Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 760

Rīgā 2018. gada 4. decembrī (prot. Nr. 58 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
2. panta septīto daļu, 18. panta ceturto daļu,
21. panta otro daļu
un Alkoholisko dzērienu aprites likuma
3. panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138. nr.; 2006, 208. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 157., 201. nr.; 2010, 34., 51./52., 138. nr.; 2012, 25. nr.; 2013, 223. nr.; 2014, 64. nr.; 2016, 50., 194., 234. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā izsniedz atļauju akcīzes preču atlikumu pārvietošanai, realizācijai vai iznīcināšanai, valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;";

1.2. papildināt 5. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Komersanti, kuri ražo spirtu, pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nodrošina spirta ražošanas izejvielu krājumu inventarizāciju.";

1.3. papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Atļauts realizēt kafiju, bezalkoholiskos dzērienus un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, kuri ir iegādāti no komersanta, kam ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgo akcīzes preču veidu, vai kurus komersants pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis.";

1.4. svītrot 13. punkta otro teikumu;

1.5. papildināt noteikumus ar 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.2 Šo noteikumu 4.1, 4.2, 4.3, 9., 10., 11., 12. vai 13. pielikumā noteiktā informācija par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tiek publicēta Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē.";

1.6. svītrot 24. un 25. punkta ievaddaļā vārdu un skaitli "vai 14.";

1.7. papildināt noteikumus ar 35.16., 35.17., 35.18. un 35.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.16. komersanta padomē vai izpildinstitūcijā ir persona, kura iesnieguma iesniegšanas dienā vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi tā komersanta padomē vai izpildinstitūcijā vai ir bijusi tā komersanta patiesais labuma guvējs - fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (turpmāk - patiesais labuma guvējs) -, kuram ir anulēta speciālā atļauja (licence), izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta uz komersanta iesnieguma pamata;

35.17. komersanta amatpersona ir vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi iekļauta riska personu sarakstā;

35.18. patiesais labuma guvējs ir vai bija tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm, izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta uz komersanta iesnieguma pamata;

35.19. nodokļu maksātājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumu, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro.";

1.8. papildināt 35.2 punktu aiz vārda "loceklis" ar vārdiem "vai prokūrists";

1.9. svītrot 36.3. un 36.6. apakšpunktu;

1.10. papildināt 36.7. apakšpunktu aiz vārda "loceklis" ar vārdiem "vai prokūrists";

1.11. svītrot 37. punktā vārdus "mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais komersanta nosaukums vai";

1.12. papildināt noteikumus ar 39.1 un 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Ja tiek pārtraukta darbība ar speciālajā atļaujā (licencē) norādīto akcīzes preču veidu vai darbības veidu vai tiek pārtraukta darbība speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā, vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai darbības vietai piešķirta jauna adrese, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ziņu aktualizēšanu.

39.2 Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais komersanta nosaukums, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas.";

1.13. svītrot 43.2 punktu;

1.14. papildināt noteikumus ar 43.3 punktu šādā redakcijā:

"43.3 Valsts ieņēmumu dienests aptur uz laiku līdz 12 mēnešiem speciālās atļaujas (licences) darbību vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību, ja no kompetentas institūcijas saņemta informācija, ka darbība ar akcīzes precēm notiek vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta.";

1.15. aizstāt 45. punktā skaitli "43.2" ar skaitli "43.3";

1.16. papildināt 49.4. apakšpunktu aiz vārda "pārskatus" ar vārdiem "pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti";

1.17. papildināt 49.6. apakšpunktu aiz vārda "dienestā" ar vārdiem "vai pēc atkārtota uzaicinājuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus vai informāciju";

1.18. izteikt 49.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.10. par komersanta izpildinstitūcijas locekli speciālās atļaujas (licences) darbības laikā kļūst persona, kura ir vai triju gadu laikā pirms kļūšanas par komersanta izpildinstitūcijas locekli bijusi sodīta par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas vai bijusi tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.";

1.19. aizstāt 49.10.3 apakšpunktā vārdus "kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu" ar vārdiem "nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu";

