Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 30

Daugavpilī 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 5, 24. §)
Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 566,
precizēti ar 2019. gada 31. janvāra sēdes
lēmumu Nr. 41

Izdoti saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
24. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai;

1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru;

1.3. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus.

2. Finanšu līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek piešķirti Pašvaldības budžetā paredzētajā apmērā.

3. Līdzfinansējumu piešķir tādas ēkas (turpmāk – piemineklis) vai tās daļas – oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u.tml. (turpmāk – būvamatniecības izstrādājums) – saglabāšanai, kura līdzfinansējamā pasākuma īstenošanas rezultātā būs pieejama sabiedrības apskatei īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā, un ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis vai atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa (Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra vai Daugavpils cietokšņa ar priekštilta nocietinājumu) teritorijā.

II. Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi

4. Paziņojumu par konkursa izsludināšanu pieteikumu iesniegšanai Pašvaldība publicē Pašvaldības mājaslapā internetā www.daugavpils.lv, norādot pieteikumu iesniegšanas vietu, termiņu, kas nav īsāks par 2 (diviem) mēnešiem no paziņojuma publicēšanas datuma, un konkursa nolikumu.

5. Konkursa nolikumā tiek ietverti vismaz šādi nosacījumi:

5.1. šo noteikumu 3. punktā minētie objekti un teritorijas, kas tiek atbalstīti konkursa ietvaros;

5.2. pieteikuma noformēšanas un iesniegšanas kārtība;

5.3. prasības pieteikuma iesniedzējam;

5.4. līdzfinansējamo darbību īstenošanas beigu termiņš;

5.5. pieteikuma vērtēšanas kritēriji;

5.6. lēmuma par pieteikuma apstiprināšanu pieņemšanas kārtība;

5.7. līguma noslēgšanas kārtība.

6. Pieteikuma iesniedzējs vienas izsludinātās pieteikumu atlases ietvaros var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

III. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

7. Ja līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķir pretendentam, kura īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība, un atbalsts, uz kuru šī persona pretendē, uzskatāms par komercdarbības atbalstu, tad atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai radušos attiecināmo izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem drīkst piešķirt līdz minētās regulas darbības beigām, proti, līdz 2021. gada 30. jūnijam.

8. Ja atbalsts tiek sniegts kultūras pieminekļa saglabāšanai īpašumā, kura daļā tiek veikta saimnieciskā darbība, vai kultūras pieminekļa saglabāšanai daudzdzīvokļu mājā, kuras kādā no dzīvokļiem tiek veikta saimnieciskā darbība, personai, piesakoties de minimis atbalstam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli šīs personas īpašuma vai kopīpašuma daļai kultūras pieminekļa saglabāšanas izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības piešķirtā atbalsta (līdzfinansējuma) daļu.

9. Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

10. Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

11. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 otrā panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

12. Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

13. Līdzfinansējumu uzskaita saskaņā ar de minimis uzskaites veidlapu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi", ja līdzfinansējuma saņēmējiem sniegtais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu.

IV. Atbalstāmās aktivitātes un līdzfinansējuma apmērs

14. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, tās ir paredzētas apstiprinātajā pieteikumā un tiek veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

15. Līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā:

15.1. pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un autoruzraudzībai – 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 5000 euro;

15.2. pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un autoruzraudzībai – 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 1000 euro;

15.3. būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai – 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 1000 EUR;

15.4. pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbiem – 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 25 000 EUR;

15.5. pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbiem – 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 5000 EUR;

15.6. būvamatniecības izstrādājumu restaurācijai vai analogu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai būvamatniecības izstrādājumu iegādei un uzstādīšanai – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 5000 EUR.

16. Līdzfinansējums nav attiecināms uz šādām izmaksām:

16.1. izmaksām, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu, t.sk., konsultāciju un citi pakalpojumi, būvniecības ieceres dokumentu saņemšanas izmaksas;

16.2. līdzfinansējamo pasākumu administrēšanas izmaksām;

16.3. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumiem, soda procentiem, maksājumiem par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudu, zaudējumiem sakarā ar valūtas maiņu un citiem tiešiem vai netiešiem finansiāliem izdevumiem;

16.4. būvuzraudzības veikšanas izmaksām;

16.5. izmaksām, kas radušās pirms līdzfinansējuma līguma noslēgšanas;

16.6. iespējamo pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksu un būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu;

16.7. iespējamo pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas un būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas vai analogu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai būvamatniecības izstrādājumu iegādes un uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājumu;

16.8. pieminekļu īpašnieku vai lietotāju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai;

16.9. interjera projektiem, atjaunošanas, pārbūves, vienkāršotā pārbūves būvdarbiem, kas nav saistīti ar restaurāciju;

16.10. inženiertīklu jaunai būvniecībai, atjaunošanai vai pārbūvei un nomaiņai.

V. Pieteikuma vērtēšana un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

17. Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome) izveido pieteikumu vērtēšanas komisiju un apstiprina komisijas nolikumu. Komisijai ir tiesības pieteikumu vērtēšanā pieaicināt speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

18. Komisija pieteikumus pārbauda un vērtē to iesniegšanas secībā un šādā kārtībā:

18.1. pārbauda pieteikuma atbilstību šo noteikumu prasībām;

18.2. pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izvirzītajām prasībām;

18.3. pārbauda pieteikumā iekļauto izmaksu pamatotību.

19. Pēc pieteikumu novērtēšanas, komisija sakārto pieteikumus pēc piešķirto punktu skaita.

20. Komisija reģistrē pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai atsevišķā reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts atbilstoši šo noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek reģistrēts.

21. Lēmumu par līdzfinansējumu pieminekļa vai tā daļas saglabāšanai pieņem Dome.

22. Pēc Domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu ar pieteikuma iesniedzēju tiek noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu.

23. Līgumā tiek ietverti vismaz šādi nosacījumi:

23.1. līdzfinansējamo pasākumu īstenošanas uzsākšanas un beigu termiņš;

23.2. līdzfinansējamo pasākumu īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums un tā izmaksāšanas kārtība;

23.3. līguma izpildes kontroles kārtība;

23.4. pieteikuma iesniedzēja atbildību par projekta īstenošanu;

23.5. tiesības Pašvaldībai vienpusēji atkāpties no līguma, ja pieteikuma iesniedzējs nepilda līguma noteikumus.

24. Līdzfinansējumu izmaksā pēc visu līdzfinansējamo pasākumu īstenošanas, t.i., pēc pieteikumā paredzēto pieminekļa vai būvamatniecības izstrādājuma saglabāšanas darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas.

25. Domes lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta otro daļu – pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei.

Līdz ar to, lai nodrošinātu Daugavpils pilsētā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, tika izstrādāts saistošo noteikumu projekts par līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai, Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finanšu līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek paredzēti Pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saglabājot un atjaunojot Daugavpils pilsētā esošus kultūras pieminekļus, vienlaicīgi tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide kopumā, kā arī būs pozitīva ietekme uz tūrisma un kultūras jomas attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Paziņojumu par konkursa izsludināšanu pieteikumu iesniegšanai Pašvaldība publicēs Pašvaldības mājaslapā internetā www.daugavpils.lv, norādot pieteikumu iesniegšanas vietu, termiņu un konkursa nolikumu.

Pieteikumu vērtēšanu veiks ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.

Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems Daugavpils pilsētas dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar atbildīgajiem speciālistiem.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 12.02.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2019. OP numurs: 2019/29.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
304771
12.02.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)