Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 10. septembra noteikumus Nr. 430 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 804

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 12. §)
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27. panta sesto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu ar budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, ostu un brīvostu pārvaldēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī personām, kuras nav konta rīkotājas, bet ir saņēmušas konta rīkotāja atļauju informācijas saņemšanai (turpmāk – klienti).

2. Valsts kase elektronisko informācijas apmaiņu ar klientiem organizē, izmantojot šādus e-pakalpojumus:

2.1. ePlāni – finansēšanas plānu sagatavošanai un asignējumu saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā;

2.2. eTāmes – valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sagatavošanai, precizēšanai un apstiprināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts budžeta tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas jomā;

2.3. eKase – maksājuma rīkojumu iesniegšanai un finanšu informācijas apmaiņai saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā;

2.4. ePārskati – pārskatu sagatavošanai, iesniegšanai un apkopošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārskatu sniegšanas jomā;

2.5. eAizņēmumi – aizņēmumu pieteikšanai un pārvaldībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts aizdevumu plānošanas, izsniegšanas un apkalpošanas jomā.

2. E-pakalpojumu pieteikumu iesniegšana

3. Lai lietotu e-pakalpojumu vai pārtrauktu tā lietošanu, klients iesniedz datorrakstā aizpildītu šo noteikumu 5., 7., 14., 18., 20. punktā, 29.2. apakšpunktā vai 30. punktā minēto pieteikumu papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites jomā (turpmāk – elektroniskais dokuments). Katru elektronisko dokumentu paraksta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

4. Šo noteikumu 5., 7., 14., 18., 20. punktā, 29.2. apakšpunktā vai 30. punktā minētos pieteikumus paraksta klienta vadītājs vai tā pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir norādītas parakstu paraugu kartītē, kas iesniegta un apstiprināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk – parakstu paraugu kartīte).

2.1. Pieteikumu iesniegšana ePlānu un eTāmju lietošanai

5. Klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par ePlānu un eTāmju lietošanu (1. pielikums) par katru lietotāju.

6. Klients šo noteikumu 5. punktā minētajā pieteikumā norāda lietotājam atļauto pieejas režīmu:

6.1. "skatīt" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt finansēšanas plānu vai valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmi;

6.2. "iestāde – vadīt" – tiesības izveidot, ievadīt, atlasīt, apskatīt un izdrukāt finansēšanas plānu vai valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmi. Pieejas režīms "iestāde – vadīt" piemērojams tikai iestādes lietotājam;

6.3. "apstiprināt" – tiesības apstiprināt finansēšanas plānu vai valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmi. Pieejas režīms "apstiprināt" eTāmēs piemērojams tikai iestādes lietotājam;

6.4. "parakstīt (iestādes vadītājs)" – tiesības parakstīt ar pieejas režīmu "apstiprināt" pilnvarotā lietotāja apstiprinātu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmi. Pieejas režīms "parakstīt (iestādes vadītājs)" eTāmēs piemērojams tikai iestādes lietotājam;

6.5. "ministrija – vadīt" – tiesības izveidot, ievadīt, atlasīt, apskatīt un izdrukāt finansēšanas plānus, pārbaudīt apstiprināto finansēšanas plānu datu korektumu un iesniegt tos Valsts kasei. Pieejas režīms "ministrija – vadīt" ePlānos piemērojams tikai ministrijas lietotājam.

2.2. Pieteikumu iesniegšana eKases lietošanai

7. Klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par eKases lietošanu (turpmāk – eKases pieteikums) (2. pielikums) par katru lietotāju.

8. Klients eKases pieteikumā norāda lietotājam piesaistāmos kontus un katram kontam norāda vienu no šādiem pieejas režīmiem:

8.1. "skatīt ienākošos" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem maksājumiem;

8.2. "skatīt izejošos" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par no konta izejošajiem maksājumiem;

8.3. "skatīt visus" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt konta izrakstu, konta pārskatu, konta kopsavilkumu, paziņojumu par konta statusu, konta atlikuma pārskatu un pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk šajā apakšnodaļā – pārskati);

8.4. "vadīt MR" – tiesības sagatavot maksājuma rīkojumus un pieteikumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

8.5. "1. paraksts" – tiesības parakstīt (autorizēt) un iesniegt izpildei ar pieejas režīmu "2. paraksts" pilnvarotā lietotāja parakstītus (autorizētus) maksājuma rīkojumus un pieteikumus, saskaņot iesniegšanai Valsts kasē pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

8.6. "2. paraksts" – tiesības sagatavot un parakstīt (autorizēt) maksājuma rīkojumus un pieteikumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

8.7. "3. paraksts" – tiesības parakstīt (autorizēt) un iesniegt izpildei ar pieejas režīmu "1. paraksts" un "2. paraksts" pilnvaroto lietotāju parakstītus (autorizētus) maksājuma rīkojumus un pieteikumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

