Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2024. gada 21. marta saistošos noteikumus Nr. 10 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības saistošie noteikumi".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Liepājā 2018.gada 20.decembrī (prot. Nr.15, 13.§)
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) kompetenci decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas, kontroles un uzraudzības jomā;

1.2. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijai un ekspluatācijai;

1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju atbildību un pienākumus;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību, atbildību un pienākumus;

1.5. atbildību par Noteikumu pārkāpumiem.

2. Noteikumu mērķi ir:

2.1. noteikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un apsaimniekošanas kārtību, lai tās neradītu draudus cilvēka veselībai un videi;

2.2. noteikt kārtību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

2.3. nodrošināt, ka no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktie notekūdeņi un nosēdumi tiek attīrīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

3. Noteikumi ir saistoši:

3.1. visām fiziskām un juridiskām personām Liepājas pilsētā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētas kanalizācijas sistēmas, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

3.1.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

3.1.2. septiķus;

3.1.3. notekūdeņu krājtvertnes;

3.2. visām fiziskām un juridiskām personām, kuras nodarbojas ar notekūdeņu un nosēdumu savākšanu un izvešanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Liepājas pilsētā (turpmāk – asenizators).

4. Noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijai, kontrolei un uzraudzībai

5. Liepājas pilsētas pašvaldības kompetencē ir:

5.1. organizēt pašvaldības teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un nodrošināt tā uzturēšanu;

5.2. noteikt prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai;

5.3. izveidot asenizatoru reģistru, nodrošināt tā uzturēšanu, un apkopot asenizatoru sniegto informāciju;

5.4. kontrolēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanu.

6. Pašvaldība Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju ir noteikusi kā kontroles institūciju, kura ir tiesīga:

6.1. pārbaudīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai iesniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā, pieprasīt tās precizēšanu vai papildus informācijas un dokumentācijas iesniegšanu;

6.2. pieprasīt un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju rīcībā esošo dokumentāciju par notekūdeņu un nosēdumu nodošanu asenizatoram;

6.3. jebkurā laikā piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai veiktu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu paraugu noņemšanu, iepriekš saskaņojot ar sistēmas īpašnieku vai valdītāju;

6.4. pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai, ja tiek konstatēti pārkāpumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā;

6.5. pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam risināt jautājumu par pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja tiek konstatēti 12.3.apakšpunktā noteiktie apstākļi;

6.6. pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam, veikt esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunu izbūvi, ja tiek konstatēti 12.4.apakšpunktā noteiktie apstākļi;

6.7. jebkurā laikā no asenizatora pieprasīt informāciju par asenizatora veiktajām darbībām, tai skaitā savākto un novadīto notekūdeņu un nosēdumu apjomu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

6.8. pieaicināt Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes pārstāvi decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanai un ekspluatācijas prasību kontrolei.

III. Prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijai un ekspluatācijai

7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība:

7.1. pašvaldības teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (turpmāk – reģistra uzturētājam) decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu, atbilstoši reģistra uzturētāja tīmekļa vietnē vai reģistra uzturētāja juridiskajā adresē pieejamai iesnieguma formai;

7.2. decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs reģistrācijas iesniegumu var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

7.3. gadījumā, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek uzkrāti ne tikai sadzīves notekūdeņi vai nosēdumi, bet arī ražošanas notekūdeņi, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam kopā ar reģistrācijas iesniegumu ir jāiesniedz akreditētā laboratorijā veiktas notekūdeņu vai nosēdumu kvalitātes pārbaudes rezultāti, kuri nav vecāki par 6 (sešiem) mēnešiem;

7.4. reģistra uzturētājs iesniegumu izskata 1 (viena) mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, nosaka notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas un to reģistrē reģistrā. Nepieciešamības gadījumā sistēmas īpašniekam vai valdītājam var pieprasīt iesniegt papildu informāciju un dokumentāciju;

7.5. reģistra uzturētājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc reģistrācijas, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju informē par tā sistēmas reģistrāciju, nosūtot apliecinājumu, kurā norāda minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas jāievēro sistēmas apsaimniekošanā;

7.6. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc notikušām izmaiņām, jāiesniedz paziņojums reģistra uzturētājam par izmaiņām reģistrācijas iesniegumā norādītajā informācijā. To var izdarīt, iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētām kanalizācijas sistēmām:

8.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki vai valdītāji par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu, izmantojot asenizatoru, kas ir reģistrējies pašvaldībā, atbilstoši šo Noteikumu prasībām;

8.2. notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmas krājtvertnēm nosaka, pamatojoties uz sistēmas īpašnieka vai valdītāja reģistrācijas iesniegumā norādīto informāciju par notekūdeņu krājtvertni un ņemot vērā:

8.2.1. ja notekūdeņu vai nosēdumu krājtvertnes īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad tiek ņemts vērā patērētā ūdens daudzums, ko fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts;

