Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 116

Rīgā 2019. gada 12. martā (prot. Nr. 13 13. §)
Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba
likuma
14. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (turpmāk – persona);

1.2. personu apmācības kārtību;

1.3. attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību;

1.4. attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas apliecības (turpmāk – apliecība) izsniegšanas, apturēšanas un atsaukšanas kārtību.

2. Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) izveido komisiju, kura pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, apturēšanu un anulēšanu, kā arī par apliecības apturēšanu un atsaukšanu (turpmāk – komisija).

3. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no šādām institūcijām:

3.1. no datu centra – viens pārstāvis;

3.2. no Zemkopības ministrijas – viens pārstāvis;

3.3. no nevalstiskas organizācijas – divi pārstāvji;

3.4. no Pārtikas un veterinārā dienesta – viens pārstāvis.

4. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Datu centrs savā tīmekļvietnē publicē datu centra direktora izdotu nolikumu, kurā noteikts komisijas sastāvs un darba organizēšanas kārtība, kā arī šo noteikumu II un III nodaļā minēto prasību izvērtēšanas metodika.

II. Sertifikāta izsniegšana, apturēšana, anulēšana un apmācības organizēšana

6. Sertifikātu attiecīgajā darbības jomā personai izsniedz, aptur un anulē datu centrs, pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumu.

7. Persona var saņemt sertifikātu:

7.1. attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, ja persona atbilst šādām prasībām:

7.1.1. tai ir augstākā izglītība lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists) ar apgūtu studiju kursu biškopībā, ja persona pretendē uz sertifikātu medus bišu vērtēšanā;

7.1.2. tai ir normatīvajos aktos par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanu noteiktajā kārtībā atzītas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības (turpmāk – biedrība) vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas (turpmāk – organizācija) izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā tādas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā;

7.2. attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ja persona atbilst šādām prasībām:

7.2.1. tai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā);

7.2.2. tai ir apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku snieguma pārbaudē un pārraudzībā, un to izsniegusi biedrība, organizācija vai persona, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā un vismaz piecu gadu profesionālā pieredze attiecīgajā darbības jomā;

7.3. attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, tostarp pajetē sagatavota dziļi saldēta embrija transplantācijā, ja persona atbilst šādām prasībām:

7.3.1. tai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā) vai profesionālā izglītība dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā;

7.3.2. tai ir biedrības, organizācijas vai dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanta (turpmāk – komersants) izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā tādas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā;

7.4. attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantācijā, ja persona atbilst šādām prasībām:

7.4.1. tai ir augstākā izglītība veterinārmedicīnā, kvalifikācija – veterinārārsts, kā arī iegūts veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts;

7.4.2. tai ir biedrības, organizācijas, izglītības iestādes, komersanta vai ārvalstīs izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantācijā.

(Grozīts ar MK 22.11.2022. noteikumiem Nr. 736)

8. Tiesības saņemt sertifikātu kažokzvēru, trušu, medus bišu (Apis mellifera L.) un briežu dzimtas dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā ir arī tādai personai, kurai ir vismaz vidējā izglītība, kā arī biedrības vai ārvalstīs izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā un kura ir apguvusi vismaz 32 stundu teorētiskās apmācības kursu, kas ietver šādas tēmas:

8.1. lauksaimniecības dzīvnieku anatomijas un fizioloģijas pamati;

8.2. lauksaimniecības dzīvnieku dzemdniecības un ginekoloģijas pamati;

8.3. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgā apsēklošana;

8.4. lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās un šķirnes;

8.5. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

8.6. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

8.7. lauksaimniecības dzīvnieku labturība, veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.

9. Persona šo noteikumu 8. punktā minēto teorētiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē. Pēc kursa apguves izglītības iestāde personai izsniedz teorētisko apmācību apliecinošu dokumentu un septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā dokumenta izsniegšanas iesniedz datu centrā, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, informāciju par apgūto teorētisko apmācību.