8.8. "4. paraksts" – tiesības sagatavot, vienpersoniski parakstīt un iesniegt (autorizēt) izpildei maksājuma rīkojumus un pieteikumus, autorizēt izpildei ar pieejas režīmu "2. paraksts" pilnvarotā lietotāja parakstītus (autorizētus) maksājuma rīkojumus, atlasīt, saskaņot iesniegšanai Valsts kasē pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms "4. paraksts" piemērojams iestādes vadītājam un pilnvarotajām personām, kuru pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē. Pieejas režīms "4. paraksts" nav piemērojams, ja piesaistāmajam kontam ir noteikts šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minētais pieejas režīms;

8.9. "tiešsaistē skatīt" – tiesības ar klienta informācijas sistēmas starpniecību pieprasīt un saņemt konta pārskata un debeta/kredīta pārskata datus, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli;

8.10. "tiešsaistē vadīt" – tiesības ar klienta informācijas sistēmas starpniecību pieprasīt un saņemt konta pārskata un debeta/kredīta pārskata datus, veikt maksājuma datu importu eKasē un saņemt maksājuma statusa pārskatu, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli.

9. Ja lietotājam ir noteikts šo noteikumu 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. vai 8.10. apakšpunktā minētais pieejas režīms, katram eKases pieteikumā norādītajam kontam nosaka maksājuma rīkojuma summas limitu (maksimāli pieļaujamā summa euro, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs dot uzdevumu Valsts kasei izpildīt maksājuma rīkojumu) un dienas limitu (vienā darbdienā maksimāli pieļaujamā summa euro, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs dot uzdevumu Valsts kasei izpildīt maksājuma rīkojumus).

10. Ja eKases pieteikumā ir minēts konts, kura rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, klients vienlaikus ar eKases pieteikumu rakstveidā iesniedz konta rīkotāja atļauju piekļūt konta informācijai (nav attiecināms uz gadījumiem, ja citos normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt šādu informāciju), lietojot eKasi (pirmo reizi to iesniedz kopā ar eKases pieteikumu).

11. Kontiem, kuru rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, nosaka tikai šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. vai 8.9. apakšpunktā minēto pieejas režīmu, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

12. Kontiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā atvērti depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei, nosaka tikai šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. vai 8.9. apakšpunktā minēto pieejas režīmu.

13. Konti, kuri uz to piesaistes brīdi lietotājam ir slēgti vai bloķēti vai kuri lietotāja tiesību pārjaunošanas brīdī – kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārī – nav atvērti kārtējam saimnieciskajam gadam, lietotājam eKasē ir pieejami tikai šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. vai 8.9. apakšpunktā minētajā pieejas režīmā.

14. Ja klientam uz vienu dienu ir nepieciešams veikt izmaiņas eKases pieteikumā norādītajā maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par eKases limitu maiņu (3. pielikums).

15. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 14. punktā minēto pieteikumu, tajā norādītajā datumā veic atbilstošas izmaiņas lietotājam noteiktajos maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, bet pēc pieteikumā norādītā termiņa beigām atjauno eKases pieteikumā norādīto maksājuma rīkojuma summas un dienas limitu.

2.3. Pieteikumu iesniegšana ePārskatu lietošanai

16. Lai lietotu ePārskatus, ministrija, centrālā valsts iestāde, pašvaldība, osta, brīvosta un iestāde, kura ePārskatus izmanto finanšu uzskaites datu apkopošanai, iesniedz ePārskatos pieteikumu par iestāžu struktūru par katru no šādiem pārskata veidiem:

16.1. gada pārskats. Iestāžu struktūrā ietver informāciju par pārskata gadu un par iepriekšējo pārskata gadu;

16.2. pārskati – dažādu periodu pārskati;

16.3. pārskats "n" – citi pārskata veidi, kas nav minēti iepriekš.

17. Iestāde, kura ePārskatus izmanto finanšu uzskaites datu apkopošanai, kas noteikti citos normatīvajos aktos, pirms nosacījumu par ePārskatu lietošanu iekļaušanas normatīvajā aktā saskaņo ar Valsts kasi pārskatu tehnisko nodrošinājumu ePārskatos.

18. Klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par ePārskatu lietošanu (turpmāk – ePārskatu pieteikums "lietotāji")  (4. pielikums) par katru lietotāju. ePārskatu pieteikumu "lietotāji" par lietotāju, kas nodrošina pārskatu revīzijas pakalpojumu (izņemot Valsts kontroli), iesniedz klients, kas saņem šo pakalpojumu.

