Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 802

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 10. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
15.2 panta desmito un divpadsmito daļu
un 16.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. globālajā transfertcenu dokumentācijā un vietējā transfertcenu dokumentācijā ietveramās informācijas detalizētu saturu;

1.2. vienkāršotajā transfertcenu dokumentācijā ietveramo informāciju;

1.3. kārtību, kādā nodokļu administrācija noslēdz iepriekšēju vienošanos ar nodokļu maksātāju par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu konkrētam darījumam vai darījumu veidam (turpmāk – iepriekšēja vienošanās);

1.4. maksu par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu un kārtību, kādā tā tiek iekasēta.

II. Transfertcenu dokumentācijā ietveramā informācija

2. Nodokļu maksātājs, kuram saskaņā ar nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir pienākums sagatavot un iesniegt nodokļu administrācijai (arī pēc tās pieprasījuma) globālo transfertcenu dokumentāciju, minētajā dokumentācijā ietver šādu informāciju:

2.1. ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas organizatoriskā struktūra (tajā skaitā juridiskā un kapitāldaļu vai akciju īpašumtiesību struktūra) un grupas vienību ģeogrāfiskais izvietojums;

2.2. ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas saimnieciskās darbības apraksts, tajā skaitā šāda informācija:

2.2.1. galvenie faktori, kuri ietekmē finanšu rezultātu (apraksts);

2.2.2. piegādes ķēdes apraksts piecām pēc apgrozījuma lielākajām precēm vai pakalpojumiem, kā arī jebkuras citas preces vai pakalpojuma apraksts, ja attiecīgās preces piegāde vai pakalpojuma sniegšana veido vismaz piecus procentus ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas apgrozījuma (informāciju var atspoguļot arī grafika vai diagrammas veidā);

2.2.3. būtiskie pakalpojumu līgumi (izņemot pētniecības un attīstības pakalpojumu līgumus), kurus savstarpēji noslēguši ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas dalībnieki (uzskaitījums un īss apraksts). Aprakstā iekļauj arī informāciju par kapacitāti galvenajās pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī par transfertcenu politiku izdevumu attiecināšanai un cenas (vērtības) noteikšanai saistībā ar minētajiem grupas iekšienē sniegtajiem pakalpojumiem;

2.2.4. galveno ģeogrāfisko tirgu apraksts tām ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas precēm un pakalpojumiem, kas minēti šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā;

2.2.5. to ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas atsevišķo vienību darbības īsa funkcionālā analīze, kuras ietekmē grupas finanšu rezultātu. Analīzē apraksta arī galvenās funkcijas, uzņemtos riskus un būtiskus izmantotos aktīvus;

2.2.6. informācija par būtiskiem saimnieciskās darbības restrukturizācijas darījumiem, aktīvu ieguvi un atsavināšanu attiecīgajā pārskata gadā;

2.3. ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas nemateriālais īpašums:

2.3.1. vispārīgs apraksts par stratēģiju, kuru ar nodokļu maksātāju saistītā starptautiskā uzņēmumu grupa īsteno attiecībā uz nemateriālā īpašuma attīstību, īpašuma tiesībām un izmantošanu, tajā skaitā par galveno pētniecības un attīstības centru un to vadības atrašanās vietu;

2.3.2. uzskaitījums, kurā ietverti ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas transfertcenu noteikšanai būtiski nemateriālie īpašumi vai nemateriālo īpašumu grupas, norādot, kurām vienībām juridiski pieder attiecīgais īpašums vai īpašumu grupa;

2.3.3. saraksts, kurā ietverti starp saistītiem uzņēmumiem noslēgtie būtiskie līgumi, kas attiecas uz nemateriālo īpašumu, tajā skaitā izmaksu ieguldījuma vienošanās līgumi, vienošanās par izmaksu sadali, pētniecības līgumi un licences līgumi;

2.3.4. apraksts par transfertcenu politiku, kuru ar nodokļu maksātāju saistītā starptautiskā uzņēmumu grupa īsteno attiecībā uz pētniecību un attīstību un uz nemateriālo īpašumu;

2.3.5. vispārīgs apraksts par tiesību uz nemateriālo īpašumu nodošanu starp saistītiem uzņēmumiem attiecīgajā pārskata gadā, norādot iesaistītās ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas vienības, valstis un ar nemateriālo īpašumu saistītās atlīdzības apmēru;

