Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19/21

Smiltenē 2021. gada 24. novembrī
Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 352 (prot. Nr. 14, 68. §)

Precizēti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 42 (prot. Nr. 2, 36. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (turpmāk – Palīdzība) ar mērķi veicināt jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti darbam Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi un Pašvaldības attīstību.

2. Lēmumu par tiesībām kvalificētam speciālistam saņemt Palīdzību vai lēmumu par atteikumu to saņemt, lēmumu par Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanu konkrētajam Speciālistam, lēmumu par kvalificētā speciālista reģistrēšanu Palīdzības saņemšanai, izslēgšanai no attiecīgā Pašvaldības Palīdzības reģistra, kā arī par Palīdzības sniegšanas secību, ņemot vērā konkrētos apstākļus, pieņem Smiltenes novada Dzīvokļu komisija (turpmāk – Komisija).

II. Kvalificētie speciālisti, kuri var pretendēt uz Palīdzību

3. Uz Palīdzību var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākumu veikšanai, un kurš ir uzsācis darbu Pašvaldības administratīvajā teritorijā Noteikumu 4. punktā minētajās institūcijās un nozarēs divus gadus vai mazāk pirms iesnieguma par Palīdzības saņemšanu iesniegšanas Pašvaldībā vai kurš divu mēnešu laikā no iesnieguma par Palīdzības saņemšanu iesniegšanas Pašvaldībā uzsāks darbu Noteikumu 4. punktā minētajās institūcijās un nozarēs Smiltenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Speciālists).

4. Palīdzību var saņemt:

4.1. Speciālisti, kas veic ar valsts funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus vai ar Pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus Pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā (turpmāk – Pašvaldības iestāde) vai institūcijā veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes, teritorijas pārvaldības vai informācijas tehnoloģiju jomās;

4.2. Speciālisti, kurus nepieciešams nodarbināt Pašvaldības attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs:

4.2.1. ražošanas uzņēmumu darbinieki (kokapstrāde, mēbeļu ražošana, šuvēji, tekstilapstrādes speciālisti, pārtikas ražošana u.c.);

4.2.2. būvniecības uzņēmumu darbinieki (ceļu būves, ēku un remontdarbu celtnieki u.c.).

5. Pašvaldība atsaka Palīdzību, ja:

5.1. Speciālista īpašumā ir dzīvojamā telpa, kas atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

5.2. Speciālistam ir sniegta Pašvaldības Palīdzība un noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar speciālistu uz maksimālo speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas izīrēšanas termiņu, kāds bija noteikts Pašvaldības saistošajos noteikumos dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīdī.

III. Speciālistu reģistrācijas kārtība

6. Speciālists, kurš ir uzsācis darbu Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš pretendē uz Palīdzību, Pašvaldībā iesniedz:

6.1. Speciālista iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā norāda ģimenes sastāvu un informāciju par deklarēto un faktisko dzīvesvietu;

6.2. Speciālista apliecinājumu, ka tas viena mēneša laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža deklarēs savu dzīvesvietu Speciālistam izīrētajā dzīvojamajā telpā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un saglabās šo deklarēto dzīvesvietu visu laiku, kamēr ir spēkā dzīvojamās telpas īres līgums ar Speciālistu;

6.3. darba devēja iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā izteikta nepieciešamība Speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku;

6.4. Speciālista dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);

6.5. Speciālista izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

6.6. Speciālista darba līguma kopiju.

7. Ja Palīdzība nepieciešama Speciālistam, kurš divu mēnešu laikā uzsāks darba tiesiskās attiecības, Pašvaldībā iesniedz:

7.1. Speciālista iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā norāda personas, kuras dzīvos kopā ar Speciālistu pašvaldības dzīvojamā telpā, un informāciju par deklarēto un faktisko dzīvesvietu;

7.2. Speciālista apliecinājumu, ka tas viena mēneša laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža deklarēs savu dzīvesvietu Speciālistam izīrētajā dzīvojamajā telpā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un saglabās šo deklarēto dzīvesvietu visu laiku, kamēr ir spēkā dzīvojamās telpas īres līgums ar Speciālistu;

7.3. darba devēja iesniegumu par Palīdzības saņemšanu, kurā izteikta nepieciešamība Speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku;

7.4. Speciālista dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);

7.5. Speciālista izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

7.6. Speciālista darba līguma kopiju nekavējoties pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas.

8. Speciālistam, kurš nepieciešams kādā no Noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajām nozarēm un kurš Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējies kā pašnodarbinātā persona, Pašvaldībā nav jāiesniedz Noteikumu 6.3. un 6.6. apakšpunktā minētie dokumenti.

