Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumiem pilngadīgām personām".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/23

Carnikavā 2018. gada 24. oktobrī
Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 24. oktobra lēmumu (prot. Nr. 18, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pakalpojuma "Aprūpe mājās" (turpmāk – pakalpojums) saņemšanas nosacījumus, samaksas par pakalpojumu kārtību, kā arī lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojuma sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai (turpmāk – klients):

3.1. kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.2. kurai saskaņā ar Carnikavas novada Sociālā dienesta (turpmāk – sociālais dienests) veiktu personas individuālo novērtējumu nepieciešams saņemt pakalpojumu.

4. Sociālā pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:

4.1. reģistrēties sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.2. nodrošināt sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.3. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un to saņemšanas kārtību;

4.4. noslēgt līgumu ar klientiem un/vai viņu apgādniekiem par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

4.5. nodrošināt klientu datu aizsardzību;

4.6. saskaņā ar līgumu sniegt Carnikavas novada domei (turpmāk – dome) un/vai sociālajam dienestam rakstveida pārskatus par sociālā pakalpojuma sniegšanu, pārskatus klientu vajadzību novērtēšanai un citus domes un/vai sociālā dienesta pieprasītos datus par sociālā pakalpojuma sniegšanu pašvaldības klientiem;

4.7. sadarboties ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām klientu pamatvajadzību risināšanā.

II. Aprūpe mājās

5. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās apgādnieks iesniedz sociālajā dienestā dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

6. Sociālā dienesta darbinieki apmeklē personu dzīves vietā, novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu pakāpi un nosaka pakalpojuma līmeni:

6.1. personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 4 stundām nedēļā – aprūpes 1. līmenis;

6.2. personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 6 stundām nedēļā – aprūpes 2. līmenis;

6.3. personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 12 stundām nedēļā – aprūpes 3. līmenis;

6.4. personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 24 stundām nedēļā – aprūpes 4. līmenis.

7. Ja personai, kura pieprasa pakalpojumu, ir apgādnieki vai arī vienā mājoklī ar šo personu dzīvo citas personas, sociālā dienesta darbinieki vispirms izvērtē šo personu iespēju nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

8. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, pieņem sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc Noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas un šo Noteikumu 6. punktā un 7. punktā minēto apstākļu izvērtēšanas.

9. Pakalpojuma nepieciešamība tiek pārskatīta ne retāk kā reizi gadā.

10. Pakalpojuma sniegšanas kārtība:

10.1. Pakalpojuma sniegšanu nodrošina Carnikavas novada pašvaldība, slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju;

10.2. Sniegtā pakalpojuma līmenis tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;

10.3. Pakalpojums atbilstoši sociālā dienesta izvērtējumam var ietvert:

10.3.1. palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē:

10.3.1.1. pārtikas produktu, medikamentu un citu ikdienas preču pirkšanu un piegādi klienta dzīvesvietā;

10.3.1.2. palīdzību medikamentu lietošanā;

10.3.1.3. ūdens piegādi telpās, izlietotā ūdens iznešanu, atkritumu iznešanu;

10.3.1.4. kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu;

10.3.1.5. veļas apmaiņu un mazgāšanu (automātiskajā veļas mazgājamā mašīnā 2 reizes mēnesī vai tās nodošanu veļas mazgātavā 1 reizi mēnesī);

10.3.1.6. palīdzību gultas klāšanā;

10.3.1.7. klienta dzīvojamo telpu uzkopšanu 1 reizi nedēļā (putekļu slaucīšanu, paklāja tīrīšanu, grīdas mazgāšanu);

10.3.1.8. dzīvojamo telpu logu mazgāšanu 2 reizes gadā;

10.3.1.9. palīdzība dokumentu kārtošanā, dzīvokļa īres un citu komunālo maksājumu kārtošanā;

10.3.1.10. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu.

10.3.2. palīdzību personiskajā aprūpē:

10.3.2.1. palīdzību personas mazgāšanās reizēs;

10.3.2.2. zobu tīrīšanu, protēžu apkopšanu, bārdas skūšanu, nagu griešanu, matu sakārtošanu u.tml. (izņemot podologa pakalpojumus);

10.3.2.3. tualetes apmeklēšanu, lietošanu un pamperu maiņu.

10.3.3. palīdzību ēdināšanā:

10.3.3.1.palīdzību ēdiena gatavošanā vai zupas piegādi no "Zupas virtuves" ziemas periodā;

10.3.3.2. ēdiena pagatavošanu, pasniegšanu un barošanu ēdienreizēs;

10.3.3.3. trauku mazgāšanu.

10.3.4. palīdzību ģērbšanā – apģērba sagatavošanu, ģērbšanos, apavu uzvilkšanu/novilkšanu;

10.3.5. palīdzību pārvietošanās nodrošināšanā – izkļūšanu no gultas un iekļūšanu gultā, pārvietošanās mājoklī, pa kāpnēm, palīdzību nokļūšanai uz medicīnas iestādi, bet ne biežāk kā 2 reizes mēnesī.

