Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 796

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 49. §)
Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un
ciltsdarba likuma
5. panta otrās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības (turpmāk – biedrība) un krustojuma cūku audzētāju organizācijas (turpmāk – organizācija) atbilstības kritērijus un atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmu apstiprināšanas kārtību:

1.1.1. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulas (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula") (turpmāk – regula Nr. 2016/1012), 4. un 8. pantu – attiecībā uz Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma 1. panta pirmās daļas 9. punkta "a" apakšpunktā noteiktajiem tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvniekiem un krustojuma vaislas cūkām;

1.1.2. saskaņā ar šo noteikumu prasībām – attiecībā uz Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma 1. panta pirmās daļas 9. punkta "b" apakšpunktā noteiktajiem pārējiem lauksaimniecības dzīvniekiem (turpmāk – pārējie lauksaimniecības dzīvnieki);

1.2. biedrības un organizācijas atzīšanas atsaukšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas un atsaukšanas kārtību.

2. Biedrību un organizāciju atzīst un to izstrādātās audzēšanas programmas apstiprina Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) izveidota šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā. Komisijā ir divi datu centra pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

3. Datu centrs savā tīmekļvietnē publicē datu centra direktora apstiprinātu nolikumu, kurā noteikts komisijas sastāvs un darba organizēšanas kārtība, kā arī noteikta šo noteikumu II un III nodaļā minēto atbilstības kritēriju un prasību izvērtēšanas metodika.

4. Pirms lēmuma pieņemšanas par biedrības vai organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu komisija ir tiesīga izvērtēt biedrības vai organizācijas atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem un prasībām, kā arī izvērtēt atzītas biedrības vai organizācijas darbību un apstiprinātas audzēšanas programmas īstenošanu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

5. Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Datu centrs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības vai organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts). Datu centrs atzīto biedrību un organizāciju sarakstu ievieto savā tīmekļvietnē.

7. Biedrību un organizāciju, kas izstrādā šo noteikumu 1.1.1. apakšpunktā minēto dzīvnieku audzēšanas programmu, sarakstā iekļauj saskaņā ar 2017. gada 10. aprīļa Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/716, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1012 piemērošanas noteikumus attiecībā uz veidlapu paraugiem tādas informācijas sniegšanai, kas jāiekļauj atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstos, 1. panta prasībām.

8. Biedrību, kas izstrādā šo noteikumu 1.1.2. apakšpunktā minēto dzīvnieku audzēšanas programmu, sarakstā iekļauj, norādot biedrības nosaukumu, atzīšanas datumu, kontaktinformāciju, audzētās dzīvnieku šķirnes, līnijas vai sugas nosaukumu un audzēšanas programmas apstiprināšanas datumu.

9. Biedrība vai organizācija katrai lauksaimniecības dzīvnieku sugai, šķirnei, līnijai vai krustojuma vaislas cūkām izstrādā audzēšanas programmu.

10. Audzēšanas programmu vienas sugas, šķirnes vai līnijas tīršķirnes lauksaimniecības dzīvniekiem vai krustojuma vaislas cūkām var īstenot divas vai vairākas biedrības vai organizācijas, ja tās rakstiski vienojas un izstrādā kopīgu audzēšanas programmu vai izstrādā katra savu audzēšanas programmu un rakstiski vienojas par vienotu prasību iekļaušanu visās audzēšanas programmās saistībā ar:

10.1. tīršķirnes vaislas liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu ierakstīšanu ciltsgrāmatā, vaislinieku un vaislas materiāla sertifikāciju;

10.2. pārējo lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu, vaislas dzīvnieku reģistra kārtošanas metodiku, izlases principiem, atlasē lietotajiem vērtēšanas kritērijiem un tīršķirnes vaislas dzīvnieka definīciju.

11. Apdraudētas šķirnes dzīvnieku saglabāšanai valstī apstiprina vienu audzēšanas programmu.

11.1 Biedrība vai organizācija izstrādā paškontroles procedūras, kurās iekļauj informāciju vismaz par audzēšanas programmas uzdevumu un mērķu uzraudzību, snieguma pārbaudes datu ticamību un ciltsgrāmatā ietverto dzīvnieku izcelsmes datu ticamības pārbaudi (ja attiecināms).

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

12. Starp biedrību vai organizāciju un saimniecību ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu ar noteiktiem veicamajiem uzdevumiem.