1.20. papildināt 50. punkta ievaddaļu aiz vārda "par" ar vārdiem "darbības vietu";

1.21. aizstāt 50.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "43. un 43.1" ar skaitļiem un vārdu "43., 43.1 un 43.3";

1.22. papildināt 50.4. apakšpunktu un 51.6. apakšpunktu aiz vārda "loceklis" ar vārdiem "vai prokūrists";

1.23. papildināt noteikumus ar 62.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.4. speciālais alkilāta benzīns (alkylate petrol) atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir rūpnieciski iepildīts slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par pieciem litriem, un paredzēts tādu dzinēju darbināšanai, kuriem nav rūpnieciski iebūvētas izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas (katalizatora).";

1.24. papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II.1 Degvielas lietotāju tvertņu deklarēšana

62.4 Degvielas lietotājs (juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām, deklarē Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 m3. Degvielas uzglabāšanas tvertnes nav jādeklarē degvielas lietotājiem, kas degvielu izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta otrajai vai 2.1 daļai, 18. panta pirmajai daļai vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3. panta septītajai, astotajai, 8.1 vai devītajai daļai.

62.5 Degvielas lietotājs deklarē tvertni Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

62.5 1. nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds un reģistrācijas kods;

62.5 2. tvertnes atrašanās vietas adrese;

62.5 3. tvertņu skaits, katras tvertnes nominālais tilpums un kopējais tvertņu tilpums katrā adresē.

62.6 Ja mainās informācija par deklarētajām tvertnēm, degvielas lietotājs piecu darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu, norādot izmaiņas.";

1.25. izteikt 64. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts nodevu nemaksā par ziņu aktualizēšanu speciālajā atļaujā (licencē) saskaņā ar šo noteikumu 39.1 un 39.2 punktu.";

1.26. izteikt 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Par darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, noformē attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, papildus norādot pavaddokumenta vai piegādes dokumenta numuru un datumu, ar kuru piegādātas minētās preces.";

1.27. izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Par darījumiem ar degvielu, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, noformē degvielas attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, papildus norādot pavaddokumenta vai piegādes dokumenta numuru un datumu, ar kuru piegādāta degviela.";

1.28. papildināt 84. punktu aiz vārda "tikai" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā deklarētās";

1.29. izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Noliktava nedrīkst vienlaikus būt arī muitas noliktava, izņemot apvienoto akcīzes preču un muitas noliktavu, kā arī privāto muitas noliktavu, kas ir beznodokļu tirdzniecības veikals, kurā ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība.";

1.30. papildināt 92. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Apstiprinātam noliktavas turētājam aizliegts pārvietot kafiju, bezalkoholiskos dzērienus un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, kuri nav apstiprināta noliktavas turētāja īpašumā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.";

1.31. aizstāt 95. punktā apzīmējumu un vārdu "D tipa" ar vārdu "privātajās";

1.32. papildināt 96. punktu aiz vārdiem "nav komersanti" ar vārdiem "vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas";

1.33. papildināt 97. punktu aiz vārda "dzērienus" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu";

1.34. izteikt 99.2, 99.3 un 99.4 punktu šādā redakcijā:

"99.2 Apstiprināts noliktavas turētājs (izņemot mazo alkoholisko dzērienu darītavu un alus ražotāju), kam ir tiesības ražot alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus, uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot:

99.2 1. spirta vai tabakas izstrādājumu ražošanas procesa pārskatāmību;

99.2 2. saražotā spirta vai tabakas izstrādājumu uzglabāšanas vietas pārskatāmību;

99.2 3. alkoholisko dzērienu, saražotā spirta vai tabakas izstrādājumu izsniegšanas vietas pārskatāmību un izsniegšanas vietā esošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību;

99.2 4. noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību;

99.2 5. spirta un tabakas izstrādājumu izejvielu saņemšanas (izkraušanas) vietas pārskatāmību un šajā vietā esošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību;

99.2 6. saražotā spirta daudzuma skaitītāja rādījuma skaidru saskatāmību.

