumi — kopā5 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 000
  Izdevumi — kopā5 000
  Uzturēšanas izdevumi5 000
  Subsīdijas un dotācijas5 000
02.10.0010.400Lauksaimniecībā nodarbināto sociālā nodokļa kompensācija 
  Ieņēmumi — kopā1 812 898
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 812 898
  Izdevumi — kopā1 812 898
  Uzturēšanas izdevumi1 812 898
  Subsīdijas un dotācijas1 812 898
02.11.0010.099Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība 
  Ieņēmumi — kopā219 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem219 000
  Izdevumi — kopā219 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem219 000
  tai skaitā investīcijas219 000
03.00.0010.110Sanitārā robežinspekcija 
  Ieņēmumi — kopā945 169
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem945 169
  Izdevumi — kopā945 169
  Uzturēšanas izdevumi876 169
  Kārtējie izdevumi876 169
  tai skaitā atalgojumi575 450
  Izdevumi kapitālieguldījumiem69 000
04.00.0010.110Veterinārmedicīna 
  Ieņēmumi — kopā2 611 934
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem896 086
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 715 848
  Izdevumi — kopā2 611 934
  Uzturēšanas izdevumi2 392 347
  Kārtējie izdevumi2 378 776
  tai skaitā atalgojumi981 574
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem13 571
  Izdevumi kapitālieguldījumiem219 587
04.01.0010.110Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā2 311 934
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem596 086
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 715 848
  Izdevumi — kopā2 311 934
  Uzturēšanas izdevumi2 107 347
  Kārtējie izdevumi2 093 776
  tai skaitā atalgojumi981 574
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem13 571
  Izdevumi kapitālieguldījumiem204 587
04.02.0010.130Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana 
  Ieņēmumi — kopā250 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem250 000
  Izdevumi — kopā250 000
  Uzturēšanas izdevumi250 000
  Kārtējie izdevumi250 000
04.03.0010.110Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi — kopā50 000
  Uzturēšanas izdevumi35 000
  Kārtējie izdevumi35 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem15 000
05.00.0010.130Zivsaimniecība un zvejniecība 
  Ieņēmumi — kopā217 923
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem217 923
  Izdevumi — kopā217 923
  Uzturēšanas izdevumi169 923
  Kārtējie izdevumi169 923
  tai skaitā atalgojumi132 659
  Izdevumi kapitālieguldījumiem48 000
  tai skaitā investīcijas48 000
05.01.0010.130Zivju resursu atražošana 
  Ieņēmumi — kopā201 758
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem201 758
  Izdevumi — kopā201 758
  Uzturēšanas izdevumi153 758
  Kārtējie izdevumi153 758
  tai skaitā atalgojumi120 039
  Izdevumi kapitālieguldījumiem48 000
  tai skaitā investīcijas48 000
05.02.0010.130Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana 
  Ieņēmumi — kopā16 165
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem16 165
  Izdevumi — kopā16 165
  Uzturēšanas izdevumi16 165
  Kārtējie izdevumi16 165
  tai skaitā atalgojumi12 620
06.00.0010.010Nozares vadība 
  Ieņēmumi — kopā1 384 936
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 289 926
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi95 010
  Izdevumi — kopā1 422 041
  Uzturēšanas izdevumi1 325 041
  Kārtējie izdevumi1 325 041
  tai skaitā atalgojumi586 267
  Izdevumi kapitālieguldījumiem97 000
  Fiskālā bilance- 37 105
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)37 105
06.01.0010.010Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi — kopā1 111 603
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 098 043
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi13 560
  Izdevumi — kopā1 130 043
  Uzturēšanas izdevumi1 038 043
  Kārtējie izdevumi1 038 043
  tai skaitā atalgojumi427 797
  Izdevumi kapitālieguldījumiem92 000
  Fiskālā bilance- 18 440
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)18 440
06.02.0010.010Valsts zivsaimniecības pārvalde 
  Ieņēmumi — kopā150 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem68 804
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi81 196
  Izdevumi — kopā168 665
  Uzturēšanas izdevumi163 665
  Kārtējie izdevumi163 665
  tai skaitā atalgojumi76 470
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
  Fiskālā bilance- 18 665
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)18 665
06.03.0010.010Valsts meža dienests 
  Ieņēmumi — kopā123 333
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem123 079
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi254
  Izdevumi — kopā123 333
  Uzturēšanas izdevumi123 333
  Kārtējie izdevumi123 333
  tai skaitā atalgojumi82 000
07.00.0004.000Izglītība 
  Ieņēmumi — kopā16 434 398
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem12 696 059
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 738 339
  Izdevumi — kopā16 434 398
  Uzturēšanas izdevumi15 312 198
  Kārtējie izdevumi13 147 511
  tai skaitā atalgojumi5 620 613
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem59 500
  Subsīdijas un dotācijas2 105 187
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 122 200
  tai skaitā investīcijas489 000
07.01.0004.200Vispārējā un profesionālā izglītība 
  Ieņēmumi — kopā11 644 883
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 952 074
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 692 809
  Izdevumi — kopā11 644 883
  Uzturēšanas izdevumi11 094 893
  Kārtējie izdevumi9 491 384
  tai skaitā atalgojumi4 015 010
  Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem59 500
  Subsīdijas un dotācijas1 544 009
  Izdevumi kapitālieguldījumiem549 990
  tai skaitā investīcijas239 000
07.02.0004.300Augstākā izglītība 
  Ieņēmumi — kopā4 339 901
