Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/18

Smiltenē 2018. gada 27. decembrī
Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 27.12.2018.
lēmumu Nr. 743 (prot. Nr. 15, 19. §)

Precizēti ar Smiltenes novada domes 2019. gada 27. februāra
lēmumu Nr. 182 (prot. Nr. 2, 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome (turpmāk – Pašvaldība) sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (turpmāk – Palīdzība) ar mērķi veicināt jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti darbam Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi un Pašvaldības attīstību.

II. Speciālisti, kuri var pretendēt uz Palīdzību

2. Uz Palīdzību var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākumu veikšanai, un kurš ir uzsācis darbu Pašvaldības administratīvajā teritorijā Noteikumu 3.punktā minētajās institūcijās un nozarēs divus gadus vai mazāk pirms iesnieguma par Palīdzības saņemšanu iesniegšanas Pašvaldībā vai kurš divu mēnešu laikā no iesnieguma par Palīdzības saņemšanu iesniegšanas Pašvaldībā uzsāks darbu Noteikumu 3.punktā minētajās institūcijās un nozarēs Smiltenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Speciālists).

3. Palīdzību var saņemt:

3.1. Speciālisti, kuri nepieciešami ar Pašvaldības funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā (turpmāk – Pašvaldības iestāde) vai institūcijā, kura publiskā iepirkuma procedūras rezultātā vai deleģēšanas līguma ietvaros veic ar Pašvaldības autonomo funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus;

3.2. Speciālisti, kuri nepieciešami ar valsts funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3. Speciālisti, kurus nepieciešams nodarbināt Pašvaldības attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs:

3.3.1. ražošanas uzņēmumu darbinieki (kokapstrāde, mēbeļu ražošana, šuvēji, tekstilapstrādes speciālisti, pārtikas ražošana u.c.);

3.3.2. būvniecības uzņēmumu darbinieki (ceļu būves, ēku un remontdarbu celtnieki u.c.).

4. Pašvaldība atsaka Palīdzību, ja:

4.1. Speciālista īpašumā Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir dzīvoklis vai dzīvojamā māja;

4.2. Speciālista laulātā īpašumā Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir dzīvoklis vai dzīvojamā māja;

4.3. Speciālistam ir sniegta Pašvaldības Palīdzība un noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar speciālistu uz maksimālo speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas izīrēšanas termiņu, kāds bija noteikts Pašvaldības saistošajos noteikumos dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīdī.

III. Speciālistu reģistrācijas kārtība

5. Speciālists, kurš ir uzsācis darbu Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš pretendē uz Palīdzību, Pašvaldībā iesniedz:

5.1. Speciālista iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā norāda ģimenes sastāvu un informāciju par deklarēto un faktisko dzīvesvietu;

5.2. Speciālista apliecinājumu, ka tas viena mēneša laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža deklarēs savu dzīvesvietu Speciālistam izīrētajā dzīvojamajā telpā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un saglabās šo deklarēto dzīvesvietu visu laiku, kamēr ir spēkā dzīvojamās telpas īres līgums ar Speciālistu;

5.3. darba devēja iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā izteikta nepieciešamība Speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku;

5.4. Speciālista dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);

5.5. Speciālista izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

5.6. Speciālista darba līguma kopiju.

6. Ja Palīdzība nepieciešama Speciālistam, kurš divu mēnešu laikā uzsāks darba tiesiskās attiecības, Pašvaldībā iesniedz:

6.1. Speciālista iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā norāda personas, kuras dzīvos kopā ar Speciālistu pašvaldības dzīvojamā telpā, un informāciju par deklarēto un faktisko dzīvesvietu;

6.2. Speciālista apliecinājumu, ka tas viena mēneša laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža deklarēs savu dzīvesvietu Speciālistam izīrētajā dzīvojamajā telpā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un saglabās šo deklarēto dzīvesvietu visu laiku, kamēr ir spēkā dzīvojamās telpas īres līgums ar Speciālistu;

6.3. darba devēja iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā izteikta nepieciešamība Speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku;

6.4. Speciālista dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);

6.5. Speciālista izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

6.6. Speciālista darba līguma kopiju nekavējoties pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas.

7. Speciālistam, kurš nepieciešams kādā no Noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām nozarēm un kurš Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējies kā pašnodarbinātā persona, Pašvaldībā nav jāiesniedz Noteikumu 5.3., 5.4., 5.6., 6.3., 6.4. un 6.6. apakšpunktā minētie dokumenti.