99.3 Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar naftas produktiem vai alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alkoholisko dzērienu ražošanu), uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību, kā arī noliktavas teritorijā izvietoto naftas produktu saņemšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību.

99.4 Apstiprināts noliktavas turētājs šo noteikumu 99.2 un 99.3 punktā minētajos gadījumos saglabā videonovērošanas kameru ierakstus, kā arī videonovērošanas kameru audita pierakstus par iepriekšējiem trim mēnešiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma apstiprināts noliktavas turētājs nodrošina pieejamību videonovērošanas kameru ierakstiem un audita pierakstiem.";

1.35. izteikt 112. punktu šādā redakcijā:

"112. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs iegādāties realizācijai tabakas izstrādājumus vai degvielu no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs iegādāties degvielu arī no citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotāja. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs iegādāties realizācijai alkoholiskos dzērienus no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai vai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.";

1.36. papildināt IX nodaļu ar 121.2 punktu šādā redakcijā:

"121.2 Ja komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, realizē alkoholiskos dzērienus komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, papildus kases čekā vai kases čekam pievienotā attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, norāda šādus rekvizītus:

121.2 1. alkoholisko dzērienu veidu atbilstoši piemērojamai akcīzes nodokļa likmei saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta pirmo daļu;

121.2 2. absolūtā spirta saturu (tilpumprocentos);

121.2 3. atsevišķas mazākās pārdošanas vienības (piemēram, pudeles, tetrapakas) tilpumu litros;

121.2 4. preču mazāko pārdošanas vienību daudzumu;

121.2 5. akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru, izņemot gadījumus, ja attaisnojuma dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam.";

1.37. izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Par tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem mazumtirdzniecībā atļauts norēķināties skaidrā naudā, izmantojot kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.";

1.38. izteikt 182.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"182.1 Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu, kas atbilst Eiropas Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999, un 2017. gada 11. decembra Komisijas Deleģētajai regulai (ES) 2018/273, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, vīna dārzu reģistru, pavaddokumentiem un sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām deklarācijām, paziņojumiem un paziņotās informācijas publicēšanu, bet Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 - attiecībā uz pārbaudēm un sodiem, kā arī groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008, (EK) Nr. 606/2009 un (EK) Nr. 607/2009 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 436/2009 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/560, katru gadu līdz 15. augustam iesniedz:";

1.39. papildināt noteikumus ar 186.1 punktu šādā redakcijā:

"186.1 Komersants, kas veic komercdarbību ar akcīzes precēm, saglabā iekārtām, cauruļvadiem, tilpnēm un mērierīcēm Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes laikā uzlikto kontroles marķējumu (uzlīmes, plombas). Kontroles marķējumu noņem Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.";

1.40. papildināt 195. punktu aiz vārda "jomā" ar vārdiem "un fiziskām personām, kas ir saimnieciskās darbības veicējas un kam ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (mazo alkoholisko dzērienu darītavu darbībai)";

1.41. papildināt noteikumus ar 214. punktu šādā redakcijā:

"214. Šo noteikumu II1 nodaļa stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.";

1.42. izteikt 2.1, 2.2 un 2.3 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saņemšanai

Nodokļu maksātājs  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  

Akcīzes preču veidi un kodi, ar kuriem paredzēta darbība (attiecīgo atzīmēt):
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500  
Alus: B000  
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000, S200, S500

(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējie alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā, saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)

 
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000

(vīns, raudzētie dzērieni vai starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna, raudzēto dzērienu un starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1 000 litru kalendāra gadā)

 
Spirts: S300, S400  
Denaturēts spirts  
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka  
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums  
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999  
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930  
Bezalkoholiskie dzērieni  
Kafija  

Papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā noliktavā paredzēta (attiecīgo atzīmēt):

