Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.16

Rīgā 2013.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 35.§)
Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
16.1 panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā nodokļu administrācija noslēdz iepriekšēju vienošanos ar nodokļu maksātāju, kas veic vai uzsāk darījumu ar saistītu ārvalsts uzņēmumu (turpmāk – nodokļu maksātājs), par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu konkrētam darījumam vai darījumu veidam (turpmāk – iepriekšēja vienošanās);

1.2. maksu par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu un kārtību, kādā tā tiek iekasēta.

2. Nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par iepriekšēju vienošanos. Iesniegumā norāda:

2.1. nodokļu maksātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2.2. saistītu ārvalstu uzņēmumu, ar kuru veic vai uzsāk darījumu;

2.3. darījumu vai darījumu veidu, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās;

2.4. darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanai izvēlēto metodi;

2.5. termiņu, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās (nepārsniedzot trīs gadus no tās noslēgšanas dienas);

2.6. juridisko pamatojumu darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodes izvēlei un iesnieguma iesniegšanai.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumentus, kuros norādīta šāda informācija:

3.1. nodokļu maksātāja darbības nozares vispārīgs apraksts – īss nodokļu maksātāja pēdējo gadu darbības izklāsts, kas ietver:

3.1.1. informāciju par nozari (attīstības tendences, raksturīgākās īpatnības), kurā nodokļu maksātājs darbojas;

3.1.2. nodokļu maksātāja galvenos komercdarbības vai uzņēmējdarbības veidus;

3.1.3. nodokļu maksātāja komercdarbības vai uzņēmējdarbības vietas;

3.1.4. to ekonomisko un juridisko faktoru analīzi, kuri ietekmē nodokļu maksātāja preču un pakalpojumu cenu noteikšanu;

3.1.5. attiecīgās komercdarbības vides raksturojumu (konkurence, realizācijas iespējas un citi tirgus faktori);

3.1.6. nemateriālā ieguldījuma aprakstu, kam varētu būt potenciāla ietekme uz darījumu starp nodokļu maksātāju un saistītu ārvalstu uzņēmumu;

3.1.7. galvenās darījumu plūsmas starp saistīto personu pasaules grupas organizatoriskās struktūras dalībniekiem, kam varētu būt ietekme uz šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto darījumu vai darījumu veidu;

3.1.8. informāciju par darījumos veiktajām funkcijām, uzņemtajiem riskiem un izmantotajiem (iesaistītajiem) aktīviem;

3.2. nodokļu maksātāja un ar to saistīto personu pasaules grupas organizatoriskā un juridiskā struktūra un to savstarpējā saistība;

3.3. ziņas par saistīto ārvalstu uzņēmumu, ar kuru veic vai uzsāk darījumu, uz ko attieksies iepriekšēja vienošanās: personas nosaukums, juridiskā adrese un struktūrvienību adreses, tālruņa numurs, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, taksācijas periods un saistītā ārvalstu uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, identifikācijas kods un pilnvarojuma pamats;

3.4. nodokļu maksātāja un saistītā ārvalstu uzņēmuma saistību identificējošās pazīmes: savstarpējās līdzdalības kapitālā attiecība un kontroles raksturojums;

3.5. darījuma dalībnieku darbību atspoguļojošie finanšu un nodokļu dati, ieskaitot:

3.5.1. saistītā ārvalstu uzņēmuma, ar kuru veic vai uzsāk darījumu, uzņēmumu ienākuma nodokļa (vai līdzīga nodokļa) deklarācijas, finanšu pārskatus un gada pārskatus par pēdējiem trim gadiem;

3.5.2. esošās vienošanās starp saistītiem uzņēmumiem un personām par cenu noteikšanu vai izmaksu sadali;

3.5.3. uzņēmumu grāmatvedības uzskaites organizācijas raksturojumu;

3.5.4. ja tas var ietekmēt darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai), – arī mārketinga un finanšu pētījumus, budžeta projektus, komercdarbības vai uzņēmējdarbības plānus un pasaules mēroga produkta līniju vai komercdarbības (uzņēmējdarbības) segmenta pārskatu;