12.1 Biedrība vai organizācija izvērtē audzēšanas programmā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi saskaņā ar izstrādātajām paškontroles procedūrām un katru gadu līdz 1. jūnijam informē šo noteikumu 12. punktā minētās saimniecības par iepriekšējā kalendāra gadā sasniegtajiem rezultātiem īstenotajā audzēšanas programmā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

13. Atzīta biedrība vai organizācija reizi trijos gados līdz attiecīgā gada 1. martam iesniedz datu centrā pārskatu par iepriekšējo periodu, norādot informāciju par audzēšanas programmas mērķu un uzdevumu īstenošanas rezultātiem, sniegtajiem ciltsdarba pakalpojumiem un ciltsdarba speciālistu praktiskās apmācības organizēšanu. Pārskatu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

14. Biedrība vai organizācija katru gadu līdz 1. martam iesniedz datu centrā aktualizētu sarakstu ar saimniecībām, kurās īsteno attiecīgo audzēšanas programmu, tostarp norādot šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības (ja attiecināms). Sarakstā norāda saimniecības nosaukumu, ganāmpulka numuru un saimniecībā audzēto lauksaimniecības dzīvnieku sugu, šķirni vai līniju. Ja iesniegtajā sarakstā notikušas izmaiņas, aktuālo informāciju par tām iesniedz 30 dienu laikā. Dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

14.1 Komisija vienu reizi var pagarināt šo noteikumu 13. punktā minētā pārskata iesniegšanas termiņu, ņemot vērā biedrības vai organizācijas pamatotu lūgumu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

14.2 Ja biedrība vai organizācija komisijas noteiktajā termiņā pārskatu neiesniedz, komisija par to informē Pārtikas un veterināro dienestu. Pārtikas un veterinārais dienests izvērtē biedrības vai organizācijas audzēšanas programmas īstenošanu un darbību ciltsdarba jomā un informē komisiju par izvērtēšanas rezultātiem.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

II. Biedrības un organizācijas atzīšana, atzīšanas atsaukšana un tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieku un krustojuma vaislas cūku audzēšanas programmu apstiprināšanas, apturēšanas un atsaukšanas kārtība

15. Biedrību un organizāciju atzīst un šo noteikumu 1.1.1. apakšpunktā minēto dzīvnieku audzēšanas programmu apstiprina atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 II nodaļas un I pielikuma prasībām.

16. Biedrība vai organizācija iesniedz komisijai iesniegumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu, audzēšanas programmas vai audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu. Iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un faktisko adresi (ja atšķiras no juridiskās adreses), kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas mērķi, audzēšanas programmas nosaukumu (iekļaujot informāciju par dzīvnieku sugu un šķirni, kurai audzēšanas programma izstrādāta) un audzēšanas programmas īstenošanas mērķi.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

17. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē biedrības vai organizācijas atbilstību un pieņem lēmumu par tās atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī tās izstrādātās audzēšanas programmas vai audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

17.1 Ja komisija, izvērtējot atbilstību, konstatē trūkumus, tā nosaka termiņu trūkumu novēršanai, ne ilgāku par 30 dienām.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

17.2 Ja biedrība vai organizācija komisijas konstatētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt biedrību un apstiprināt audzēšanas programmu vai audzēšanas programmas grozījumus un paziņo to biedrībai vai organizācijai.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

18. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atzīšanas atsaukšanu biedrībai vai organizācijai un audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanu vai atsaukšanu atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 47. panta prasībām, kā arī ja biedrības vai organizācijas darbības atkārtoti, pastāvīgi vai kopumā neatbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu noteiktajām prasībām.

III. Biedrības atzīšana un atzīšanas atsaukšana, kā arī pārējiem lauksaimniecības dzīvniekiem izstrādātas audzēšanas programmas apstiprināšanas, apstiprinājuma apturēšanas un apstiprinājuma atsaukšanas kārtība

19. Biedrība var pieteikties atzīšanai par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību, ja tā atbilst šādiem kritērijiem un prasībām:

19.1. tā vismaz vienu gadu darbojas konkrētās lauksaimniecības dzīvnieku sugas, šķirnes vai līnijas izkopšanas jomā;

19.2. tai attiecībā uz katru izstrādāto audzēšanas programmu ir pietiekams saimniecību un tīršķirnes vaislas dzīvnieku skaits, izņemot apdraudēto šķirni;

19.3. audzēšanas programmas īstenošanai un ar ciltsdarbu saistīto pakalpojumu sniegšanai tai ir piemērotas telpas un aprīkojums, ciltsdarba speciālisti un fiziskās personas, kas ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu atbilstoši normatīvajiem aktiem par fiziskām personām, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju;

19.4. tai ir izstrādātas paškontroles procedūras;

19.5. tai ir izstrādāts dokuments, kurā noteikti biedrības un audzēšanas programmas īstenošanā iesaistīto dzīvnieku audzētāju pienākumi un tiesības, kā arī strīdu izšķiršanas kārtība;

19.6. tai ir izstrādāta attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas, šķirnes vai līnijas audzēšanas programma.