Alkoholisko dzērienu: Tabakas izstrādājumu: Naftas produktu: Biodegvielas:
ražošana   ražošana   ražošana   ražošana  
pārstrāde   pārstrāde   pārstrāde   pārstrāde  
apstrāde   apstrāde   apstrāde   apstrāde  
fasēšana   fasēšana   fasēšana   fasēšana  
marķēšana   marķēšana   sajaukšana   sajaukšana  
spirta denaturēšana   tiešā piegāde   iezīmēšana (marķēšana)   iezīmēšana (marķēšana)  
tiešā piegāde   tiešā piegāde   tiešā piegāde  
      nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju   nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju  

Kafijas: Bezalkoholisko dzērienu: Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma:  
ražošana   ražošana   ražošana      
pārstrāde   pārstrāde   pārstrāde      
apstrāde   apstrāde   apstrāde      
fasēšana   fasēšana   fasēšana      

Akcīzes preču noliktava:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
adrese  
ēkas vai zemes kadastra numurs      
telpu numuri saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu      
naftas produktu tvertnes, spiedtvertnes Nr.              
nominālais tilpums (m3)              
bīstamās iekārtas reģistrācijas apliecības Nr.              
teritorija, piemēram, stāvlaukums, m2  
darba laiks

Pirmdien

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

Sestdien

Svētdien

             

Apliecinu, ka akcīzes preču noliktava un tās teritorija (attiecīgo atzīmēt):
atbilst vides aizsardzības prasībām  
atbilst ugunsdrošības prasībām  
nav paredzēta vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta  
nav teritorija, kurai noteikts muitas noliktavas statuss  
ir tehnoloģiski norobežota no vietām, kas ir citas personas valdījumā  
ir privātā muitas noliktava, kas ir beznodokļu tirdzniecības veikals, kurā ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība

(atzīmē tikai tad, ja paredzēta darbība ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem)

 
ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem mērīšanas līdzekļiem (metroloģiskais nodrošinājums), kuri atbilst normatīvo aktu prasībām (lūdzam norādīt, kādiem)

(atzīmē tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem)

 
ir aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas nepieciešamas alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) ražošanai

(atzīmē, ja noliktavā paredzēta alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas))

 
ir aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas nepieciešamas tabakas izstrādājumu ražošanai (lūdzam norādīt iekārtas nosaukumu, modeli, numuru)

(atzīmē, ja noliktavā paredzēta tabakas izstrādājumu ražošana)

 
 

ir

nodrošināta ar cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu, kuru valdītājs ir

__________________________________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, NMR kods)

(atzīmē tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem naftas produktiem vai nefasētu biodegvielu)

 

nav


Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta neatrodas

(atzīmēt tikai licences darbībām ar tabakas izstrādājumiem saņemšanai):

valsts pārvaldes iestādes telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie  
sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē, tajā skaitā izglītības iestādes dienesta viesnīcā, vai šo iestāžu lietošanā esošajā teritorijā  
kultūras institūcijā  
sporta bāzē vai sporta organizāciju telpās  
teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  

Pievienotie dokumenti:

Nr.
p.k.

nosaukums

   
   
   

Atbildīgā amatpersona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 
pilnvarotajai personai - pilnvaras datums un numurs  

2.2 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
reģistrēta nosūtītāja darbībai saņemšanai

Komersants:
nosaukums  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  

Birojs:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
adrese, pasta indekss  
darba laiks Pirmdien  
Otrdien  
Trešdien  
Ceturtdien  
Piektdien  
Sestdien  
Svētdien  

Akcīzes preču veidi un kodi, ar kuriem paredzēta darbība (attiecīgo atzīmēt):
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500  
Spirts: S300, S400  
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka  
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999  
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930  

Nosūtīšana paredzēta (attiecīgo atzīmēt):
  tikai iesniedzēja akcīzes preču noliktavai/noliktavām Latvijas Republikā
  akcīzes preču noliktavai, reģistrētam saņēmējam vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā
  akcīzes preču noliktavai, reģistrētam saņēmējam vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā un citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Pievienotie dokumenti:

Nr.
p.k.

nosaukums

   
   
   

Atbildīgā amatpersona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 
pilnvarotajai personai - pilnvaras datums un numurs  

2.3 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
reģistrēta saņēmēja darbībai saņemšanai