10. Lai saņemtu sertifikātu, persona kārto pārbaudes testu, kas ietver jautājumus par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, kā arī par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Ja nepieciešams, pārbaudes testa jautājumus datu centrs sagatavo, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus.

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 572)

11. Saņemt sertifikātu, nekārtojot šo noteikumu 10. punktā minēto pārbaudes testu, ir tiesības:

11.1. praktizējošam veterinārārstam – šo noteikumu 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajai darbībai;

11.2. personai, kurai ir profesionālā izglītība dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, – šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai darbībai.

12. Lai kārtotu pārbaudes testu vai saņemtu sertifikātu, persona datu centrā iesniedz:

12.1. iesniegumu papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

12.2. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

12.3. šo noteikumu 7.1.2., 7.2.2., 7.3.2. un 7.4.2. apakšpunktā vai 8. punktā minēto apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā.

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 572)

13. Pirms pārbaudes testa kārtošanas datu centrā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

14. Datu centrs savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par iespēju personai pieteikties šo noteikumu 10. punktā minētā pārbaudes testa kārtošanai, norādot pieteikšanās termiņu un pārbaudes testa kārtošanas norises laiku un vietu.

15. Pārbaudes testa rezultātus vērtē komisija. Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu un ir atbildīgs par pārbaudes testa norisi.

16. Persona pārbaudes testa laikā sniedz rakstiskas atbildes uz 40 jautājumiem. Pārbaudes tests ir nokārtots, ja tajā sniegtas ne mazāk kā 36 pareizas atbildes (90 procentu).

17. Komisija lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu pieņem, pamatojoties uz pārbaudes testa rezultātiem, un paziņo to personai.

18. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, datu centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā šo noteikumu 19. punktā minēto informāciju. Datu centrs pēc personas pieprasījuma izsniedz tai sertifikātu papīra dokumenta formā.

19. Sertifikātā norāda:

19.1. sertifikāta saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

19.2. darbības jomu, kurā sertifikāta īpašnieks ir tiesīgs darboties;

19.3. sertifikāta reģistrēšanas datumu un numuru.

20. Datu centrs savā tīmekļvietnē norāda šādu informāciju par personu, kurai ir izsniegts sertifikāts:

20.1. vārds, uzvārds, novads un pagasts;

20.2. sertifikāta reģistrēšanas datums un numurs;

20.3. darbības joma;

20.4. sertifikāta statuss – spēkā esošs, uz laiku apturēts vai anulēts.

21. Persona, kas ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā, mākslīgajā apsēklošanā vai olšūnu un embriju transplantācijā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, piemēram, kursus, seminārus, vebinārus, konferences, vismaz 16 stundu apjomā katrā sertifikātā norādītajā darbības jomā.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

21.1 Persona, kas ir saņēmusi šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto sertifikātu, ne retāk kā reizi divos gados piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un apmeklē tās biedrības vai organizācijas organizēto praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, ar kuru personai ir noslēgts līgums par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

22. Izglītības iestāde, datu centrs, biedrība, organizācija vai komersants (turpmāk visi kopā – kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāji) septiņu darbdienu laikā pēc personas apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, informē datu centru par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

22.1 Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāji sagatavoto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma programmu pirms kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma saskaņo ar datu centru.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

23. Ja persona Latvijā ir apmeklējusi cita pasākumu organizatora rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, nevis šo noteikumu 22. punktā minēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāju pasākumu, tad attiecīgais pasākuma organizators septiņu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma par to informē datu centru, iesniedzot dalībnieku sarakstu, kurā norādīts kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma temats un stundu skaits. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc saraksta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

23.1 Ja persona kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus ir apmeklējusi ārpus Latvijas, nevis šo noteikumu 22. vai 23. punktā minēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāju pasākumu, tā mēneša laikā pēc apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma iesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

24. Ja persona, kas ir saņēmusi sertifikātu, nepilda normatīvo aktu prasības dzīvnieku audzēšanas, ciltsdarba vai veterinārmedicīnas jomā vai ir sniegusi nepatiesu informāciju, datu centrs uz laiku aptur sertifikāta darbību, līdz persona ir apmeklējusi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu un atbilstoši šo noteikumu 10. punktam atkārtoti nokārtojusi pārbaudes testu.