19. Klients ePārskatu pieteikumā "lietotāji" norāda lietotājam piesaistāmās iestādes, atbilstošu tiesību grupu un pieejas režīmu:

19.1. katrai iestādei norāda vienu vai vairākas tiesību grupas:

19.1.1. "pārskatu skatīšana" un "pārskatu sagatavošana" – pieeja dažādu periodu pārskatiem (tai skaitā salīdzināšanai);

19.1.2. "pārskatu pieņemšana" – pieeja normatīvajos aktos noteikto pārskatu pieņemšanai;

19.1.3. "auditors" – pieeja pārskatiem, kuri nepieciešami Valsts kontroles atzinuma vai zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai par gada pārskata sastādīšanas pareizību. Tiesību grupa "auditors" piemērojama tikai zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un Valsts kontrolei kā atzinuma sniedzējai;

19.2. atbilstoši tiesību grupai katrai iestādei norāda vienu vai vairākus pieejas režīmus:

19.2.1. "skatīt" – tiesības skatīt un atlasīt pārskatu (tai skaitā kopsavilkuma pārskata) informāciju;

19.2.2. "vadīt" – tiesības skatīt, ievadīt un atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus;

19.2.3. "vadīt un parakstīt" – tiesības skatīt, ievadīt, atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus, parakstīt sagatavotos pārskatus un parakstīt (autorizēt) kopsavilkuma pārskatu kā atbildīgajam finanšu darbiniekam;

19.2.4. "konsolidēt un parakstīt" – tiesības skatīt, ievadīt un atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus, parakstīt (autorizēt) pārskatus, pieņemt konsolidācijā vai apkopošanā iesaistīto iestāžu (kapitālsabiedrību) pārskatus, veikt pārskatu konsolidāciju (iestādēm, kuru pārskatu datus konsolidē vai apkopo) un parakstīt konsolidēto pārskatu, parakstīt kopsavilkuma pārskatu par budžeta resoru. Pieejas režīms "konsolidēt un parakstīt" piemērojams tikai iestādes atbildīgajam finanšu darbiniekam;

19.2.5. "parakstīt (iestādes vadītājs)" – tiesības atlasīt, apskatīt un parakstīt (autorizēt) atbildīgā finanšu darbinieka parakstītos pārskatus un parakstīt (autorizēt) kopsavilkuma pārskatu. Pieejas režīms "parakstīt (iestādes vadītājs)" piemērojams iestādes vadītājam vai tā pilnvarotajām personām;

19.2.6. "datu apmaiņas tests" – tiesības testēt datu elektroniskās apmaiņas saskarni ar ePārskatiem. Pieejas režīms "datu apmaiņas tests" piemērojams tikai klienta informācijas sistēmu izstrādātājiem;

19.2.7. "skatīt un akceptēt" – tiesības atlasīt, apskatīt, pieņemt pārskatus no iestādēm, kas nav lietotāju pakļautībā. Piemēro lietotājiem, kas pārbauda un akceptē (autorizē) pārskatus (piemēram, pašvaldības sagatavo pārskatu iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgais darbinieks pārbauda un akceptē to);

19.2.8. "apstiprināt" – tiesības atlasīt, apskatīt pārskatus par iestādēm, kurām sniedz atzinumu, var piešķirt (autorizēt) pazīmi "pārbaudīts" vai "saskaņots" un augšupielādēt sniegto Valsts kontroles vai zvērināta revidenta atzinumu/ziņojumu. Piemērojams tikai zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un Valsts kontrolei kā atzinuma sniedzējai.

2.4. Pieteikumu iesniegšana eAizņēmumu lietošanai

20. Klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par eAizņēmumu lietošanu (turpmāk – eAizņēmumu pieteikums) (5. pielikums) par katru lietotāju.

21. Klients eAizņēmumu pieteikumā norāda lietotājam atļauto:

21.1. vienu vai vairākas tiesību grupas:

21.1.1. "aizņēmumu pieprasījumu pārvaldība" – pieeja valsts aizdevuma (turpmāk – aizņēmums) pieprasījumiem saskaņā ar noteikto pieejas režīmu. Piemērojama tikai pašvaldībām;

21.1.2. "aizņēmumu līgumu un izmaksu pieprasījumu pārvaldība" – pieeja informācijai par klienta spēkā esošajiem aizņēmuma līgumiem un izmaksu pieprasījumiem saskaņā ar noteikto pieejas režīmu;

21.2. pieejas režīmu atbilstoši tiesību grupai:

21.2.1. "skatīt" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju saskaņā ar noteikto tiesību grupu;

21.2.2. "vadīt" – tiesības sagatavot pieprasījumu, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju saskaņā ar noteikto tiesību grupu;

21.2.3. "parakstīt" – tiesības sagatavot, parakstīt (autorizēt) un iesniegt izpildei pieprasījumu, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju saskaņā ar noteikto tiesību grupu.