8.2.2. ja notekūdeņu vai nosēdumu krājtvertnes īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota vietējā ūdensapgāde, tad tiek ņemts vērā patērētā ūdens daudzums, ko ir fiksējis ūdens patēriņa skaitītājs, kas uzstādīts uz vietējā ūdens ieguves avota. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā" noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei;

8.2.3. ja notekūdeņu vai nosēdumu krājtvertnes īpašnieks vai valdītājs ūdensapgādei izmanto ūdeni no brīvkrāna, tad pielieto Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā" noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei;

8.3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir tiesības lūgt reģistra uzturētājam pārskatīt noteikto notekūdeņu vai nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, iesniedzot apliecinājumu par faktiskā ūdens patēriņa daudzuma vai uzskaites izmaiņām informācijā, kas iesniegtas reģistrācijas iesniegumā;

8.4. minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā;

8.5. minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas tehniskās dokumentācijas.

9. Pašvaldības teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jānovada Liepājas pilsētas sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja norādītā speciāli izveidotā notekūdeņu pieņemšanas vietā.

10. Liepājas pilsētas sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nepieņemt no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus un nosēdumus, ja tajos esošais piesārņojums rada centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus un/vai, ja ar asenizatoru nav noslēgts līgums par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju atbildība un pienākumi

11. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju atbildība ir ekspluatēt tās atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi) un šo Noteikumu prasībām.

12. Decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam papildus MK noteikumos noteiktajam ir šādi pienākumi:

12.1. nodrošināt radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotās normatīvajiem aktiem atbilstošās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās;

12.2. par saviem līdzekļiem nodrošināt notekūdeņu un nosēdumu kvalitātes pārbaudi akreditētā laboratorijā, ja decentralizētā kanalizācijas sistēmā tiek uzkrāti ne tikai sadzīves notekūdeņi, lai reģistrētos decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā;

12.3. risināt jautājumu par pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja ir konstatēts, ka sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada vai var radīt kaitējumu videi un cilvēku veselībai un ja nekustamam īpašumam piegulstošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi;

12.4. veikt esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunu izbūvi, ja ir konstatēts, ka sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada vai var radīt kaitējumu videi un cilvēku veselībai, ja nekustamam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi;

12.5. atbilstoši prasībām veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai, ja tiek konstatēti pārkāpumi decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā;

12.6. nodrošināt Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai veiktu apsekošanu un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu parauga noņemšanu;

12.7. uzrādīt Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim apliecinošu dokumentāciju par notekūdeņu vai nosēdumu nodošanu asenizatoram. Par apliecinošu dokumentāciju var kalpot noslēgts līgums ar asenizatoru par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu vai nosēdumu savākšanu un notekūdeņu vai nosēdumu izvešanas apliecinošs dokuments, kurā uzrādīts asenizators, tā rekvizīti, adrese, no kuras savākti notekūdeņi vai nosēdumi, savāktais apjoms un datums.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība, atbildība un pienākumi

13. Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības teritorijā ir tiesīgs savākt un izvest asenizators, kas ir reģistrējies asenizatoru reģistrā Liepājas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" (turpmāk – pašvaldības administrācija) atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

14. Asenizatoru reģistrācijas kārtība:

14.1. papildus MK noteikumos noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz pašvaldības administrācijā rakstveida iesniegumu, atbilstoši iesnieguma formai (1.pielikums);

14.2. asenizators reģistrācijas iesniegumu var iesniegt personīgi pašvaldības administrācijā, pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

14.3. reģistrācijas veikšanai, asenizatoram ir jāapliecina, ka ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā un tam iesnieguma iesniegšanas dienā Latvijā nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

14.4. asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrācijai šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus;

14.5. asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo Noteikumu prasības, iesniedzot visu nepieciešamo informāciju un pēc to izvērtēšanas pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos Noteikumos izvirzītajām prasībām;

14.6. pašvaldības administrācija asenizatora iesniegumu izskata 1 (viena) mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegta visa šajos Noteikumos norādītā informācija;

14.7. pašvaldības administrācija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv informāciju par asenizatora reģistrāciju vai, reģistrācijas neveikšanas gadījumā, nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram;

14.8. ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, pašvaldības administrācija anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas sniegt pašvaldības administrācijai šo Noteikumu 15.2.7.apakšpunktā noteikto atskaiti par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai;

14.9. asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot pašvaldības administrācijā rakstveida iesniegumu. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 14.8.apakšpunktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo Noteikumu 15.2.7.apakšpunktā paredzētās atskaites iesniegšanas;

14.10. ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv tiek atjaunotas pamatojoties uz pašvaldības administrācijas lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts;

14.11. gadījumā, ja asenizators ir Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