8. Smiltenes novada domes Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais dienests) amatpersona desmit darba dienu laikā pēc Noteikumu 5. vai 6. punktā noteikto dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par Speciālista deklarēto dzīvesvietu, informāciju no Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par Speciālista īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Pašvaldības administratīvajā teritorijā, informāciju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par Speciālista nodarbinātību Pašvaldības administratīvajā teritorijā iepriekšējos divus gadus, informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, ja Speciālists ir reģistrējies kā pašnodarbinātā persona, nepieciešamības gadījumā pieprasa atzinumu no attiecīgās Pašvaldības iestādes un sagatavo lēmumprojektu izskatīšanai kārtējā Smiltenes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē.

9. Pēc Sociālā dienesta amatpersonas pieprasījuma Speciālista vai Speciālista darba devēja pienākums ir sniegt papildus informāciju, kas apliecina Speciālista tiesības uz Palīdzību.

10. Speciālistu reģistrē speciālistu palīdzības reģistrā (turpmāk – Palīdzības reģistrs) pēc Domes lēmuma par Speciālista reģistrēšanu Palīdzības reģistrā pieņemšanas.

11. Palīdzības reģistrs, ko veido un uztur Sociālais dienests, ir datu kopums par Speciālistiem, kuri hronoloģiskā secībā saskaņā ar Domes lēmumu atzīti par tiesīgiem saņemt Palīdzību un iekļaujami Palīdzības reģistrā. Palīdzības reģistrā norāda šādas ziņas:

11.1. reģistrētā Speciālista vārds, uzvārds;

11.2. darba devēja nosaukums;

11.3. Domes lēmums par Speciālista reģistrēšanu Palīdzības reģistrā;

11.4. kārtas numurs Palīdzības reģistrā.

12. Speciālistu izslēdz no Palīdzības reģistra, ja:

12.1. saņemts darba devēja iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Speciālistu;

12.2. Speciālists vai Speciālista darba devējs atsakās no Palīdzības saņemšanas, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

12.3. Speciālists atteicies no vismaz 3 (trīs) dzīvojamās telpas īres piedāvājumiem;

12.4. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu Speciālista reģistrēšanai Palīdzības reģistrā.

13. Lēmumu par Speciālista izslēgšanu no Palīdzības reģistra pieņem Dome.

IV. Dzīvojamo telpu izīrēšanas un līgumu slēgšanas kārtība

14. Speciālistam izīrējamajai dzīvojamai telpai ar Domes lēmumu nosaka Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (turpmāk arī – Speciālista dzīvojamā telpa).

15. Pašvaldības neizīrēto Speciālistu dzīvojamo telpu uzskaiti veic Sociālais dienests.

16. Par Speciālista dzīvojamās telpas atbrīvošanos šo telpu apsaimniekotājs desmit darba dienu laikā paziņo Sociālajam dienestam, kas to nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto Speciālistu dzīvojamo telpu sarakstā. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu apsaimniekotājs vienlaikus ar paziņojumu par telpas atbrīvošanos Sociālajam dienestam iesniedz apliecinājumu, ka šī dzīvojamā telpa ir derīga dzīvošanai. Par derīgu dzīvošanai uzskatāma dzīvojamā telpa, kas atbilst likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana" 16. panta prasībām.

17. Dzīvojamo telpu Speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā Palīdzības reģistrā.

18. Rakstveida piedāvājumā Speciālistam īrēt dzīvojamo telpu tiek norādīta piedāvātās dzīvojamās telpas adrese; platība, istabu skaits, stāvs, kurā šī telpa atrodas; labiekārtojuma līmenis un īres maksa.

19. Ja Speciālists rakstveidā piekrīt dzīvojamās telpas īres piedāvājumam, Sociālais dienests uz kārtējo Domes Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sagatavo vienu no šādiem lēmumprojektiem:

19.1. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Speciālistam, ja Speciālista darba devējs ir Pašvaldības iestāde vai ja Speciālists ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātā persona;

19.2. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Speciālistam un sadarbības līguma slēgšanu ar Speciālista darba devēju, kas nav Pašvaldības iestāde, saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.2 panta trešo daļu (turpmāk – Sadarbības līgums).

20. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Speciālistam un Sadarbības līguma slēgšanu ar Speciālista darba devēju, kas nav Pašvaldības iestāde, pieņem Dome.

21. Pašvaldība Sadarbības līgumu ar Speciālista darba devēju slēdz uz Speciālista darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trijiem gadiem.

22. Izīrējot Speciālistam dzīvojamo telpu, pirmreizējo dzīvojamās telpas īres līgumu ar Speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar iespēju līgumu pagarināt. Dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu pagarina, pamatojoties uz Domes lēmumu, ja Speciālists Pašvaldības administratīvajā teritorijā joprojām ir nodarbināts Noteikumu 3.punktā minētajās jomās un nozarēs un saskaņā ar Noteikumiem ir tiesīgs saņemt Palīdzību.

