Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/10

Smiltenē 2010. gada 22. jūnijā
Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2010. gada 22. jūnija lēmumu (prot. Nr. 8, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 6., 9. punktu
I. Lietotie termini un to skaidrojumi

1. Ainava – ir fizioģeogrāfisks komplekss, cilvēka darbības vide un vēsturiski pārmantotu tradīciju, paražu un estētisko īpašību kopums, kultūras mantojums, kuram piemīt noteikta struktūra un funkcijas. Tā liecina par mūsdienu attiecībām starp cilvēku un vidi.

2. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus u.c. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes,takas, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, celtnes apstādījumu apkopei u.c.

3. Atkritumi – sadzīvē un saimnieciskās darbības rezultātā radušies vielu vai priekšmetu pārpalikumi, no kuriem to īpašnieks (lietotājs) atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Vēlama atkritumu šķirošana, pārstrāde, lai samazinātu apglabājamo masu.

4. Augsne – virsējais irdenais zemes slānis, kas veidojies atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība.

5. Dabas resursi – dabas daļas, to skaitā zeme, augsne, zemes dzīles, gaiss, ūdens, flora un fauna, kurām ir ekonomiska, sociāla, zinātniska vai kultūras vērtība.

II. Vispārīgie noteikumi

6. Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā jāuztur tīrība un kārtība Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un jāsaglabā, jāuztur un jāaizsargā apstādījumi.

7. Visi Smiltenes novada apstādījumi, kas atrodas uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošas zemes, ir Smiltenes novada apstādījumu fonds. Visi apstādījumu dekoratīvie koki ir Smiltenes novada vērtība.

8. Smiltenes novada dome (turpmāk tekstā – Dome), juridiskas un fiziskas personas ir atbildīgas par savā īpašumā esošo apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību.

9. Šie noteikumi Smiltenes novadā ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām (t.sk. ārvalstu), kuri dzīvo, uzturas vai atrodas Smiltenes novadā.

10. Juridiskās un fiziskās personas, kuras neievēro šos noteikumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (ja juridisko un fizisko personu rīcība nav kvalificējama kā tāda, par kuru ir paredzēta kriminālatbildība).

11. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Domes speciālisti, pagastu pārvaldes vadītāji, Smiltenes Namu un komunālo uzņēmumu pārvaldes speciālisti sadarbībā ar valsts policiju.

III. Dabas resursu apsaimniekošana pašvaldībā

12. Lai mazinātu un savlaicīgi novērstu vides degradāciju, jebkurai fiziskai un juridiskai personai iespēju robežās jāpaziņo Valmieras reģionālās vides pārvaldes amatpersonām par vides kvalitātes pasliktināšanos vai negatīvu ietekmi uz tās valdījumā esošo teritoriju.

13. Juridiskām un fiziskām personām ir pienākums sniegt pieprasīto informāciju Domes amatpersonām par vides stāvokli.

14. Novada teritorijā aizliegts ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos, uzņēmumu teritorijās, īpašumos un apstādījumos.

15. Smiltenes novadā uz valsts un pašvaldībai piederošās zemes koku nobiru, atkritumu un kūlas dedzināšana aizliegta jebkurā laika periodā.

IV. Novada ainavas saglabāšana

16. Zemes izmantošana saimnieciskai darbībai īpašumā jāveic atbilstoši Smiltenes novada pašvaldību teritoriju plānojumiem.

17. Vietējas nozīmes īpaši aizsargājamie dabas objekti vai teritorijas tiek apstiprinātas ar Domes lēmumu.

17.1. Vietējas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju īpašnieku (apsaimniekotāju) pienākums ir:

17.1.1. noslēgt ar Domi apsaimniekošanas līgumu, kurā noteikti teritoriju vai objektu īpašie aizsardzības un izmantošanas noteikumi;

17.1.2. nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijas aizsardzības un kopšanas pasākumus;

17.1.3. ziņot Domei par esošajām vai iespējamām izmaiņām dabas veidojumos;

17.1.4. teritorijas vai objekta apsaimniekošanu veikt atbilstoši aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānam. Šis plāns nosaka administratīvos, dabas aizsardzības un citus nepieciešamos pasākumus, kā arī teritorijas iedalījumu zonās atbilstoši tajās veicamajiem aizsardzības un izmantošanas pasākumiem. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošinot teritorijas vērtības saglabāšanu un tās izveidošanas mērķu sasniegšanu;

17.1.5. nodrošināt netraucētu sabiedrības pieeju objektam, apskates veikšanai.