2.4. iekšējā finanšu aktivitāte ar nodokļu maksātāju saistītajā starptautiskajā uzņēmumu grupā:

2.4.1. ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas finansēšanas apraksts, tajā skaitā informācija par būtiskiem finanšu darījumiem ar nesaistītiem aizdevējiem (kreditoriem);

2.4.2. informācija par visām ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas vienībām, kuras nodrošina grupas finanšu centra funkciju, norādot katras šādas grupas vienības reģistrācijas valsti un faktiskās vadības vietu;

2.4.3. vispārīgs apraksts par transfertcenu politiku, kuru ar nodokļu maksātāju saistītā starptautiskā uzņēmumu grupa īsteno attiecībā uz finanšu attiecībām starp saistītiem uzņēmumiem;

2.5. ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas finanšu pārskati un nodokļi:

2.5.1. attiecīgā gada konsolidētais finanšu pārskats vai, ja tāda nav, cita konsolidēta dokumentācija, kas sagatavota regulatīviem, vadības, nodokļu vai citiem mērķiem;

2.5.2. spēkā esošās vienpusējas iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu un citi pārrobežu nolēmumi, kas saistīti ar ienākumu attiecināšanu starp valstīm (uzskaitījums un īss apraksts).

3. Nodokļu maksātājs, kuram saskaņā ar nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir pienākums sagatavot un iesniegt nodokļu administrācijai (arī pēc tās pieprasījuma) vietējo transfertcenu dokumentāciju, minētajā dokumentācijā ietver šādu informāciju:

3.1. informācija par nodokļu maksātāju un ar to saistīto starptautisko uzņēmumu grupu:

3.1.1. ar nodokļu maksātāju saistītās starptautiskās uzņēmumu grupas organizatoriskā struktūra (tajā skaitā juridiskā un īpašumtiesību struktūra) un grupas vienību ģeogrāfiskais izvietojums. Šajā apakšpunktā minēto informāciju var nenorādīt, ja nodokļu maksātājs to ir norādījis globālajā transfertcenu dokumentācijā;

3.1.2. nodokļu maksātāja (tajā skaitā tā vadības) organizatoriskās un juridiskās struktūras apraksts, kā arī informācija par fiziskajām personām, kurām nodokļu maksātāja vadība sniedz pārskatus, norādot arī šo fizisko personu galveno biroju atrašanās valstis;

3.1.3. informācija, kas paskaidro saistīto personu savstarpējos saimnieciskās darbības procesus, – saistītu personu grupas locekļu funkcijas, ar tām saistītie riski un izmantotie aktīvi, darījumos iesaistīto dalībnieku loma un atbildība, informācija par nodokļu maksātāja darbības reorganizāciju, kuras rezultātā saistītajām personām nodotas vai no tām pārņemtas saimnieciskās darbības funkcijas, aktīvi vai riski par tirgus cenai (vērtībai) atbilstošu atlīdzību. Šajā apakšpunktā minēto informāciju var nenorādīt, ja nodokļu maksātājs to ir norādījis globālajā transfertcenu dokumentācijā;

3.1.4. detalizēts apraksts par nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un tās stratēģiju, norādot, vai nodokļu maksātājs attiecīgajā vai iepriekšējā pārskata gadā bijis iesaistīts saimnieciskās darbības restrukturizācijā vai nemateriālā īpašuma nodošanā, kā arī skaidrojums, kādā veidā minētie darījumi ietekmēja nodokļu maksātāju;

3.1.5. galvenie konkurenti;

3.2. informācija par katru būtisku kontrolētu darījumu vai darījumu kategoriju, kurā iesaistīts nodokļu maksātājs:

3.2.1. kontrolēta darījuma vai darījumu kategorijas (piemēram, ražošanas pakalpojumu sniegšana, preču iegāde, pakalpojumu sniegšana, aizdevuma līgums, finanšu un izpildes garantija, nemateriālā īpašuma licences izsniegšana) vispārīgs apraksts un apstākļi, kādos šādi darījumi notika;

3.2.2. nodokļu maksātāja veikto un saņemto maksājumu summa par katru kontrolēto darījumu vai darījumu kategoriju (tajā skaitā, piemēram, veiktie un saņemtie maksājumi par preci vai pakalpojumiem, autoratlīdzība, procenti), informāciju sadalot kategorijās pēc valstīm, kurās ārvalstu maksātāji vai maksājumu saņēmēji ir rezidenti;