23. Speciālists ne vēlāk kā divus mēnešus pirms katra dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par dzīvojamās telpas līguma termiņa pagarināšanu, Speciālista darba devēja rakstisku piekrišanu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Speciālistu un apsaimniekotāja apliecinājumu par īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu neesamību.

24. Ja Speciālists, kura darba devējs ir Pašvaldības iestāde un kuram ir izīrēta Speciālista dzīvojamā telpa, pārtrauc darba tiesiskās attiecības, Pašvaldības iestādei ir pienākums par to piecu darba dienu laikā rakstiski informēt Sociālo dienestu.

V. Faktiskās rīcības apstrīdēšana un lēmuma pārsūdzēšana

25. Sociālā dienesta faktisko rīcību var apstrīdēt Domei.

26. Domes lēmumu par atteikumu sniegt speciālistam Palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim noslēgtie Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgumi ir pagarināmi līdz tādam maksimālajam termiņam un atbilstoši tādiem nosacījumiem, kādi bija noteikti Pašvaldības saistošajos noteikumos pirmreizējā Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīdī.

28. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas pašvaldībās palīdzības saņemšanai un atbilst šo noteikumu nosacījumiem, netiek izslēgtas no palīdzības reģistra, tiek pārreģistrētas Palīdzības reģistrā atbilstoši šo Saistošo noteikumu 11. punktam.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
Saistošo noteikumu Nr. 12/18 "Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSmiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/18 "Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" (turpmāk – Saistošie noteikumi) ir sagatavoti, lai pašvaldība varētu tai piederošās vai nomātās dzīvojamās telpas izīrēt nepieciešamajiem speciālistiem pašvaldību funkciju nodrošināšanai un novada attīstības veicināšanai.

Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu.

Apstrīdēšanas kārtība noteikta saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – likums) 21.1panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:

1) pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam;

2) speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.

Pašvaldība, izvērtējot pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares (rīcības virzieni, jomas u.c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītos pārvaldes uzdevumus, ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti.

Likuma 21.1 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, izvērtējot Smiltenes novada Attīstības programmas 2012.–2018. gadam Smiltenes novada mājokļu politikai un Smiltenes novada specializācijai noteikti Smiltenes novadam nepieciešamie speciālisti, kuriem pašvaldība drīkst piešķirt dzīvokļus atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (III1nodaļa) Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem nosacījumiem:

1. Pašvaldības darbinieki (pedagogi, mediķi u.c.);

2. Ražošanas uzņēmumu darbinieki (kokapstrāde, mēbeļu ražošana, šuvēji, tekstilapstrādes speciālisti, pārtikas ražošana u.c.);

3. Būvniecības uzņēmumu darbinieki (ceļu būves, ēku un remontdarbu celtnieki u.c.).

Pašvaldības rīcību kvalificētu speciālistu piesaistei nosaka plānošanas dokumenti – ar domes 2016.gada 30.marta lēmumu (Nr. 5, 7. §) apstiprinātā "Smiltenes novada mājokļu politika 2016.–2021. gadam" un 2016. gada 27. jūlija lēmumu (Nr. 11, 5. §) apstiprinātais "Smiltenes novada mājokļu politikas 2016.–2021. gadam rīcības plāns" un tajā ietvertie uzdevumi 2.2.1. iespēja izīrēt pašvaldības speciālistiem un 2.2.2. iespēja izīrēt uzņēmumiem, kas piesaista speciālistus atbilstoši pašvaldības attīstības stratēģijai.

Likuma 21.2 panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam pieņem dome vai tās deleģēta institūcija.

Likuma 21.2 panta otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Smiltenes novada ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, kuriem nepieciešama dzīvojamā telpa, tāpēc izstrādāts saistošo noteikumu projekts "Par pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtību speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu Smiltenes novadā".

2. Īss projekta satura izklāstsIzvērtējot Smiltenes novada Attīstības programmā noteiktās attīstāmās nozares, tika noteiktas tās nozares un ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomas, kuru veikšanai nepieciešami kvalificēti speciālisti.

Saistošo noteikumu projekta 3. punktā noteikti speciālisti, kas tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību nodrošināšanā ar dzīvojamo telpu – 1) speciālisti, kuri nepieciešami ar Pašvaldības funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā vai institūcijā, kura publiskā iepirkuma procedūras rezultātā vai deleģēšanas līguma ietvaros veic ar Pašvaldības autonomo funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus; 2) speciālisti, kuri nepieciešami ar valsts funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā; 3) speciālisti, kurus nepieciešams nodarbināt Pašvaldības attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzlabosies uzņēmējdarbības vide, jo tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Smiltenes novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada domes Sociālā dienesta un administrācijas speciālisti.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/18Pieņemts: 27.12.2018.Stājas spēkā: 13.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 12.03.2019. OP numurs: 2019/50.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305459
13.03.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)