17.2. Zemes īpašnieku un apsaimniekotāju pienākums ir nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un apstādījumu profesionālu ierīkošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību atbilstoši būvprojektam vai apstādījumu projektam.

17.3. Pārplānojot, rekonstruējot esošos un ierīkojot jaunus apstādījumus un veicot zemes rekultivācijas darbus, izstrādājot projektu vai darbu skici, saskaņot ar Domes ainavu arhitektu.

17.4. Novada iedzīvotāju pienākums ir iesaistīties ikgadējā novada pavasara "tīrības mēneša" un citās akcijās, kā arī sakopt un uzturēt tīras savas teritorijas.

17.5. Pilsētas vai ciema teritorijā visos gadījumos, kad ir nepieciešama koku vai krūmu stādījumu, kas neatrodas mežu zemē (tai skaitā sausu un bīstamu), izzāģēšana, pārstādīšana, vainagošana (izņemot kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem), pirms darbu sākšanas jāsaņem Domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas rakstiska atļauja.

17.6. Mazdārziņos un dārzkopībai paredzētajos īpašumos Smiltenes novada teritorijā īpašniekiem savos objektos jānodrošina teritorijas uzturēšana: iekšteritoriju, zālienu un grāvju sakopšana, zāles nopļaušana gar iebrauktuvēm un regulāra atkritumu izvešana. Regulāri jānovāc plēves, visa veida segumu paliekas, kuras vēja ietekmē piesārņo teritoriju. Pieļaujama tikai kaitēkļu bojātu zaru un augu sadedzināšana.

17.7. Apstādījumu ierīkošanu, pārplānošanu un rekonstrukciju daudzdzīvokļu namu pagalmos un citās koplietošanas teritorijās (ceļu, pievedceļu, kapsētu teritorijās) veikt tikai pēc teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Smiltenes novada domes ainavu arhitektu.

17.8. Novada teritorijā veļas žāvēšana jāveic speciāli tam ierīkotās vietās ēku iekšapagalmos vai bēniņos. Ēku fasādes pusē uz balkoniem un lodžijām, kā arī ielu malās veļu izkārt žāvēšanai aizliegts.

17.9. Vasaras periodā iespēju robežās balkonos un lodžijās ierīkot gaisa dārzus.

V. Teritorijas un apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi

18. Smiltenes novada teritorijā uz valsts un pašvaldības zemes apstādījumus projektē, ierīko, veic izmaiņas, labiekārto un sakopj pašvaldība vai pašvaldības kontraktēti uzņēmumi.

19. Smiltenes novada apstādījumu veidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību pārrauga Smiltenes novada ainavu arhitekts un Domes Apstādījumu saglabāšanas komisija.

20. Zemes īpašniekiem vai lietotājiem, kuru īpašumā ir apstādījumi, to apsaimniekošana jāveic pašu spēkiem par saviem līdzekļiem vai jānoslēdz līgums ar specializētu uzņēmumu par šo darbu veikšanu.

21. Par apstādījumu teritorijām, kuras nav nodotas apsaimniekošanā speciāliem uzņēmumiem, noslēdzot ar tiem atbilstošu līgumu, ir atbildīgi:

21.1. Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde, namu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības – par pagalmu, iekškvartālu un priekšdārzu teritorijām;

21.2. uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji vai speciāli tam nozīmēta persona – par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām (par apstādījumiem gar ielu, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju pievedceļiem);

21.3. kapsētu apsaimniekotāji – par teritoriju un apstādījumiem Smiltenes novada kapsētās un visās tām nodotajās platībās;

21.4. fizisko personu īpašumos zemes īpašnieks vai lietotājs – par apstādījumiem priekšdārzā un pa teritorijas perimetru;

21.5. būvdarbu pasūtītāji – par apstādījumiem teritorijās, kurās rit būvniecība un remonta darbi.