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 294 371
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 045 530
  Izdevumi — kopā4 339 901
  Uzturēšanas izdevumi3 767 691
  Kārtējie izdevumi3 237 943
  tai skaitā atalgojumi1 605 603
  Subsīdijas un dotācijas529 748
  Izdevumi kapitālieguldījumiem572 210
  tai skaitā investīcijas250 000
07.03.0004.600Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un 
  mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana 
  Ieņēmumi — kopā398 184
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem398 184
  Izdevumi — kopā398 184
  Uzturēšanas izdevumi398 184
  Kārtējie izdevumi398 184
07.04.0004.600Mācību metodiskā literatūra 
  Ieņēmumi — kopā20 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem20 000
  Izdevumi — kopā20 000
  Uzturēšanas izdevumi20 000
  Kārtējie izdevumi20 000
07.05.0004.600Dotācija Mazpulku organizācijai 
  Ieņēmumi — kopā10 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem10 000
  Izdevumi — kopā10 000
  Uzturēšanas izdevumi10 000
  Subsīdijas un dotācijas10 000
07.06.0004.600VMPS "Vecauce" darbībai 
  Ieņēmumi — kopā21 430
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem21 430
  Izdevumi — kopā21 430
  Uzturēšanas izdevumi21 430
  Subsīdijas un dotācijas21 430
08.00.0008.200Kultūra 
  Ieņēmumi — kopā59 150
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem56 150
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi — kopā59 150
  Uzturēšanas izdevumi49 447
  Kārtējie izdevumi49 447
  tai skaitā atalgojumi28 872
  Izdevumi kapitālieguldījumiem9 703
09.00.0010.400Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi 
  Ieņēmumi — kopā148 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem148 800
  Izdevumi — kopā148 800
  Uzturēšanas izdevumi113 700
  Kārtējie izdevumi113 700
  Izdevumi kapitālieguldījumiem35 100
10.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi — kopā167 900
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem167 900
  Izdevumi — kopā167 900
  Uzturēšanas izdevumi167 900
  Subsīdijas un dotācijas167 900
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās167 900
11.00.0010.000Mežsaimniecības attīstība 
  Ieņēmumi — kopā17 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem17 000
  Izdevumi — kopā17 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem17 000
  tai skaitā investīcijas17 000
12.00.0010.400Ārkārtas subsīdijas graudaugu audzētājiem par ziemāju sēju 
  Ieņēmumi — kopā3 022 806
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 022 806
  Izdevumi — kopā3 022 806
  Uzturēšanas izdevumi3 022 806
  Subsīdijas un dotācijas3 022 806
    
  17. Satiksmes ministrija 
  Ieņēmumi — kopā11 704 864
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 254 371
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 450 493
  Izdevumi — kopā11 705 891
  Uzturēšanas izdevumi6 986 771
  Kārtējie izdevumi3 693 648
  tai skaitā atalgojumi720 856
  Subsīdijas un dotācijas3 293 123
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās88 200
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 719 120
  tai skaitā investīcijas4 580 400
  Fiskālā bilance- 1 027
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
  atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)1 027
01.00.0012.810Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām 
  Ieņēmumi — kopā3 204 923
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 204 923
  Izdevumi — kopā3 204 923
  Uzturēšanas izdevumi3 204 923
  Subsīdijas un dotācijas3 204 923
01.01.0012.810Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto 
  izdevumu kompensācijai 
  Ieņēmumi — kopā2 911 930
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 911 930
  Izdevumi — kopā2 911 930
  Uzturēšanas izdevumi2 911 930
  Subsīdijas un dotācijas2 911 930
01.02.0012.810Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai 
  Ieņēmumi — kopā292 993
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem292 993
  Izdevumi — kopā292 993
  Uzturēšanas izdevumi292 993
  Subsīdijas un dotācijas292 993
02.00.0012.700Sakari 
  Ieņēmumi — kopā4 216 901
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 795 381
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 421 520
  Izdevumi — kopā4 216 901
  Uzturēšanas izdevumi2 829 181
  Kārtējie izdevumi2 829 181
  tai skaitā atalgojumi313 733
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 387 720
  tai skaitā investīcijas1 300 000
02.01.0012.700Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana 
  Ieņēmumi — kopā24 514
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem24 514
  Izdevumi — kopā24 514
  Uzturēšanas izdevumi24 514
  Kārtējie izdevumi24 514
  tai skaitā atalgojumi12 164
02.02.0012.700Konfidenciālās diplomātiskās oficiālās korespondences 
  saņemšana un nogāde 
  Ieņēmumi — kopā172 067
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem168 067
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 000
  Izdevumi — kopā172 067
  Uzturēšanas izdevumi172 067
  Kārtējie izdevumi172 067
  tai skaitā atalgojumi65 054
02.03.0012.700Valsts informācijas tīkla aģentūra 
  Ieņēmumi — kopā4 020 320
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 602 800
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 417 520
  Izdevumi — kopā4 020 320
  Uzturēšanas izdevumi2 632 600
  Kārtējie izdevumi2 632 600
  tai skaitā atalgojumi236 515
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 387 720
  tai skaitā investīcijas1 300 000
03.00.0012.010Nozares vadība 
  Ieņēmumi — kopā1 177 440
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 148 467
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi28 973
  Izdevumi — kopā1 178 467
  Uzturēšanas izdevumi857 467
  Kārtējie izdevumi857 467
  tai skaitā atalgojumi407 123
  Izdevumi kapitālieguldījumiem321 000
  tai skaitā investīcijas270 000