9. Komisija viena mēneša laikā pēc Noteikumu 6. vai 7. punktā noteikto dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par Speciālista deklarēto dzīvesvietu, informāciju no Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par Speciālista īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Pašvaldības administratīvajā teritorijā, informāciju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par Speciālista nodarbinātību Pašvaldības administratīvajā teritorijā iepriekšējos divus gadus, informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, ja Speciālists ir reģistrējies kā pašnodarbinātā persona, nepieciešamības gadījumā pieprasa informāciju no attiecīgās Pašvaldības iestādes.

10. Pēc Komisijas pieprasījuma Speciālista vai Speciālista darba devēja pienākums ir sniegt papildus informāciju, kas apliecina Speciālista tiesības uz Palīdzību.

11. Komisija izvērtē iesniegumu un 1 (viena) mēneša laikā pieņem lēmumu par Speciālista reģistrēšanu Speciālistu palīdzības reģistrā (turpmāk – Palīdzības reģistrs) vai lēmumu par atteikumu.

12. Palīdzības reģistrs, ko uztur un aktualizē Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, ir datu kopums par Speciālistiem, kuri hronoloģiskā secībā saskaņā ar Komisijas lēmumu atzīti par tiesīgiem saņemt Palīdzību un iekļaujami Palīdzības reģistrā. Palīdzības reģistrā norāda šādas ziņas:

12.1. reģistrētā Speciālista vārds, uzvārds;

12.2. darba devēja nosaukums;

12.3. Komisijas lēmums par Speciālista reģistrēšanu Palīdzības reģistrā;

12.4. kārtas numurs Palīdzības reģistrā.

13. Komisija pieņem lēmumu Speciālistu izslēgt no Palīdzības reģistra, ja:

13.1. saņemts darba devēja iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Speciālistu;

13.2. Speciālists vai Speciālista darba devējs atsakās no Palīdzības saņemšanas, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

13.3. Speciālists atteicies no vismaz 3 (trīs) dzīvojamās telpas īres piedāvājumiem;

13.4. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu Speciālista reģistrēšanai Palīdzības reģistrā.

IV. Dzīvojamo telpu izīrēšanas un līgumu slēgšanas kārtība

14. Speciālistam izīrējamajai dzīvojamai telpai ar Pašvaldības domes lēmumu nosaka Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (turpmāk arī – Speciālista dzīvojamā telpa).

15. Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa veic Pašvaldības neizīrēto Speciālistu dzīvojamo telpu uzskaiti.

16. Par Speciālista dzīvojamās telpas atbrīvošanos šo telpu apsaimniekotājs septiņu dienu laikā paziņo Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai, kas to nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto Speciālistu dzīvojamo telpu sarakstā. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu apsaimniekotājs vienlaikus ar paziņojumu par telpas atbrīvošanos Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai iesniedz apliecinājumu, ka šī dzīvojamā telpa ir derīga dzīvošanai. Par derīgu dzīvošanai uzskatāma dzīvojamā telpa, kas atbilst likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana" (turpmāk – Palīdzības likums) 16. panta prasībām.

17. Dzīvojamo telpu Speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā Palīdzības reģistrā.

18. Rakstveida piedāvājumā Speciālistam īrēt dzīvojamo telpu tiek norādīta piedāvātās dzīvojamās telpas:

18.1.adrese;

18.2. platība;

18.3. istabu skaits;

18.4. stāvs, kurā šī telpa atrodas;

18.5. labiekārtojuma līmenis

18.6. īres maksa.

19. Ja Speciālists rakstveidā piekrīt dzīvojamās telpas īres piedāvājumam, Komisija pieņem vienu no lēmumiem:

19.1. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Speciālistam, ja Speciālista darba devējs ir Pašvaldības iestāde vai ja Speciālists ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātā persona;

19.2. par dzīvojamās telpas izīrēšanu Speciālistam un sadarbības līguma slēgšanu ar Speciālista darba devēju, kas nav Pašvaldības iestāde, saskaņā ar Palīdzības likuma 21.2 panta trešo daļu (turpmāk – Sadarbības līgums).

20. Pašvaldība Sadarbības līgumu ar Speciālista darba devēju slēdz uz Speciālista darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk par trīs gadiem.

21. Izīrējot Speciālistam dzīvojamo telpu, pirmreizējo dzīvojamās telpas īres līgumu ar Speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar iespēju līgumu pagarināt. Dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu pagarina, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, ja Speciālists Pašvaldības administratīvajā teritorijā joprojām ir nodarbināts Noteikumu 4. punktā minētajās jomās un nozarēs un saskaņā ar Noteikumiem ir tiesīgs saņemt Palīdzību.