10.3.6. sarunas par klientam interesējošiem jautājumiem ne vairāk kā 1 stundu nedēļā;

10.3.7. "Drošības pogas" pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī;

10.3.8. mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu – paplašinātu pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, piegādājot klientam vajadzīgos resursus (silto ūdeni, dušu, pēdu aprūpi (izņemot podologa pakalpojumus), veļas mazgājamo mašīnu u.c.) – ne retāk kā reizi mēnesī;

10.3.9. citus darbus, ja pēc sociālā dienesta izvērtējuma klientam tie nepieciešami pakalpojuma ietvaros.

11. Pakalpojuma saturu atbilstoši 10. punktam un sniegtā pakalpojuma līmenim nosaka sociālā dienesta sociālais aprūpētājs, aizpildot pilngadīgas personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.

12. Samaksas kārtība par pakalpojumu:

12.1. Par pakalpojumu samaksā klients, klienta apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta noteikumos un Noteikumos noteikto kārtību;

12.2. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp pašvaldību un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvēlētu pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu.

13. No maksas par pakalpojumu tiek atbrīvoti klienti, kuri atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

13.1. kuriem nav apgādnieku vai ir apgādnieki, kas dzīvo atsevišķi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem;

13.2. persona slimības laikā periodā vecuma, fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt saistošo noteikumu 10.3. punktā minētos darbus;

13.3. kuriem ienākumi nepārsniedz Carnikavas novada pašvaldībā noteikto maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu līmeni.

14. Ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par pašvaldībā noteikto maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, klients maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un pašvaldībā noteikto maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu sedz apgādnieks vai pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, kas jāievēro, veicot samaksu par pakalpojumu.

15. Ja tiek pieņemts lēmums, ka izdevumus par pakalpojumu sedz pats klients vai viņa apgādnieki, tad viņu pienākums ir samaksāt par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu lēmumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

16. Lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu sociālais dienests pieņem, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

16.1. aprūpējamā persona slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, bīstamām infekcijas slimībām, alkoholismu vai ar citu apreibinošu vielu atkarību;

16.2. aprūpējamam ir nepieciešama diennakts aprūpe;

16.3. aprūpējamam ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);

16.4. novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodrošināt pašaprūpi pati saviem spēkiem, vai ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

16.5. pakalpojuma apjoms pārsniedz personai nepieciešamo sociālo aprūpi.

17. Lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu sociālais dienests pieņem, ja iestājas viens no šādiem nosacījumiem:

17.1. klienta vainas dēļ rodas vai netiek novērsti apstākļi, kas ir bīstami aprūpētāja drošībai un/vai veselībai;

17.2. klients lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

17.3. persona vairs neatbilst Noteikumu 3. punktā minētajiem nosacījumiem.

18. Situācijās, kad Sociālais dienests ir konstatējis, ka personas veselības stāvokļa dēļ tās dzīvesvietā ir antisanitāri apstākļi, kas rada apdraudējumu personai un citām ēkā dzīvojošām personām, Sociālais dienests aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros nodrošina vienreizēju personas dzīvojamo telpu uzkopšanu.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

19. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20. Pašvaldības izpilddirektora pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

21. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Carnikavas novada domes 2012. gada 22. novembra saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/17 "Par pakalpojuma "Aprūpe mājā" nodrošināšanu Carnikavas novadā".

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2018. gada 24. oktobrī
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/23 "Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Carnikavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nepieciešami, lai sniegtu sociālu palīdzību – aprūpes mājās pakalpojumu personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi.

Cita starpā Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" kvalitāti, lai tā būtu mūsdienīgāka, varētu elastīgāk rast risinājumu gadījumos, kad persona ir nonākusi krīzes situācijā.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Carnikavas novada domes 2012. gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/17 "Par pakalpojuma "Aprūpe mājā" nodrošināšanu Carnikavas novadā".

2. Īss projekta satura izklātsSaistošie noteikumi tiek pieņemti jaunā redakcijā.

Saistošajos noteikumos "Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Carnikavas novadā" noteikti to saņemšanas nosacījumi, pakalpojumu samaksas kārtība, kā arī lēmuma par sociālo pakalpojumu piešķiršanas vai atteikuma piešķirt sociālo pakalpojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSakarā ar pakalpojuma Aprūpe mājās pilnveidošanu nav paredzams, ka tuvākajā laikā palielināsies pašvaldības budžeta izdevumi. Paredzams, ka par pakalpojumu budžeta gadā no budžeta būs nepieciešami no EUR 15 000 – 20 000, kas ir mazāk par darba algu, degvielu aprūpes mājās darba veikšanai dienesta automašīnai, veselības apdrošināšanu, darba devēja sociālo nodokli un sociālajām garantijām šobrīd 2 (diviem) aprūpētājiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām – veciem, vientuļiem, atsevišķi no bērniem dzīvojošiem senioriem, kas veselības un vecuma dēļ nespēj par sevi rūpēties un nodrošināt pamatvajadzības.

Tiek prognozēts, ka, nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojumu, uzlabosim personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunosim personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcijas, kurās personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. pašvaldības Sociālais dienests;

5.1.2. pašvaldības izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse.
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Carnikavas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2018/23Pieņemts: 24.10.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 288, 11.12.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
303686
01.01.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)