3. Elektroniskās identifikācijas līdzekļu izsniegšana un lietošana

22. Valsts kase pēc šo noteikumu 5., 7., 18. vai 20. punktā minētā pieteikuma un, ja nepieciešams, šo noteikumu 10. punktā minētās atļaujas saņemšanas pārbauda, vai pieteikums aizpildīts atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, un, ja netiek konstatētas neatbilstības:

22.1. vienas darbdienas laikā reģistrē lietotāju, piešķir tam lietotāja vārdu un nosaka izmantojamo elektroniskās identifikācijas līdzekli – paroli un kodu karti, kodu kalkulatoru, X509 autentifikācijas sertifikātu vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja personas identifikācijas risinājuma (turpmāk – Vienotā pieteikšanās) atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus (turpmāk visi kopā – elektroniskās identifikācijas līdzekļi). Lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši:

22.1.1. šo noteikumu 6. punktā, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 19.1.3. apakšpunktā un 20. punktā minētajam pieejas režīmam, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka Vienotās pieteikšanās atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus;

22.1.2. šo noteikumu 8.5., 8.6., 8.7. vai 8.8. apakšpunktā minētajam pieejas režīmam, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka kodu karti, Vienotās pieteikšanās atbalstītos kvalificētos paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību), bet, ja šo noteikumu 12. punktā minētais dienas limits pārsniedz 15 000 euro, – kodu kalkulatoru vai Vienotās pieteikšanās atbalstītos kvalificētos paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību);

22.1.3. šo noteikumu 8.9. vai 8.10. apakšpunktā minētajam pieejas režīmam, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka x509 autentifikācijas sertifikātu;

22.2. triju darbdienu laikā piesaista pieteikumā norādīto e-pakalpojumu un pieejas režīmus;

22.3. kodu karti, kodu kalkulatoru vai lietotāja vārdu un x509 autentifikācijas sertifikāta paroli aizlīmētā aploksnē Valsts kases klientu apkalpošanas centrā izsniedz lietotājam vai pieteikumā norādītajai pilnvarotajai personai, kura uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja pieteikumā ir atzīme "Elektroniskās identifikācijas līdzekļus nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi"). Pilnvarotajai personai ir pienākums aploksni ar šajā apakšpunktā minētajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem nebojātu nodot lietotājam personīgi. Lietotāja vārdu un paroli (ja izmanto kodu karti vai kodu kalkulatoru), lietotāja vārdu (ja izmanto Vienotās pieteikšanās atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus) vai lietotāja vārdu un x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase nosūta uz pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi (e-pastā norāda arī elektroniskās identifikācijas līdzekļu aktivizēšanas kārtību). Vienlaikus ar x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase lietotājam nosūta eKases lietotāja rokasgrāmatu;

22.4. ja pieteikumā ir atzīme "Elektroniskās identifikācijas līdzekļus nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi" un pieteikumā norādītā klienta adrese nav Rīgas administratīvajā teritorijā, kodu karti vai kodu kalkulatoru, vai lietotāja vārdu un x509 autentifikācijas sertifikāta paroli nosūta ierakstītā pasta sūtījumā pilnvarotajai personai uz pieteikumā norādīto klienta adresi. Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti vai kodu kalkulatoru nebojātu nodot lietotājam personīgi.

23. Ja lietotājam Valsts kase jau ir noteikusi elektroniskās identifikācijas līdzekli kāda šo noteikumu 2. punktā minētā e-pakalpojuma lietošanai, ievērojot šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās prasības, lietotāja identifikācijai izmanto iepriekš noteikto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

24. Lietotājs šo noteikumu 2. punktā minēto e-pakalpojumu lietošanu var uzsākt tad, kad Valsts kase ir reģistrējusi lietotāju un lietotājs ir saņēmis elektroniskās identifikācijas līdzekļus, šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – pēc lietotāja pieprasījuma saņemšanas par elektroniskās identifikācijas līdzekļu aktivizēšanu un lietotāja autorizēšanas, bet šo noteikumu 8.9. vai 8.10. apakšpunktā minēto pieejas režīmu – pēc sekmīgas saskarnes izstrādes un datu apmaiņas nodibināšanas ar eKasi.

25. Valsts kase lietotāju identificē, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

26. Elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir neizpaužama informācija, kura ir zināma tikai lietotājam, un lietotājs apņemas šo informāciju neizpaust trešajām personām, kā arī novērst trešo personu iespēju to uzzināt. Lietotājs veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja vārdu drīkst izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš identificē lietotāju atbalsta servisa nodrošināšanai.

27. Ja šo noteikumu 26. punktā minētā neizpaužamā informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, lietotājs par to nekavējoties informē Valsts kasi, izmantojot atbalsta servisa tālruņa numuru.

