Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2011.gada 12.jūlijā (prot. Nr.43 48.§)
Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju (turpmāk − organizācija) atbilstības kritērijus un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību.

2. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu piešķir Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) izveidota lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā. Komisijā ir divi datu centra pārstāvji, divi Zemkopības ministrijas pārstāvji un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.524 redakcijā)

3. Datu centrs savā tīmekļvietnē publicē datu centra direktora apstiprinātu komisijas nolikumu, kurā noteikts komisijas sastāvs, darba organizēšanas kārtība un šo noteikumu II nodaļā minēto atbilstības kritēriju izvērtēšanas metodika.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

3.1 Komisija, pirms pieņemts lēmums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, ir tiesīga pārbaudē uz vietas izvērtēt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.404 redakcijā)

4. Datu centra šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrs (turpmāk – reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa. Datu centrs aktualizē reģistrā organizāciju sarakstu un nodrošina tā pieejamību datu centra mājaslapā.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 524; MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

4.1 Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta organizācija pirms ciltsdarba programmas īstenošanas Latvijā par to informē datu centru. Datu centrs pārliecinās, vai šī organizācija ir iekļauta attiecīgās dalībvalsts atzīto šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrā, un informē par to organizāciju, kura Latvijā īsteno ciltsdarba programmu tās pašas sugas lauksaimniecības dzīvniekiem.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.524 redakcijā)

4.2 Ja Pārtikas un veterinārais dienests šo noteikumu 4.1 punktā minētās organizācijas darbībā konstatē normatīvo aktu pārkāpumus ciltsdarba jomā, tas par konstatētajiem pārkāpumiem ziņo datu centram. Datu centrs par veiktajām kontrolēm un pieņemtajiem lēmumiem informē attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, kuras pārziņā ir šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atzīšana.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.524 redakcijā)

II. Organizācijas atbilstības kritēriji

5. Organizācijai ir izstrādāta atbilstošās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba programma (turpmāk – ciltsdarba programma) vai ģenētisko resursu saglabāšanas programma periodam līdz desmit gadiem.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 524; MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

6. Organizācijas ciltsdarba programmā vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmā norāda:

6.1. attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba mērķus un uzdevumus;

6.2. selekcionējamās šķirnes (vai šķirņu) raksturīgākās pazīmes;

6.3. izmantojamo šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas sistēmu;

6.4. izmantojamo šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes reģistrācijas sistēmu;

6.5. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības kārtību (prasība neattiecas uz liellopu (piena un gaļas govju), cūku, zirgu, aitu, kazu (piena un gaļas kazu), medus bišu, trušu un kažokzvēru ciltsdarba programmām);

6.6. selekcijā izmantojamo šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas sistēmu;

6.7. ciltsgrāmatas kārtošanas metodiku;

6.8. vaislinieku un vaislas materiāla sertificēšanas metodiku;

6.9. dzīvnieku skaitu, kas ir pietiekams attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmas īstenošanai, izņemot ģenētisko resursu saglabāšanas programmu.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr. 404; MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

7. Organizācija var strādāt ar valstī jau apstiprinātu ciltsdarba programmu, izņemot ģenētisko resursu saglabāšanas programmu, ja to saskaņo ar organizāciju, kas izstrādājusi attiecīgo ciltsdarba programmu, un par to informē komisiju.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

8. Organizācijas pārraudzībā esošajās lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībās ir pietiekams dzīvnieku skaits attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmas īstenošanai, un tai ir izstrādāts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību atestācijas nolikums (turpmāk – nolikums) atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

9. Organizācija, kurai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, katru gadu līdz 1. februārim iesniedz datu centrā pārskatu par iepriekšējo gadu, norādot informāciju par ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas īstenošanas sasniegumiem, sniegtajiem ciltsdarba pakalpojumiem un ciltsdarba speciālistu praktiskās apmācības organizēšanu.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

10. Organizācijai ir to šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību un pārraudzībā esošo lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību reģistrs, kurās veic ciltsdarbu. Saimniecību ganāmpulki ir reģistrēti un dzīvnieki apzīmēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

11. Organizācijā ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas īstenošanai un ar ciltsdarbu saistīto pakalpojumu sniegšanai ir atbilstošas iekārtas, ciltsdarba speciālisti un fiziskās personas, kas ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu atbilstoši normatīvajiem aktiem par fiziskām personām, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

12. Ciltsdarbu tādas šķirnes zirgiem, kuras ciltsgrāmatu jau kārto citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, veic atbilstoši attiecīgās organizācijas noteiktajiem atbilstības kritērijiem un sadarbībā ar šo organizāciju.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.524 redakcijā)

III. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršana

13. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu piešķir, ja organizācija:

13.1. atbilst šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem;

13.2. vismaz vienu gadu darbojas konkrētās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes audzēšanas un izkopšanas jomā.