3.2.3. saistītie uzņēmumi, kuri iesaistīti katrā kontrolētajā darījumā vai darījumu kategorijā, kā arī attiecības starp šiem uzņēmumiem;

3.2.4. nodokļu maksātāja visu būtisko kontrolēto darījumu līgumu kopijas;

3.2.5. nodokļu maksātāja un attiecīgā saistītā uzņēmuma detalizēta salīdzināmības un funkcionālā analīze attiecībā uz katru dokumentēto kontrolēto darījumu vai darījumu kategoriju, tajā skaitā norādot jebkādas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (ciktāl šajā normā minētā informācija par funkcionālo analīzi sakrīt ar informāciju, kas norādīta globālajā transfertcenu dokumentācijā, atsauce uz globālo transfertcenu dokumentāciju ir pietiekama);

3.2.6. norāde par izmantoto darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodi attiecībā uz katru darījumu vai darījumu kategoriju, kā arī metodes izvēles pamatojums;

3.2.7. norāde par saistīto uzņēmumu, kurš ir izvēlēts par testējamo pusi (tas ir, par uzņēmumu, kura finanšu rādītāji tiek analizēti (ja attiecināms)), kā arī minētās izvēles pamatojums;

3.2.8. informācija par būtiskiem (kritiskiem) pieņēmumiem, uz kuriem ir pamatota transfertcenu metodoloģija, kas saskaņota ar nodokļu maksātāja turpmākās darbības prognozi atbilstoši darījumam vai komerciālām vai finanšu attiecībām ar saistītu personu;

3.2.9. skaidrojums par iemesliem datu izmantošanai par vairākiem gadiem (ja attiecināms);

3.2.10. iekšēju vai ārēju salīdzināmo nekontrolēto darījumu saraksts, apraksts, līgumu (ja tie ir pieejami) kopijas vai līgumisko nosacījumu apraksts un informācija par attiecīgajiem neatkarīgo uzņēmumu finanšu rādītājiem, uz kuriem ir pamatota transfertcenu analīze, un to pamatojoša informācija (piemēram, ekrānuzņēmumi ar fiksēšanas datumu, lejupielādētie dati no datubāzes ar fiksētu lejupielādes datumu), tajā skaitā salīdzināmo datu meklēšanas metodoloģija, iekļaujot meklēšanas kritēriju un datu noraidīšanas pamatojumu, kā arī secīgi (par katru posmu) veiktās kvantitatīvās un kvalitatīvās meklēšanas uzskaiti (piemēram, ekrānuzņēmumi, lejupielādētie dati no datubāzes) un minētās informācijas avotu;

3.2.11. veikto salīdzināmības korekciju apraksts un norāde, vai korekcijas ir veiktas attiecībā uz testējamās puses rezultātiem vai uz salīdzināmo nekontrolēto darījumu, vai uz abiem;

3.2.12. ar izvēlēto darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodi (tajā skaitā matemātiski) pamatoti detalizēti apsvērumi apstāklim, ka attiecīgā darījuma cena (vērtība) atbilst cenai, kāda būtu noteikta, ja komerciālās vai finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas saskaņā ar noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām neatkarīgām personām;

3.2.13. tās finanšu informācijas apkopojums, kas izmantota, piemērojot transfertcenu metodoloģiju;

3.2.14. spēkā esošo vienpusēju, divpusēju un daudzpusēju iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu un citu nodokļu nolēmumu (tajā skaitā uzziņu par savām tiesībām) kopijas, ja minētos nolēmumus nav slēgusi vai izdevusi Latvijas nodokļu administrācija un tie attiecas uz šajā punktā minētajiem kontrolētajiem darījumiem;

3.3. finanšu informācija:

3.3.1. nodokļu maksātāja gada pārskats par attiecīgo pārskata gadu un revidenta ziņojums, ja tāds ir sagatavots;

3.3.2. informācija un tabulas, kas atspoguļo darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodes piemērošanā izmantoto finanšu datu saistību ar finanšu pārskatiem;

3.3.3. vispārīga informācija par attiecīgo salīdzināmo finanšu datu izmantošanu analīzē, kā arī par minēto datu avotu.