15. Asenizatora atbildība un pienākumi:

15.1. asenizators savā darbībā ievēro MK noteikumu un šo Noteikumu prasības;

15.2. asenizators:

15.2.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā (1) viena mēneša laikā pēc asenizatora reģistrācijas Liepājas pašvaldības asenizatoru reģistrā, slēdz līgumu ar speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku – Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanu;

15.2.2. veic no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākto notekūdeņu un nosēdumu apjoma uzskaiti;

15.2.3. nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšanas attaisnojošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši šo Noteikumu 12.7.apakšpunkta prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam vai valdītājam;

15.2.4. no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus un nosēdumus transportē ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportu, kas aprīkots ar globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS);

15.2.5. veic no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākto notekūdeņu un nosēdumu speciāli izveidotā notekūdeņu pieņemšanas vietā novadītā apjoma uzskaiti;

15.2.6. nodrošina visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai nepieļautu bīstamo piesārņojošo vielu un atkritumu nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kā arī centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus (piemēram, nosprostojumu), novadot notekūdeņus un nosēdumus, kas savākti no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

15.2.7. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniedz pašvaldības asenizatoru reģistra uzturētājam rakstveida atskaiti atbilstoši asenizatora reģistra uzturētāja tīmekļa vietnē vai reģistra uzturētāja juridiskajā adresē pieejamai atskaites formai (2.pielikums) par notekūdeņu un nosēdumu apjomiem, kas iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākti, transportēti un novadīti speciāli izveidotājā notekūdeņu pieņemšanas vietā;

15.2.8. rakstveida atskaiti var iesniegt personīgi pašvaldības administrācijā, pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

15.2.9. nekavējoties informē Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par ekspluatācijas pārkāpumiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā, ja tādi tiek konstatēti veicot notekūdeņu un nosēdumu savākšanu no decentralizētas kanalizācijas sistēmas;

15.2.10. uz pieprasījumu un pieprasījumā noteiktajā termiņā iesniedz visu pieprasīto informāciju pašvaldības asenizatoru reģistra uzturētājam un Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.

VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu

16. Šo Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" amatpersonas.

(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

17. Par šo Noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

18. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Liepājas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

19. Administratīvais sods šo Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

VII. Noslēguma jautājumi

20. Šo Noteikumu 12.3.apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki, kuru sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi un cilvēku veselībai, nodrošina, ka līdz 2021.gada 31.decembrim ir atrisināts jautājums par pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi.

21. Šo Noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki, kuru sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi un cilvēku veselībai, nodrošina, ka līdz 2021.gada 31.decembrim ir veikta esošās sistēmas pārbūve vai jaunas sistēmas izbūve, ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi.

22. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz reģistra uzturētājam – Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam – decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu atbilstoši reģistra uzturētāja tīmekļa vietnē vai reģistra uzturētāja juridiskajā adresē pieejamai iesnieguma formai.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis
1. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2018.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.27
  
 

(adresāts)

IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU REĢISTRĀCIJAI LIEPĀJAS PILSĒTĀ

Liepāja20.....gada ....... ...............................
  
(asenizatora nosaukums)
Reģistrācijas Nr. juridiskā adrese 
    
Lūdzu reģistrēt kā asenizatoru Liepājas
 (nosaukums) 
pašvaldības administrācijas reģistrā, lai savāktu, transportētu un novadītu notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Liepājas pilsētā.
Ar šo apliecinām, ka:
1)mums ir tiesības veikt kravas pārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā (apliecinošs dokuments pievienots);
2)mums uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādi Latvijā, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR;
3)notekūdeņu savākšanai un transportēšanai mūsu rīcībā ir šāds specializētais transports (transporta līdzekļa marka, valsts reģistrācijas Nr., cisternas tilpums):
 a) ;
 b) ;
  (jāpievieno transporta līdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav transporta līdzekļa īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā) 
4)1 (viena) mēneša laikā no reģistrācijas mēs noslēgsim līgumu ar Liepājas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa
 
(Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats un paraksts)
2. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2018.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.27
ATSKAITE
PAR SAVĀKTO UN NOVADĪTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU
APJOMU LIEPĀJAS PILSĒTĀ
...........................GADĀ
Liepāja20..... gada ....................
ASENIZATORS 
 (nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Nr.p.k.

Izmantotā transporta
Valsts reģistrācijas Nr.

Notekūdeņi un nosēdumi

Savākti adresē

Savākšanas datums

Savāktais apjoms
m3

Novadītais apjoms*
m3

123567
      
      
      
      
      
* 
  
 (norādīt Līgumu, saskaņā ar kuru veikta notekūdeņu un nosēdumu nodošana)
  
 (Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats un paraksts)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 20.12.2018.Stājas spēkā: 22.01.2019.Zaudē spēku: 24.04.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2019. OP numurs: 2019/14.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
304370
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-23.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-23.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2019","iso_value":"2019\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"