Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/11

Smiltenē 2011. gada 26. maijā
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2011. gada 26. maija lēmumu (prot. Nr. 7, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu, 43. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 4. punktu,
Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk tekstā – Bērns) uzņemšanas un dokumentu iesniegšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk tekstā – Iestāde).

2. Pirmsskolas izglītības programmu Bērns var apgūt no 1 (viena) gada vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai.

3. Lēmumu par vietas piešķiršanu Smiltenes pilsētas Iestādēs pieņem ar Smiltenes novada domes lēmumu apstiprināta komisija bērnu uzņemšanai Iestādē (turpmāk tekstā – Komisija).

4. Smiltenes novada pagastu teritorijās Bērnus pirmsskolas izglītības programmās uzņem attiecīgie Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, skolu direktori vai viņu nozīmētas personas.

5. Komisijai, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro ANO konvencija par bērnu tiesībām, Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

II. Iesniegumu reģistrācija uzņemšanai Iestādē

8. Vecāku iesniegums par Bērna uzņemšanu rindā Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas grupās pie Smiltenes pilsētas skolām tiek reģistrēts Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā.

9. Pārējo Smiltenes novada Iestāžu bērnu uzņemšanas rindā Bērns tiek reģistrēts attiecīgajā Iestādē.

10. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, iesniedz:

10.1. iesniegumu, norādot vēlamo izglītības iestādi;

10.2. Bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

10.3. uzrāda Bērna deklarētās dzīvesvietas izziņu.

11. Vecāku iesniegumus par pieprasījumu uzņemt Bērnu Iestādē kārto hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma reģistrēšanas datuma bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabā 7 (septiņus) gadus.

12. Ja vecāku un bērnu deklarētā dzīvesvieta tiek mainīta, vecākiem ir pienākums par to informēt Komisiju.

III. Lēmuma pieņemšana par Bērnu uzņemšanu Iestādē

13. Komisija darbojas pastāvīgi, izskatot iesniegumus uz vakantajām vietām Iestādēs.

14. Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā (bērnu dzimšanas gadu secībā), ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā Iestādē un vecāku iesniegumā norādīto vēlamo Iestādi, un to, kuru izglītības iestādi jau apmeklē Bērna brālis vai māsa.

15. Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu Iestādē Bērniem:

15.1. gadījumos, ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos;

15.2. kuru vecāki ir Iestādes darbinieki;

15.3. ārkārtas gadījumos novadā nepieciešamo speciālistu bērniem;

15.4. kuri ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);

15.5. kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk).

16. Komplektējot grupas, Komisija ievēro šādu uzņemšanas secību:

16.1. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē un Smiltenes skolu pirmsskolas grupās:

16.1.1. Smiltenes pilsētā, Smiltenes pagastā deklarētos bērnus;

16.1.2. Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvā un Smiltenes novada Brantu pagastā deklarētos Bērnus;

16.1.3. citus Smiltenes novadā deklarētos Bērnus;

16.1.4. ārpus Smiltenes novada deklarētos Bērnus;

16.2. pārējās Smiltenes novada Iestādēs:

16.2.1. attiecīgajā Smiltenes novada pagastā deklarētos Bērnus;

16.2.2. citus Smiltenes novadā deklarētos Bērnus;

16.2.3. ārpus Smiltenes novada deklarētos Bērnus.

17. Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtiem Iestādē, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, jāiesniedz:

17.1. Smiltenes novada pašvaldībai adresēts iesniegums ar pamatojumu par vietas piešķiršanu Iestādē;

17.2. darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – šo saistošo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. punktā minētajos gadījumos;

17.3. lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē – šo saistošo noteikumu 15.4. punktā minētajos gadījumos;

17.4. Ģimenes stāvokļa izziņa šo saistošo noteikumu 15.5. punktā noteiktajā gadījumā.

18. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu Iestādē, Komisija vecāku iesniegumus un tam pievienotos dokumentus izskata sekojošā secībā:

18.1. vecāku iesniegumi, kuri attiecas uz šo noteikumu 15. punktā minētajiem gadījumiem;

18.2. vecāku iesniegumi, kuri reģistrēti hronoloģiskā secībā, ņemot vērā 16.1. punktā minētos nosacījumus.

19. Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.

20. Informācija par Bērnu rindu Iestādēs ir pieejama un to uztur:

20.1. Smiltenes pilsētas izglītības Iestādēm – Smiltenes novada domes atbildīgais darbinieks;

20.2. pārējām Smiltenes novada domes Iestādēm – Iestādes vadītājs vai direktors vai viņa nozīmēta persona.

IV. Bērnu uzņemšana Iestādē

21. Komisija 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē rakstiski informē vecākus un Iestādes vadītāju vai direktoru.

22. Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par Bērna uzņemšanu izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs. Izglītības iestādes vadītājs 10 dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas rakstiski informē bērna vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē.

23. Ja vecāki 30 dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas brīža nav iesnieguši šo saistošo noteikumu 28. punktā noteiktos dokumentus, tiek uzskatīts, ka vecāki atsakās no piešķirtās vietas Iestādē.

24. Ja vecāki atsakās no piešķirtās vietas Iestādē 23. punktā norādītajā gadījumā, tad Bērns paliek rindā un vecāku iesniegumu atkārtoti izskata nākamajā Komisijas sēdē, kad notiek vietu sadale uz nākošā gada 1. septembri, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību.

25. Bērna uzņemšanai Iestādē, vecāki iesniedz šādus dokumentus:

25.1. iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādē;

25.2. medicīniskā karte 026/u un ģimenes ārsta izziņa par Bērna veselības stāvokli;

25.3. vecākiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Bērna dzimšanas apliecības oriģināls.

26. Iestāde ar vecākiem, reģistrējot Bērnu Iestādē, slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi iestādē.

27. Ja Iestādē atbrīvojas vieta, Iestādes vadītājs vai direktors ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē Komisiju.

V. Citi noteikumi

28. Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi, uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošai prombūtnei, vecāki iesniedz Iestādes, kuru Bērns apmeklē, vadītājam vai direktoram iesniegumu, kurā norāda, uz cik ilgu laiku Bērns izbrauc no valsts. Ja Bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņu nedrīkst atskaitīt no Bērnu saraksta. Aizbraukušā Bērna vietā var uz laiku uzņemt citu Bērnu.

29. Bērnam tiek saglabāta vieta Iestādē:

29.1. Bērna slimības (karantīnas) gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;

29.2. vecāku ikgadējā atvaļinājuma laikā;

29.3. uz laiku, kamēr Bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmsskolas Iestādē vai izstājas no Iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu vai ģimenes ārsta izziņu.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Divu nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža Smiltenes novada domes norīkots speciālists informēs Bērnu uzņemšanas pirmsskolas grupās rindā esošās personas (vecākus) par pārreģistrāciju atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem.

31. Pārreģistrējot vecāku iesniegumus, tiks ņemta vērā hronoloģiskā kārtība, kādā Bērns ir ticis piereģistrēts iepriekš.

32. Ja vecāki mēneša laikā no Smiltenes novada domes informatīvās vēstules saņemšanas neveiks Bērna pārreģistrāciju, tiks zaudēta vieta rindā.

33. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Smiltenes novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos – mēneša laikā no paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas dienas.

34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus "Par bērnu uzņemšanas un atskatīšanas noteikumiem Smiltenes pilsētas domes pirmsskolas bērnu iestādēs", kas apstiprināti Smiltenes pilsētas domes sēdē 1997. gada 22. decembrī (protokola Nr. 1. §).

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/11Pieņemts: 26.05.2011.Stājas spēkā: 28.05.2011.Zaudē spēku: 17.05.2022.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 5 (10), 27.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305140
28.05.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)