Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 811

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 39. §)
Izdoti saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma
3. panta 2.1 un trešo daļu, 22. panta otro daļu
un Imigrācijas likuma 50.2 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (turpmāk – juridiskā palīdzība) pieprasījuma (iesniegums un tā pielikums) veidlapas paraugu (pielikums);

1.2. kādos gadījumos īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu juridiskās palīdzības piešķiršanai personai (turpmāk – pieprasītājs), kurai:

1.2.1. atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām ir tiesības uz juridisko palīdzību vai kurai nepieciešama juridiskā palīdzība pārrobežu strīdos un kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī ārzemniekam, kurš Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir pakļauts izraidīšanas procedūrai;

1.2.2. ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību lietu kategorijās atbilstoši Civilprocesa likuma 82.1 pantā paredzētajiem izņēmumiem tiesībās uz pārstāvību;

1.3. šo noteikumu 1.2.1. un 1.2.2. apakšpunktā minēto personu izvērtēšanas kārtību.

2. Šo noteikumu 1.2.1. apakšpunktā minētā pieprasītāja īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni uzskata par atbilstošu juridiskās palīdzības piešķiršanai, ja pieprasītāja vidējie mēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra juridiskās palīdzības pieprasīšanas dienā.

3. Šo noteikumu 1.2.2. apakšpunktā minētā pieprasītāja īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni uzskata par atbilstošu juridiskās palīdzības piešķiršanai, ja pieprasītāja vidējie mēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru juridiskās palīdzības pieprasīšanas dienā (ja pieprasītājs neatbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3. panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem).

4. Juridisko palīdzību pieprasītājs ir tiesīgs saņemt, ja pieprasītājam nepieder kustamais vai nekustamais īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot gadījumus, kad:

4.1. pieprasītāja īpašumā esošais kustamais un nekustamais īpašums ir nepieciešams pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

4.2. pieprasītāja īpašumā esošā kustamā vai nekustamā īpašuma atsavināšana nav samērojama ar nepieciešamās juridiskās palīdzības apmēru.

5. Nosakot šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto vidējo mēneša ienākumu apmēru, ņem vērā:

5.1. ienākumus no darba samaksas un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālos pabalstus (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā minētos), subsīdijas, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas (izņemot valsts kompensāciju cietušajiem), uzturlīdzekļus un apdrošināšanas atlīdzību;

5.2. uzkrājumus, kas pārsniedz vienas minimālās mēneša darba algas apmēru;

5.3. ienākumus no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra, nekustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas, kustamās mantas nomas un atsavināšanas;

5.4. kapitāldaļas (izņemot gadījumu, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no šī īpašuma, rīkoties ar to vai arī ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ);

5.5. saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un laimestus;

5.6. noslēgto uztura līgumu;

5.7. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu naudas izteiksmē.

6. Šo noteikumu 2. un 3. punktā minētais vidējais mēneša ienākumu apmērs var būt lielāks par 50 % no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par katru pieprasītāja apgādībā esošu personu, ja apgādībā esošajai personai nav piešķirta pensija (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju). Šo noteikumu izpratnē apgādībā esoša persona ir:

6.1. bērns;

6.2. persona pēc pilngadības sasniegšanas, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu un nestrādā algotu darbu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

6.3. nestrādājošs laulātais;

6.4. nestrādājoši vecāki vai vecvecāki;

6.5. persona, kuras labā pēc tiesas sprieduma no pieprasītāja tiek piedzīti uzturlīdzekļi;

6.6. aizgādnībā vai aizbildnībā esošas personas.

7. Iesniegumam pievieno dokumentus vai dokumentu kopijas, kas apliecina tajā minēto ziņu patiesumu.

8. Lai noteiktu pieprasītāja atbilstību juridiskās palīdzības saņemšanai, Juridiskās palīdzības administrācija izvērtē viņa īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni, pamatojoties uz iesniegto iesniegumu par juridiskās palīdzības pieprasījumu, tā pielikumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

9. Ja Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu lietā un pieprasītājs lūdz piešķirt turpmāko juridisko palīdzību tajā pašā lietā vai juridisko palīdzību citā lietā, Juridiskās palīdzības administrācija neveic atkārtotu pieprasītāja atbilstības izvērtēšanu juridiskās palīdzības saņemšanai, ja pēc lēmuma pieņemšanas par juridiskās palīdzības piešķiršanu nav pagājuši seši mēneši.