Komersants:
nosaukums  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  

Akcīzes preču veidi un kodi, ar kuriem paredzēta darbība (attiecīgo atzīmēt):
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500  
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka  
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999  
Biodegviela: E200, E910, E920, E930  

Paredzēta tiešā piegāde:

alkoholiskie dzērieni

 

tabakas izstrādājumi

 

naftas produkti/biodegviela

 

Darbības vieta:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
adrese  
ēkas vai zemes kadastra numurs      
telpu numuri saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu      
naftas produktu tvertnes, spiedtvertnes Nr.              
nominālais tilpums (m3)              
bīstamās iekārtas reģistrācijas apliecības Nr.              
teritorija, m2  
darba laiks

Pirmdien

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

Sestdien

Svētdien

             

Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta (attiecīgo atzīmēt):
atbilst vides aizsardzības prasībām  
atbilst ugunsdrošības prasībām  
nav paredzēta vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta  
ir tehnoloģiski norobežota no vietām, kas ir citas personas valdījumā  
ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem mērīšanas līdzekļiem (metroloģiskais nodrošinājums), kuri atbilst normatīvo aktu prasībām (lūdzam norādīt, kādiem)

(atzīmē tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem):

 
 

ir

nodrošināta ar cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu, kuru valdītājs ir

__________________________________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, NMR kods)

(atzīmē tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem naftas produktiem vai nefasētu biodegvielu)

 

nav


Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta neatrodas

(atzīmēt tikai licences darbībām ar tabakas izstrādājumiem saņemšanai):

valsts pārvaldes iestādes telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie  
sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē, tajā skaitā izglītības iestādes dienesta viesnīcā, vai šo iestāžu lietošanā esošajā teritorijā  
kultūras institūcijā  
sporta bāzē vai sporta organizāciju telpās  
teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  

Pievienotie dokumenti:

Nr.
p.k.

nosaukums

   
   
   

Atbildīgā amatpersona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 
pilnvarotajai personai - pilnvaras datums un numurs

"

1.43. izteikt 4.1, 4.2 un 4.3 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciālā atļauja (licence)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Nodokļu maksātājs

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes identifikācijas numurs

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

Noliktavas adrese

Darba laiks

Tvertnes, spiedtvertnes Nr.1                    

Tvertņu, spiedtvertņu
skaits kopā

 
Nominālais tilpums (m3)1                    

Nominālais tilpums
(m3) kopā

 

Atļauta alkoholisko dzērienu tiešā piegāde
tabakas izstrādājumu
naftas produktu/biodegvielas1

Atļauta naftas produktu/biodegvielas nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju1

Komersantam piešķirts patstāvīgas mazās alus darītavas statuss1

Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta2

Licences darbība apturēta no3

līdz


Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Speciālā atļauja (licence) nav derīga bez pielikuma

Norāda lapas kārtas numuru

Pielikums speciālajai atļaujai (licencei)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs4  

Akcīzes preču veids un kods, ar kuru atļauta darbība5:

Darbība uzsākta

Darbība izbeigta

Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500    
Alus: B000    
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000, S200, S500

(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējie alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā, saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)

   
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000

(vīns, raudzētie dzērieni vai starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna, raudzēto dzērienu un starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1 000 litru kalendāra gadā)

   
Spirts: S300, S400    
Denaturēts spirts    
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka    
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums    
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999    
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930    
Bezalkoholiskie dzērieni    
Kafija    

Papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā noliktavā atļauta5:

Darbība uzsākta

 