22. Zemes īpašnieku vai lietotāju pienākums ir:

22.1. nodrošināt savā teritorijā apstādījumu veidošanu un apsaimniekošanu atbilstoši būvprojektam;

22.2. pilsētas un ciema administratīvajā teritorijā koku ciršanu ārpus meža zemes (izņemot kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 cm) saskaņo ar Domes apstādījumu saglabāšanas komisiju;

22.3. jaunu apstādījumu plānošanu un esošo rekonstrukciju saskaņot ar Smiltenes novada domes ainavu arhitektu;

22.4. sausu un avārijas koku nozāģēšana, krūmu, dzīvžogu izciršana jāsaskaņo ar novada apstādījumu aizsardzības komisiju. Puķu un citu apstādījumu elementu veidošana sabiedriskajos apstādījumos jāsaskaņo ar novada domes ainavu arhitektu;

22.5. visos gadījumos, ja būvdarbu dēļ tiek bojāti vai likvidēti apstādījumi, zāliens vai mazās arhitektūras formas, projektā nepieciešams paredzēt apstādījumu, zāliena vai mazo arhitektūras formu atjaunošanu;

22.6. nepazemināt augsnes auglību apstādījumos, nodrošināt visus apstādījumu kopšanas un atjaunošanas darbus, nepieļaut apstādījumu pārpurvošanos un aizaugšanu;

22.7. veicot būvniecības un remonta darbus, nepieļaut koku apbēršanu un atrakšanu, pēc darbu pabeigšanas bojātos apstādījumus atjaunot atbilstoši būvprojektā minētajām prasībām;

22.8. nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar ražošanas, celtniecības un sadzīves atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām;

22.9. nodrošināt savā zemē augošo apstādījumu zaru augstumu virs ietvēm no zemes 2,5 m, virs braucamās daļas no zemes 4,5 m. Apstādījumu zari nedrīkst projicēties virs ietvēm un braucamās daļas zemākā augstumā;

22.10. nodrošināt koku un krūmu vainaga zaru atrašanos savā īpašumā, nepārsniedzot kaimiņa zemes gabala robežas. Šajā punktā minēto prasību izmaiņas pieļaujamas, zemes gabala īpašniekiem savstarpēji rakstiski vienojoties;

22.11. nepieļaut koku un krūmu, kas augstāki par 0,5 m, atrašanos redzamības trīsstūru robežās;

22.12. Apstādījumos esošo ēku un būvju īpašnieku vai lietotāju pienākums ir uzturēt kārtībā ēkas un būves, komunikācijas, iekārtas atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

22.13. Smiltenes novada teritorijā aizliegts:

22.13.1. izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim nolūkam neparedzētajās vietā;

22.13.2. bojāt ietves vai ielu segumu;

22.13.3. kaisīt ietves ar netīrām smiltīm vai izdedžiem;

22.13.4. piesārņot teritoriju, ietves un ceļu braucamās daļas ar būvgružiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem, sadzīves un citiem atkritumiem;

22.13.5. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tiek traucēta gājēju pārvietošanās un transporta satiksme;

22.13.6. savā zemes gabalā savākto sniegu un citus atkritumus un priekšmetus novietot ārpus sava zemes gabala robežām;

22.13.7. dedzināt sadzīves atkritumus un citas indīgas vielas;

22.13.8. glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, ielas un citās koplietošanas vietās (izņemot speciāli tam paredzētās vietās);

22.13.9. bojāt, tajā skaitā ar uzrakstiem un zīmējumiem, dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus un citas būves.

22.14. Novada lauku teritorijā papildus savlaicīgi jānodrošina:

22.14.1. augsnes auglības saglabāšana, veicot visus kopšanas un atjaunošanas darbus, nepieļaujot teritoriju pārpurvošanos un aizaugšanu;

22.14.2. meliorācijas sistēmu kopšana un uzturēšana;

22.14.3. lauksaimniecības augu kaitēkļu un slimību apkarošana;

22.14.4. teritoriju uzturēšana, nepieļaujot teritoriju aizaugšanu ar nezālēm, krūmiem un kokiem vai augiem, kas rada ekonomiskos zaudējumus, kaitējumu videi vai cilvēka veselībai;

22.14.5. teritoriju uzturēšana, nepieļaujot (lauksaimniecības zemju, mežu u.c. teritoriju) piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības, sadzīves atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.