25. Ja persona, kas ir saņēmusi sertifikātu, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs uz laiku aptur sertifikāta darbību, līdz persona ir paaugstinājusi kvalifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu un atbilstoši šo noteikumu 10. punktam atkārtoti nokārtojusi pārbaudes testu.

26. Datu centrs anulē sertifikātu, ja persona:

26.1. savas darbības vai bezdarbības dēļ ir radījusi zaudējumus ganāmpulka īpašniekam;

26.2. atkārtoti pārkāpusi normatīvo aktu prasības dzīvnieku audzēšanas, ciltsdarba vai veterinārmedicīnas jomā vai sniegusi nepatiesu informāciju;

26.3. triju gadu laikā nav veikusi darbību sertifikātā norādītajā jomā.

27. Ja pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 26.1. vai 26.2. apakšpunktu, persona iesniegumu jauna sertifikāta saņemšanai attiecīgajā darbības jomā var iesniegt pēc pusgada no dienas, kad paziņots lēmums par sertifikāta anulēšanu.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

27.1 Ja pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 26.3. apakšpunktu, persona atkārtoti apgūst šo noteikumu 7.1.2., 7.2.2., 7.3.2. vai 7.4.2. apakšpunktā vai 8. punktā minētās praktiskās iemaņas, iesniedz iesniegumu jauna sertifikāta saņemšanai attiecīgajā darbības jomā un kārto šo noteikumu 10. punktā minēto pārbaudes testu.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

III. Apliecības izsniegšana, apturēšana, atsaukšana un apmācības organizēšana

28. Apliecību personai izsniedz, kā arī, pamatojoties uz komisijas lēmumu, aptur vai atsauc datu centrs.

29. Persona var saņemt apliecību attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā vai mākslīgajā apsēklošanā, ja tā:

29.1. apguvusi teorētiskās un praktiskās apmācības kursu attiecīgajā darbības jomā (teorētiskās apmācības kurss nav jāapgūst personai, kurai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā – apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā):

29.1.1. 16 stundu teorētisko un 10 stundu praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā un snieguma pārbaudē;

29.1.2. 16 stundu teorētisko un 15 stundu praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā (izņemot cūkkopību);

29.1.3. sešu stundu teorētisko un divu stundu praktisko apmācību cūku mākslīgajā apsēklošanā;

29.2. sekmīgi nokārtojusi zināšanu pārbaudi.

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 572)

30. Apmācības kurss ietver šādas tēmas:

30.1. lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā un snieguma pārbaudē:

30.1.1. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

30.1.2. lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;

30.1.3. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

30.1.4. pārraudzības un snieguma pārbaudes darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana;

30.1.5. veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem;

30.2. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā:

30.2.1. lauksaimniecības dzīvnieku anatomijas un fizioloģijas pamati;

30.2.2. lauksaimniecības dzīvnieku dzemdniecības un ginekoloģijas pamati;

30.2.3. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgā apsēklošana;

30.2.4. lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;

30.2.5. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

30.2.6. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

30.2.7. veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.

31. Persona šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto teorētiskās un praktiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē. Praktisko apmācību izglītības iestāde nodrošina sadarbībā ar biedrību vai organizāciju. Pēc apmācības kursa apguves izglītības iestāde personai izsniedz apmācību apliecinošu dokumentu.

32. Persona šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minēto teorētiskās un praktiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē vai pie komersanta. Praktisko apmācību izglītības iestāde nodrošina sadarbībā ar biedrību, organizāciju vai komersantu. Pēc apmācības kursa apguves izglītības iestāde vai komersants personai izsniedz apmācību apliecinošu dokumentu. Komersants sagatavoto apmācības kursa programmu saskaņo ar datu centru.