10. Ja Juridiskās palīdzības administrācijas rīcībā ir nonākušas ziņas par izmaiņām pieprasītāja ienākumu līmenī un īpašuma stāvoklī, tā pēc savas iniciatīvas var veikt atkārtotu pieprasītāja atbilstības izvērtēšanu juridiskās palīdzības saņemšanai.

11. Pieprasītājam ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumā par juridiskās palīdzības piešķiršanu noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 10 mēnešiem, sniegt ziņas Juridiskās palīdzības administrācijai par sava ienākumu līmeņa un mantiskā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem turpmākās juridiskās palīdzības saņemšanai.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem:

12.1. Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumus Nr. 805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121. nr.; 2011, 15. nr.; 2013, 80. nr.; 2016, 122. nr.);

12.2. Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1484 "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204. nr.; 2011, 155. nr.);

12.3. Ministru kabineta 2011. gada 27. septembra noteikumus Nr. 733 "Noteikumi par izraidāmā ārzemnieka iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas paraugu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 155. nr.).

13. Ja iesniegums Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegts līdz 2018. gada 31. decembrim, pieprasītāja atbilstību juridiskās palīdzības saņemšanai izvērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

14. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 811

Juridiskās palīdzības administrācijai

Iesniegums
par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu
(Iesniegumu aizpildīt drukātiem burtiem)

1. Personas dati

1.1. Persona, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību

Vārds (vārdi), uzvārds 

Personas kods

Ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datus

 
 

dd. mm. gggg.

 
   
Dzīvesvietas adrese 
Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, e-pasts, fakss)

Atzīmējiet, vai esat:

Latvijas pilsonis

Latvijas nepilsonis

bezvalstnieks

citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis un tiesiski uzturaties Latvijas Republikā

ārzemnieks (tai skaitā bēglis vai persona, kurai ir piešķirts alternatīvais statuss Latvijas Republikā), tiesiski uzturaties Latvijas Republikā un esat saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bet neesat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis

persona, kurai atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām ir tiesības uz Latvijas Republikas nodrošināto juridisko palīdzību

persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm un kurai ir nepieciešama Latvijas Republikas nodrošinātā juridiskā palīdzība pārrobežu strīdos (turpmāk – pārrobežu strīds)

ārzemnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā un par kuru ir pieņemts lēmums par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmums par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu (turpmāk – izraidāmais ārzemnieks)

Personu apliecinošs dokuments 
sērija, numurs 
izdošanas datums 
izdevējiestāde 

Informācija par ienākumiem un īpašuma stāvokli (atzīmējiet vienu atbilstošo):

ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas (ģimenes) statuss

atrodos pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā

stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no manis neatkarīgu apstākļu dēļ pēkšņi esmu nonācis tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (detalizēti jāapraksta radušies apstākļi un situācija)

 
 
 
 

pārrobežu strīdos atbilstoši starptautiskajām saistībām, izraidīšanas procesā un advokātu civilprocesa lietās personas ienākumu līmenis un mantiskais stāvoklis atbilst juridiskās palīdzības saņemšanai

(Šajā gadījumā nepieciešams aizpildīt iesnieguma pielikumu "Informācija par ienākumiem un īpašuma stāvokli", jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams vērtēt personas ienākumu līmeni un īpašumu stāvokli, lai saņemtu juridisko palīdzību)

saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbrīvots no ienākumu izvērtēšanas, jo

 
 

(norādiet pamatojumu, piemēram, Trauksmes celšanas likums)

1.2. Personas pārstāvis (ja persona, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, savas tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību)

Vārds (vārdi), uzvārds 

Personas kods

Ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datus

 
 

dd. mm. gggg.