4. Nodokļu maksātājs, nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sagatavojot vienkāršoto transfertcenu dokumentāciju par zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, minētajā dokumentācijā ietver šādu informāciju:

4.1. informācija par darījuma partneri, kuram tiek sniegti vai no kura tiek saņemti zemas pievienotās vērtības pakalpojumi, – nosaukums, reģistrācijas numurs, rezidences vieta;

4.2. sniegto vai saņemto zemas pievienotās vērtības pakalpojumu apraksts;

4.3. pamatojums, kāpēc pakalpojumi uzskatāmi par zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, ņemot vērā nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos kritērijus;

4.4. zemas pievienotās vērtības pakalpojumu ekonomiskās būtības pamatojums starptautiskās uzņēmumu grupas komercdarbības kontekstā;

4.5. gūtā vai sagaidāmā labuma apraksts saistībā ar katru zemas pievienotās vērtības pakalpojumu veidu;

4.6. izvēlētā izmaksu sadales kritērija apraksts un pamatojums, kāpēc minētais izmaksu sadales kritērijs vislabāk atspoguļo labumu, kādu gūst zemas pievienotās vērtības pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs;

4.7. apstiprinājums par uzcenojuma piemērošanu;

4.8. rakstiski līgumi vai vienošanās (arī visi to grozījumi) par zemas pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanu, kur ir atspoguļota starptautiskās uzņēmumu grupas komercsabiedrību vienošanās, ievērojot šo noteikumu 4.6. apakšpunktā minēto izmaksu sadales kritēriju. Šajā punktā minētie rakstiskie līgumi un vienošanās var būt noformētas arī kā dokuments, kurā ir norādītas zemas pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā iesaistītās komercsabiedrības, pakalpojumu būtība, kā arī pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi;

4.9. dokumentācija un aprēķini, kur atspoguļota zemas pievienotās vērtības pakalpojumu izmaksu kopuma un uzcenojuma noteikšana, detalizēti norādot visas izmaksu kategorijas un summas pa pakalpojumu veidiem, tajā skaitā izmaksas par pakalpojumiem, kas sniegti tikai vienai starptautiskās uzņēmumu grupas komercsabiedrībai;

4.10. aprēķini, kuri atspoguļo izmaksu sadales kritēriju piemērošanu.

III. Iepriekšējas vienošanās noslēgšana

5. Nodokļu maksātājs pēc savas iniciatīvas vai piekrītot Valsts ieņēmumu dienesta ierosinājumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par iepriekšēju vienošanos. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

5.1. nodokļu maksātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5.2. informācija par saistīto personu, ar kuru veic vai uzsāk darījumu vai ar kuru darījums veikts pagātnē, – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5.3. darījums vai darījumu veids, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās;

5.4. darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanai izvēlētā metode;

5.5. termiņš, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās (nepārsniedzot piecus gadus no tās noslēgšanas dienas);

5.6. pārskata gadi, uz kuriem attieksies iepriekšēja vienošanās, ja tā attieksies uz iepriekšējiem pārskata gadiem;

5.7. juridiskais pamatojums darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodes izvēlei un iesnieguma iesniegšanai.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumentus, kuros ietverta šo noteikumu 3. punktā minētā informācija, un informāciju par to, ka ārvalstu saistītajam uzņēmumam tiek veikta nodokļu pārbaude vai tas piedalās lietas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas procesā attiecībā uz darījumu ar saistītām personām par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu (ja attiecināms), kā arī šo notikumu aprakstu.

7. Valsts ieņēmumu dienests izvērtē nodokļu maksātāja iesniegumu par iepriekšēju vienošanos, pārbaudot iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto informāciju, kā arī, ja nepieciešams, pieprasot no nodokļu maksātāja papildu informāciju, un Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par:

7.1. iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūras uzsākšanu;

7.2. atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

8. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru, ja nodokļu maksātājs:

8.1. nesniedz šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;

8.2. iesniegumā par iepriekšēju vienošanos vai tam pievienotajos dokumentos ir norādījis nepatiesu informāciju;

8.3. iesniegumā norādītais darījums ir vērsts uz izvairīšanos no nodokļu samaksas vai citu nelikumīgu labuma gūšanu.

9. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru, tas nodokļu maksātājam paziņo procedūras uzsākšanas datumu un atbildīgo Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu.

10. Iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūras ietvaros Valsts ieņēmumu dienests, ja nepieciešams, pieprasa no nodokļu maksātāja papildu informāciju vai paskaidrojumus, lai vienotos par iepriekšējas vienošanās nosacījumiem.

11. Ja Valsts ieņēmumu dienests piekrīt noslēgt ar nodokļu maksātāju iepriekšēju vienošanos, tajā iekļauj šādu informāciju:

11.1. nodokļu maksātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

11.2. fakti, darījumi un pārskata gadi, uz kuriem attiecas iepriekšēja vienošanās;

11.3. darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metode (apraksts), salīdzināmo objektu daudzums un to atlases kritēriji, izvēlētās metodes piemērošanas sagaidāmais rezultāts;

11.4. tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodes aprēķiniem svarīga informācija (piemēram, izmaksu uzcenojums, peļņas norma);

11.5. nozīmīgi pieņēmumi, ar kuriem darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metode ir pamatota;

11.6. apstākļi, kuros būtu jāpiesaka iepriekšējas vienošanās grozīšana;

11.7. paziņojums par to, ka iepriekšēja vienošanās zaudē spēku, ja notiek izmaiņas saistītajos normatīvajos aktos;

11.8. nosacījumi, kuros iepriekšēja vienošanās zaudē spēku;

11.9. iepriekšējas vienošanās darbības termiņš (nepārsniedzot piecus gadus no iepriekšējas vienošanās noslēgšanas dienas);

11.10. pārskata gadi, uz kuriem attiecas iepriekšēja vienošanās, ja iepriekšēja vienošanās attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem;

11.11. nodokļu sekas, kas izriet no iepriekšējas vienošanās, tajā skaitā kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests uzrauga iepriekšējas vienošanās noteikumu izpildi;

11.12. termiņš, līdz kuram nodokļu maksātājs izpilda iepriekšējas vienošanās nosacījumus, ja minētā vienošanās tiek slēgta par iepriekšējo pārskata gadu darījumiem;

11.13. sekas, kas iestājas, ja nodokļu maksātājs neizpilda iepriekšējas vienošanās nosacījumus;

11.14. citi nosacījumi, par kuriem puses savstarpēji vienojas.

12. Ja iepriekšēja vienošanās tiek slēgta par darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai) par iepriekšējiem pārskata gadiem, tajā neiekļauj šo noteikumu 11.5. un 11.6. apakšpunktā minēto informāciju.

13. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs pieteikt iepriekšējas vienošanās grozījumus.

14. Valsts ieņēmumu dienests, izskatot iesniegumu par iepriekšējas vienošanās grozīšanu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par:

14.1. iepriekšējas vienošanās grozīšanas procedūras uzsākšanu;

14.2. atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās grozīšanas procedūru.

15. Iepriekšējas vienošanās grozījumi tiek veikti, ja Valsts ieņēmumu dienests ar nodokļu maksātāju vienojas par tiem.

16. Ja gada laikā pēc iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūras uzsākšanas Valsts ieņēmumu dienests un nodokļu maksātājs nevienojas par iepriekšējas vienošanās nosacījumiem un turpmākās noslēgšanas procedūras veikšana nav lietderīga, Valsts ieņēmumu dienests izbeidz iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

17. Maksa par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu ir 7114 euro, un to iemaksā valsts budžetā Valsts ieņēmumu dienesta budžeta programmas kontā Valsts kasē.

18. Maksas daļu par iepriekšēju vienošanos nodokļu maksātājs iemaksā:

18.1. 20 procentu apmērā pirms šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas;

18.2. 80 procentu apmērā pēc šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā lēmuma paziņošanas.

19. Veicot maksājumu par iepriekšēju vienošanos, maksājuma rīkojumā obligāti norāda maksājuma mērķi – maksa par iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

20. Līdz šo noteikumu 18.1. vai 18.2. apakšpunktā minētās maksas daļas saņemšanai Valsts ieņēmumu dienests attiecīgi neizskata šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu vai neturpina iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 16 "Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 7., 183. nr.).

22. Iepriekšējas vienošanās, kuras noslēgtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā līdz attiecīgo vienošanos izpildei, un uz to grozīšanu attiecas regulējums, kas bija spēkā minēto iepriekšēju vienošanos noslēgšanas brīdī.

23. Iesniegumu par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu, kas iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 802Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 21.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 20.12.2018. OP numurs: 2018/250.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303860
21.12.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"