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 572)

33. Ja persona ir apguvusi šo noteikumu 30. punktā minēto apmācības kursu, sekmīgi nokārtojusi zināšanu pārbaudi un ir tiesīga saņemt apliecību, izglītības iestāde vai komersants septiņu darbdienu laikā pēc personas zināšanu pārbaudes nokārtošanas, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, datu centram paziņo šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju. Datu centrs pēc personas pieprasījuma izsniedz apliecību papīra dokumenta formā.

34. Ja persona triju gadu laikā pēc šo noteikumu 31. un 32. punktā minētā apmācību apliecinoša dokumenta saņemšanas nav sākusi lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību, snieguma pārbaudi vai lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, tā atkārtoti apgūst šo noteikumu 30. punktā minēto apmācības kursu.

35. Apliecībā norāda:

35.1. apliecības saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

35.2. piezīmi par apliecības īpašnieka tiesībām nodarboties noteiktā darbības jomā;

35.3. tā ganāmpulka reģistrācijas numuru, kurā persona nodarbosies ar lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību, snieguma pārbaudi vai mākslīgo apsēklošanu;

35.4. apliecības reģistrēšanas datumu un numuru.

36. Persona, kas saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus vismaz 16 stundu apjomā katrā apliecībā norādītajā darbības jomā.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

36.1 Persona, kas saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus katrā apliecībā norādītajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir vismaz 16 stundu apjomā, un no tām:

36.11. 14 stundas ir teorētiskā apmācība;

36.12. divas stundas ir praktiskā apmācība tādas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

37. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētājs septiņu darbdienu laikā pēc personas apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, informē datu centru par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

37.1 Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāji sagatavoto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma programmu pirms kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma saskaņo ar datu centru.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

38. Ja persona Latvijā ir apmeklējusi cita pasākumu organizatora rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, nevis šo noteikumu 22. punktā minēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāju pasākumu, tad attiecīgais pasākuma organizators septiņu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma par to informē datu centru, iesniedzot dalībnieku sarakstu, kurā norādīts kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma temats un stundu skaits. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc saraksta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

38.1 Ja persona kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus ir apmeklējusi ārpus Latvijas, nevis šo noteikumu 22. vai 38. punktā minēto pasākumu organizētāju pasākumu, tā mēneša laikā pēc apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma iesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 736 redakcijā)

39. Ja persona, kas ir saņēmusi apliecību, nepilda normatīvo aktu prasības dzīvnieku audzēšanas, ciltsdarba vai veterinārmedicīnas jomā vai ir sniegusi nepatiesu informāciju, datu centrs uz laiku aptur apliecības darbību, līdz persona ir apmeklējusi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 36. punktu.

40. Ja persona, kas ir saņēmusi apliecību, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs uz laiku aptur apliecības darbību, līdz persona ir paaugstinājusi kvalifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 36. punktu.

41. Datu centrs atsauc apliecību, ja persona:

41.1. atkārtoti ir pārkāpusi normatīvo aktu prasības dzīvnieku audzēšanas, ciltsdarba vai veterinārmedicīnas jomā vai sniegusi nepatiesu informāciju;

41.2. triju gadu laikā nav veikusi darbību apliecībā norādītajā jomā.

42. Ja pieņemts lēmums par apliecības atsaukšanu, persona iesniegumu jaunas apliecības saņemšanai attiecīgajā darbības jomā var iesniegt pēc pusgada no dienas, kad paziņots lēmums par apliecības atsaukšanu.

IV. Noslēguma jautājums

43. Sertifikāti un apliecības, kas izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir spēkā līdz to anulēšanai vai atsaukšanai.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 116Pieņemts: 12.03.2019.Stājas spēkā: 15.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 14.03.2019. OP numurs: 2019/52.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
305516
{"selected":{"value":"25.11.2022","content":"<font class='s-1'>25.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.11.2022","iso_value":"2022\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2020","iso_value":"2020\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2020.-24.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2019","iso_value":"2019\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2019.-18.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.11.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"