20. Biedrība audzēšanas programmā norāda:

20.1. vienu vai vairākus no attiecīgās sugas, šķirnes vai līnijas lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas programmas mērķiem – uzlabošana, saglabāšana, atjaunošana vai jaunas šķirnes vai līnijas radīšana;

20.2. attiecīgās sugas, šķirnes vai līnijas lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas programmas sasniedzamo mērķi un uzdevumus;

20.3. attiecīgās selekcionējamās sugas, šķirnes vai līnijas tīršķirnes vaislas dzīvnieka definīciju;

20.4. pašas izstrādātu attiecīgai lauksaimniecības dzīvnieku sugai izmantojamo identificēšanas sistēmu vai normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteikto informāciju;

20.5. vaislas dzīvnieku reģistra kārtošanas metodiku;

20.6. izmantojamo lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes reģistrācijas sistēmu;

20.7. pašas izstrādātu attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas snieguma pārbaudes kārtību, ja tā nav noteikta normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtību;

20.8. lauksaimniecības dzīvnieku izlases principus un atlasē lietotos vērtēšanas kritērijus;

20.9. ciltsvērtības noteikšanu;

20.10. izmantojamo veidlapu zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanai, kuros iekļauta informācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām par zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

21. Biedrība komisijai iesniedz iesniegumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanu, audzēšanas programmas vai audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu. Iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un faktisko adresi (ja atšķiras no juridiskās adreses), kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas mērķi, audzēšanas programmas nosaukumu (iekļaujot informāciju par dzīvnieku sugu un šķirni, kurai audzēšanas programma izstrādāta) un audzēšanas programmas īstenošanas mērķi.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

22. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē biedrības atbilstību šo noteikumu 19. punktā minētajām prasībām un iesniegtās audzēšanas programmas vai audzēšanas programmas grozījumu atbilstību šo noteikumu 20. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par tās atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī tās izstrādātās audzēšanas programmas vai audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

23. Ja komisija, izvērtējot atbilstību, konstatē trūkumus, tā nosaka termiņu trūkumu novēršanai, ne ilgāku par 30 dienām.

24. Ja biedrība komisijas konstatētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt biedrību un apstiprināt audzēšanas programmu vai audzēšanas programmas grozījumus un paziņo to biedrībai.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

26. (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

27. (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

28. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par biedrības atzīšanas atsaukšanu, ja biedrības darbības atkārtoti, pastāvīgi vai kopumā neatbilst:

28.1. šo noteikumu 19. punktā minētajiem kritērijiem un prasībām;

28.2. normatīvajos aktos par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu noteiktajām prasībām.

29. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par biedrības īstenotās audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanu vai atsaukšanu, ja biedrības darbības atkārtoti, pastāvīgi vai kopumā neatbilst šo noteikumu 20. punktā minētajām prasībām.

IV. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 117. nr.).

31. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību" šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu ieguvušās organizācijas tiek uzskatītas par atzītām un to audzēšanas programmas par apstiprinātām.

32. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu ieguvušās organizācijas, kas īsteno šo noteikumu 1.1.1. apakšpunktā minēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas programmu, papildina audzēšanas programmu atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 I pielikuma 2. un 3. daļas prasībām, paškontroles procedūru aprakstu un informāciju – atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 I pielikuma 1. daļas A sadaļas 4. punkta un B sadaļas prasībām un komisijā iesniedz vienlaikus ar šo noteikumu 13. punktā minēto pārskatu.

33. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu ieguvušās organizācijas, kas īsteno šo noteikumu 1.1.2. apakšpunktā minēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas programmu, papildina audzēšanas programmu un informāciju par biedrības darbību atbilstoši šo noteikumu 19. un 20. punktā minētajām prasībām un komisijā iesniedz vienlaikus ar šo noteikumu 13. punktā minēto pārskatu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 796
Iesniegums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu

(Pielikums svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 796
Iesniegums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu

(Pielikums svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 469)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 796Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 21.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 20.12.2018. OP numurs: 2018/250.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303849
{"selected":{"value":"09.07.2021","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2018","iso_value":"2018\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2018.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"