 
   
Dzīvesvietas adrese 
  
Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, e-pasts, fakss)

Atzīmējiet, vai esat:

likumiskais pārstāvis (aizbildnis, aizgādnis)

pilnvarotā persona

cits

Pārstāvības pamatojums _______________________________________________________________________________________________

2. Informācija par jautājumu, kurā nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Lūdzam ievērot, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību piešķir konkrētā strīda risināšanai (atzīmējiet vienu atbilstošo):

2.1. Civiltiesiska rakstura strīdā:

ģimenes tiesībās (piemēram, laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, paternitātes noteikšana, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana, rīcībspējas, saskarsmes tiesību, aizgādnības, aizbildniecības noteikšana)

darba tiesībās (piemēram, darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, darba algas piedziņa)

mantojuma tiesībās (piemēram, mantojuma dalīšana, testamenta apstrīdēšana)

saistību tiesībās (piemēram, zaudējumu piedziņa, parāda piedziņa, līguma, vienošanās atcelšana)

lietu tiesībās (piemēram, servitūta noteikšana)

lietu kategorijās atbilstoši Civilprocesa likuma 82.1 pantā paredzētajiem tiesību uz pārstāvību izņēmumiem, t. i., advokātu civilprocesa lietās:

lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

lietās, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000 euro

cits______________________________________________________________________

2.2. Administratīvajā lietā:

bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanai

apstrīdētā izbraukšanas rīkojuma pārsūdzēšanai vai piespiedu izraidīšanas pārsūdzēšanai

Iestādes

____.____._______

pieņemtais lēmums Nr.__
 

dd. mm. gggg.

 

Valoda, kuru persona pārvalda ______________________________________________

2.3. Satversmes tiesas procesā, jo ir pieņemts Satversmes tiesas lēmums par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai:

strīds par tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām

Satversmes tiesas

_____._____._________

pieņemtais lēmums Nr._____________
 

dd. mm. gggg.

 

2.4. Lietas būtības īss apraksts

 
 
 
 

2.5. Pretējās puses dati (fiziskai personai – vārds (vārdi), uzvārds; juridiskai personai – nosaukums un adrese)

 
 
 

3. Informācija par vēlamo valsts nodrošināto juridisko palīdzību

3.1. Norādiet valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidu, kādu vēlaties saņemt:

juridiskā konsultācija
procesuālā dokumenta sastādīšana  
juridiskās palīdzības sniegšana tiesas sēdē – pārstāvība tiesā:
  tiesas nosaukums    
  tiesas sēdes datums un laiks   
  lietas Nr.   

3.2. Īpaši apstākļi, kas jāņem vērā:

lieta skar bērnu tiesības

noteikts tiesas sēdes datums un laiks ___________________________________________

noteikts tiesas nolēmuma pārsūdzības iesniegšanas termiņš _________________________

konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) iesniegšanas termiņš ________________________

cits apstāklis _____________________________________________________________

3.3. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

 

Iesniegtas dokumentu kopijas

Iesniegti dokumentu oriģināli

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4. Informācija par lēmuma saņemšanas veidu

nosūtīt lēmumu elektroniska dokumenta formā uz oficiālo elektronisko adresi vai iesniegumā (1.1. vai 1.2. apakšpunktā) norādīto elektroniskā pasta adresi (lēmums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu)

nosūtīt lēmumu pa pastu uz iesniegumā (1.1. vai 1.2. apakšpunktā) norādīto adresi

izsniegt lēmumu personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, kā arī apņemos nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tam, kad esmu uzzinājis(-usi) par izmaiņām iesniegumā minētajās ziņās, paziņot par tām Juridiskās palīdzības administrācijai.