28. Valsts kase bloķē lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus (paroli, kodu karti, kodu kalkulatoru vai X509 autentifikācijas sertifikātu) un liedz piekļuvi e-pakalpojumiem:

28.1. ja lietotājs trīs reizes pēc kārtas kļūdās, ievadot paroli, kodu kartes identifikācijas kodu vai kodu kalkulatora kodu;

28.2. ja Valsts kasei rodas aizdomas, ka elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi trešajai personai vai ir pamats uzskatīt, ka elektroniskās identifikācijas līdzekļus izmanto nelikumīgi vai krāpnieciski;

28.3. tiklīdz lietotājs ir paziņojis Valsts kasei par jebkuru konfidencialitātes pārkāpumu attiecībā uz elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Kamēr Valsts kasei nav paziņots par konfidencialitātes pārkāpumu, Valsts kase neatbild par šādu nesankcionētu elektroniskās identifikācijas līdzekļu lietošanas sekām;

28.4. ja ar šo noteikumu 8.9. vai 8.10. apakšpunktā minēto pieejas režīmu pilnvaroto lietotāju informācijas pieprasījumu intervāls starp datu pieprasījumiem vairākkārt ir mazāks par trim minūtēm vai lietotājs veic darbības, kuru mērķis ir apiet eKasē iebūvētos drošības līdzekļus vai ietekmēt tās darbspēju.

29. Lai atjaunotu elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbību:

29.1. lietotājs, izmantojot atbalsta servisa tālruņa numuru, sazinās ar Valsts kasi par piekļuves atjaunošanu, ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja vārdu, paroli vai kodu kartes kodu;

29.2. klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības atjaunošanu (6. pielikums), ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja vārdu vai kodu kalkulatora kodu, vai ja Valsts kase ir bloķējusi lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus šo noteikumu 27. punktā vai 28.2. apakšpunktā minētajā gadījumā. Atjaunotos elektroniskās identifikācijas līdzekļus Valsts kase izsniedz šo noteikumu 22. punktā minētajā kārtībā.

30. Klientam ir pienākums iesniegt Valsts kasē šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā parakstītu pieteikumu par e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu (6. pielikums) par katru klienta pilnvarotu lietotāju, kurš pārtrauc e-pakalpojumu lietošanu, un nodot Valsts kasē lietotājam izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus – kodu karti vai kodu kalkulatoru, ja lietotājam pārtrauc piekļuvi visiem šo noteikumu 2. punktā minētajiem e-pakalpojumiem.

31. Šo noteikumu 5., 7., 18. vai 20. punktā minētajā kārtībā iesniegtais pieteikums ir spēkā trīs gadus no tā reģistrēšanas dienas Valsts kasē vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 5., 7., 18. vai 20. punktā minēto pieteikumu vai pieteikumu par e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu, bet šo noteikumu 16. punktā minētajā kārtībā iesniegtais pieteikums – līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 16. punktā minēto pieteikumu. Valsts kasei ir tiesības anulēt šo noteikumu 5., 7., 18. vai 20. punktā minētajā kārtībā iesniegto pieteikumu, nesaņemot no klienta šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā parakstītu pieteikumu par e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu (6. pielikums), ja klients ir reorganizēts, likvidēts vai nav spēkā nosacījumi e-pakalpojuma lietošanai.

4. E-pakalpojumu lietošana

32. Valsts kase nodrošina šo noteikumu 2. punktā minēto e-pakalpojumu pieejamību darbdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Valsts kasei ir tiesības mainīt noteiktos piekļuves laikus, ievietojot atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumā vai nosūtot informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.

33. Valsts kase darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmssvētku dienās līdz plkst. 16.00) nodrošina atbalsta servisa sniegšanu e-pakalpojumu lietotājiem, sūtot e-pastu vai zvanot uz atbalsta servisa tālruņa numuru.

34. Ja radušās šo noteikumu 48. punktā minētās tehniskās problēmas vai finanšu līdzekļu zaudējuma risks, Valsts kase var apturēt piekļuvi e-pakalpojumam vai mainīt e-pakalpojuma piekļuves laikus līdz turpmākam paziņojumam. Ja kāds e-pakalpojums nav pieejams tehnisku iemeslu dēļ, Valsts kase ievieto atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumā vai nosūta informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.