22. Dzīvojamās telpas īres līgums Speciālistam jānoslēdz viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma par dzīvojamās telpas izīrēšanu ar attiecīgās dzīvojamās telpas apsaimniekotāju. Dzīvojamās mājas apsaimniekotājam dzīvojamās telpas īres līguma ar Speciālistu kopija ne vēlāk kā septiņu dienu laikā jāiesniedz Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā.

23. Speciālists ne vēlāk kā divus mēnešus pirms katra dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās iesniedz Komisijā iesniegumu par dzīvojamās telpas līguma termiņa pagarināšanu, Speciālista darba devēja rakstisku piekrišanu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Speciālistu un apsaimniekotāja apliecinājumu par īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu neesamību.

24. Ja Speciālists, kura darba devējs ir Pašvaldības iestāde un kuram ir izīrēta Speciālista dzīvojamā telpa, pārtrauc darba tiesiskās attiecības, Pašvaldības iestādei ir pienākums par to piecu darba dienu laikā rakstiski informēt Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļu un Komisiju.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

25. Komisijas lēmumu par atteikumu sniegt Speciālistam Palīdzību nodrošināšanai ar Dzīvojamo telpu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

26. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas pašvaldībās palīdzības saņemšanai Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes Palīdzības reģistros un atbilst šo Noteikumu nosacījumiem, no tiem netiek izslēgtas un tām ir tiesības Noteikumu noteiktā kārtībā saņemt palīdzību.

28. Noteikumu 27. punktā norādītājos Palīdzības reģistros reģistrētās personas tiek pārreģistrētas Palīdzības reģistrā atbilstoši šo Noteikumu prasībām, ņemot vērā iesnieguma par palīdzības sniegšanu iesniegšanas datumu.

29. Līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim noslēgtie Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgumi ir pagarināmi līdz tādam maksimālajam termiņam un atbilstoši tādiem nosacījumiem, kādi bija noteikti Pašvaldības saistošajos noteikumos pirmreizējā Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīdī.

30. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2018. gada 27. decembra saistošos noteikumus Nr. 12/18 "Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/21 "Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu"
Paskaidrojuma raksta sadaļa
 
Informācija
 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Līdz Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, kas saistošajos noteikumos noteikts 2022. gada 1. janvāris, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un tajos noteiktā kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

1.4. Izvērtējot Smiltenes novadu veidojošo bijušo novadu pašvaldību saistošos noteikumus par kārtību, kādā pašvaldības sniedza palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu redakcija, lai pašvaldība varētu tai piederošās vai nomātās dzīvojamās telpas izīrēt nepieciešamajiem speciālistiem pašvaldību funkciju nodrošināšanai un novada attīstības veicināšanai.

1.5. Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu.

1.6. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – likums) 21. prim panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:

1) pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam;

2) speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.

Pašvaldība, izvērtējot pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares (rīcības virzieni, jomas u.c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītos pārvaldes uzdevumus, ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti.

1.7. Saistošajos noteikumos, atbilstoši likumā noteiktajam, ir norādīti Smiltenes novadam nepieciešamie speciālisti, kuriem pašvaldība drīkst piešķirt dzīvokļus atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosacījumiem par dzīvojamās telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem.

1.8. Likuma 21.2 panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam pieņem dome vai tās deleģēta institūcija.

Smiltenes novada pašvaldības dome ar 2021. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 75 "Par Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr. 10/21 "Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums" projekta apstiprināšanu" izveidojusi Dzīvokļu komisiju, kurai deleģētas lēmuma pieņemšanas tiesības jautājumos par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu vai atteikumu pieņems Smiltenes novada Dzīvokļu komisija.

1.9. Likuma 21.2 panta otrā daļa nosaka, ka kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam, pašvaldība nosaka savos saistošajos noteikumos.

1.10. Ņemot vērā, ka Smiltenes novadā ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, kuriem nepieciešama dzīvojamā telpa, ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts "Par pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtību speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu Smiltenes novadā".
 

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (turpmāk – Palīdzība) ar mērķi veicināt jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti darbam Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi un Pašvaldības attīstību, kā arī speciālisti, kuri ir tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību nodrošināšanai dzīvojamo telpu, saskaņā ar saistošo noteikumu 4. punktā noteikto.2.2. Lēmumu par tiesībām saņemt Palīdzību vai lēmumu par atteikumu pieņem Smiltenes novada Dzīvokļu komisija.
 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzlabosies uzņēmējdarbības vide, jo tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Smiltenes novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis", kā arī izlikti redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.5.2. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada Centrālās administrācijas speciālisti un Smiltenes novada Dzīvokļu komisija.
 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
 
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19/21Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 11.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 10.02.2022. OP numurs: 2022/29.26
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329853
11.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"