Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 819

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 50. §)
Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta 10.1 daļas 3. punktu un 20. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā paziņo par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009, minēto noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, kā arī kārtību, kādā tos reģistrē un anulē reģistrāciju;

1.2. valsts nodevas apmēru par šo noteikumu 2. punktā minētajās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtību.

2. Pārtikas uzņēmums paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk – dienests) par šādās grupās ietilpstošu pārtikas produktu (turpmāk – pārtikas produkti) laišanu Latvijas tirgū:

2.1. maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem saskaņā ar Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētās regulas (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, 12. pantu;

2.2. īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika saskaņā ar Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētās regulas (ES) 2016/128, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, 9. pantu;

2.3. svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji saskaņā ar Komisijas 2017. gada 2. jūnija Deleģētās regulas (ES) 2017/1798, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, 7. pantu.

II. Pārtikas produktu reģistrēšanas un reģistrācijas anulēšanas kārtība

3. Pārtikas uzņēmums dienestā iesniedz paziņojumu par pārtikas produkta reģistrāciju (1. pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Paziņojumam pievieno pārtikas produkta:

3.1. marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēram, etiķeti vai skaidri redzamu fotokopiju no oriģināla ar salasāmu tekstu, vai ieskenētu maketu);

3.2. marķējuma teksta paraugu valsts valodā.

4. Ja paziņojumu (1. pielikums) iesniedz papīra formā, pārtikas uzņēmums attiecīgo informāciju un šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto paraugu dienestā papildus iesniedz arī elektroniskā veidā, izmantojot elektronisko datu nesējus.

5. Lai izvērtētu pārtikas produkta atbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, dienests var pieprasīt no pārtikas uzņēmuma jebkuru citu informāciju par pārtikas produktu.

6. Dienests mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.1. reģistrēt pārtikas produktu un iekļaut to noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā (turpmāk – reģistrs), ja dokumenti, ko pārtikas uzņēmums iesniedzis dienestam, ir atbilstoši noformēti un pilnīgi un pārtikas produkts atbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

6.2. atteikt reģistrāciju, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pārtikas produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

7. Dienests izveido un uztur reģistru ar pievienotu produkta marķējuma tekstu, kas ir publiski pieejams dienesta tīmekļvietnē.

8. Ja tiek izdarītas izmaiņas reģistrēta pārtikas produkta marķējumā, pārtikas uzņēmums nekavējoties iesniedz dienestā paziņojumu (2. pielikums) ar pievienotu jauno marķējuma tekstu un produkta marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēram, etiķeti vai skaidri redzamu fotokopiju no oriģināla ar salasāmu tekstu, vai ieskenētu maketu). Dienests mēneša laikā pēc paziņojuma (2. pielikums) saņemšanas izdara izmaiņas reģistrā.

9. Ja dienests saņem jaunu informāciju vai pēc esošās informācijas atkārtotas pārbaudes secina, ka reģistrētais pārtikas produkts rada vai var radīt draudus cilvēku veselībai, dienests pieņem lēmumu anulēt pārtikas produkta reģistrāciju un svītro to no reģistra.

10. Ja reģistrēts pārtikas produkts vairs netiek laists tirgū, pārtikas uzņēmums par to informē dienestu un dienests mēneša laikā svītro pārtikas produktu no reģistra.

III. Valsts nodevas apmērs un samaksas kārtība par noteiktās grupās ietilpstošiem pārtikas produktiem

11. Valsts nodevu maksā šādā apmērā:

11.1. par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ražoti trešajā valstī, izņemot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos pārtikas produktus, – 228,00 euro;

11.2. par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ir ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos pārtikas produktus, – 100,00 euro;

11.3. par šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto pārtikas produktu reģistrāciju – 43,00 euro.

12. Valsts nodevu maksā pirms šo noteikumu 3. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas par pārtikas produktu reģistrāciju. Ja pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienests konstatē pārtikas produktu neatbilstību pārtikas aprites jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem vai pārtikas produkts netiek reģistrēts, valsts nodevu neatmaksā.

13. Valsts nodevu maksā vienā no šādiem veidiem:

13.1. dienestā, izmantojot maksājumu karti;

13.2. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

14. Ja maksājumu veic ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, persona maksājuma rīkojuma mērķa laukā norāda attiecīgā pārtikas produkta nosaukumu.

15. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumus Nr. 962 "Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 164. nr.; 2013, 154. nr.);

16.2. Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumus Nr. 530 "Noteikumi par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 192. nr.).

17. Pirms šo noteikumu stāšanās spēkā dienestā reģistrētie mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem saglabā reģistrētu pārtikas produktu statusu.

18. Šo noteikumu prasības piemēro:

18.1. no 2021. gada 22. februāra – no olbaltumvielu hidrolizātiem ražotiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem;

18.2. no 2022. gada 27. oktobra – svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem.

19. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 819
Paziņojums par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju

1. Reģistrējamais pārtikas produkts

ražots trešajā valstī

ražots kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

 

2. Informācija par pārtikas produktu

2.1. Produkta nosaukums  
2.2. Ražotāja nosaukums  
2.3. Ražotāja adrese  
2.4. Pagatavojuma veids  
2.5. Fasējuma vienības lielums  
2.6. Produkta grupa  
2.6.1. maisījumi zīdaiņiem
2.6.2. papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem
2.6.3. īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika
2.6.4. svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji
2.7. Īss apraksts par pārtikas produkta īpašo sastāvu vai ražošanas procesu, kura dēļ produkts ir skaidri nošķirams no parasta patēriņa pārtikas un ir piemērots noteiktam uztura mērķim

3. Informācija par paziņojuma iesniedzēju

3.1. Pārtikas uzņēmums (nosaukums) vai fiziska persona (vārds, uzvārds)  
3.2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai personas kods fiziskai personai  
3.3. Juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese)  
3.4. Faktiskā adrese (neaizpilda, ja sakrīt ar juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi)  
3.5. Kontaktpersona  
3.6. Tālruņa numurs  
3.7. Elektroniskā pasta adrese  

4. Informācija par pārtikas uzņēmumu (aizpilda, ja nesakrīt ar paziņojuma iesniedzēju)

4.1. Pārtikas uzņēmums (nosaukums) vai fiziska persona (vārds, uzvārds)  
4.2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai personas kods fiziskai personai  
4.3. Juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese)  
4.4. Faktiskā adrese (neaizpilda, ja sakrīt ar juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi)  
4.5. Kontaktpersona  
4.6. Tālruņa numurs  
4.7. Elektroniskā pasta adrese  

5. Pievienotie dokumenti

5.1. Marķējuma vai iepakojuma oriģināls vai fotokopija1   eks.
5.2. Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uz   lpp.
5.3. Pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija un tulkojums valsts valodā (ja pilnvara izdota svešvalodā) uz   lpp.
5.4. Citi dokumenti   lpp.

Piezīme. 1 Ja oriģināls tiks sagatavots latviešu valodā pēc pārtikas produkta reģistrācijas, papildus ir jāiesniedz informācija, ka oriģināls tiks iesniegts Pārtikas un veterinārajā dienestā pēc tā sagatavošanas.

6. Informācija par valsts nodevas samaksu2

Valsts nodevas maksātājs  
  (pārtikas uzņēmuma nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
Maksājuma datums  
Samaksātā summa  

Piezīme. 2 Sadaļu aizpilda, ja valsts nodeva tiek maksāta ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību.

7. Pārtikas un veterinārā dienesta lēmuma saņemšanas veids

Atzīmēt ar

Personīgi, ierodoties Pārtikas un veterinārajā dienestā3

Nosūtot pa pastu uz juridisko adresi3

Nosūtot elektronisko dokumentu uz elektroniskā pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu)3

Piezīme. 3 Ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, lēmums tiks nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi.

8. Apliecinājums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, paziņojumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir atbilstoša.

         
(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts4)
         
(tālruņa numurs)        
         
(datums4)        

Piezīme. 4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 819
Paziņojums par reģistrēta noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta izmaiņām

1. Pārtikas produkts

Pārtikas produkta nosaukums  
Pārtikas produkta reģistrācijas numurs  

2. Izdarītās izmaiņas

Nr.
p.k.
Izmaiņas Atzīmēt vajadzīgo Raksturot precīzāk
2.1. Produkta nosaukums    
2.2. Ražotāja nosaukums    
2.3. Ražotāja adrese    
2.4. Kontaktpersona, kontaktinformācija    
2.5. Pagatavojuma veids    
2.6. Fasējuma vienības lielums    
2.7. Lietošanas mērķis    
2.8. Citas izmaiņas marķējumā    

3. Paziņojuma iesniedzējs

3.1. Pārtikas uzņēmums (nosaukums) vai fiziska persona (vārds, uzvārds)  
3.2. Adrese (juridiskā un faktiskā, ja atšķiras no juridiskās, fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese)  
3.3. Kontaktpersona  
3.4. Tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese sarakstei ar Pārtikas un veterināro dienestu  

4. Pievienotie dokumenti

4.1. Marķējuma vai iepakojuma oriģināls vai fotokopija1   eks.
4.2. Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uz   lpp.
4.3. Pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija un tulkojums valsts valodā (ja pilnvara izdota svešvalodā) uz   lpp.
4.4. Citi dokumenti   lpp.

Piezīme. 1 Ja oriģināls tiks sagatavots latviešu valodā pēc pārtikas produkta reģistrācijas, papildus ir jāiesniedz informācija, ka oriģināls tiks iesniegts Pārtikas un veterinārajā dienestā pēc tā sagatavošanas.

5. Pārtikas un veterinārā dienesta lēmuma saņemšanas veids

Atzīmēt ar

Personīgi, ierodoties Pārtikas un veterinārajā dienestā2

Nosūtot pa pastu uz juridisko adresi2

Nosūtot elektronisko dokumentu uz elektroniskā pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu)2

Piezīme. 2 Ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, lēmums tiks nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi.

6. Apliecinājums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, paziņojumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir atbilstoša.

         
(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts3)
         
(tālruņa numurs)        
         
(datums3)        

Piezīme. 3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 819Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 21.12.2018. OP numurs: 2018/251.19
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303881
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)