35. Klients, lietojot e-pakalpojumu, ir atbildīgs par:

35.1. pieteikumā norādīto ziņu patiesumu, precizitāti, izmaiņu iesniegšanas savlaicīgumu un pilnību;

35.2. šajos noteikumos minēto saistību izpildi, kā arī par to, ka lietotājs ievēro šos noteikumus;

35.3. lietotāju iepazīstināšanu ar šajos noteikumos minēto e-pakalpojumu lietošanas kārtību un lietotāja rokasgrāmatu vai ceļvedi;

35.4. jebkurā maksājuma rīkojumā, pieteikumā, aizņēmuma pieprasījumā vai izmaksas pieprasījumā, kas autorizēts, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus, norādīto datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos;

35.5. ePārskatos ievadīto pārskatu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos grāmatvedības un pārskatu jomā;

35.6. ePlānos ievadīto finansēšanas plānu datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā, un eTāmēs ievadīto datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos valsts budžeta tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas jomā;

35.7. jebkuru maksājuma rīkojumu, pieteikumu, aizņēmuma pieprasījumu vai izmaksas pieprasījumu, kas autorizēts, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus (arī tad, ja to nav veicis lietotājs);

35.8. jebkādu lietotāja prettiesisku darbību, ļaunu nolūku vai neuzmanību, uzņemoties arī nejaušības risku.

36. Lietotājam ir pienākums ne retāk kā reizi nedēļā iepazīties ar klientam adresētajiem ziņojumiem e-pakalpojumā.

37. Šo noteikumu izpratnē jebkura ar e-pakalpojuma starpniecību iesniegtā informācija (maksājuma rīkojums, pieteikums, aizņēmuma pieprasījums, izmaksu pieprasījums, pārskats, finansēšanas plāna projekts, tāme), kas autorizēta, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir patiesa un saistoša klientam, lietotājam un Valsts kasei (attiecībā uz aizņēmuma pieprasījumu – Finanšu ministrijai).

38. Izpildei iesniegtā maksājuma rīkojuma, pieteikuma, aizņēmuma pieprasījuma un izmaksu pieprasījuma autorizācija un pārskata, finansēšanas plāna un tāmes apstiprināšana un parakstīšana e-pakalpojumā ir pietiekams apliecinājums Valsts kasei (attiecībā uz aizņēmuma pieprasījumu – Finanšu ministrijai), lai tā izpildītu šādu rīkojumu, pieteikumu, aizņēmuma pieprasījumu vai izmaksas pieprasījumu vai pieņemtu pārskatu, finansēšanas plānu vai tāmi, un ir uzskatāma par līdzvērtīgu pilnvarotās personas pašrocīgi parakstītam dokumentam.

39. Šo noteikumu izpratnē informācija, ko Valsts kase sniedz e-pakalpojumā autentificētam lietotājam, nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu vai konfidencialitātes pārkāpumu.

40. Visi paziņojumi un informācija, kas atspoguļota e-pakalpojumā vai nosūtīta, lietojot e-pakalpojumu, ir saistoša klientam, lietotājam un Valsts kasei.

41. Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu, ka personas, kurām nav pilnvarojuma, lieto e-pakalpojumu vai piekļūst klienta vai lietotāja datiem. Valsts kase nodrošina e-pakalpojumu risinājumu, kas aizsargā lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, un tādu tehnoloģisku risinājumu, kas droši aizsargā informāciju tās pārraides laikā sakaru tīklos.

42. Lai uzlabotu un pilnveidotu e-pakalpojumus, Valsts kase veic papildinājumus un izmaiņas un informē lietotājus par izmaiņām, ievietojot atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumā vai nosūtot informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Plānojot datu apmaiņas formāta izmaiņas vai e-pakalpojumu funkcionalitātes izmaiņas, kas var ietekmēt lietotāju spēju lietot e-pakalpojumu, Valsts kase ne vēlāk kā 90 dienas pirms plānotās izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas dienas informē lietotājus par plānotajām izmaiņām un ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas informē par dienu, kad izmaiņas tiks nodotas ekspluatācijā.

5. Fizisko personu datu apstrāde

43. Valsts kase atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula 2016/679) ir šo noteikumu 3. punktā minētajos pieteikumos norādīto fizisko personu datu pārzinis.

44. Pārziņa veiktās personas datu apstrādes nolūks ir e-pakalpojumu nodrošināšana, pamatojoties uz juridisku pienākumu un leģitīmo interešu – pakalpojuma drošības nodrošināšana un kvalitātes pilnveidošana – ievērošanu.

45. Noteikumu ietvaros tiek vāktas šādas personas datu kategorijas:

45.1. personas vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija;

45.2. tehniskās piekļuves informācija;

45.3. lietotāja balss zvanu ieraksti datu subjektu kategorijai – klientu pilnvarotās personas.

46. Maksājuma rīkojumu un finanšu informācijas apmaiņā regulas  2016/679 izpratnē Valsts kase ir apstrādātājs, kas izpilda klienta kā pārziņa iesniegto un saņemto fizisko personu datu apstrādi tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai.

47. Atbilstoši regulai 2016/679 Valsts kase kā pārzinis ir tiesīga reģistrēt e-pakalpojumā veiktās lietotāja darbības, ierakstīt lietotāja balss zvanus un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus lietotāja veikto darbību pamatošanai un pierādīšanai.