3.6. informācija par nodokļu maksātāja darbības stratēģiju (tirgus stratēģiju, produkcijas (pakalpojumu) izplatīšanas, pārdošanas stratēģiju un vadības stratēģiju), kas var ietekmēt cenas (vērtības) noteikšanu darījumam ar saistītu ārvalstu uzņēmumu;

3.7. darījuma apraksts, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās, tai skaitā:

3.7.1. tā darījuma priekšmeta apraksts, kas attiecas uz konkrēto darījumu, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās;

3.7.2. preču, pakalpojumu, produktu un darījuma produkta plūsma, naudas plūsma, izmantotā valūta;

3.7.3. katra darījuma dalībnieka funkcionālā analīze (ietver katra dalībnieka veikto funkciju, iesaistīto līdzekļu, uzņemto risku un izlietoto ekonomisko izmaksu aprakstu);

3.7.4. katra darījuma dalībnieka atlīdzības daļa no nemateriālā īpašuma ieguldīšanas, tās aprēķināšanas metode un pamatojums, ja darījuma nodrošināšanai veiktās izmaksas ir saistītas ar nemateriālā īpašuma izmantošanu;

3.7.5. darījuma līgumiskie nosacījumi;

3.7.6. darījuma cenu ietekmējošie ekonomiskie apstākļi un komercdarbības (uzņēmējdarbības) stratēģijas specifika;

3.8. izvēlētās metodes apraksts, lai noteiktu darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai), metodes izvēles motivācija un salīdzinājums ar iepriekšējos trijos gados piemēroto metodi, materiāli, kas pamato izvēlētās darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodoloģijas racionalitāti;

3.9. atkarībā no izvēlētās metodes – salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze vai nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenas (vērtības) un piemērotas atbilstošas darījuma cenas (vērtības) analīze, kas ietver:

3.9.1. detalizētus atlases kritērijus, kas izmantoti iespējamo salīdzināmo darījumu identificēšanai, vai datus par salīdzināmiem nesaistītiem uzņēmumiem (komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām), kā arī iespējamo salīdzināmo darījumu vai nesaistītu uzņēmumu aprakstu;

3.9.2. detalizētu jebkuru nepieciešamo korekcijas faktoru raksturojumu attiecībā uz atlasītiem salīdzināmiem nesaistītiem uzņēmumiem (komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām) vai darījumiem, kā arī šo korekcijas faktoru piemērošanu un tās rezultātu;

3.10. pieņēmumi par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu ietekmējošiem faktoriem un to izmaiņu dēļ iespējamām sekām;

3.11. ārvalstu saistītā uzņēmuma ar tā valsts nodokļu administrāciju noslēgtās iepriekšējas vienošanās kopija (ja tāda vienošanās ir noslēgta) un tai pievienoto dokumentu kopijas, ja minētā vienošanās ir noslēgta par līdzīgiem darījumiem vai skar šo darījumu, un šo dokumentu īss kopsavilkums latviešu valodā;

3.12. ārvalstu saistītā uzņēmuma ar citu valstu nodokļu administrācijām noslēgto iepriekšēju vienošanos saraksts, ja tās ir noslēgtas par līdzīgiem darījumiem vai skar šo darījumu;

3.13. ja ārvalstu saistītajam uzņēmumam tiek veikta nodokļu pārbaude vai tas piedalās lietas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas procesā attiecībā uz darījumu ar saistītām personām par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu, – šo notikumu apraksts;

3.14. cita informācija, kas pamato saistīto uzņēmumu darījuma vai darījumu veida cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).

4. Valsts ieņēmumu dienests izvērtē nodokļu maksātāja iesniegumu par iepriekšēju vienošanos, pārbaudot iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto informāciju, kā arī, ja nepieciešams, pieprasot no nodokļu maksātāja papildu informāciju, un Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par:

4.1. iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūras uzsākšanu;

4.2. atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

5. Šo noteikumu 4.1. vai 4.2.apakšpunktā minēto lēmumu Valsts ieņēmumu dienests paziņo nodokļu maksātājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

6. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru, ja nodokļu maksātājs:

6.1. nesniedz šo noteikumu 3.punktā minēto informāciju;

6.2. iesniegumā par iepriekšēju vienošanos vai tam pievienotajos dokumentos ir norādījis nepatiesu informāciju.

7. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru, tas nodokļu maksātājam paziņo procedūras uzsākšanas datumu un atbildīgo Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu.

8. Ja pēc informācijas un argumentu apmaiņas ar nodokļu maksātāju Valsts ieņēmumu dienests piekrīt noslēgt ar nodokļu maksātāju iepriekšēju vienošanos, tajā iekļauj šādu informāciju:

8.1. nodokļu maksātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

8.2. fakti, darījumi un finanšu gadi, uz kuriem attiecas iepriekšēja vienošanās;

8.3. tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metode (tās apraksts), kurai piekrīt Valsts ieņēmumu dienests, salīdzināmo objektu daudzums un to atlases kritēriji, izvēlētās metodes piemērošanas sagaidāmais rezultāts;

8.4. tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodes aprēķiniem svarīga informācija (piemēram, izmaksu uzcenojums, peļņas norma);

8.5. nozīmīgi pieņēmumi, ar kuriem metode ir pamatota;

8.6. apstākļi, kuros būtu jāpiesaka iepriekšējas vienošanās grozīšana;

8.7. paziņojums par to, ka iepriekšēja vienošanās zaudē spēku, ja notiek izmaiņas saistītajos normatīvajos aktos;

8.8. nosacījumi, kuros iepriekšēja vienošanās zaudē spēku;

8.9. iepriekšējas vienošanās darbības termiņš (nepārsniedzot trīs gadus no iepriekšējas vienošanās noslēgšanas dienas);

8.10. nodokļu sekas, kas izriet no iepriekšējas vienošanās;

8.11. citi nosacījumi, par kuriem puses savstarpēji vienojas.

9. Iepriekšējas vienošanās grozījumus nodokļu maksātājs ir tiesīgs pieteikt līdz brīdim, kad jāiesniedz gada pārskats par pārskata gadu, uz kuru attiecas attiecīgie grozījumi.

10. Valsts ieņēmumu dienests, izskatot iesniegumu par iepriekšējas vienošanās grozīšanu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par:

10.1. iepriekšējas vienošanās grozīšanas procedūras uzsākšanu;

10.2. atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās grozīšanas procedūru.

11. Šo noteikumu 10.1. vai 10.2.apakšpunktā minēto lēmumu Valsts ieņēmumu dienests paziņo nodokļu maksātājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

12. Iepriekšējas vienošanās grozījumi tiek veikti, ja Valsts ieņēmumu dienests pēc informācijas un argumentu apmaiņas ar nodokļu maksātāju akceptē tos.

13. Ja gada laikā pēc iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūras uzsākšanas Valsts ieņēmumu dienests un nodokļu maksātājs nevienojas par iepriekšējas vienošanās nosacījumiem un turpmākās noslēgšanas procedūras veikšana nav lietderīga, Valsts ieņēmumu dienests izbeidz iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

14. Maksa par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu ir 7 114 euro, un to iemaksā valsts budžetā Valsts ieņēmumu dienesta budžeta programmas kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.845)

15. Maksas daļu par iepriekšēju vienošanos nodokļu maksātājs iemaksā:

15.1. 20 procentu apmērā pirms šo noteikumu 2.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas;

15.2. 80 procentu apmērā pēc šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā lēmuma paziņošanas.

16. Veicot maksājumu par iepriekšēju vienošanos, maksājuma rīkojumā obligāti norāda maksājuma mērķi: maksa par iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

17. Līdz šo noteikumu 15.1. vai 15.2.apakšpunktā minētās maksas daļas saņemšanai Valsts ieņēmumu dienests attiecīgi neizskata šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu vai neturpina iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

18. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 03.01.2013.Stājas spēkā: 11.01.2013.Piemērojams ar: 01.01.2013.Zaudē spēku: 21.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2013. OP numurs: 2013/7.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
253962
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2013","iso_value":"2013\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)