Darbība izbeigta

Spirta denaturēšana      
Alkoholisko dzērienu ražošana      
Alkoholisko dzērienu pārstrāde      
Alkoholisko dzērienu apstrāde      
Alkoholisko dzērienu fasēšana      
Alkoholisko dzērienu marķēšana      
Bezalkoholisko dzērienu ražošana      
Bezalkoholisko dzērienu pārstrāde      
Bezalkoholisko dzērienu apstrāde      
Bezalkoholisko dzērienu fasēšana      
Kafijas ražošana      
Kafijas pārstrāde      
Kafijas apstrāde      
Kafijas fasēšana      
Tabakas izstrādājumu ražošana      
Tabakas izstrādājumu pārstrāde      
Tabakas izstrādājumu apstrāde      
Tabakas izstrādājumu fasēšana      
Tabakas izstrādājumu marķēšana      
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma ražošana, pārstrāde, apstrāde, fasēšana      
Naftas produktu ražošana      
Naftas produktu sajaukšana      
Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)      
Naftas produktu pārstrāde      
Naftas produktu apstrāde      
Naftas produktu fasēšana      
Biodegvielas ražošana      
Biodegvielas pārstrāde      
Biodegvielas apstrāde      
Biodegvielas fasēšana      
Biodegvielas sajaukšana      

Licence izsniegta

Licence spēkā no


Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums nav derīgs bez speciālās atļaujas (licences)

Norāda lapas kārtas numuru

Speciālā atļauja (licence) ar pielikumu noformēta uz ____ lp.

Piezīmes.
1 Norāda tikai tad, ja attiecīgie datu lauki ir aizpildīti.
2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.
3 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta. Var būt vairāki ieraksti.
4 Atkārtojas uz visām pielikuma lapām.
5 Norāda tikai komersanta izvēlētos akcīzes preču un darbības veidus.

4.2 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai

Komersanta nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Reģistrēta nosūtītāja akcīzes identifikācijas numurs

Biroja:

adrese

darba laiks

Nosūtīšana atļauta tikai komersanta akcīzes preču noliktavai/noliktavām Latvijas Republikā1

Nosūtīšana atļauta tikai akcīzes preču noliktavai, reģistrētam saņēmējam vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā1

Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta2

Licences darbība apturēta no3

līdz


Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Speciālā atļauja (licence) nav derīga bez pielikuma

Norāda lapas kārtas numuru

Pielikums speciālajai atļaujai (licencei) reģistrēta nosūtītāja darbībai

Reģistrēta nosūtītāja akcīzes identifikācijas numurs4  

Akcīzes preču veids un kods, ar kuru atļauta darbība5:

Darbība uzsākta

Darbība izbeigta

Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500    
Spirts: S300, S400    
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka    
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999    
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920,E930    

Licence izsniegta

Licence spēkā no


Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums nav derīgs bez speciālās atļaujas (licences)

Norāda lapas kārtas numuru

Speciālā atļauja (licence) ar pielikumu izdrukāta uz ____ lp.

Piezīmes.
1 Norāda tikai tad, ja attiecīgie datu lauki ir aizpildīti.
2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.
3 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta. Var būt vairāki ieraksti.
4 Atkārtojas uz visām pielikuma lapām.
5 Norāda tikai komersanta izvēlētos akcīzes preču veidus.

4.3 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai

Komersanta nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Reģistrēta saņēmēja akcīzes identifikācijas numurs

Darbības vietas:

adrese

darba laiks

Tvertnes, spiedtvertnes Nr.1                    

Tvertņu, spiedtvertņu
skaits kopā

 
Nominālais tilpums (m3)1                    

Nominālais tilpums
(m3) kopā

 

Atļauta alkoholisko dzērienu tiešā piegāde
tabakas izstrādājumu
naftas produktu/biodegvielas1

Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta2

Licences darbība apturēta no3

līdz


Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Speciālā atļauja (licence) nav derīga bez pielikuma

Norāda lapas kārtas numuru

Pielikums speciālajai atļaujai (licencei) reģistrēta saņēmēja darbībai

Reģistrēta saņēmēja akcīzes identifikācijas numurs4  

Akcīzes preču veids un kods, ar kuru atļauta darbība5:

Darbība uzsākta

Darbība izbeigta

Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500    
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka    
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999    
Biodegviela: E200, E910, E920, E930    

Licence izsniegta

Licence spēkā no


Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums nav derīgs bez speciālās atļaujas (licences)

Norāda lapas kārtas numuru

Speciālā atļauja (licence) ar pielikumu izdrukāta uz ____ lp.