6. Klienta rīcība e-pakalpojumu tehnisku problēmu situācijā

48. Ja kāds šo noteikumu 2. punktā minētais e-pakalpojums tehnisku iemeslu dēļ ilgāk par sešām stundām pilnībā vai daļēji nespēj nodrošināt elektronisku informācijas apmaiņu, klients, iepriekš vienojoties ar Valsts kasi, informācijas apmaiņu veic vienā no šādiem veidiem:

48.1. maksājuma rīkojumus iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tai skaitā kā maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā kopā ar maksājuma rīkojumu kopsavilkumu (sagatavotu uz klienta veidlapas), ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē, un ar pieejas režīmu "3. paraksts" pilnvarotais lietotājs (ja tāds ir noteikts). Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv;

48.2. normatīvajos aktos Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā minēto pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu un pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē, un ar pieejas režīmu "3. paraksts" pilnvarotais lietotājs (ja tāds ir noteikts). Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv;

48.3. citu informāciju, kas minēta normatīvajos aktos Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā, nosūta uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv;

48.4. pārskatus, kuros ietverti finanšu uzskaites dati, iesniedz elektroniska dokumenta veidā ar datni Valsts kases noteiktajā datu apmaiņas formātā, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījis klienta vadītājs vai pilnvarotā persona. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv;

48.5. finansēšanas plānus, tāmes un izmaksas pieprasījumus iesniedz elektroniska dokumenta veidā, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījis klienta vadītājs vai pilnvarotā persona. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

49. Šo noteikumu 48.1. apakšpunktā minētajā maksājuma rīkojumu kopsavilkumā norāda šādu informāciju:

49.1. iestādes rekvizīti (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs);

49.2. konta numurs, no kura tiks veikts maksājums;

49.3. izpildei iesniegtās datnes nosaukums;

49.4. maksājumu skaits datnē;

49.5. kopējā maksājumu summa datnē.

7. Noslēguma jautājumi

50. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumus Nr. 386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 99. nr.; 2013, 169. nr.; 2014, 156. nr.; 2015, 253. nr.; 2017, 26. nr.).

51. Spēkā esošie pieteikumi par ePlānu lietošanu, kas iesniegti saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumu Nr. 386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" 1. pielikumu, ir spēkā līdz attiecīgā pieteikuma derīguma termiņa beigām vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 5. punktā minēto pieteikumu. ePlānu lietotājiem, kuriem uz eTāmju ekspluatācijas uzsākšanas brīdi piešķirts pieejas režīms "skatīt" un "iestāde – vadīt", tiek piešķirts identisks pieejas režīms eTāmēs.

52. Šo noteikumu 2.4. apakšnodaļā minētos eAizņēmumus sāk lietot ar dienu, kad Valsts kase ir paziņojusi klientam par eAizņēmumu ekspluatācijas uzsākšanu, bet ne vēlāk kā 2019. gada 1. septembrī.

53. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 804

Valsts kasei

Pieteikums par ePlānu un eTāmju lietošanu

Informācija par klientu
 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs 

Personas kods

 
 

(vārds, uzvārds)

 
Tālrunis 

E-pasts

 
    

Ministrijas vai iestādes kods1

Ministrijas vai iestādes nosaukums

E-pakalpojums

Pieejas režīms (atzīmēt nepieciešamo)

skatīt

iestāde – vadīt2

ministrija – vadīt3

apstiprināt4

parakstīt (iestādes vadītājs)4

  ePlāni

eTāmes

 

 

 

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts5)

 

(datums5)

      
Pieteikuma sagatavotājs Tālrunis  E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

    

Piezīmes.

1 Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes divu zīmju kods saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam vai iestādes četru zīmju kods atbilstoši Valsts kases tīmekļvietnē publicētajam iestāžu sarakstam. Norāda kodu 2 (pamatbudžets) un/vai 5 (speciālais budžets) kopā ar pieejas režīmu "skatīt", ja nepieciešama piekļuve visiem finansēšanas plānu vai tāmju datiem (piemēram, Finanšu ministrijai budžeta analīzes vajadzībām). Ministrijām un iestādēm, kuras ir speciālo budžeta resoru programmu izpildītājas (62., 64. resors), papildus minētie resora kodi nav jānorāda, speciālajos resoros automātiski tiks piešķirts tāds pats pieejas režīms kā pamata resorā.