VI. Noteikumi būvniecības un remonta darbiem apstādījumos

23. Būvprojektos būvdarbu vadītāja pienākums ir nodrošināt:

23.1. iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vairogiem, kas nav zemāki par 2 m (vairogs pasargā koku no fiziskiem bojājumiem);

23.2. koku sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā iekārtot līmeniskus vairogus līdz 1,5 m rādiusā ap koka stumbru;

23.3. veicot lielu laukumu cietā seguma klāšanas darbus, ap koka stumbru atstāt bez klājuma apdobi vismaz 1,5 m diametrā; apdobi var noklāt ar bruģakmeni vai metāla režģi; ap krūmiem apdobei jābūt vismaz 0,5 m platai;

23.4. ierīkojot vai remontējot komunikācijas, aizliegts rakt bez saskaņota projekta dziļāk par 0,3 m: ja koka stumbra diametrs ir līdz 0,15 m – ne tuvāk par 2 m no koka; resnākiem kokiem – ne tuvāk par 3 m; krūmiem – ne tuvāk par 1,5 m (rēķinot no stumbra pamatnes);

23.5. veicot būvniecības darbus, nepieļaut apstādījumos grunts līmeņa vertikālās izmaiņas vairāk par 0,1 m salīdzinājumā ar esošo. Ja grunts līmeni nepieciešams paaugstināt vai pazemināt, būvprojektā ir jāparedz īpaši pasākumi, kas nodrošinātu koku augšanu. Rokot zem sakņu sistēmas, drīkst rakt ne seklāk kā 1,5 m zem grunts līmeņa, nebojājot saknes;

23.6. būvmateriālu un citu materiālu (degviela, smērviela u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m attālumā no kokiem vai krūmiem;

23.7. būvobjektu pievedceļi jāierīko ārpus apstādījumiem, nenojaucot koku stumbru aizsargvairogus;

23.8. pabeidzot rakšanas darbus (komunikāciju remontu un izbūvi utt.) apstādījumi (arī zāliens) atjaunojami iepriekšējā stāvoklī.

24. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskajā plānā jābūt atzīmētiem visiem esošajiem kokiem, norādot katra koka sugu un diametru.

25. Ja apstādījumu teritorijās rit celtniecības vai remonta darbi, par šo noteikumu izpildi ir atbildīgs darbu pasūtītājs, ja par atbildības deliģēšanu nav noslēgts līgums ar izpildorganizāciju. Ja celtniecības un remonta darbi ir saistīti ar rakšanas darbiem, tad augsnes auglīgā kārta ir noņemama un jāuzglabā atsevišķi, lai pēc attiecīgo darbu veikšanas tiktu nodrošināta augsnes atjaunošana rakšanas darbu vietās.

26. Visos gadījumos, kad celtniecības vai remonta darbu dēļ prognozējama apstādījumu elementu bojāšana vai paredzēta to pārveidošana, projektu tāmēs jāparedz izmaksas par apstādījumu atjaunošanas darbiem (koku, krūmu, zālienu, puķu un celiņu atjaunošana).

VII. Administratīvā atbildība un saistošo noteikumu izpildes kontrole

27. Par 14., 15., 17.6., 17.8., 22.5.–22.11., 22.13.1.22.13.9.; 22.14.1.22.14.5.; 23.1.–23.8. punktā minēto nosacījumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem privātpersonām un līdz 150 latiem juridiskām personām.

28. Noteikumos minēto pienākumu pildīšanu un aizliegumu ievērošanu kontrolē SIA "Smiltenes NKUP" ainavu tehniķis, Smiltenes novada domes ainavu arhitekts, Smiltenes novada domes tehniskais direktors un Valsts policija. Sastādītos protokolus iesniedz Smiltenes novada domes administratīvajai komisijai.

VIII. Noslēguma jautājums

29. Atzīt par spēku zaudējušiem 2003. gada 26. maija Smiltenes pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 3/03 "Smiltenes pilsētas (teritorijas labiekārtošanas) apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" (protokols Nr. 7, 3. §).

30. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/10Pieņemts: 22.06.2010.Stājas spēkā: 26.10.2010.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 3 (3), 29.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
305090
26.10.2010
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)