Esmu informēts(-a), ka ar valsts nodrošināto juridisko palīdzību saistītie izdevumi jāatmaksā pilnā apmērā, ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka:

1) esmu norādījis(-usi) īstenībai neatbilstošas ziņas, kas bijušas par pamatu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai;

2) esmu ļaunprātīgi izmantojis(-usi) savas tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību;

3) esmu nepamatoti saņēmis(-usi) valsts nodrošināto juridisko palīdzību

    
Datums 

Paraksts

 

Iesnieguma pielikums
(aizpilda tikai pieprasītāji, kuru ienākumu līmenis un mantiskais stāvoklis
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāvērtē)

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība man pienākas, jo (atzīmējiet atbilstošo):

atbilstoši īpašuma stāvoklim vai ienākumu līmenim man ir tiesības uz Latvijas Republikas nodrošināto juridisko palīdzību saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām, juridiskā palīdzība nepieciešama pārrobežu strīdā vai esmu izraidāmais ārzemnieks;

atbilstoši īpašuma stāvoklim vai ienākumu līmenim man ir tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā vai citos normatīvajos aktos noteikto (lietu kategorijās atbilstoši Civilprocesa likuma 82.1 pantā paredzētajiem izņēmumiem tiesībās uz pārstāvību)

Informācija par personas ienākumiem un īpašuma stāvokli

Norādiet šādu informāciju:

1. Esmu saņēmis šādus ienākumus pēdējo triju mēnešu laikā:

Atzīmējiet atbilstošo

Ienākumu veids

1. mēnesis

2. mēnesis

3. mēnesis

KOPĀ:

Darba alga    

Pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas)    

Valsts sociālie pabalsti    

Subsīdijas    

Atlīdzības    

Stipendijas    

Kompensācijas (izņemot valsts kompensāciju cietušajiem)    

Uzturlīdzekļi    

Apdrošināšanas atlīdzība    

Ienākumi no saimnieciskās darbības    

Autoratlīdzība un honorārs    

Nekustamās un kustamās mantas nomas vai īres maksa    

Ienākumi no nekustamās vai kustamās mantas pārdošanas (atsavināšanas)    

Dividendes un laimesti    

Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts naudas izteiksmē    

Ienākumi no kapitāldaļām1    

Saņemts dāvinājums    

Saņemts mantojums    

Cita veida ienākumi    

Uzkrājumi, kas pārsniedz vienas minimālās mēneša darba algas apmēru    
Piezīme. 1Izņemot gadījumu, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no šī īpašuma, rīkoties ar to vai arī ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ.

KOPĀ:

 

Vidēji trīs mēnešu laikā:

 

2. Īpašuma stāvoklis
(atzīmējiet atbilstošo)

Apliecinu, ka man nepieder nekustamais un kustamais īpašums

Pieder nekustamais īpašums2
(norādiet īpašuma veidu un adresi)
1) 
2) 
3) 
    
Pieder kustamais īpašums2
(norādiet īpašuma veidu)
1) 
2) 
3) 
4) 

Piezīme. 2Norādīt, ja pieprasītāja īpašumā esošais kustamais un nekustamais īpašums ir nepieciešams pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu pamatvajadzību nodrošināšanai vai pieprasītāja īpašumā esošā kustamā vai nekustamā īpašuma atsavināšana nav samērojama ar nepieciešamās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apmēru.

Apliecinu, ka man nepieder kustamais vai nekustamais īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai

Apliecinu, ka manā īpašumā esošais kustamais un nekustamais īpašums ir nepieciešams manu un manu ģimenes locekļu pamatvajadzību nodrošināšanai

Apliecinu, ka manā īpašumā esošā kustamā vai nekustamā īpašuma atsavināšana nav samērojama ar nepieciešamās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apmēru

3. Apgādībā esošās personas
Manā apgādībā ir šādas personas:
(atzīmējiet atbilstošo un norādiet vārdu, uzvārdu un personas kodu)

Bērns(-i)3 
 

Piezīme. 3Tai skaitā persona pēc pilngadības sasniegšanas, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu un nestrādā algotu darbu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Nestrādājošs laulātais 
Nestrādājoši vecāki vai vecvecāki 
Persona, kuras labā pēc tiesas sprieduma tiek piedzīti uzturlīdzekļi 
Aizgādībā vai aizbildnībā esošas personas 
   
Datums  Paraksts 
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 811Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 21.12.2018. OP numurs: 2018/251.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303872
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)