2 Pieejas režīmu ePlānos un eTāmēs piemēro tikai iestādes lietotājam.

3 Pieejas režīmu ePlānos piemēro tikai ministrijas lietotājam.

4 Pieejas režīmu eTāmēs piemēro tikai iestādes lietotājam.

5 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 804

Valsts kasei

Pieteikums par eKases lietošanu

Informācija par klientu
 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
 
Pilnvaroju saņemt eKases elektroniskās identifikācijas līdzekļus
 
Pilnvarotā persona 

Personas kods

 
 

(vārds, uzvārds)

 
 
Elektroniskās identifikācijas līdzekļus nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi1
 

(iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs 

Personas kods/reģistrācijas Nr.

 
 

(vārds, uzvārds/nosaukums)

 
Tālrunis 

E-pasts

 
 
Piekļuvei atļautā IP adrese
    

-

     
 
Lietotājs maksājumu parakstīšanai izmantos elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību
  

Lietotājam piesaistītie konti

Pieejas režīms (atzīmēt nepieciešamo)

Konta limiti (euro)

skatīt ienākošosskatīt izejošosskatīt visusvadīt MR1. paraksts2. paraksts3. paraksts4. parakststiešsaistē skatīt2tiešsaistē vadīt2

maksājuma rīkojuma summas limits

dienas limits

   

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts3)

 

(datums3)

      
Pieteikuma sagatavotājs Tālrunis  E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

    

Piezīmes.

1 Valsts kase elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti, kodu kalkulatoru vai lietotāja numuru un x509 autentifikācijas sertifikāta paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu)) pa pastu uz pieteikumā norādīto klienta adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2 Pieejas režīmus "tiešsaistē skatīt" un "tiešsaistē vadīt" var norādīt, ja lietotājs ir klienta informācijas sistēma (kā lietotāja datus norāda iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru).

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 804

Valsts kasei

Pieteikums par eKases limitu maiņu

Informācija par klientu
 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs 

Personas kods/reģistrācijas Nr.

 
 

(vārds, uzvārds/nosaukums)

 
Limitu piemērošanas datums20__. gada __. _____________
  

Lietotājam piesaistītie konti

Konta limiti (euro)

maksājuma rīkojuma summas limits

dienas limits

   
   
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

      
Pieteikuma sagatavotājs Tālrunis  E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

    

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 804

Valsts kasei

Pieteikums par ePārskatu lietošanu

Informācija par klientu
 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs 

Personas kods

 
 

(vārds, uzvārds)

 
Tālrunis 

E-pasts

 
    

Lietotājam piesaistāmās iestādes1

Pieejas režīms (atzīmēt nepieciešamo)

pārskatu sagatavošana

pārskatu skatīšana

pārskatu pieņemšana

auditors

vadītvadīt un parakstītkonsolidēt un parakstītparakstīt
(iestādes vadītājs)
datu apmaiņas testsskatītskatīt un akceptētskatītapstiprināt
 

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 

(datums2)

      
Pieteikuma sagatavotājs Tālrunis  E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

    

Piezīmes.

1 ePārskatu iestāžu nosaukumi ir publicēti Valsts kases tīmekļvietnē.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 804

Valsts kasei

Pieteikums par eAizņēmumu lietošanu

Informācija par klientu
 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs 

Personas kods

 
 

(vārds, uzvārds)

 
Tālrunis 

E-pasts

 
    

Tiesību grupa

Pieejas režīms
(atzīmēt nepieciešamo)

skatīt

vadīt

parakstīt

Aizņēmumu pieprasījumu pārvaldība1

Aizņēmumu līgumu un izmaksu pieprasījumu pārvaldība

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 

(datums2)

      
Pieteikuma sagatavotājs Tālrunis  E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

    

Piezīmes.

1 Tiesību grupu piemēro tikai pašvaldībām.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 804

Valsts kasei

Pieteikums par e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu/
elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu/atjaunošanu

Informācija par klientu
 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs 

Personas kods/reģistrācijas Nr.

 
 

(vārds, uzvārds/nosaukums)

 
Tālrunis 

E-pasts

 
 

Pieteikums elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanai
 
Apturēšanas iemesls:nozaudētinozagtibojāticits 
 
Nozaudēšanas/nozagšanas datums 

Apstākļi

 
 

Pieteikums elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības atjaunošanai
 
 izsniegt jaunus elektroniskās identifikācijas līdzekļusatjaunot kodu kalkulatora darbību
 

Pilnvaroju saņemt elektroniskās identifikācijas līdzekļus
 
Pilnvarotā persona 

Personas kods

 
 

(vārds, uzvārds)

 
 
Elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi1
 

(iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

 

Pieteikums e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanai
 
Lūdzu pārtraukt minētajam lietotājam piekļuvi šādiem
e-pakalpojumiem:
ePlāni un eTāmeseKaseePārskatieAizņēmumi
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 

(datums2)

      
Pieteikuma sagatavotājs Tālrunis  E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

    

Piezīmes.

1 Valsts kase elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 804Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Zaudē spēku: 02.09.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 21.12.2018. OP numurs: 2018/251.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303862
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)