14. Lai iegūtu šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu, organizācija komisijai iesniedz:

14.1. iesniegumu un statūtus;

14.2. ciltsdarba programmu vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmu;

14.3. nolikumu;

14.4. pārskatu, kurā apkopota iepriekšējās darbības pieredze dzīvnieku audzēšanā un pārraudzības datu analīze;

14.5. to saimniecību sarakstu, kurās plānots veikt ciltsdarbu.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 524; MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

15. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1. piešķirt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu;

15.2. nepiešķirt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu.

16. Komisija šo noteikumu 15.punktā minēto lēmumu paziņo organizācijai.

17. Ja komisija, izvērtējot organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem, konstatē trūkumus, tā pieņem lēmumu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav garāks par 30 dienām.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.524)

18. Ja organizācija komisijas lēmumā minētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu.

19. Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa pagarināšana, anulēšana un datu iekļaušana organizāciju reģistrā

20. Organizācija divus mēnešus pirms ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas termiņa beigām iesniedz komisijā atkārtotai vērtēšanai:

20.1. iesniegumu;

20.2. ciltsdarba programmu vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmu turpmākajam periodam. Ja ciltsdarba programmu vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmu īsteno vairākas organizācijas, tās iesniedz vienotu savstarpēji saskaņotu ciltsdarba programmu vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmu;

20.3. (svītrots ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.524);

20.4. nolikumu;

20.5. (svītrots ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.524);

20.6. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstu.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 524; MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

21. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem, pieņem lēmumu pagarināt vai nepagarināt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu un paziņo to organizācijai.

22. Ja komisija, izvērtējot organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem, konstatē trūkumus, tā pieņem lēmumu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav garāks par 10 dienām.

23. Ja organizācija komisijas lēmumā minētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu nepagarināt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu.

24. Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu nepagarināt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu, organizācija trīs mēnešus pēc komisijas lēmuma paziņošanas dienas var iesniegt iesniegumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, ja ir novērsti komisijas lēmumā minētie trūkumi.

25. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par organizācijas darbības apturēšanu uz laiku vai atcelt lēmumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, ja:

25.1. organizācija savas darbības laikā neievēro šo noteikumu II nodaļā minētos nosacījumus;

25.2. ir beidzies ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas termiņš;

25.3. organizācija nepilda Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā noteiktos valsts pārvaldes uzdevumus.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

26. Ja organizācija ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas darbības laikā tajā izdara grozījumus, tā minētos grozījumus iesniedz komisijai. Ja organizācijas veic ciltsdarbu pēc vienotas ciltsdarba programmas, tās sagatavotos grozījumus pirms iesniegšanas komisijai savstarpēji saskaņo.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

27. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē organizācijas iesniegto ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas grozījumu atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem, pieņem lēmumu apstiprināt vai neapstiprināt iesniegtos ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas grozījumus un paziņo to organizācijai.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

28. Ja komisija, izvērtējot organizācijas iesniegto ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas grozījumu atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem, konstatē trūkumus, tā pieņem lēmumu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav garāks par 10 dienām, un paziņo to organizācijai.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

29. Ja organizācija komisijas lēmumā minētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu neapstiprināt iesniegtos ciltsdarba programmas vai ģenētisko resursu saglabāšanas programmas grozījumus.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 304)

30. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt šo noteikumu 19.punktā minētajā kārtībā.

31. Organizācijas, kurām ir piešķirts vai pagarināts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, datu centrs iekļauj reģistrā, norādot organizācijas nosaukumu, statusa piešķiršanas datumu un kontaktinformāciju.

V. Noslēguma jautājums

32. Ja organizācijai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, tas ir spēkā arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumu projektā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 19.decembra Direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;

2) Padomes 1989.gada 30.maija Direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām;

3) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

4) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK;

5) Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/157/EK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 567Pieņemts: 12.07.2011.Stājas spēkā: 29.07.2011.Zaudē spēku: 21.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 28.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
233739
{"selected":{"value":"20.05.2016","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-20.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.05.2016","iso_value":"2016\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-20.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2014","iso_value":"2014\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2013","iso_value":"2013\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2013.-04.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2012","iso_value":"2012\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-30.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-14.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.05.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"