Piezīmes.
1 Norāda tikai tad, ja attiecīgie datu lauki ir aizpildīti.
2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.
3 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta. Var būt vairāki ieraksti.
4 Atkārtojas uz visām pielikuma lapām.
5 Norāda tikai komersanta izvēlētos akcīzes preču veidus.";

1.44. izteikt 7. un 8. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
(atzīmēt tikai vienu komercdarbības veidu)

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sērija MT  
alus mazumtirdzniecībai sērija AM  
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai sērija TM  
alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai sērija VT  
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai sērija TV  

saņemšanai  
pārreģistrācijai sakarā ar jaunas darbības vietas deklarēšanu  

Komersants:
nosaukums  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  

Licencēšanai pieteiktā darbības vieta:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
tirdzniecības vietas tips (veikals, kafejnīca, noliktava u. c.)  
adrese, pasta indekss  
stāvs, telpas numurs atbilstoši plānam  
Pieteiktajā darbības vietā paredzētās darbības
atzīmēt tikai licences alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecībai saņemšanai realizācija promnešanai (RP)

(var atzīmēt, ja darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 22.00)

realizācija patērēšanai uz vietas (RPV)
   
atzīmēt tikai, ja licencē alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai tiek deklarēta uzglabāšanas noliktava uzglabāšana (U)
 
darba laiks Pirmdien  
Otrdien  
Trešdien  
Ceturtdien  
Piektdien  
Sestdien  
Svētdien  

Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta:
atbilst vides aizsardzības prasībām  
atbilst ugunsdrošības prasībām  
nav paredzēta vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta  
ir tehnoloģiski norobežota no vietām, kas ir citas personas valdījumā  

Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta

(atzīmēt tikai licences alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):

neatrodas teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  

Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta

(atzīmēt tikai licences alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):

atrodas ēkā, kas ir nodota ekspluatācijā  
ir konstruktīvi nodalīta no citas personas valdījumā esošas teritorijas  
neatrodas sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpās un teritorijā vai izglītības iestāžu dienesta viesnīcā  
neatrodas valsts un pašvaldības iestādes telpās, izņemot kultūras un sporta iestāžu telpas un to teritoriju  
neatrodas kioskā vai telpā, kurā nav tirdzniecības zāles  
neatrodas daudzdzīvokļu mājā, kur iekļūšanai tirdzniecības vietā tiek izmantotas koplietošanas kāpnes vai telpas  
neatrodas valsts un pašvaldību kultūras un sporta iestāžu telpās, ja tajās atrodas sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāde, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpas un teritorija, kā arī izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un kultūras un sporta iestāžu apmeklētāju plūsma nav nošķirama no attiecīgā objekta apmeklētājiem  

Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta

(atzīmēt tikai licences tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):

neatrodas valsts pārvaldes iestādes telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie  
neatrodas sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē, tajā skaitā izglītības iestādes dienesta viesnīcā, vai šo iestāžu lietošanā esošajā teritorijā  
neatrodas kultūras institūcijā  
neatrodas sporta bāzē vai sporta organizāciju telpās  
neatrodas teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  

Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta

(atzīmēt tikai licences tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):

neatrodas veikala nodaļā, kur notiek tirdzniecība ar bērnu precēm  
atrodas vietā, kur tirdzniecība organizēta, individuāli apkalpojot katru pircēju, vai beznodokļu tirdzniecības veikalā  

Pievienotie dokumenti:

Nr.
p.k.

nosaukums

   
   
   

Atbildīgā amatpersona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 
pilnvarotajai personai - pilnvaras datums un numurs

 

8. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
(atzīmēt tikai vienu komercdarbības veidu)

naftas produktu mazumtirdzniecībai sērija BM  
naftas produktu vairumtirdzniecībai sērija BV  

saņemšanai  
pārreģistrācijai sakarā ar jaunas darbības vietas deklarēšanu  

Komersants:
nosaukums  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  

Licencēšanai pieteiktā darbības vieta:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
tirdzniecības vietas tips (DUS, GUS, noliktava u. c.)  
adrese, pasta indekss  
ēkas vai zemes kadastra numurs  
naftas produktu tvertnes, spiedtvertnes Nr.              
nominālais tilpums (m3)              
bīstamās iekārtas reģistrācijas apliecības Nr.              
tvertne paredzēta lauksaimniecības degvielas uzglabāšanai (tikai BM)              
telpas numurs, teritorijas apzīmējums un platība (m2) (ja paredzētas darbības ar fasētiem naftas produktiem)  
darba laiks Pirmdien  
Otrdien  
Trešdien  
Ceturtdien  
Piektdien  
Sestdien  
Svētdien  

Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta:
atbilst vides aizsardzības prasībām  
atbilst ugunsdrošības prasībām  
nav paredzēta vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta  
ir tehnoloģiski norobežota no vietām, kas ir citas personas valdījumā  
 

ir

nodrošināta ar cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu, kuru valdītājs ir

__________________________________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, NMR kods)

(atzīmē tikai tad, ja paredzēta nefasētu naftas produktu vai nefasētas biodegvielas vairumtirdzniecība)

 

nav


Darbības vietas teritorijā:
nav ar komercdarbību nesaistītas tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes  
ir ar komercdarbību nesaistītas tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes (lūdzam norādīt katras tvertnes numuru, tilpumu un izmantošanas mērķi)  
 

Pievienotie dokumenti:

Nr.
p.k.

nosaukums

   
   
   

Atbildīgā amatpersona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 
pilnvarotajai personai - pilnvaras datums, numurs

"

1.45. aizstāt 9., 10., 11., 12. un 13. pielikumā tekstu:

"Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese  
ar tekstu Z.v."

"ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU";

1.46. izteikt 14. pielikumu šādā redakcijā:

"14. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
(atzīmēt tikai vienu komercdarbības veidu)

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sērija MT  
alus mazumtirdzniecībai sērija AM  
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai sērija TM  
naftas produktu mazumtirdzniecībai sērija BM  
alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai sērija VT  
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai sērija TV  
naftas produktu vairumtirdzniecībai sērija BV  
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai    
reģistrēta nosūtītāja darbībai    
reģistrēta saņēmēja darbībai    

pārreģistrācijai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta)

Komersants:
nosaukums  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  

Lūdzu pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) sakarā ar:
 
 

Pievienotie dokumenti:

Nr.
p.k.

nosaukums

   
   
   

Atbildīgā amatpersona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 
pilnvarotajai personai - pilnvaras datums, numurs

"

1.47. izteikt 18. pielikuma 1. un 2. piezīmi šādā redakcijā:

"1 Sortimenta kodu piešķir VID. Tabakas izstrādājuma nosaukumu norāda, ja tabakas izstrādājuma veids ir "cigaretes".

2 Mērvienības: cigaretes, cigarillas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita smēķējamā tabaka - kg.";

1.48. aizstāt 29. un 30. pielikuma 1. piezīmē tekstu

"3. grupa - raudzētie dzērieni;"

ar tekstu

"3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

3.b grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;";

1.49. izteikt 31. pielikuma 1. un 2. piezīmi šādā redakcijā:

"1 Alkoholiskie dzērieni atbilstoši akcīzes nodokļa likmei iedalāmi šādās grupās:

2. grupa - vīns;

3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

3.b grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;

4.a grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot);

4.b grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot);

5. grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests. Alkoholiskā dzēriena nosaukumu vai sortimenta kodu var nenorādīt.";

1.50. aizstāt 35. pielikuma 1. piezīmē tekstu

"3. grupa - raudzētie dzērieni;"

ar tekstu

"3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

3.b grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;";

1.51. izteikt 37. pielikuma 1. piezīmi šādā redakcijā:

"1 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests. Alus nosaukumu vai sortimenta kodu var nenorādīt."

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.3., 1.30. un 1.34. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.

4. Šo noteikumu 1.47., 1.49. un 1.51. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. martā, un pārskati atbilstoši minētajiem grozījumiem iesniedzami, sākot ar taksācijas periodu - 2019. gada martu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 760Pieņemts: 04.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244, 12.12.2018. OP numurs: 2018/244.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303578
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)